diari

Decret 15/1991, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creació del Registre de Fundacions.

(DOGV núm. 1476 de 04.02.1991) Ref. Base de dades 0333/1991

Decret 15/1991, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creació del Registre de Fundacions.
L'article 31.23 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, estableix que la Generalitat Valenciana té competència exclusiva sobre les fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic, benéfico-assistencial i similars que despleguen principalment les seues funcions en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana necessita conèixer la constitució de totes les fundacions que es promoguen, i amb aquest objectiu, mitjançant aquest Decret, crea el Registre de Fundacions, en el qual s'inscriuran les fundacions de nova constitució que no ho puguen fer en el de fundacions culturals ni en el de fundacions benèfiques i laborals.
Per aquesta raó, i a proposta del Conseller d'Administració Pública, després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 21 de gener de 1991,
DECRETE:
Article primer
Crear el Registre de Fundacions no assignades anteriorment i expressament a altres departaments, el qual té com a finalitat la inscripció dels actes relatius a les fundacions que no tinguen el caràcter de culturals, benèfiques o laborals, i despleguen principalment les seues funcions a la Comunitat Valenciana.
Article segon
L'esmentat registre queda adscrit a la Conselleria d'Administració Pública, i dins d'aquesta, com a funció depenent de la Direcció General d'interior.
Article tercer
Seran obligades a inscriurés en el registre totes les fundacions que despleguen principalment les seues funcions a la Comunitat Valenciana i que tinguen una finalitat expressada en la seua carta fundacional que no siga de docència, investigació, cultural, laboral, benèfica o assistencial.
Article quart
El registre tindrà dues seccions diferenciades en les quals ha de constar:
a)L'estructura jurídica de les fundacions, constituïda per la carta fundacional, en especial els estatuts i les seues modificacions posteriors, i els actes de fusió, agregació i extinció.
b) La composició inicial del Patronat i totes les modificacions que tinga.
Article cinquè
La inscripció en el registre declara els actes registrats, però no afecta la validesa d'aquests ni els seus efectes jurídics, que es produeixen al marge del registre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller d'Administració Pública perquè dicte les disposicions necessàries per a l’execució d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de gener de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ

linea