diari

Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en matèria d'educació.

(DOGV núm. 121 de 15.09.1983) Ref. Base de dades 0326/1983

Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en matèria d'educació.
Reunida la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria quarta de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, adoptà, en la reunió del dia 27 de juny de 1983, l’acord la virtualitat pràctica del qual necessita l'aprovació pel Govern mitjançant Reial Decret.
En atenció a aquests motius, a proposta dels Ministres d'Educació i Ciència i d'Administració Territorial i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 de juliol de 1983,
DECRETE:
Article 1.r S'aprova l'acord de la Comissió Mixta de Transferències de la Comunitat Valenciana de data 27 de juny de 1983 pel qual es transfereixen competències i funcions de l'Estat en matèria d'ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana i se li traspassen els corresponents serveis i institucions i mitjans personals, materials i pressupostaris necessaris per a l'exercici d'aquelles.
Article 2.n En conseqüència, queden transferides a la Comunitat Valenciana les competències a què fa referència l'acord inclòs com a annex d'aquest Reial Decret, i traspassats a aquesta els serveis i institucions i béns, drets i obligacions, així com el personal, crèdits pressupostaris i documentació i expedients que figuren en les relacions números 1 a 3, adjuntes al mateix acord de la Comissió Mixta, indicada en els termes i condicions que s'hi especifiquen.
Article 3.r Els traspassos a què fa referència aquest Reial Decret tindran efectivitat a partir del dia 1 de juliol de 1983, assenyalat en l'acord de la Comissió Mixta, i queden convalidats a aquests efectes tots els actes administratius dictats pel Ministeri d'Educació i Ciència fins la data de publicació d'aquest Reial Decret.
Article 4.t. 1. Els crèdits pressupostaris que figuren detallats en la relació 3.2. com a «baixes efectives», seran donats de baixa i transferits pel Ministeri d'Hisenda als conceptes habilitats en els capítols IV i VII de la secció 32, destinats a finançar els serveis assumits pels Ens Pre-autonòmics i Comunitats Autònomes, una vegada siguen tramesos a l'esmentat Departament per part de l'Oficina Pressupostària del Ministeri d'Educació i Ciència els certificats de retenció de crèdit acompanyats d'un succint informe de l'esmentada Oficina per tal de donar compliment al que disposa l'annex 2.1.r, apartat a), punt 2, de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1983.
2. Els crèdits no inclòsos dins de la valoració del cost efectiu, recollits en la relació 3.3, seran lliurats directament, sense necessitat de procedir a modificacions pressupostàries de cap classe pel Ministeri d'Educació i Ciència i els seus Organismes Autònoms a la Comunitat Valenciana, independentment del destinatari final de pagament, de forma que aquesta puga disposar dels fons amb l'antelació necessària per tal de fer efectiva la prestació corresponent en el mateix termini en què es produïa.
Article 5.é Aquest Reial Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Boletín Oficial del Estado.
Donat a Madrid, el 28 de juliol de 1983.
JOAN CARLES R.
El Ministre de la Presidència,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ
ANNEX
El Sr. Gonzalo Puebla de Diego i la Sra. Maria Blanca Blanquer Prats, Secretaris de la Comissió Mixta de Transferències de la Comunitat Valenciana, certifiquen:
Que en la sessió plenària de la Comissió celebrada el dia 27 de juny de 1983 fou adoptat acord sobre transferències a la Comunitat Valenciana de les competències, funcions i serveis d'ensenyament no universitari, en els termes que seguidament s'expressen:
A) Referència a normes constitucionals i estatutàries i legals en què s'empara la transferència.
Els articles 148.1 i 149.1, en relació amb els articles 147.2, d), i 149.3 de la Constitució, estableixen la distribució de competències entre l'Administració Central de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
D'altra banda, l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 35, estableix que és competència plena de la Generalitat Valenciana la regulació i administració de l'ensenyament en tota l'extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seues competències, sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Constitució i Lleis Orgàniques que, segons l'apartat 1 de l'article 81 d'aquella, el desenvolupen, de les facultats que atribueix a l'Estat el número 30 de l’apartat 1 de l'article 149 de la Constitució de l'alta inspecció necessària per al compliment i garantia.
Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals i estatutàries, i a l'empar de la Llei Orgànica 12/1982, de 10 d'agost, de transferències a la Comunitat Valenciana de competències en matèria de titularitat estatal, cal iniciar el procés de transferències en matèria d'educació i ciència, pel que fa a l'ensenyament no universitari.
En atenció a aquests motius, cal formalitzar l'acord sobre transferència de competències en la matèria indicada a la Comunitat Valenciana, complint així els objectius de la seua creació i fent possible l'imperatiu constitucional de la nova organització territorial de l'Estat.
B) Funcions d 'Estat que assumeix la Comunitat Valenciana i identificació dels serveis que són transferits.
a) Les competències, funcions i serveis exercits per les actuals Direccions Provincials d'Educació d'Alacant, Castelló i València, així com el personal adscrit a aquestes que figura en les relacions que s'incorporen a aquest acord.
b) Les Inspeccions Provincials d'Educació Bàsica de l'Estat, inclòsos els serveis d'orientació escolar, vocacional, familiar i equips multiprofessionals d'Educació Especial; els serveis de Coordinació Professional, si s'escau, Inspeccions Provincials de Formació Professional; les Inspeccions de Batxillerat de l'Estat dels districtes universitaris de València i Alacant. En tots els casos s'inclouen les facultats, funcions i serveis exercits fins avui en l'àmbit de la Comunitat Autònoma.
c) La dependència, la titularitat administrativa i, si convé, la propietat i d'altres drets reals que l'Estat ostenta sobre edificis i instal·lacions de tots els centres públics de la Comunitat Valenciana, tant de règim ordinari com de règim especial, llevat dels de conveni amb el Ministeri de Defensa relatius a:
- Educació Pre-escolar.
- Educació Especial.
- Educació General Bàsica.
- Escoles-Llar.
- Educació Permanent d'Adults.
- Formació Professional de primer i segon graus.
- Batxillerat i extensions de l'INBAD.
- Ensenyaments especialitzats.
- Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
- Escoles de Ceràmica.
- Escoles Oficials d’Idiomes.
- Conservatoris de Música.
- Instituts d'Orientació Educativa i Professional.
- Centres d'Ensenyaments Integrats.
- Centres pilots i ordinaris autoritzats per a la realització de pràctiques del professorat en formació, inclòsos els Col·legis de pràctiques annexos a les Escoles Universitàries del Professorat d'Educació General Bàsica, llevat, si s'escau, de la competència de la Universitat sobre aquests centres docents i l'eventual titularitat sobre aquests.
d) Les competències relatives a la creació, funcionament, modificació, transformació, classificació, trasllat, clausura, supressió, règim jurídic, econòmic i administratiu de les unitats, seccions i centres públics, tant de règim ordinari com de règim especial, així com els de caràcter experimental i d'ensenyament a distància en les diverses modalitats.
e) Les competències, funcions i atribucions que, respecte d'altres centres de titularitat pública, així com dels Col·legis municipals d'ensenyament, confereix al Ministeri d'Educació i Ciència la legislació vigent, llevat d'aquelles a les quals fa referència l'apartat C).
f) Les competències, funcions i atribucions que, respecte dels centres privats, confereix al Ministeri d'Educació i Ciència la legislació aplicable.
g) Pel que fa al personal transferit, els actes administratius de personal que deriven de la relació entre els funcionaris i la Comunitat Autònoma, dins del seu àmbit territorial, i entre aquests, els següents:
- La convocatòria específica i provisió de vacants en la Comunitat Autònoma, inclòs el nomenament de Tribunals, dins de les proves selectives generals que convoque l'Administració Central de l'Estat, amb acord previ de la Comunitat, pel que fa tant a les vacants esmentades com a l'establiment, si molt convé, de les peculiaritats culturals corresponents. L'Administració Central de l'Estat, prèvia consulta amb la Comunitat Autònoma, dictarà una norma general de rang adequat per la qual es regiran les bases de la convocatòria susdita.
- La convocatòria i resolució dels recursos de trasllats dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les normes que establesca la mateixa Comunitat i les de caràcter general que es dicten, de comú acord amb les Comunitats Autònomes.
- Els nomenaments i separacions dels funcionaris per a ocupar llocs de treball.
- Els nomenaments per a proveir interinament vacants, així com la facultat de formalitzar contractes de col·laboració temporal.
- Concessió de compatibilitats.
- Reconeixement de triennis.
- Reconeixement de situacions administratives, de les quals hom retrà compte a l'Administració Central de l'Estat.
- Concessió de llicències i permíssos.
- Concessió de comissions de servei.
- Règim de treball i vacances.
- Execució del règim de retribucions.
- Reconeixement de dietes i despeses de viatge. - Concessió de premis i recompenses.
- Iniciació, tramitació i resolució dels expedients disciplinaris, llevat de la resolució d'aquells que suposen la separació definitiva del servei.
- Resolució de recursos administratius i execució de sentències en matèria de personal en l'àmbit de la seua competència, d'acord amb el que estableix l'article 8.1. del Decret 4.015/1982, de 29 de desembre, pel qual s'aproven les normes de traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat Valenciana.
- Selecció, formació i nomenament de Directors de centres públics i d'altres càrrecs directius, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.
h) La realització de programes de perfeccionament del professorat i del personal d'administració i de serveis.
i) La regulació dels nivells, graus, modalitats i especialitats d'ensenyament i de normes i orientacions pedagògiques, en concordança i desplegament de les disposicions de l'Estat sobre ordenació general del sistema educatiu i determinació d'ensenyaments mínims a què es refereix la disposició addicional dos de la Llei Orgànica 5/1980, de 19 de juny, per la qual es regula l'Estatut de Centres Escolars.
j) La tramitació i proposta dels programes experimentals per a cada professió a què fan referència els articles 15.2, 20 i 21.6 del Decret 707/1976, de 5 de març, sobre ordenació de la Formació Professional.
k) La realització de programes d'experimentació i investigació educativa en l'àmbit de les seues competències.
l) L'edició dels llibres d'escolaritat, d'acord amb les condicions regulades per l'Estat.
m) L'elaboració, aprovació i execució dels programes d'inversions en construccions, instal·lacions i equipament escolar, en funció de les necessitats específiques de la Comunitat Valenciana i d'acord amb el que estableix l'apartat C), lletra c), d'aquest Decret.
n) L'elaboració, supervisió, aprovació, contractació i execució de projectes de noves construccions, reforma, ampliació o millora de les existents, així com la dotació i l'equipament referent als centres públics. Convocatòria i resolució de concursos i projectes d'edificis i material. L'establiment de normes sobre redacció de projectes tècnics. Les especificacions tècniques i econòmiques del material i mobiliari. L'elaboració i execució de projectes de caràcter experimental. L'avaluació de l'execució de les construccions escolars.
n') La convocatòria i concessió de les subvencions de gratuïtat als centres privats en els nivells d'ensenyament obligatori, així com el control i possible revocació d'acord amb els criteris generals establerts en la legislació bàsica de l'Estat i, en tot cas, conformement amb l'article 27.7 i 27.9 de la Constitució.
o) La convocatòria i concessió de les subvencions a la iniciativa privada, altres de les considerades a l'epigraf anterior, així com la tramitació i proposta de les declaracions d'interés social preferent dels centres privats, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat en la matèria.
p) Les competències relatives a transport escolar, menjadors escolars, Escoles-Llar i Centres de vacances escolars.
q) El protectorat sobre les Fundacions docents que despleguen principalment les seues accions a la Comunitat Valenciana. Les resolucions sobre constitució, modificació d'Estatuts i extinció seran publicades al Boletín Oficial del Estado i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
r) La inscripció de tots els centres públics i privats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa la Comunitat establirà un Registre propi.
s) Les funcions i mitjans que corresponen a Organismes autònoms dependents del Ministeri d'Educació i Ciència i que guarden relació amb les competències anteriorment relacionades.
C) Competències, serveis i funcions que es reserva l'Administració central de l'Estat.
En conseqüència amb la relació de competències traspassades, romandran en l'Aministració Central de l'Estat i continuaran sent de la seua competència per a ser exercides per aquesta, en l'àmbit normatiu o de gestió que corresponga, les funcions i activitats següents:
a) Les condiciones bàsiques que garantesquen la igualtat de tots els espanyols en l'exercici de llurs drets i deures en matèria d'educació, d'acord amb l'article 149.1, 1.r, de la Constitució.
b) Les normes bàsiques per al despelegament de l'article 27 de la Constitució, sense perjudici de la competència de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament legislatiu, execució i aplicació de la legislació de l'Estat en aquesta matèria.
c) La planificació econòmica general de les inversions dins l'àmbit establert per l'article 131 de la Constitució.
d) L'ordenació general del sistema educatiu d'aplicació a tot el territori nacional, en concret: la determinació de la durada de l'escolaritat obligatòria, la regulació de nivells, graus, especialitats, cicles i modalitats d'ensenyament, així com el nombre de cursos que, en cada cas, corresponga i els requisits d'accés d'un nivell d'ensenyament a un altre.
e) La normativa bàsica i determinació dels requesits mínims que han de reunir els centres i les instal·lacions escolars.
f) La regulació de les condicions per a l'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals vàlids a tot el territori espanyol, així com la determinació dels efectes acadèmics i professionals d'aquests.
g) La determinació dels ensenyaments mínims a què es refereix la disposició addicional segona B) bis, de la Llei Orgànica 5/1980, de la «Jefatura del Estado», de 19 de juny, per la qual es regula l'Estatut de Centres Escolars.
h) La regulació de les condicions bàsiques que garantesquen el dret i el deure de conéixer la llengua castellana, sense perjudici de les competències de la Generalitat Valenciana per a l'elaboració de normes i adopció de totes les mesures necessàries per a garantir el dret dels ciutadans de la Comunitat Valenciana a l'ús i coneixement de llur llengua pròpia.
i) La regulació de les condicions per a la convalidació d'estudis i títols acadèmics i professionals.
j) L'establiment de les característiques bàsiques del Llibre d'Escolaritat que s'establesca amb caràcter obligatori i general per a cada nivell d'ensenyament.
k) El protectorat sobre les Fundacions docents d'àmbit nacional o internacional.
l) La titularitat i administració dels centres públics a l'estranger i el règim jurídic dels centres estrangers a Espanya.
m) La titularitat del Centre Nacional d'Educació Bàsica a Distància i de l'lnstitut Nacional de Batxillerat a Distància.
n) La inscripció de tots els centres docents al Registre dependent del Ministeri d'Educació i Ciència.
n') Els actes administratius de personal no atribuïts a la Comunitat Autònoma, així com l'establiment de normes generals de coordinació, programació d'efectius, retribucions, règim de treball i totes les altres matèries que siguen necessàries per a garantir la igualtat dels funcionaris de l'Estat transferits a les distintes Comunitats Autònomes, sense perjudici del que puguen disposar les normes que siguen dictades per desplegar l'article 149.1, 18, de la Constitució.
o) L'elaboració d'estadístiques d'ensenyament per a finalitats estatals, per a la qual cosa la Comunitat Autònoma proporcionarà les dades per a la realització. Igualment, l’Administració central de l'Estat facilitarà a la Comunitat Autònoma les dades necessàries per a les finalitats pròpies d'aquesta.
p) La cooperació internacional bilateral i unilateral en matèria d'enseneyament.
q) L'alta inspecció, d'acord amb el que estableix la disposició addicional dos de la Llei Orgànica de l'Estatut de Centres Escolars, i l'article 35 de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
D) Funcions en què han de concòrrer l'Administració Central de l’Estat i la de la Comunitat Autònoma, i forma de cooperació.
Seran desplegades coordinadament entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els mecanismes que en cada cas s'assenyalen, les funcions i competències següents:
a) La coordinació entre els Registres de Centres Docents, per a la qual cosa la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana remetrà al Ministeri d'Educació i Ciencia les dades necessàries en ordre a l'actualització del Registre dependent d'aquest. Igualment, l’Administració central de l'Estat remetrà a la Comunitat Autònoma tots els informes que li siguen sol·licitats per aquesta.
b) El manteniment de bancs de dades informatitzades de personal, centres i documentació d'utilització conjunta, per a la qual cosa s'establiran els mecanismes que permeten el flux continu i recíproc d'informació entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. A més, la Generalitat Valenciana facilitarà a l'Administració Central la informació i documentació sobre actes referents al personal transferit.
c) L'Administració Central de l'Estat i la Comunitat Autònoma hauran d'establir, mijtançant conveni, les fórmules de col·laboració necessàries per al funcionament de l'INBAD i del CENEBAD en la Comunitat Valenciana. En tot cas, el conveni haurà d'incloure el contingant específic del professorat adscrit a les extensions d'aquests.
d) La Comunitat Autònoma i l'Admdinistració de l'Estat, en l'exercici de les facultats, drets i obligacions que el vigent conveni del Ministeri de Defensa amb el d'Educació i Ciència atribueix a aquest, en relació amb els centres públics objecte del conveni esmentat, radicats al territori de la Comunitat Autònoma.
e) La Generalitat Valenciana i l'Administració de l'Estat cooperaran en l'exercici de les facultats, drets i obligacions que corresponen al Ministeri d'Educació i Ciència, en relació amb els centres estrangers radicats al territori de la Comunitat Autònoma, sempre que hi tinguen alumnes espanyols.
f) L'Administració Central de l'Estat i la de la Comunitat Autònoma podran establir, de mutu acord, fórmules de col·laboració per al desenvolupament de la investigació educativa.
g) El Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana establiran les relacions de cooperació necessàries per a la millor coordinació dels programes nacionals de perfeccionament del professorat -inclòs el PRONED- i d'investigació educativa amb els programes propis de la Comunitat Autònoma. A aquests efectes, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència col·laborarà en els plans anuals de perfecciconament i d'investigació que adopte l'Administració Central de l'Estat, subministrant informació dels programes propis que es realitzen dins del març de les directrius nacionals.
El Ministeri d'Educació i Ciència donarà participació a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en la realització de les convocatòries nacionals dels programes de pefeccionament del professorat i en la selecció dels participants procedents de la Comunitat Autònoma.
h) El Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana arbitraran procediments que garantesquen la participació d'aquesta ùltima en l'elaboració dels programes de formació i perfeccionament del personal no docent, així com la realització anual d'un mínim de programes, els destinataris dels quals seran els funcionaris no docents d'aquella Comunitat.
i) L'autorització dels llibres de text i material didàctic en què es concreten els programes i les orientacions pedagògiques que desenvolupen els ensenyaments mínims establerts pel Ministeri d'Educació i Ciència, serà realitzada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Comunitat Valenciana, previ informe de l'Alta Inspecció de l'Estat.
j) La investigació i experimentació en matèria de projectes, construccions i dotació de centres.
k) L'elaboració i execució de projectes arquitectònics de caràcter experimental.
l) La informació referent als pressupostos en matèria d'ensenyament, a l'execució d'aquests i a l'avaluació de costos de programes educatius.
m) El Ministeri d'Educació i Ciència, dins de les possibilitats pressupostàries, prestarà assistència editorial a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i arbitrarà els procediments necessaris per tal de garantir la participació d'aquesta en la programació de les publicacions.
E) Béns, drets i obligacions de l'Estat que són traspassats.
1. Són traspassats a la Comunitat Valenciana els béns, drets i obligacions de l'Estat que s'inclouen en l'inventari detallat de la relació adjunta número 1, on són identificats els immobles, mobles i les concessions i els contractes afectats pel traspàs. Aquests traspassos seran formalitzats d'acord amb el que estableix la disposició transitòria quarta de l'Estatut d'Autonomia i d'altres disposicions aplicables en cada cas.
2. La Comunitat Autònoma Valenciana se subroga en tots els contractes d'obres i subministraments, així com el els drets i obligacions derivades d'aquests que, en règim descentrat, hagen estat adjudicats fins el dia 30 de juliol de 1983.
La Junta de Construccions, Instal·lacions i Equip Escolar finalitzarà, fins a la liquidació definitiva, tots els expedients d'inversions adjudicats abans del dia 30 de juliol de 1983. Amb aquesta finalitat seran consignats en el pressupost de l'Organisme esmentat, en els exercicis econòmics corresponents, els crèdits necessaris per a l'efectivitat, els quals seran deduïts de les dotacions que per inversions noves o de reposició corresponguen a la Comunitat Autònoma Valenciana. Abans de procedir a la formalització de les actes de recepció dels projectes corresponents, l’Organisme esmentat comunicarà a la Comunitat Autònoma les circumstàncies en què es troben aquests, per tal que aquesta puga conéixer l'estat de les obres.
A partir del 30 de juliol de 1983 i fins al final de l’exercici esmentat, la Junta de Construccions, Instal·lacions i Equip Escolar realitzarà la contractació dels projectes d'obres o subministrament corresponents a la Comunitat Autònoma Valenciana, en funció dels pressupostaris existents, i d'acord amb les propostes que efectue la Comunitat Autònoma.
A partir de l’1 de gener de 1984, la Comunitat Autònoma Valenciana se subrogarà en els drets i obligacions derivats de tots els contractes efectuats d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior i, si fa al cas, dels contractes a què es refereix el paràgraf segon, amb acord previ entre la Comunitat Autònoma i la Junta de Construccions, Instal·lacions i Equip Escolar.
Amb acord subscrit prèviament entre la Comunitat Valenciana i la Junta de Construccions, Instal·lacions i Equip Escolar, les Unitats Tècniques i Oficina Regional de Supervisió de Projectes, amb la totalitat dels efectius de personal que són transferits, continuaran prestant els serveis de direcció d'obres, supervisió, redacció de projectes, etc., que actualment realitzen respecte de les inversions universitàries, tant amb fons centralitzats en la Junta de Construccions, Instal·lacions i Equip Escolar del Ministeri d'Educació i Ciència com descentralitzats en les Universitats d'Alacant, València Literària y València Politècnica.
F) Personal adscrit als serveis i Institucions que es traspassen.
El personal adscrit als serveis i Institucions traspassats, i que es referencia nòminalment a la relació adjunta número 2.1, seguirà amb aquesta adscripció i passarà a dependre de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes legalments previstos per l'Estatut d'Autonomia i les altres normes en cada cas aplicables i en les mateixes circumstàncies que s'especifiquen en la relació adjunta i amb el número de Registre personal. També serà tramesa als òrgans competents de la Comunitat Autònoma Valenciana una còpia de tots els expedients d'aquest personal transferit, i l'Administració Central de l'Estat procedirà a modificar les plantilles orgàniques i pressupostàries en funció dels traspassos operats.
G) Llocs de treball vacants que són traspassats.
Els llocs de treball vacants que es traspassen són els detallats en la relació adjunta número 2.2, amb indicació del Cos a què estan adscrits, nivell orgànic i dotació pressupostària corresponent.
H) Valoració definitiva de les càrregues financeres dels serveis traspassats.
Pressupost del Ministeri de la presidència del Govern:
H.1. El cost efectiu que correspon als serveis traspassats per aquest Reial Decret a la Comunitat Valenciana s'eleva a 197.522.000 pessetes, segons detall que figura a la relació 3.1.
H.2. Els recursos financers que són destinats a sufragar les despeses originades pels serveis que es traspassen, durant l'exercici de 1983, pugen a 281.451.000 pessetes, el detall dels quals figura a la relació 3.2, i no se’n practica cap baixa efectiva en el pressupost esmentat durant 1983, atés que el Departament abonarà aquest any les nòmines de personal.
La quantia d'aquests recursos s'ha determinat amb dades dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 1983.
Pressupost de la Secció 31, «Despeses de diversos Ministeris»:
H.3. El cost efectiu que correspon als serveis traspassats per aquest Decret a la Comunitat Valenciana s'eleva a 62.494.000 pessetes, d'acord amb la relació 3.1.
H.4. Els recursos financers que són destinats a sufragar les despeses originades pels serveis que són traspassats durant l'exercici 1983 pugen a 66.723.000 pessetes, el detall dels quals figura en la relació 3.2, i no se'n practica cap baixa efectiva en el pressupost durant 1983, atés que el Departament abonarà durant aquest any la nòmina de personal.
Pressupost del Ministeri d'Educació i Ciència:
H.5. El cost efectiu que correspon als serveis traspassats per aquest Reial Decret a la Comunitat Valenciana puja a 28.514.216.000 pessetes, segons detall que figura a la relació 3.1. Els recursos afectats importen 222.294.000 pessetes i la càrrega assumida neta se xifra en 28.291.822.000 pessetes.
H.6. Els recursos financers que són destinats a sufragar les despeses originades pels serveis que són traspassats durant l'exercici de 1983 inclouran les dotacions següents:
- Assignacions pressupostàries per a cobertura del cost efectiu (el detall apareix en la relació 3.2): 32.180.158.000 pessetes. La baixa efectiva puja a 307.566.000 pessetes, atés que el Departament, durant aquest any, abonarà les nòmines de personal i d'altres despeses de funcionament.
- Recaptació prevista per les taxes acadèmiques i administratives de centres docents no universitaris: 183.614.000 pessetes.
- Subvencions diverses i inversions (n'apareix detall en la relació 3.3): 8.567.906.000 pessetes. La baixa arriba a 2.270.876.000 pessetes, atés que el Departament abona la resta de les subvencions i inversions.
La quantia d'aquests recursos s'ha determinat amb dades dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 1983.
Pressupost de l'lnstitut Nacional d'Assistència i Promoció a l'Estudiant
H.7. El cost efectiu, que puja a 520.796.000 pessetes, s'inclou en la relació 3.1.
H.8. Els recursos financers que són destinats a sufragar les despeses originades per l'exercici dels serveis que es traspassen durant l'exercici de 1983 inclouran les dotacions següents:
- Assignacions pressupostàries per a cobertura del cost efectiu (n'apareix detall en la relació 3.2): 657.597.000 pessetes.
La baixa efectiva en 1983 és de 274.036.000 pessetes, atés que l'Organisme abona durant aquest any la nòmina del personal i les altres despeses de funcionament.
-Subvencions a famílies i institucions i acomptes (el detall és inclòs en la relació 3.3): 7.150.000 pessetes. La baixa efectiva és de 791.000 pessetes, atés que l’Organisme abona la resta de les ºsubvencions i acomptes.
La quantia d'aquests recursos s'ha determinat amb dades dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 1983.
Pressupost de la Junta de Construccions, Instal·lacions i Equip Escolar:
H.9. El cost efectiu, que puja a 1.791.862.000 pessetes, s'inclou en la relació 3.1.
H.10. Els recursos financers destinats a sufragar les despeses originades per l'exercici dels serveis que són traspassats durant l'exercici de 1983 inclouran les dotacions següents:
-Assignacions pressupostàries per a cobertura del cost efectiu (n'apareix detall en la relació 3.2): 2.526.704.000 pessetes.
La baixa efectiva en 1983 és de 3.616.000 pessetes, atés que l'Organisme abona enguany les nòmines del personal i les altres despeses de funcionament, així com les subvencions.
- Inversions (n'hi ha detall en la relació 3.3): pessetes 3.856.500.000.
No s'hi practica cap baixa efectiva en 1983 perquè l’Organisme abona les inversions.
La quantia dels recursos stha determinat amb dades dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 1983.
Pressupost del Patronat de Promoció de la Formació Professional:
H.11. El cost efectiu, que és de 398.413.000 pessetes, s'inclou en la relació 3.1.
H.12. Els recursos financers són destinats a sufragar les despeses originades per l'exercici dels serveis que es traspassen durant l'exercici de 1983 i inclouen les dotacions seguents:
- Assignacions pressupostàries per a cobertura del cost efectiu (n'apareix detall en la relació 3.2.): 435.365.000 pessetes.
La baixa efectiva en 1983 és de 46.430.000 pessetes, perquè l'Organisme abona enguany les nòmines de personal i les altres despeses de funcionament.
- Subvencions a famílies i institucions (n'apareix detall en la relació 3.3.): 1.259.870.000 pessetes.
La baixa efectiva és de 372.140.000 pessetes, perquè l'Organisme abona enguany la resta de les subvencions.
La quantia d'aquests recursos s'ha determinat amb dades dels Pressupostos Generals de l'Esta. per a 1983.
Pressupost de l'Institut Nacional d'Educació Especial:
H.13. El cost efectiu, que és de 171.418.000 pessetes, s'inclou en la relació 3.1.
H.14. Els recursos financers destinats a sufragar les despeses originades pel desplegament dels serveis que són traspassats, durant l'exercici de 1983, correspondran a les dotacions següents:
-Assignacions pressupostàries per a cobertura del cost efectiu (n'hi ha detall en la relació 3.2.): 199.048.000 pessetes.
La baixa efectiva en 1983 és de 34.646.000 pessetes, perque l'Organisme abona enguany les nòmines de personal i les altres despeses de funcionament.
- Subvencions a famílies i institucions (n'apareix detall en la relació 3.3): 265.426.000 pessetes.
La baixa efectiva és de 99.331.000 pessetes, perquè l'Orgnisme abona en 1983 la resta de les subvencions.
La quantia d'aquests recursos s’ha determinat amb dades dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 1983.
I) Documentació i expedients dels serveis que són traspassats.
El lliurament de documentació i expedients dels serveis traspassats serà realitzat en el termini d'un mes a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret pel qual s'efectua el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana.
J) Data d'efectivitat de les transferències.
Les transferències de competències i els traspassos de mitjans objecte d'aquest acord tindran efectivitat a partir de l’1 de juliol de 1983.
I perquè conste, es lliura aquesta certificació a Madrid, el 27 de juny de 1983. Els Secretaris de la Comissió Mixta, Gonzalo Puebla de Diego i Maria Blanca Blanquer Prats.
Veure imatge

linea