diari

DECRET 12/1998, de 10 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'accepta la cessió gratuïta de la propietat d'un immoble de 60.000 m2 de superfície, situat al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, destinat a la construcció del centre de recepció del parc natural, realitzada per l'Ajuntament de Torreblanca. [1998/X1248]

(DOGV núm. 3190 de 24.02.1998) Ref. Base de dades 0291/1998

DECRET 12/1998, de 10 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'accepta la cessió gratuïta de la propietat d'un immoble de 60.000 m2 de superfície, situat al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, destinat a la construcció del centre de recepció del parc natural, realitzada per l'Ajuntament de Torreblanca. [1998/X1248]
L'Ajuntament de Torreblanca, en la sessió plenària del dia 10 de juliol de 1996, va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana de la propietat de l'immoble de 60.000 m2 de superfície, situat al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, propietat d'aquest últim ajuntament.
La cessió es realitza amb el fi determinant de construir-hi el centre de recepció del parc natural i crear i assenyalar sendes i observatoris que afavoresquen les visites al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.
A petició de la Conselleria de Medi Ambient es van iniciar els tràmits legals oportuns per a l'acceptació i formalització de la cessió gratuïta de l'immoble, realitzada a favor de la Generalitat Valenciana.
D'acord amb el que disposa l'article 22 de la Llei 3/1986, de 24 d'octubre, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, correspon al Govern Valencià l'acceptació de la cessió gratuïta indicada.
Per això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de febrer de 1998,
DECRETE
Article 1
S'accepta la cessió gratuïta de la propietat, realitzada per l'Ajuntament de Torreblanca, de l'immoble de 60.000 m2 de superfície, situat al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, a aquesta última població, que confronta: nord, terrenys de l'ajuntament; sud, zona dotacional de Torrenostra, propietat de l'ajuntament; est, Julio Ladrón Ríos i Rafael Cano Hernández, Manuel Agut Escoí i germà, i EBACSA; i oest, terrenys de l'ajuntament.
Aquesta finca haurà de segregar-se de la inscrita en el Registre de la Propietat d'Orpesa, tom 81, llibre 2 de Torreblanca, foli 97, inscripció 2a, finca 153.
Article 2
La cessió gratuïta realitzada per l'Ajuntament de Torreblanca s'efectua amb la condició de construir a l'immoble un centre de recepció del parc natural i crear i assenyalar sendes i observatoris que afavoresquen les visites al parc natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.
En cas de no construir-se el centre de recepció en el terme de tres anys, els terrenys revertiran a l'Ajuntament de Torreblanca.
Article 3
Les despeses que ocasione la subscripció del corresponent document públic aniran a càrrec de la Generalitat Valenciana
Article 4
El dret de propietat derivat d'aquesta cessió haurà d'incorporar-se a l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana, i inscriure's al seu nom en el Registre de la Propietat.
DISPOSICIO FINAL
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública durà a terme els tràmits necessaris per a fer efectiu el que disposa aquest decret.
València, 10 de febrer de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTINEZ

linea