diari

Decret 15 1992, de 3 de febrer, del Govern valencià, pel qual es desplega l'article 32 de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992.

(DOGV núm. 1720 de 10.02.1992) Ref. Base de dades 0301/1992

Decret 15 1992, de 3 de febrer, del Govern valencià, pel qual es desplega l'article 32 de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992.
L'article 32 de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992, estableix per a les despeses compreses en el capítol 1 d'aquests, que correspon al personal de la Generalitat Valenciana la fiscalització posterior, en substitució de la fiscalització prèvia.
Això comporta, al mateix temps que l’eliminació i l'accelerament de tràmits en la gestió econòmica, una major autonomia per a l’exercici responsable d'aquesta gestió, sense que això puga, de cap manera, pressuposar cap minva del control intern exigible en tota disposició de fons públics.
La fiscalització a posteriori ha de ser realitzada mitjançant els mecanismes i els procediments existents en la normativa vigent d'aplicació en la matèria.
Per això, i fent ús de la disposició final segona de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern valencià, en la reunió del dia 3 de febrer de 1992,
DECRETE:
Article primer
Tot complint l'article 32 de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992, els òrgans de gestió econòmica de l'Administració de la Generalitat Valenciana tramitaran les incidències que es produesquen en matèria de personal en l’execució del capítol I del pressupost de despeses per a 1992. La Intervenció comptabilitzarà aquestes incidències sense sotmetre-les a fiscalització prèvia i, per tant, amb exclusiva i plena responsabilitat d'aquests òrgans de gestió.
DECRETE:
Article segon
La Intervenció General procedirà a la fiscalització posterior de la gestió realitzada, mitjançant la confecció d'informes, a l'objecte de comprovar el funcionament en l'aspecte econòmico-financer i el compliment de la legalitat vigent en la matèria, avaluant la correcta gestió dels recursos esmentats.
Article tercer
Els informes de fiscalització emesos seguiran la tramitació establerta en els articles 60 i 61 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern valencià, sense perjudici del que disposa en matèria de responsabilitats el títol VI.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les normes i les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de febrer de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea