diari

ORDRE de 23 de novembre de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Carrascar de la Font Roja i de revisió i aprovació del Pla Rector d'Ús i Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. [2002/X481]

(DOGV núm. 4174 de 23.01.2002) Ref. Base de dades 0302/2002

ORDRE de 23 de novembre de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Carrascar de la Font Roja i de revisió i aprovació del Pla Rector d'Ús i Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. [2002/X481]
El Pla Rector d'Ús i Protecció (d'ara en avant PRUP) del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, aprovat definitivament per Acord de 25 de gener de 1993, del Govern Valencià, complí 5 anys de vigència el mes de febrer de 1998. L'article quart estableix les disposicions sobre vigència i revisió:
“1. Les determinacions del pla entraran en vigor l'endemà de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents, mentre no siga revisat el pla, per haver canviat suficientment les circumstàncies o els criteris que n'han determinat l'aprovació.
2. El pla rector serà revisat periòdicament cada cinc anys. En aquest cas, serà duta a terme una avaluació dels resultats obtinguts, indicant els punts o aspectes objecte de revisió. Aquesta avaluació serà realitzada per un equip d'experts que es reuniran sis mesos abans amb aqueix efecte”.
D'altra banda, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, determina en la disposició transitòria primera:
“Els plans rectors o especials corresponents als espais naturals protegits declarats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, que en el moment de publicar-la hagen entrat en vigor o hagen superat el tràmit d'informació pública, s'aplicaran en els seus propis termes i d'acord amb la legislació a l'empara de la qual s'hagen formulat.
En el moment de revisar els plans a què es refereix aquesta disposició, s'adaptaran al contingut d'aquesta llei, d'acord amb el que preveuen les disposicions transitòries segona i tercera”.
La disposició transitòria segona estableix que “l'elaboració i aprovació dels plans d'ordenació dels recursos naturals corresponents als parcs naturals i reserves naturals inclosos en la disposició addicional segona que tinguen la condició d'espai natural protegit en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es faran en la revisió dels plans especials o plans rectors a què es refereix la disposició transitòria primera”.
La Llei 11/1994 regula també els objectius, el contingut, l'efecte i la tramitació d'aquest tipus de plans, que es configuren com a instruments flexibles que permetran, amb divers nivell d'intensitat, un tractament prioritari i integral en determinades zones per a la conservació i la recuperació dels recursos, els espais naturals i les espècies que cal protegir.
La Conselleria de Medi Ambient ha iniciat l'elaboració del document base del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Carrascar de la Font Roja com també de la revisió del Pla Rector d'Ús i Protecció. Per tant, a la vista de l'elevat interés ecològic, biològic i paisatgístic d'aquest espai natural, en exercici de les competències que la Constitució i l'Estatut d'Autonomia atribuïxen a la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que disposa la Llei 4/1989, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, i la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, s'escau iniciar expedient per a l'elaboració i l'aprovació del pla d'ordenació dels recursos naturals de la zona descrita i per a la revisió i l'aprovació del Pla Rector d'Ús i Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, i amb aquest fi,
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació del Recursos Naturals del Carrascar de la Font Roja i de revisió i aprovació del Pla Rector d'Ús i Protecció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, els àmbits dels quals estan delimitats territorialment en l'annex I d'aquesta ordre.
Article 2
En virtut del que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, fins que no s'aproven aquests plans, no s'hi podran fer actes que comporten una transformació sensible de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible o a dificultar de forma important la consecució dels objectius del pla.
Tampoc no es podrà atorgar cap autorització, llicència o concessió que habilite per a la realització d'actes de transformació de la realitat física o biològica a l'àmbit del pla sense l'informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient, el qual s'haurà d'efectuar en el termini màxim de noranta dies.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi perquè realitze els tràmits tendents a l'aprovació del plans objecte d'aquesta ordre d'acord amb la delimitació de l'annex I.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 23 de novembre de 2001
El conseller de Medi Ambient,

linea