diari

DECRET 7/2006, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona. [2006/X448]

(DOGV núm. 5179 de 18.01.2006) Ref. Base de dades 0321/2006

DECRET 7/2006, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona. [2006/X448]
El Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra Calderona es va aprovar mitjançant el Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, d'acord amb el que ha previst la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Posteriorment, el Consell de la Generalitat va declarar el Parc Natural de la Serra Calderona, mitjançant el Decret 10/2002, de 15 de gener.
El PORN té per criteri directriu l'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona, en el marc d'una estratègia de desenrotllament sostenible basada en la gestió racional d'estos. Atén, per tant, dos objectius de mode simultani: d'una banda, la conservació dels recursos naturals i, d'una altra, la potenciació social i econòmica basada en la utilització d'estos.
En definitiva, es tracta d'una estratègia de desenrotllament sostenible en què cal que el règim jurídic de l'espai protegit s'adapte a les necessitats dels habitants dels distints nuclis de població inclosos en l'àmbit del PORN, els quals tenen dret a unes dotacions públiques acords amb els barems actualment vigents en la Unió Europea.
La serra Calderona, que històricament s'ha caracteritzat per una economia predominantment agrosilvopastoral, ha experimentat durant les últimes dècades notables canvis socials, econòmics i territorials. En general, s'observa una incipient activitat industrial i de servicis, relacionada principalment amb la construcció residencial. Este desenrotllament econòmic contribueix a revifar l'economia i a fixar la població, pal·liant en alguna mesura la tendència de pèrdua de capital humà, com a conseqüència de l'èxode rural, que va caracteritzar la segona meitat del segle XX.
Al respecte, els ajuntaments de Gátova i Serra han exposat unes necessitats, per a l'adequat desenrotllament socioeconòmic, que l'actual PORN no permet portar a la pràctica.
Les aspiracions exposades pels ajuntaments de Gátova i Serra es consideren en principi raonables, ja que, des de la perspectiva de l'estratègia de desenrotllament sostenible que preveu el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, ha de garantir-se la sostenibilitat tant des del punt de vista ambiental com social i econòmic. En este sentit, han de preveure's les vies normatives oportunes per a acollir la implantació de les activitats esmentades, sobre la base de respecte al medi natural.
Esta proposta va tenir l'informe favorable, en data 25 de novembre del 2004, per la Comissió de Seguiment dels acords presos en la Junta Rectora extraordinària del Parc Natural de la Serra Calderona.
El present decret ha sigut sotmés a la tramitació prevista en l'article 26 de l'esmentada Llei 11/1994, i disposa dels informes favorables de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra Calderona i del Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient, emesos en les reunions d'estos òrgans col·legiats de 13 de setembre de 2005 i 3 d'octubre de 2005, respectivament.
Per esta raó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 13 de gener de 2006,
DECRETE
Article únic
L'annex I del Decret 72/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, el qual estableix la normativa del citat pla, queda modificat de la forma següent:
U. S'afegeix el següent apartat al final de l'article 45:
«6. Com a excepció a les determinacions dels anteriors apartats 4 i 5, el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural podrà delimitar, dins de la categoria d'ordenació denominada àrees de protecció paisatgística de la zona de protecció, un sector de sòl destinat a ús industrial no contaminant. Esta possibilitat està circumscrita exclusivament al terme municipal de Gátova, als voltants del nucli urbà d'esta població.
Amb l'objectiu genèric de no impedir el normal exercici de l'activitat socioeconòmica del municipi, la finalitat única d'esta possibilitat és permetre la instal·lació d'activitats industrials vinculades a l'exercici ordinari de l'esmentada activitat local.
Els usos susceptibles d'instal·lació en l'esmentat sector són les activitats industrials no considerades com a nocives o perilloses en el Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprovà el Nomenclàtor d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
Les condicions addicionals per a l'establiment de les esmentades activitats són les següents:
a) L'eventual execució de les actuacions requerirà, com a pas previ, la presentació per l'Ajuntament de Gátova a l'òrgan competent en espais naturals protegits d'una proposta específica que continga la mateixa documentació completa que per a estes actuacions s'exigisca en la normativa urbanística d'aplicació. Sobre esta proposta l'esmentat òrgan competent emetrà un informe preceptiu vinculant, previ a l'inici de la pertinent tramitació urbanística i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental, si escau este últim.
b) Els terrenys de l'esmentat sector que, per qualsevol motiu, no arriben a ocupar-se per les activitats industrials informades favorablement per l'esmentat òrgan competent, romandran amb l'ús actual agrícola de secà, al qual correspon la classificació urbanística de sòl no urbanitzable de protecció especial.
c) L'informe preceptiu i vinculant al qual es refereix l'anterior apartat a) serà desfavorable si l'esmentada proposta municipal no reuneix, almenys i simultàniament, els següents requisits referits a les actuacions informades:
c.1) No afecció territorial directa a hàbitats naturals d'interés rellevant.
c.2) Previsió suficient de mesures concretes per a evitar afeccions negatives indirectes sobre els hàbitats en l'entorn de l'actuació, com també, en general, sobre el paisatge, el medi hídric i l'ambient atmosfèric del Parc Natural de la Serra Calderona.
c.3) Previsió suficient de mesures correctores durant les fases d'establiment i de funcionament de les activitats.
c.4) Justificació suficient de la necessitat econòmica i social de l'actuació per al municipi.
d) L'esmentat informe preceptiu podrà condicionar el seu caràcter favorable al compliment, tant en la planificació com en l'execució de les actuacions, de requisits específics sobre la incidència ambiental d'estes».
Dos. Els tres apartats de l'article 49 se substitueixen pels següents:
«1. En tot el sòl no urbanitzable inclòs en l'àmbit territorial del PORN, estan permesos el funcionament, la remodelació i la implantació d'establiments d'allotjament i restauració quan afecten edificacions existents, fins i tot quan estes últimes requerisquen restauració, remodelació substancial o reconstrucció.
2. La implantació d'estos establiments fora d'edificacions existents està permesa en les categories d'ordenació del PORN següents, conforme al que disposen les normes particulars:
a) Zona d'influència: àrees urbanitzades, àrees de predomini agrícola i àrees de regeneració.
b) Zona de protecció: àrees antropitzades.
3. Com a excepció al que estableix l'anterior apartat 2.b), el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural podrà establir, en les àrees de protecció paisatgística del parc natural, zones aptes per a la implantació d'establiments d'allotjament i restauració fora d'edificacions existents, conforme als requisits i procediments establits en la legislació sectorial sobre el sòl no urbanitzable.
4. La implantació de les esmentades activitats en categories d'ordenació diferents de les àrees urbanitzades i de les àrees antropitzades, afectant o no edificacions existents, requereix l'informe previ, preceptiu i vinculant, de l'òrgan competent sobre espais naturals protegits. Este informe podrà ser favorable únicament quan quede prou garantida la conservació dels valors protegits pel PORN».
Tres. L'apartat 5 de l'article 50 se substitueix pel text següent:
«El sòl classificat com a no urbanitzable d'especial protecció no podrà ser classificat en el futur com a sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable comú. S'exclouen d'esta limitació:
a) El supòsit indicat en l'anterior apartat 4 d'este article sobre expansió justificada de nuclis urbans amb finalitat residencial.
b) El supòsit previst en l'article 45.6 sobre activitat industrial en un sector determinat, en el cas en què l'execució d'esta requerisca un canvi en l'actual classificació urbanística de la zona».
Quatre. S'elimina l'apartat 9 de l'article 50.
Cinc. Els apartats 10, 11 i 12 de l'article 50 canvien de numeració, i passen a ser numerats, respectivament, com 9, 10 i 11.
Sis. El paràgraf introductori de l'article 88 se substitueix pel text següent:
«En les àrees de protecció paisatgística es permeten els següents usos generals, sense perjudici de les determinacions específiques sobre l'assumpte que establisca el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural».
Set. La lletra k) de l'article 88 se substitueix pel text següent:
«Establiments d'allotjament i restauració, conforme al que disposa l'article 49 d'estes normes».
Vuit. S'afegeix el nou paràgraf següent al final de l'article 88:
.s) Activitats industrials no contaminants, exclusivament en la ubicació que establirà el Pla Rector d'Ús i Gestió conforme al que disposa l'article 45.6 d'estes normes..
Nou. El paràgraf introductori de l'article 89 se substitueix pel text següent:
.En les àrees de protecció paisatgística no es permeten els següents usos generals, sense perjudici de les determinacions específiques sobre l'assumpte que establisca el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural:..
Deu. S'afegeix el text següent al final de l'apartat 3 de l'article 89:
«(...), amb l'excepció indicada en l'article 88. s) d'estes normes».
Onze. S'elimina l'apartat 3 de l'article 110.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen o resulten incompatibles amb el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació de desenrotllament
Es faculta el conseller de Territori i Habitatge, en l'àmbit de les seues atribucions, per a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al compliment del que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Alacant, 13 de gener de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea