diari

Correcció d'errades del Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit (DOGV núm. 2.180, de 7 de gener de 1994).

(DOGV núm. 2207 de 15.02.1994) Ref. Base de dades 0293/1994

CORRECCIÓ d'errades del Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit (DOGV núm. 2.180, de 7 de gener de 1994). [94/0954]
Advertides errades en la publicació del decret esmentat, es fan les modificacions següents:
A) Text en valencià
- En el preàmbul, quart paràgraf, primera línia, on diu: {= ... la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1900. ...}; ha de dir: {= ... la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990. ...}
- En el capítol II del reglament, secció segona, article sisè, apartat h), segona línia, on diu {REF ... requeresquen la seua aprovació.}; ha de dir: {REF ... requeresquen la seua aprovació o legalització.}
- En el capítol V del reglament, secció segona, article trenta-u, tercer paràgraf, primera línia, on diu: {REF d) Haurà de continuar realitzant ...}; ha de dir: {REF b) Haurà de continuar realitzant...}.
- En el capítol V del reglament, secció segona, article trenta-u, tercer paràgraf, tercera línia, on diu: {REF ... les actuacions iniciades fins la data...}; ha de dir: {REF ... les actuacions iniciades per aquest fins la data...}.
- En el capítol V del reglament, secció segona, article trenta-cinc, apartat 3, segona línia, on diu: {REF ... la Llei d'Enjudiciament Criminal, ...}; ha de dir: {REF ... la Llei d'Enjudiciament Civil, ...}.
- En el capítol VI del reglament, article quaranta-dos, apartat 1, primera línia, on diu: {REF ... del Consell Rector s'hauran d'abstenir...}; ha de dir: {REF ... del Consell Rector del Consorci s'hauran d'abstenir...}.
B) Text en castellà
- En el capítol II del reglament, secció segona, article sisè, apartat k), segona línia, on diu: {REF ... asegure de los depósitos, así como...}; ha de dir: {REF ... asegure de los depósitos de los socios, así como...}.

linea