diari

Correcció d'errades de l'Ordre de 30 de desembre de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la confecció de nòmines de l'any 1987.

(DOGV núm. 530 de 19.02.1987) Ref. Base de dades 0281/1987

Correcció d'errades de l'Ordre de 30 de desembre de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la confecció de nòmines de l'any 1987.
En la pàgina 355: en la instrucció 2, s'hi ha omés l'apartat 2.6 complet, que queda així: «2.6. Tant el complement personal de garantia (CPG) com el complement a què es refereixen els dos apartats anteriors es comptabilitzaran en el subconcepte econòmic 8, del pressupost de despeses, com a Retribucions Complementàries.».
En la pàgina 356: en la instrucció 5 MUFACE, en la taula de quotes mensuals a MUFACE, entre el «índex 10 Grau 1 quota: 2.312 i l’índex 8 Grau 2 quota: 1.943», cal intercalar: «índex 8 Grau 3 quota: 1.997».
València, 3 de febrer de 1987. - El Conseller d'Economia i Hisenda: Antoni Birlanga Casanova.

linea