diari

CORRECCIó de la Llei 12/94, de mesures administratives i de modificació del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià.

(DOGV núm. 2448 de 13.02.1995) Ref. Base de dades 0307/1995

CORRECCIó de la Llei 12/94, de mesures administratives i de modificació del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià.
En advertir errors en la publicació de la Llei 12/94 de mesures administratives i de modificació del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern valencià, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2418, de 31 de diciembre de 1994, en la versió castellana dels articles cinqué y onze, per omissió d'algunes paraules del text, es fa la següent correcció:
En l'article 5.d)
On diu: "Las que se deriven de la distribución de los fondos consignados en el programa".
Ha de dir: "Las que se deriven de la distribución de los fondos consignados en el programa Gastos diversos".
En l'article 11, paràgraf segon
On diu: ".se les reconocerá con efectos de 1 de enero de 1995 i mientras desempeÑen el trabajo.".
Ha de dir: ".se les reconocerá con efectos de 1 de enero de 1995 i mientras desempeÑen el puesto trabajo.".

linea