diari

ACORD de 14 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel Projecte del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta. [2005/X367]

(DOGV núm. 4926 de 18.01.2005) Ref. Base de dades 0290/2005

ACORD de 14 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel Projecte del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta. [2005/X367]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 14 de gener de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 22 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment per a l'elaboració i l'aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta.
Mentre es culmina el procediment administratiu que tendeix a l'aprovació d'aquest Pla, és necessari assegurar que en l'àmbit territorial afectat per aquest no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental l'ordenació i la gestió de la qual són objecte del Pla, de conformitat amb el que ha establit en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per aquesta raó, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel Projecte del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment administratiu d'elaboració i aprovació del Pla i fins que l'aprove definitivament el Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28, apartat 1, lletra a), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 22 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta.
2. Aquestes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, les quals s'ajustaran, exclusivament, als requisits i condicionants ambientals establits en les seues respectives legislacions sectorials.
Tercer
Les mesures cautelars a què es refereix el present acord estaran vigents fins a l'aprovació del corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió, sense que en cap cas la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Quart
El present acord produirà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 14 de gener de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea