diari

Decret 10/1986, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

(DOGV núm. 354 de 17.03.1986) Ref. Base de dades 0325/1986

Decret 10/1986, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Per Decret 38/1984, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i s'hi introduiren posteriorment modificacions pel Decret 91/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.
La nova reestructuració del Consell de la Generalitat Valenciana, l'assumpció de totes les transferències de funcions i serveis propis de l'àmbit de les competències atribuÏt a aquest Departament amb la consegüent incardinació en l'estructura orgànica de la Conselleria, determina la necessitat, per exigències del propi funcionament i de cara a una activitat basada en els principis clàssics d'economia i eficàcia a modificar i reestructurar el Reglament vigent en l'actualitat.
Per això, tot complint allò que disposen els articles 35 f) i 70 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 1986.
DECRETE:
Article primer
Es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, aprovat per Decret 91/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, en els articles que s'especifiquen i que queden redactats en els termes següents:
A) Del Decret 38/1984, de 2 d'abril:
«Article catorze
U. La Direcció General de Cultura és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller, en programa i n'executa la política i exerceix les seues competències en matèria del llibre, arxius i biblioteques, música, teatre i densa, cinematografia i mitjans audiovisuals i, en general, totes les matèries o aspectes que comprén la promoció i difusió cultural.
Dos. Correspon a la Direcció General de Cultura les funcions següents:
1. La difusió i extensió de la cultura a tots els àmbits i sectors de la Comunitat Valenciana i, especialment, la d'aquelles manifestacions que més s'identifiquen i contribuesquen en recuperar la personalitat histèrica pròpia.
2. Impulsar l'atenció deguda, la conservació, classificació i publicació dels arxius dels municipis i d'altres entitats públiques que integren el patrimoni histèric valencià.
3. L'exercici de les competències assumides pel Consell de la Generalitat Valenciana en matèries que tracten sobre llibres, biblioteques i hemeroteques.
4. La promoció de totes les activitats i manifestacions de caràcter cultural que es desplegaren en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, protegint-les i proporcionant-los les ajudes que necessiten.
5. La promoció i foment de la producció cultural, així com el registre, classificació i promoció dels elements que en constitueixen la infrastructura a la Comunitat Valenciana.
6. L'inventari i coordinació, promoció i ajuda de les entitats i associacions culturals i artístiques.
Tres. Per al deseplegament d'aquestes funcions s'estructura la Direcció General de Cultura en els serveis següents:
a) El Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques .
b) El Servei de Música, Teatre i Cinematografia.
c) El Servei de Promoció Cultural».
«Article setze
U. La Direcció General de Joventut i Esports és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller, en programa i n'executa la política i exerceix les seues competències en les matèries relacionades amb la joventut i l'esport.
Dos. Correspon a la Direcció General de Joventut i Esport les funcions següents:
1. Promoure i desplegar l'activitat associativa i de participació juvenil i impulsar-la en tots els àmbits institucionals.
2. Dirigir i gestionar la xarxa d'albergs, residències, campaments, camps de treball i instal·lacions juvenils que se li encomanen.
3. Promoure activitats de temps lliure i de caràcter sòciocultural adreçades a la joventut.
4. Promoure l'estudi de la problemàtica juvenil i la informació en aquest àmbit, així com el desplegament d'una política institucional de caràcter integral.
5. Impulsar l'associacionisme esportiu i la coordinació amb les estructures federatives de l'esport a la Comunitat Valenciana, així com l'aprovació dels Estatuts i Reglaments d'aquestes entitats esportives que siguen de la seua competència.
6. Realitzar activitats i manifestacions per a promocionar l'esport en la societat.
7. Planificar i desplegar la infrastructura esportiva, així com el cens de l'equipament que hi ha en aquest àmbit.
8. Promoure l'activitat esportiva escolar i la direcció i la gestió dels centres d'iniciació tècnico-esportiva.
9. El foment de les activitats culturals de la tercera edat.
Tres. Per al desplegament de les facultats esmentades s'estructura la Direcció General de Joventut i Esports en els serveis següents:
a) Servei de Joventut.
b) Servei d'Esports.
c) Servei de Planificació i Instal·lacions.
d) Servei de Desplegament Comunitari.»
«Article vint
U. La Direcció General D'Ensenyaments Universitaris i Investigació és el Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que, sota la direcció superior del Conseller, en programa i n'executa la política i exerceix les seus competències en la matèria que fa referència a l'ensenyament universitari i la investigació.
Dos. En l'exercici de les competències esmentades correspon a la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació les funcions específiques següents:
1. Estudiar els mitjans material i personals que els Centres universitaris i d'investigació consideren necessaris per al desplegament dels seus objectius, així com les actuacions corresponents per al seu finançament.
2. Elaborar les partides que figuren en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana destinades al finançament de les Universitats Públiques que hi ha a la Comunitat Valenciana així com els centres d'investigació, en l'àmbit d'una programació plurianual.
3. Elaborar les propostes de la política de taxes dels estudis universitaris que s'apliquen a titulacions oficials, així com de la política universitària de la Generalitat Valenciana de beques, ajudes a l'estudi i exempcions.
4. Elaborar la proposta d'autorització expressa dels capítols de pressupostos de les Universitats previstos en la Llei.
5. La coordinació de les Universitats i dels centres d'investigació, i l'articulació dels centres i estudis de manera que, respectant-ne les autonomies, responguen a les necessitats socials, econòmiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
6. Elaborar la proposta de creació, supressió, adscripció i integració, segons corresponga, d'Universitats, Facultats, Escoles Tècniques Superiors, Escoles Universitàries, Instituts Universitaris, Col·legis Universitaris, Col·legis Majors Universitaris, així com tots els altres Centres Universitaris la creació dels quals no corresponga a les Universitats.
7. Gestió de beques i ajudes a l'estudi universitari i exempció de taxes acadèmiques.
8. La programació i ordenació de la investigació científica i la creació dels òrgans i la infrastructura que necessita, de tal manera que la convertesca en un factor de desplegament comunitari.
9. Proposar l'establiment i coordinació de relacions en matèria d'Universitats i investigació amb organismes d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol i estrangers.
10. El perfeccionament del professorat i la renovació pedagògica en tots els nivells educatius.
Tres. Per a l'exercici de les funcions esmentades al número anterior, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació s'organitza en els serveis següents:
a) El Servei de Coordinació i Programació Universitària.
b) El Servei d'Ordenació Acadèmica.
c) El Servei de Política Científica.
d) EL Servei de Perfeccionament del Professorat i Renovació Pedagògica.»
«Article vint-i-u
U. Territorialment, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'organitza en Serveis Centrals i Serveis Territorials.
Dos. Els Serveis Centrals tenen competències sobre tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Tres. Els Serveis Territorials són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que regeix l'activitat administrativa de la Conselleria i depén orgànicament del Conseller i funcionalment de la Secretaria General i de cada Direcció General en les matèries de les respectives competències.»
«Article vint-i-dos
Els Serveis Territorials d’àmbit provincial exerciten les competències que reglamentàriament els atribueixen els Centres Directius del Departament i estan dirigits per un Director Territorial nomenat per Ordre del Conseller.
Per a l'exercici escaient d'aquestes competències s'estructuren en dos Serveis, que corresponen a l'àrea de Cultura i Educació.
B) Del Decret 91/1984, de 30 de juliol:
«Article segon
Depenen directament del Conseller els serveis següents:
a) El Gabinet d'Us i Ensenyament del Valencià, que té com a funcions la programació i execució de la política del Departament i l'exercici de les seues competències en relació amb la utilització normal i oficial del valencià, així com l'ensenyament d'aquest.
b) El Servei de Centres Socio-Culturals, que s'encarrega de la coordinació de tota l'activitat realitzada pels centres d’aquestes característiques es, la inspecció de la seua gestió i la coordinació d'aquesta amb la d'altres institucions públiques o privades que tenen la mateixa funció.
«Article quart
U. La Secretaría General s'estructura en una sola unitat, la Secretaria General Administrativa, de la qual dependen els serveis següents:
1. El Servei de Gabinet Jurídic.
2. El Servei de Gestió de Personal.
3. El Servei de Coordinació Administrativa i Assumptes Generals.
4. El Servei de Publicacions.
A més d'aquests serveis, s'integra en la Secretaria General Administrativa una Unitat de Coordinació i Relacions amb la resta de sectors socials que participen en l'ensenyament.
Dos. La competència de la Secretaria General Administrativa és la tramitació administrativa general de tota la Conselleria i l'exercici de les atribucions en matèria de personal pròpies del Departament que no siguen específicament assignades a unes altres unitats administratives.»
Article segon
S'autoritza el Conseller de Cultura, Educació i Ciència a elaborar i publicar el text refós del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència amb les modificacions del Decret 91/1984, de 30 de juliol, i les que en deriven. Alhora se li autoritza a estructurar en una sola unitat, les dues unitats en què s'estructuren actualment els Serveis Territorials.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats els articles catorze, setze, vint, vint-i-u i vint-i-dos del Decret 38/1984, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, els articles segon, quart i vuité del Decret del Consell 91/1984, de 30 de juliol, el Decret 115/1983, de 26 de setembre, i totes les altres disposicions d'igual o inferior categoria que s'oposen al que es preveu en aquest Decret.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, a 10 de febrer de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller De Cultura Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea