diari

ORDRE de 22 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta. [2004/13513]

(DOGV núm. 4926 de 18.01.2005) Ref. Base de dades 0291/2005

ORDRE de 22 de desembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta. [2004/13513]
La serra d'Irta origina una costa litoral de penya-segats mitjans i baixos amb caps i xicotetes cales. Als tallats del sector septentrional, a la zona de torre Badum (magnífica torre de vigilància costanera que es manté perfectament conservada), es refugien un gran nombre d'aus i creixen espècies com ara Limonium girardianum, Limonium virgatum i el característic fenoll marí (Crithmum maritimum). En les platges d'arena i grava que es projecten intermitentment al llarg de la línia de costa apareixen interessants espècies vegetals, adaptades a la salinitat de l'ambient; és el cas de Salsola kali, Cakile martitima o de Polygonum maritimum. La vegetació predominant està formada per un matoll obert, en el qual l'element més espectacular el constitueixen, sens dubte, les magnífiques poblacions de margalló (Chamaerops humilis) que formen la primera barrera davant del mar. De fet, una part significativa d'aquest espai natural va ser inclosa, per Acord del Govern Valencià de 10 de juliol del 2001, entre els llocs d'interés comunitari (LIC) de la Comunitat Valenciana per raó de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. De la mateixa manera, a fi d'establir els règims de protecció adequats, mitjançant el Decret 108/2002, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, es va declarar el Parc Natural de la Serra d'Irta.
D'altra banda, la serra guarda importants restes històriques, testimoni de la importància que en un altre temps va tenir la serra en l'ocupació àrab i en la defensa contra les incursions pirates. A més del castell de Xivert, d'origen musulmà i posteriorment sota el domini del Tremp i l'orde de Montesa, el castell de Polpís, l'ermita de Sant Antoni Abad i la torre de Badum.
Finalment, la quasi nul•la presència d'assentaments humans permanents i l'abandó de l'explotació agrícola i ramadera ha permés que aquest lloc haja perdurat com un espai natural de gran bellesa, únicament alterada pels efectes d'incendis forestals, algunes infraestructures i, especialment, d'algunes urbanitzacions. A tot això cal afegir la incidència directa dels visitants i turistes sobre els ecosistemes, com succeeix en cales i platges com la del Pebret, una de les últimes platges lliure d'edificacions de tota la Comunitat Valenciana.
El Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra d'Irta, aprovat mitjançant el Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, va establir el règim de protecció i ordenació d'usos necessari per a garantir la conservació dels seus valors. Subsegüentment, amb la declaració del parc natural es va donar un altre gran pas en la protecció d'aquesta zona, definint-se el règim de protecció i gestió per a aquest espai protegit. Durant el temps transcorregut des d'això, aquest espai protegit s'ha gestionat d'acord amb les disposicions normatives, directrius i criteris fixats pel Pla d'ordenació dels recursos naturals.
Això no obstant, els aspectes relacionats amb l'administració i gestió de l'àrea protegida exigeixen una major concreció. Aquest és el cas, per exemple, de l'estat de coneixements sobre els ecosistemes de la serra, la valoració actual i l'evolució previsible. En relació amb els usos i activitats que s'exerceixen en l'àmbit protegit, les activitats recreatives tenen un important pes específic creixent. Això és a causa del particular interés que susciten intrínsecament els espais protegits, com també per la demanda progressiva de serveis i espais turístics lligats a l'expansió urbanística en l'entorn territorial d'Irta. Aquestes activitats generen ja impactes puntuals en la serra i en el litoral: fems, zones d'aparcament no regulat amb la consegüent destrucció de la vegetació, massificació en zones sensibles, etc. Per consegüent, cal fixar el marc en què han d'efectuar-se les activitats al parc natural, i en particular aquelles directament lligades a la seua declaració, com són la investigació, l'ús públic i la conservació, protecció i millora dels valors ambientals.
El PRUG s'elabora dins del marc normatiu establit pel vigent Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra d'Irta, aprovat mitjançant el Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, que ha sigut fins ara l'instrument bàsic per a l'ordenació d'activitats al parc natural i l'àrea d'influència. Aquest pla d'ordenació estableix les directrius específiques per a l'elaboració del PRUG en l'àmbit de l'espai protegit. Per la seua banda, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals de la Comunitat Valenciana, determina el contingut mínim que haurà de tenir el PRUG en els aspectes tècnics, com el mecanisme administratiu de la tramitació.
En conseqüència,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta, els àmbits territorials del qual figuren com a annex a la present ordre. L'àmbit del parc natural té una extensió de 7.745 hectàrees, i comprén una part dels termes municipals de Peñíscola, Santa Magdalena de Polpís i Alcalà de Xivert.
2. Aquest procediment s'inicia conforme al que estableixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i en l'article 5 del Decret 108/2002, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta, com també en les disposicions al respecte contingudes en el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra d'Irta, aprovat mitjançant el Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià.
Article 2
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins de l'àmbit del parc natural no podrà atorgar-se cap autorització, llicència o concessió per part de les administracions públiques, que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que hi haja, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article tercer
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a l'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta, després de la tramitació de l'oportú expedient d'acord amb el procediment legalment previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre produirà efecte des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de desembre de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea