diari

Llei de la Generalitat Valenciana 1/1988, de 29 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1988.

(DOGV núm. 779 de 08.03.1988) Ref. Base de dades 0335/1988

Llei de la Generalitat Valenciana 1/1988, de 29 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1988.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
El Programa Econòmic Valencià 1988/91 defineix la seua estratègia en base a tres fronts d'actuació: a) increment de la competitivitat de l’economia valenciana; b) avançar en la correcció de desigualtats socials; i c) recuperar i conservar el nostre patrimoni natural i cultural.
El Pressupost ha de configurar-se com un instrument que aconseguesca -atesa la restricció financera de cada any- dur a terme la major part possible de les actuacions programades i impedir la immobilització de recursos en programes de despesa que no puguen fer-se efectius al llarg de l’exercici.
D'aquesta manera, el Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1988 es defineix com la primera anualitat del Programa Econòmic Valencià 1988/91. En aqueix març plurianual, construït pels diferents plans d'actuació sectorial que deriven del Programa, s'han definit els objectius i s'han analitzat les diferents alternatives d'actuació que el Pressupost concreta amb una precisió plenament operativa per a l'any pròxim.
Per aconseguir això el Consell ha avaluat tres aspectes essencials:
1) El major o menor grau de responsabilitat de l'Administració en general i de l’autonòmica en particular, en relació amb els distints problemes que el PEV pretén d'abordar.
2) La favorable evolució que està experimentant la modernització del nostre aparell productiu, en el qual s’està produint un ritme d'inversió privada difícilment superable, junt amb l’existència en el mercat, d'incentius suficients per a mantenir aquest procés.
3) Que la globalment satisfactòria evolució econòmica dels últims anys s'ha produït amb una reducció simultània de la participació de les rendes del treball en la renda nacional.
Realitzat l’anàlisi anterior, el Pressupost per a 1988 ha prioritzat l’objectiu d’avançar en la correcció de les desigualtats socials. Es a dir, estendre i millorar els serveis públics de caràcter social (sanitat, serveis socials i educació), així com els aspectes socials de la política d'ocupació (formació ocupacional, foment d'ocupació juvenil, etcètera).
El segon bloc de prioritats el constitueixen: a) les infrastructures productives, tant en el seu vessant destinat a la correcció de les més greus estrangulacions que sofreix la nostra economia (aigua i carreteres), com en aquella altra (TVV) que és capaç d'atendre simultàniament dos objectius importants: servir d'instrument al servei de la recuperació de la nostra llengua i tenir un decisiu efecte d'arrossegada sobre la generació d'un sector productiu d'alta tecnologia i qualificació professional i b) la conservació i recuperació del patrimoni natural (defensa i regeneració forestal, medi ambient, àrees naturals).
Per a transformar les necessitats objectives descrites anteriorment en realitats palpables, el Pressupost ha de continuar la seua transformació fins arribar a constituir-se en una eina al servei de la Programació, que permeta complir dos objectius essencials:
- Accentuar en la Llei de Pressuposts i les normes específiques els criteris de gestió, execució immediata i pagament, i
- Millorar la utilització efectiva dels recursos financers.
El projecte de Llei que tot seguit es presenta persegueix, per tant, la consecució de totes dues prioritats i estableix amb claredat modificacions notables en el camp de la gestió pressupostària, de la clarificació de les relacions econòmiques de l'Administració amb els particulars, així com en les exigències d’eficàcia í eficiència als gestors, redefinint des d'aquesta nova perspectiva els mecanismes de control.
TITOL I
Dels crèdits inicials i el seu finançament
Article primer
1. Per aquesta Llei s'aproven els Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1988, integrats per:
a) El Pressupost de la Generalitat Valenciana, en l’Estat de Despeses del qual es concedeixen crèdits per un import de 374.597.249.000 pessetes, el finançament dels quals es realitzarà amb els drets econòmics a liquidar durant l’exercici, que es detallen en l’Estat d'Ingressos, calculats en un import total de 374.597.249.000 pessetes.
Els beneficis fiscals que afecten els tributs el rendiment dels quals és cedit per l’Estat a la Generalitat Valenciana es calculen en 3.870.397.000 pessetes.
b) El Pressupost dels organismes autònoms de caràcter administratiu, en les dotacions de despeses del qual es concedeixen crèdits per import de 229.241.000 pessetes, el finançament del qual es realitzarà amb els recursos que es detallen en els estats d’Ingressos dels respectius organismes.
c) El Pressupost dels organismes autònoms de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, en les dotacions de despeses del qual es concedeixen crèdits per import de 3.505.606.000 pessetes, el finançament del qual es realitzarà amb els recursos que es detallen en els estats d’Ingressos dels respectius organismes.
d) Les dotacions i recursos de les empreses públiques de la Generalitat que reben subvencions d'explotació i/o capital, per un import de 6.696.887.000 pessetes.
2. L’assignació per grups funcionals del Pressupost de Despeses és la següent (en milers de pessetes):
1. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 3.321.121
2. DEFENSA, PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT SOCIAL 902.689
3. SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 18.457.093
4. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 262.165.189
5. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 19.383.698
6. REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL 4.410.379
7. REGULACIÓ ECONÒMICA DELS SECTORS PRODUCTIUS 7.619.408
8. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 914.782
9. TRANSFERÈNCIES AL SECTOR PÚBLIC TERRITORIAL 53.660.982
10. DEUTE PÚBLIC 3.761.908
TOTAL 374.597.249
TITOL II
De la determinació dels crèdits
Article segon.- Augment de les retribucions del personal al servei de la Generalitat Valenciana.
Amb efectes d’1 de gener de 1988, l’increment conjunt de les retribucions integres del personal al servei de la Generalitat Valenciana, no sotmès a legislació laboral, així com la massa salarial bruta d'aquest, no podrà superar el 4%, sense perjudici del resultat individual de l'aplicació de l’esmentat increment.
Article tercer.- Retribucions dels alts càrrecs.
Les retribucions íntegres dels alts càrrecs, excloses les de Secretaris i Directors Generals, es fixen per les quanties que es determinen en els Pressuposts Generals de l’Estat per a 1988, d'acord amb l’equiparació fixada en l'article seté, quatre, de la Llei 1/1983, de 28 de juliol, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1983.
El règim retributiu dels Secretaris i Directors Generals serà l’establert amb caràcter general per als funcionaris públics, a l’efecte del qual es fixen les següents quanties de sou, complement de destinació i específic, referides al còmput anual íntegre:
Sou 1.560.748
Complement de destinació 1.174.716
Complement específic 2.322.432
Article quart.- Retribucions per a 1988 dels funcionaris de la Generalitat Valenciana.
1. Les retribucions dels funcionaris de la Generalitat seran les que s'indiquen en aquest article.
2. Les quanties de sou i triennis, referides a dotze mensualitats, seran les següents:
GRUP SOU TRIENNI
A 1.337.784 51.336
B 1.135.428 41.076
C 846.360 30.804
D 692.064 20.556
E 631.776 15.408
A més de les dotze mensualitats ordinàries es liquidaran dos pagaments extraordinaris pel mateix import de sou i triennis, cadascun d'ells. La pertinença a cadascun dels grups recollits en el paràgraf anterior es produirà d'acord amb allò que preveu l'article quart, de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana.
3. El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball que s'ocupe, d'acord amb les quanties següents, referides a dotze mensualitats.
NIVELL IMPORT
30 1.074.716
29 1.053.696
28 1.009.380
27 965.052
26 846.636
25 751.164
24 706.836
23 662.520
22 618.192
21 573.960
20 533.136
19 505.896
18 478.680
17 451.440
16 424.224
15 396.984
14 369.768
13 342.528
12 315.288
11 288.084
10 260.856
9 247.248
8 233.616
7 220.008
6 206.388
5 192.768
Els nivells de complement de destinació de cada lloc de treball es determinaran d'acord amb allò que preveu el Capítol II, del Títol II, del llibre primer, de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana.
Durant l'any 1988, els funcionaris públics en actiu que no havien consolidat grau personal, per no haver ocupat durant dos anys continuats lloc del mateix nivell, podran participar en convocatòries de provisió de llocs de treball classificats amb complement de destinació superior en dos nivells al que tenien assignat en aquest cas, la consolidació del grau personal sols podrà reconèixer-se amb el límit de dos nivells sobre el de l’últim que venien ocupant.
4. La quantia del complement específic que, si s'escau, tinga el fixat al lloc de treball que s'ocupe, experimentarà un increment d'un 4%, respecte a l'aprovada per a 1987.
5. El complement de productivitat s’aprovarà d'acord amb els criteris d'aplicació que establesca el Consell, a proposta conjunta de les Conselleries d'Economia i Hisenda i Administració Pública, perquè els responsables dels programes determinen la quantia individual del complement.
Els distints programes especificaran la quantia corresponent a aquest complement, així com els criteris de distribució d'aquest, prèvia comunicació a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes.
En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps no originaran cap dret individual respecte les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
D'acord amb allò que estableix l'article 52.2, lletra b), de la Llei 10/1985, de la Funció Pública Valenciana, serà requisit indispensable per a la seua possible aplicació la prèvia consignació pressupostària en el programa corresponent, essent objecte de publicitat a la resta dels funcionaris dels organismes corresponents i als representants sindicals.
6. Les gratificacions per serveis extraordinaris seran concedides per les Conselleries i organismes autònoms, dins dels crèdits assignats amb aquesta finalitat.
Aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i solament podran ser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada de treball, sense que, en cap cas, puguen ser fixes en quantia ni periòdics en el seu abonament.
Seran objecte de publicitat a la resta dels funcionaris de l’Organisme corresponent i als representants sindicals.
7. Els complements personals i transitoris que no deriven de l'aplicació inicial del nou sistema retributiu, reconeguts en compliment d'allò que disposa l'article 13, de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, seran absorbits per qualsevol millora retributiva ulterior, fins i tot les que puguen derivar-se d'un nou canvi de lloc de treball.
En el cas que el canvi de lloc de treball determine una minva de retribucions, es mantindrà el complement personal i transitori fixat en produir-se l'aplicació del nou sistema, a l'absorció del qual s’imputarà qualsevol millora retributiva ulterior, inclòs les que puguen derivar-se d'un nou canvi de lloc de treball.
A l’efecte de l'absorció prevista en els paràgrafs anteriors, l’increment de retribucions de caràcter General que s'estableix en aquesta Llei sols es computarà en el 50% del seu import, i s'entén que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement de destinació i l’específic. En cap cas no es consideraran els triennis o el complement de productivitat.
Article cinqué.- Retribucions del personal de la Seguretat Social.
1. Les retribucions del personal funcionari de la Seguretat Social experimentaran en l’exercici de 1988 un increment global màxim del 4%, sense perjudici del resultat individual que pogués resultar.
2. El personal inclòs en l’àmbit d'aplicació del Reial Decret- Llei 3/1987, d’1 1 de setembre, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als esmentats conceptes retributius en l'article quart, respectivament, d'aquesta Llei, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona, dos, de l’esmentat Reial Decret- Llei, essent objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l’organisme corresponent i als representants sindicals.
L'import de les retribucions corresponents als complements específics i d'atenció continuada que, si s'escau, estiguen fixats al personal, experimentarà un increment del 4% respecte a l'aprovat per a l’exercici de 1987.
La quantia individual del complement de productivitat es determinarà d'acord amb els criteris assenyalats en l'article 2.3, apartat c) i disposició transitòria tercera del Reial Decret- Llei 3/1987, i en els acords i mesures dictades per a la implantació del nou règim retributiu del personal estatutari. Els complements personals i transitoris que pogués tenir
reconegut el personal d'acord amb allò que preveu la disposició transitòria primera del Reial Decret- Llei 3/1987, seran regulats per allò establert en l’article quart d'aquesta Llei.
Article sisé.- Retribucions del personal laboral.
1. Amb caràcter previ a l’inici de les negociacions de Convenis o Acords col·lectius que se celebren en l'any 1988, haurà de sol·licitar-se de la Conselleria d'Economia i Hisenda la corresponent autorització de massa salarial que quantifique el límit màxim de les obligacions que puguen contraure's com a conseqüència dels esmentats pactes, aportant a l’efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i produïdes en 1987.
2. Durant l'any 1988, caldrà l’informe favorable conjunt de la Conselleria d’Administració Pública i la d'Economia i Hisenda per a procedir a modificar les condicions retributives del personal no funcionari i laboral de la Generalitat Valenciana.
3. Les retribucions del personal laboral s'ajustaran a les condicions pactades en el conveni o convenis que es formalitzen per a l'any 1988.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d'informe o en contra d'un informe desfavorable, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius, contraris al que determinen les futures Lleis de Pressupostos.
5. No podran autoritzar-se despeses derivades de l'aplicació dels increments salarials per a 1988, sense el compliment dels requisits establerts en aquest article.
Article seté.- Retribucions del personal eventual.
Les retribucions íntegres del personal eventual al servei de la Generalitat Valenciana experimentaran un increment del 4% sobre les corresponents a 1987.
Article vuité.- Normes especials.
1. Les indemnitzacions per raó del servei s'incrementaran en un 4% respecte a les quanties vigents en 1987, excepte el que es refereix a la indemnització per residència, que continuarà abonant-se en la mateixa quantia.
2. Quan, amb subjecció a la normativa vigent, el funcionari realitze una jornada inferior a la fixada per al lloc de treball que ocupe, es reduiran les seues retribucions íntegres en la proporció corresponent.
3. Les retribucions bàsiques i complementàries que s'abonen amb caràcter fix i periodicitat mensual, es faran efectives per mensualitats completes i amb referència a la situació i drets del funcionari el dia 1 del mes a què corresponguen, excepte en els casos següents en què es liquidaran per dies:
a) En el mes de presa de possessió de la primera destinació, en el reingrés al servei actiu, i en el d'incorporació per conclusió de llicències sense dret a retribució.
b) En el mes en què se cesse en el servei actiu, excepte quan siga per motius de defunció, jubilació o retir, i en el d'iniciació de llicències sense dret a retribució.
Els pagaments extraordinaris s'acreditaran el dia u dels mesos de juny i desembre i referits a la situació i drets del funcionari en les esmentades dates, excepte en els casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats fos inferior a la totalitat del període corresponent a un pagament, aquest s’abonarà en la part proporcional que resulte segons els mesos i dies de servei efectivament prestat.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució meritaran pagaments extraordinaris en les dates indicades, però la seua quantia experimentarà la corresponent reducció proporcional.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l’últim pagament extraordinari s’abonarà el dia del cessament i amb referència a la situació i drets del funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de serveis efectivament prestats.
Als efectes prevists en el número anterior, el temps de duració de llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
4. Fins que el sistema retributiu dels funcionaris dels Cossos de Sanitaris Locals que presten servei en Partits Sanitaris, Zones Bàsiques de Salut, Hospitals Municipals o Cases d'Auxili siga adequat pel Consell al que preveu la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, les retribucions bàsiques de l'esmentat personal experimentaran un increment del 4% respecte de les percebudes en 1987, fixant-se les retribucions complementàries en base al que disposa el Decret 3206/1967, de 28 de desembre, incrementant els imports en el 4% respecte a 1987.
Els sanitaris locals no compresos en el paràgraf anterior percebran les retribucions bàsiques i complementàries que corresponguen en aplicació del que disposa l'article quart d'aquesta Llei.
Article nové.- Prohibició d'ingressos atípics.
Els empleats públics compresos dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, amb excepció d'aquells sotmesos al règim d'aranzel, no podran percebre cap participació dels tributs, comissions o altres ingressos, com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que les tinguessen atribuïdes normativament, havent de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, i sense perjudici de les que resulten de l’aplicació del règim d'incompatibilitats.
Article deu.- Relacions de llocs de treball.
1. Les relacions de llocs de treball de personal funcionari i laboral comprenen els llocs de treball de cada òrgan o organisme amb expressió de:
a) La denominació, contingut i característiques essencials dels llocs.
b) Els requisits exigits per a la seua ocupació.
e) El nivell de complement de destinació i, si s'escau, el complement específic que corresponga a aquests, o la categoria professional i règim jurídic aplicable, segons que es tracte de relacions de llocs de treball de personal funcionari o laboral, respectivament.
2. La creació, modificació, refosa i supressió de llocs de treball es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball.
En el termini de sis mesos, el Govern Valencià publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les relacions de llocs de treball per Conselleria, Serveis i Organismes.
3. Correspon a la Conselleria d’Administració Pública, previ informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'aprovació, mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine, de:
a) Les modificacions per variació en el nombre de llocs recollits en les relacions de llocs de treball produïdes en les relacions inicials, aprovades pel Consell.
b) Les modificacions de complement de destinació i específic dels llocs inclosos en les relacions inicials.
4. Els titulars de llocs de treball que se suprimesquen en les relacions de llocs continuaran percebent, fins que siguen nomenats per a ocupar altres llocs de treball i durant un termini màxim de tres mesos, comptats a partir de la data de l’esmentada supressió, les retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit. Aquestes retribucions tindran el caràcter d'acompte sense que procedesca cap reintegrament en el cas que les quantitats percebudes «a compte» foren superiors a les corresponents al nou lloc.
5. La provisió de llocs de treball a ocupar pel personal funcionari, així com la formalització de nous contractes de personal laboral fix, i personal laboral de duració determinada per un període superior a un any, requeriran que els esmentats llocs figuren detallats en les respectives relacions.
Aquest últim requisit no caldrà quan la contractació de personal laboral de duració determinada es realitze per temps inferior a un any.
6. Les convocatòries per a l’ingrés en la Funció Pública Valenciana, bé com a funcionari o personal laboral, i tant per a la pròpia Administració de la Generalitat com els seus organismes autònoms, requerirà l’informe favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda, respecte a l’existència de dotació pressupostària, per a les places que s'anuncien com a vacants, havent-se de publicar en els tres mesos següents a l'aprovació del Pressupost per a l’exercici.
Article onze.- De l’endeutament a termini superior a un any.
1. Hom autoritza el Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, perquè emeta Deute Públic o concerte operacions de crèdit fins un import de 13.500 milions de pessetes, destinats a finançar despeses d'inversió, en els termes prevists en l'article cinquanta-sis, de l’Estatut de la Comunitat Autònoma Valenciana, i catorze de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes.
2. El Consell determinarà la quantia definitiva de l’emissió, dins del límit establert en l'apartat anterior, tenint en compte l’evolució efectiva de la recaptació dels ingressos i l’execució del pressupost de despeses.
Article dotze.- De l'endeutament a curt termini.
Hom autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè concerte operacions de crèdit per termini igual o inferior a un any, destinats a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit previst en l'article trenta-nou de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article tretze.- Règim d’avals.
L’article vuitanta-un, punt primer, de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, queda redactat com segueix:
1. La Generalitat podrà prestar garanties, tant en forma de primer com de segon aval, a les operacions de crèdit concedides a institucions, entitats públiques i empreses públiques o privades. L’import total dels avals a prestar en cada exercici es fixarà en la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat.
La concessió de primer aval a les operacions de crèdit d'empreses privades requerirà, en tot cas, comunicació prèvia a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes.
Article catorze.- Avals de la Generalitat.
L’import total dels avals a prestar per la Generalitat Valenciana, els seus organismes autònoms i empreses públiques, durant l'exercici 1988, no podrà ultrapassar la quantitat de 10.000 milions de pessetes.
Article quinze.- Taxes i preus.
1. Els tipus de quantia fixa de les taxes i preus de la Generalitat Valenciana durant l’exercici de 1988, seran els establerts en la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1987, incrementats en un 5%, d'acord amb allò que preveu el text articulat vigent aprovat per Decret Legislatiu, de 22 de desembre de 1984, i modificat per les Lleis de la Generalitat Valenciana 4 i 5/1987, de 12 de maig.
2. Quan de la recaptació de les taxes i altres ingressos al llarg de l’exercici de 1988, hom pogués calcular un rendiment inferior al previst, es minoraran els corresponents crèdits de l’Estat de Despeses del programa finançat amb la susdita font de recursos.
Així mateix, quan en les taxes i altres ingressos la recaptació efectiva fos superior a la calculada, podran generar-se crèdits en l’estat de despeses del programa finançat per l'esmentat concepte d'ingressos.
3. Les taxes i altres ingressos corresponents a serveis transferits amb posterioritat a l'1 de gener de 1985, i que no hagen estat regulades per la Generalitat Valenciana, es regiran per la normativa que els siga aplicable amb caràcter general.
TITOL III
De la gestió dels crèdits
Article setze.- Crédits en funció d'objectius i programes.
1. Els crèdits de l’Estat de Despeses finançaran l’execució del Programa Econòmic Valencià en l’exercici de 1988. La contracció d'obligacions i l’execució de pagaments amb càrrec a aquests es realitzarà amb el fi d'assolir el compliment dels objectius que s'hi assenyalen.
Amb aquesta finalitat els programes diferenciaran dues categories de crèdits:
a) Aquells que financien el manteniment de l'actual nivell d'activitat i de prestació dels serveis que estaran disponibles des de l'1 de gener de 1988.
b) Aquells que financien les noves actuacions previstes pel Programa Econòmic Valencià PEV- 2.
2. Amb càrrec als crèdits consignats en ' cadascun dels capítols i programes sota la denominació «Dotacions financeres per a les noves actuacions del Programa Econòmic Valencià», no podran efectuar-se autoritzacions i/o disposicions de despeses, contracció d'obligacions ni execució de pagaments. La seua funció és la de finançar, mitjançant la corresponent transferència interna - en cada capítol i programa- aquells crèdits en què efectivament ha de produir-se la despesa.
Seran requisits imprescindibles per a l'aprovació de la corresponent transferència de crèdits:
a) Que aquesta s'ajuste a allò que preveu el pla d'execució del Programa Econòmic Valencià PEV- 2, recollit en cada programa pressupostari.
b) Que s'hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantesquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d'obligacions una vegada que es duga a terme l’esmentada transferència de crèdits.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda regularà el mecanisme de seguiment de l’execució dels crèdits i el compliment dels objectius de cada programa, i proposarà al Consell les mesures que calguen per tal d’assegurar-ne l'assoliment.
Article disset.- Caràcter limitador dels crèdits.
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen estat autoritzats per aquesta Llei o per les modificacions aprovades segons la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. El crèdit pressupostari es determina, d'acord a la seua naturalesa econòmica i funcional, de la manera següent:
a) Per a les despeses de personal, com les consignacions per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de funcionament, com la consignació del capítol econòmic i programa pressupostari, excloent-ne la quantitat corresponent a les dotacions que financien noves actuacions previstes pel Programa Econòmic Valencià PEV- 2.
c) Per a les despeses de transferències corrents, com la consignació per línia de subvenció i programa pressupostari.
d) Per a les despeses d'operacions de capital i financeres, com les consignacions per article econòmic i programa pressupostari, excepte en les despeses finançades pel Fons de Compensació Interterritorial, per a les quals s'estableixen per projecte i programa pressupostari.
3. En tot cas, tindran caràcter vinculant, amb el nivell de desagregació econòmica amb què apareguen en els estats de despeses els crèdits destinats a atencions protocol·làries i representatives.
Article divuit.- Gestió integrada i la seua comptabilització La determinació dels crèdits i el seu caràcter limitador, que disposa aquesta Llei, no excusa en cap supòsit, la comptabilització de la despesa que es determine per a cada cas, que com a mínim serà:
a) El concepte econòmic, per a les despeses de personal, funcionament i financers.
b) De concepte econòmic i línia de subvenció, per a les transferències corrents.
c) De concepte econòmic i projecte, per a les operacions de capital i financeres.
Article dinou.- La gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris.
Els centres docents públics no universitaris disposaran d'autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s'estableixen en els articles següents.
Article vint.- Dels ingressos dels centres docents públics no universitaris
Constituiran ingressos dels centres, que hauran d'aplicar a les seues despeses de funcionament:
1. Els fons que amb aquesta finalitat se'ls lliure mitjançant ordres de pagament en ferm amb càrrec al Pressupost anual i a proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
2. Els derivats per la venda de béns i prestació de serveis distints dels gravats per les taxes.
3. Els produïts per llegats, donacions o qualsevol forma admissible en Dret.
A aquest efecte, s’entendran per despeses de funcionament, a més dels continguts en la vigent classificació econòmica de la Generalitat dins del Capítol Segon, aquelles despeses destinades a la reparació d'immobles del centre i a l'adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, sempre que aquests i aquells no ultrapassen les 600.000 pessetes.
Article vint-i-un.- De la justificació de les despeses de funcionament.
Les despeses de funcionament que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en l’article anterior, es justificaran mitjançant un únic compte de gestió anual retut pel director del centre, prèvia la seua aprovació pel Consell Escolar respectiu.
Els centres posaran a disposició de l'Administració educativa el compte de gestió anual que els siga requerit.
Article vint-i-dos.- De la intervenció i el control financer en els centres docents públics no universitaris.
1. La direcció dels centres retrà a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, a través de la Intervenció Delegada de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, còpia del compte anual on conste la diligència d'aprovació pel Consell Escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s'estableix en el número tres, de l'article 60, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-tres.- Termini per a efectuar el pagament de les obligacions de la Generalitat.
1. El pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat i les seues entitats autònomes, regulades per l'article setze, de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat, s'efectuarà en el termini màxim de 90 dies naturals des del naixement efectiu de les obligacions.
Als efectes d'aquest article, s'entendrà per data de pagament aquella en què es produesca la recepció de l'ordre de pagament per l'entitat financera ordenant de la transferència, o bé, en el supòsit de les restants formes de pagament, l'endemà de la comunicació de la disposició del cobrament.
2. El creditor tindrà dret al cobrament d'interessos, calculats segons el tipus bàsic del Banc d'Espanya vigent l’últim dia del termini assenyalat, si el pagament s'efectués després del termini establert en el punt primer i a partir de la seua data de finalització.
Quan es produesca el cas establert en el paràgraf anterior, la Intervenció General procedirà d'ofici - per ella mateixa o a través de les Intervencions Delegades- a la liquidació dels interessos corresponents, que trametrà al Conseller d'Economia i Hisenda, per a l'autorització de la despesa i l’ordenació del pagament, amb càrrec al crèdit corresponent.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda iniciarà el corresponent expedient administratiu de delimitació de responsabilitats pel perjudici econòmic causat a la Hisenda de la Generalitat, d'acord amb allò que preveu l'article 87 i següents de l'esmentada Llei 4/1984, de 13 de juny. Amb aquesta finalitat es considerarà com a termini màxim per a efectuar la liquidació de crèdit exigible el de 60 dies naturals a partir del naixement efectiu de l'obligació.
4. El termini previst en el punt primer d'aquest article no s'aplicarà a les obligacions econòmiques que resulten de sentència judicial ferma; en aquest cas s'aplicarà allò que preveu l'article 17 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Article vint-i-quatre.- Ampliació de dotacions de personal. Durant l’exercici de 1988 no es tramitaran expedients d’ampliació de dotacions de personal ni disposicions o expedients de creació i/o reestructuració d'unitats, si l’increment de la despesa pública que se’n derive, no queda compensat mitjançant la reducció d'aqueixes mateixes despeses en altres unitats, o bé per generacions de crèdit consolidables per a exercicis futurs. Sense perjudici del que disposa la Llei de la Funció Pública Valenciana.
Article vint-i-cinc.- Contractació de personal amb càrrec als crèdits per a inversions.
1. Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions podran formalitzar-se contractacions de personal en règim laboral amb caràcter temporal, quan les Conselleries i organismes autònoms necessiten utilitzar mitjans personals per a la realització, per administració directa i per aplicació de la legislació de contractes de l'Estat, d'obres o serveis corresponents a alguns dels programes inclosos en el Pressupost.
2. Aquesta contractació requerirà l'acreditació de la seua ineludible necessitat per manca de suficient personal, i la quantia de les despeses d'aquesta naturalesa no podrà ultrapassar les previsions que per a cada obra s'establesquen en els projectes o memòries degudament aprovats.
3. Els contractes en règim laboral hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Llei 8/1980, de 10 de març, en la redacció donada per la Llei 32/1984, de 2 d'agost, i normativa que els desenvolupa. En els contractes es farà constar l’obra o servei per a la realització de la qual es formalitza i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals temporals. L’incompliment d'aquestes obligacions formals, així com l'assignació d'aquest personal per a funcions diferents de les que determinen els contractes, de les quals pogués derivar-se dret de caràcter permanent per a l’esmentat personal, podran ser objecte de deducció de les responsabilitats previstes en el Títol VI, de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-sis.- Contractació per a la realització de treballs.
Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions i despeses de funcionament podran formalitzar-se, prèvia acreditació de la seua ineludible necessitat per manca de suficient personal, contractes per a la realització de treballs específics i concrets no habituals, que se sotmetran a la legislació de contractes de l’Estat, sense perjudici, si s'escau, de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.
Article vint-i-set.- Contractació directa d'obres i subministraments.
1. La contractació directa d'obres i subministraments se sotmetrà al que preveu la legislació vigent de la Llei de Contractes de l’Estat i Pressuposts Generals de l’Estat. En tots dos casos la referència al Boletín Oficial del Estado s’entendrà efectuada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Tindran la consideració de subministraments menors, aquells l’import total dels quals no excedesca d'un milió de pessetes.
Article vint-i-vuit.- Concessió de subvencions corrents.
1. La concessió d'ajudes i subvencions amb càrrec als crèdits del capítol de Transferències corrents consignats en els Pressuposts de la Generalitat, ho serà d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb les excepcions següents, en què es podran concedir directament:
a) Les que es recullen expressament amb caràcter nominatiu en la Llei de Pressuposts, i s'entenen com a tals aquelles el destinatari de les quals figure inequívocament en els annexos corresponents d'aquesta Llei.
b) Les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l’afectació del crèdit.
c) Aquelles que, no estant incloses en els punts anteriors, excedesquen d'un milió per beneficiari i any, sempre que les concedides per cada Conselleria no superen globalment els deu milions de pessetes en l’exercici. En allò referent a la Secció Pressupostària número 04, Presidència de la Generalitat, les quantitats abans esmentades seran de tres i vint milions de pessetes respectivament.
d) Les que superen qualsevol dels límits prevists en l'apartat c), i que pel seu objecte no els són aplicables els principis de publicitat i concurrència, hauran de ser concedides per acord motivat del Consell, retent compte a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
Article vint-i-nou.- Finançament de les corporacions locals.
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda, complint l'article quaranta-nou, apartat segon, de l’Estatut, distribuirà, d'acord amb els criteris que la legislació de l’Estat establesca, els ingressos dels ens locals que consistesquen en participació en ingressos i subvencions incondicionals.
2. L’esmentada distribució es realitzarà mitjançant lliuraments trimestrals a compte, i al final de l'exercici es produirà la liquidació definitiva en la participació, d'acord amb els criteris fixats, i s'efectuarà, si s'escau, l'oportuna regularització mitjançant les compensacions que calguen, tot això sense perjudici del que disposa l'article 109, de la Llei 7/85, de Bases de Règim Local, i 182 del Reial Decret Legislatiu 781/1986.
Article trenta.- Transferències corrents i de capital a les corporacions locals.
Les transferències corrents i de capital concedides per la Generalitat a les Corporacions locals en compliment de convenis o programes, una vegada establerta l'aportació de la Generalitat, se satisfaran en els termes següents:
a) Un 60% del seu l’import es lliurarà d’immediat pel Consell en formalitzar el conveni.
b) Un 25% es pagarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de la suma lliurada en concedir la transferència.
c) El 15% restant es pagarà, per la Generalitat, quan la Corporació local justifique el compliment d’allò convingut, bé siga l’execució de la despesa programada o la conclusió de l’obra.
Article tren ta- un.- Programació plurianual.
El Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, podrà modificar els percentatges assenyalats en el paràgraf tres de l'article vint-i-nou de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, així com variar el nombre d'anualitats en els casos especialment justificats, a petició de la corresponent Conselleria i amb els informes previs que s'hi estimen oportuns.
Article tren ta- dos.- Agilització dels tràmits previs de les obres inferiors a tres milions de pessetes.
1. Per a aquelles obres el cost de les quals siga inferior als tres milions de pessetes, la memòria valorada podrà substituir el projecte als únics efectes de l'adjudicació del contracte per a la seua realització.
2. Els únics documents exigibles per a la realització d'obres de conservació o manteniment l'import de les quals siga inferior a 500.000 pessetes seran: pressupost de l'obra subscrit per professional competent; acord de l’òrgan de contractació competent sobre la realització de l'obra, on conste el contractista a qui se n'encarrega l'execució; factura conformada i certificació acreditativa, lliurada per facultatiu de l’Administració contractant, sobre la correcta execució de l'obra.
Article trenta-tres.- De la concessió de les transferències de capital.
1. Les transferències de capital a concedir, amb càrrec als Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1988 que no hi tinguen assignació nominativa, ho seran d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, amb l’excepció de les que derivades de convenis de la Generalitat amb altres ens públics i privats suposen l'afectació del crèdit, en aquest cas podran concedir-se'n directament.
2. D'acord amb el que preveu el punt primer, les Conselleries sota la responsabilitat de les quals recaiga la gestió dels crèdits regularan, mitjançant les oportunes normes - cas de no existir prèviament disposició sobre això-, la concessió de les subvencions corresponents que tindran en compte, en tot cas, els aspectes següents:
- La garantia del compliment de les obligacions de l'entitat subvencionada (règim d'avals).
- El règim de justificació de la utilització de la subvenció.
- El compliment, per part dels concessionaris de les subvencions, de les seues obligacions fiscals i davant la Seguretat Social. Aquest requisit no serà aplicable a les Corporacions locals.
- Un programa d'actuació que garantesca l’execució de les obres en el període de l'any en què es concedeix la subvenció.
3. Hom faculta el Consell perquè, en cas d'incompliment del programa d'actuació o d'alguna altra de les condicions establertes per a la concessió, puga substituir els perceptors de la subvenció per d'altres que, havent-se acollit a la convocatòria, garantesquen el compliment de les condicions que s'hi preveuen.
4. La Conselleria d'Economia i Hisenda establirà, en el termini de tres mesos, una norma març que tinga en compte els requisits que sobre els anteriors aspectes han de complir les específiques que regulen els diferents tipus de transferències de capital.
5. Quan les subvencions financien obres que exigesquen projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre's a informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes o de tècnics designats per la mateixa Conselleria; en tot cas, els pagaments parcials, o el total de la subvenció concedida s'efectuaran contra certificació d'obra lliurada per tècnic competent i d'acord amb els percentatges i condicions de finançament establerts en la seua concessió.
6. Tota concessió de subvencions de capital de caràcter genèric innominat, i l’import de les quals supere quaranta milions de pessetes per perceptor, requerirà la ratificació del Consell.
Article trenta-quatre.- Intervenció prèvia i fiscalització.
L’article 57, de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, queda redactat com segueix:
1. No estaran sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, així com les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual deriven o les seues modificacions.
2. Per via reglamentària podran ser excloses d'intervenció prèvia les subvencions amb assignació nominativa.
3. El Consell podrà acordar, previ informe de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, que la intervenció prèvia en cadascuna de les Conselleries o organismes, es limite a comprovar els aspectes següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa econòmica de la despesa o obligació que es proposa contraure.
En els casos en què es tracte de contraure compromissos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més a més, si es compleix el que preceptua l'article 29, de la Llei 4/84, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i en el trenta d'aquesta Llei.
b) Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.
c) Aquells altres aspectes que, per la seua transcendència en el procés de gestió, determine el Consell a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda previ informe de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
Els interventors delegats podran formular les observacions complementàries que consideren convenients, sense que aquestes tinguen, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
4. El que disposa l'apartat anterior no serà aplicable ni a les obligacions o despeses de quantia indeterminada ni a aquelles altres que han de ser aprovades pel Consell, les quals requeriran intervenció prèvia.
5. Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada a què es refereix l'apartat tres d'aquest article seran objecte d'una altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa formada aleatòriament, dels actes, documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostratge o auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.
Els interventors delegats que realitzen les fiscalitzacions amb posterioritat, hauran d'emetre informe escrit on facen constar totes aquelles observacions i conclusions que s'hi deduesquen. Aquests informes es remetran al Conseller respectiu, perquè formule, si s'escau, i en el termini de quinze dies, les al·legacions que considere oportunes, elevant-les posteriorment a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
La Intervenció General retrà compte al Consell i als organismes interessats dels resultats més importants de la fiscalització realitzada amb posterioritat, i s'escau, proposarà les actuacions que resulten aconsellables per a assegurar que l'administració dels recursos públics s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas.
6. La fiscalització prèvia dels drets serà substituïda per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, tot establint les accions comprovatòries posteriors que determine la Intervenció General de la Generalitat Valenciana.
Article trenta-cinc.- Control financer econòmic i pla d'auditories.
L’exercici de la funció interventora en les despeses no sotmeses a fiscalització prèvia podrà exercir-se aplicant tècniques de mostratge als actes, documents i expedients objecte de control.
Per a dur a efecte el control financer previst en l'article 60.3, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Intervenció General elaborarà un pla anual d'auditories on s’inclourà la totalitat d'entitats que el mateix precepte contempla. Per a la seua execució es podrà recaptar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria, que hauran d'ajustar-se a les normes i instruccions que considere l’esmentat centre directiu, el qual podrà efectuar les revisions i controls de qualitat que considere oportú.
El control econòmic a efectuar establirà el grau d'acompliment dels objectius econòmics dels programes, així com l'avaluació de la correcta gestió de recursos públics.
TITOL IV
De les modificacions del Pressupost
Article tren ta- sis.- Modificacions a la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública
1.a) Els apartats dels articles de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública, que tot seguit es detallen queden redactats així:
Article 32.1 c): «Quan es modifiqués la distribució que per grups funcionals establesca la programació econòmica per al període de la seua vigència.»
Article 33. d): «No es podran fer amb càrrec a operacions de capital amb la finalitat de finançar operacions corrents excepte en els casos següents:
»1. Per a dotar el funcionament de noves inversions.
»2. Per a fer front als interessos de demora en el pagament de les obligacions econòmiques de la Generalitat.»
1.b) Els articles 35 i 36 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública, queden redactats així:
Article 35: «El Conseller d'Economia i Hisenda podrà acordar les modificacions tècniques en l'estructura, contingut i distribució dels crèdits del Pressupost que no afecten la quantia de les dotacions autoritzades durant l’exercici corrent i que deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.»
Article 36: «Els Consellers podran acordar transferències i habilitacions de crèdits globals als específics del mateix capítol.
»Els estats de despeses del Pressupost indicaran els crèdits globals als quals podrà aplicar-se aquesta norma.»
Article trenta-set.- Principis generals.
1. Els límits establerts en l’article trenta-dos i següents de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a la modificació dels crèdits, s'aplicaran al Pressupost de la Generalitat - Valenciana per a 1988, amb les especificacions que resulten dels articles que tot seguit es detallen.
2. Tota modificació pressupostària haurà d'indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats per aquesta.
3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del Pressupost.
b) Les produïdes en la relació d'objectius i activitats dels programes aprovats en els Pressuposts.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
Article trenta- vuit.- Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries.
Correspon al Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que recull l'article 33, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
b)L’aprovació de la modificació o substitució dels Projectes finançats pel Fons de Compensació Interterritorial, quan aquesta modificació o substitució requeresca així mateix l'acord del Comité d'inversions Públiques de l'Estat.
c) Les modificacions en la relació d'objectius dels programes.
d) L’afectació o desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjudici del que disposen els articles vint-i-vuit i trenta-tres d'aquesta Llei.
De les modificacions de crèdit a què fa referència aquest article haurà de retre's compte documentat trimestralment a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda, de les Corts Valencianes.
Article trenta-nou.- Competències de la Conselleria d'Economia i Hisenda per autoritzar modificacions pressupostàries.
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta, si s'escau, de les Conselleries interessades, l'autorització de les modificacions del pressupost següents:
a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 32 i 33, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanyen a un mateix programa.
b) Les generacions, anul·lacions i no disponibilitats de crèdit en l’Estat de despeses, d'acord amb el que preveu l'article 37, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d'objectius i activitats que deriven exclusivament de les generacions i anul·lacions de crèdit.
c) Les habilitacions i transferències de crèdit que deriven de reorganitzacions administratives.
d) La incorporació de romanents dels crèdits de l’exercici anterior, qualsevulla que siga la seua naturalesa econòmica, que garantesquen compromissos de despeses contrets fins a l’últim dia de l’exercici pressupostari i que per motius justificats no s'hagen pogut realitzar durant l’exercici, tant si corresponen al Pressupost de la Generalitat com al dels seus organismes autònoms. La Conselleria d'Economia i Hisenda determinarà els crèdits de l’exercici corrent als quals haurà d'imputar-se, si s'escau, el pagament d'obligacions reconegudes o generades en exercicis anteriors.
Amb la incorporació de romanents es determinaran les condicions i terminis de gestió d'aquests, en qualsevol cas dins l’exercici en què s'acorda la seua incorporació.
e) Les que calguen per dotar els crèdits fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, prèvia determinació dels recursos que les han de finançar, dels conceptes de despeses següents:
1. Les quotes de la Seguretat Social i el complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics i altres prestacions socials.
2. Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat a l'Administració.
3. Els crèdits destinats al pagament del personal, en allò que hagen de ser incrementats com a conseqüència d'elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que deriven de disposició legal.
4. Els que es destinen al pagament d'interessos o l'amortització del principal i les despeses derivades del Deute, així com les obligacions derivades de pèrdues en operacions de crèdits avalades per la Generalitat Valenciana.
5. Els destinats a satisfer el pagament de les pensions de vellesa o malaltia i les ajudes a disminuïts, en la mesura que augmenten els beneficiaris que reuniran els requisits establerts en la normativa vigent.
6. Els derivats d'aquelles obligacions pels interessos de demora prevists en l'article 23.
f) Els que calguen per a la regularització dels pagaments a efectuar a Corporacions Locals d'acord amb el que disposa l’article 29.
Article quaranta.- Competències dels Consellers per autoritzar modificacions pressupostàries al Pressupost de les seues Conselleries respectives.
Els Consellers podran autoritzar, dins d'un mateix capítol i programa del pressupost de les seues respectives Conselleries, les transferències i habilitacions de crèdit, previstes en l'article setze d'aquesta Llei el finançament del qual es realitze exclusivament amb càrrec als crèdits denominats «Dotacions financeres per a les noves actuacions del Programa Econòmic Valencià».
Article quaranta-un.- Execució de les modificacions pressupostàries.
L’execució de les modificacions pressupostàries autoritzades pels mateixos Consellers correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article quaranta-dos.- Repercussions pressupostàries de les normes.
Tot avantprojecte de llei o projecte de disposició administrativa, l'aplicació dels quals puga comportar un increment de despesa en l’exercici de 1988, o de qualsevol exercici posterior, haurà d'incloure una memòria econòmica en la qual es posen de manifest les repercussions pressupostàries derivades de l’execució.
D'igual manera, tota proposició de Llei, així com tota esmena als projectes o proposicions de Llei que suposen augment en les despeses previstes en l’Estat de Despeses o disminució dels ingressos previstos en l’Estat d’Ingressos dels Pressupostos de la Generalitat, requerirà la conformitat del Consell per a la seua tramitació, llevat dels casos que afecten exclusivament la partida pressupostària de les Corts Valencianes.
TITOL V
De la informació a les Corts
Article quaranta- tres.- De la informació de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
A més dels supòsits prevists en l’article 68, de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i en la resta d'articles d'aquesta Llei, el Conseller d'Economia i Hisenda retrà compte documentat a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes, dels aspectes següents:
a) Dels romanents de crèdit de l’exercici anterior que han estat incorporats a l’Estat de Despeses del Pressupost de 1988, en el termini dels quinze dies posteriors a la seua aprovació.
b) Trimestalment, de la relació de projectes d'inversió que s'han acollit al règim de contractació directa.
c) Trimestralment, del grau d'execució del Programa d’inversions de la Generalitat.
d) Trimestralment, de la relació d'obres finançades amb càrrec al Capítol VI, que hagen estat substituïdes, així com d'aquelles que es realitzen dins del còmput de despeses d'inversió de projectes globalitzats, tot especificant-se en remetre's la informació a les Corts, indicant, en tot cas, el codi dels projectes efectuats amb la mateixa denominació en què vinga determinat en els programes d'inversions dels Pressupostos.
e) La informació sobre les operacions d'emissió de Deute o crèdits aprovats.
e) Trimestralment, sobre les incidències que s'hagen produït en la concessió, redacció i cancel·lació d'avals i, si s'escau, dels riscs efectius que la Generalitat haurà d'afrontar directament com a conseqüència de la seua funció avalista.
g) Cada període de sessions, del grau d'execució dels programes i objectius prevists en el Pressupost, així com, si s'escau, de les mesures adoptades pel Consell per al seu compliment.
h) Trimestralment, de les modificacions pressupostàries realitzades a l'empar d'aquesta Llei.
i) Trimestralment, de les ampliacions de crèdit a què fa referència el punt 2, de la disposició addicional segona.
j) Mensualment, informació sobre el grau d'execució dels crèdits pressupostaris en cadascun dels programes.
k) Trimestralment, de la distribució de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació Municipal a Entitats Locals.
l) Trimestralment, de les modificacions aprovades per a adoptar el funcionament de noves inversions, i d'aquelles que siguen necessàries per a fer front als interessos de demora en el pagament de les obligacions de la Generalitat.
ll) Trimestralment, d'aquelles modificacions tècniques que tot afectant l’estructura, contingut i distribució dels crèdits del Pressupost i no afectant les quanties de les dotacions autoritzades durant l’exercici corrent, deriven de les variacions orgàniques acordades pels òrgans competents.
m) De les ampliacions de dotació de personal realitzades a l'empar del que disposa l'article 24 d'aquesta Llei.
n) De la contractació de personal realitzada a l'empar del que disposa l'article 25 d'aquesta Llei.
ñ) De les contractacions realitzades a l'empar del que disposa l'article 26 d'aquesta Llei.
o) De les contractacions realitzades a l'empar del que disposa l'article 27 d'aquesta Llei.
p) De la concessió de subvencions corrents a què es refereixen els punts 2 i 3 de l'article 28.
q) De la concessió de transferències de capital a què fa referència el punt 6 de l'article 33 d'aquesta Llei.
r) De les modificacions previstes en l'article 30 d'aquesta Llei.
La informació prevista en els apartats m), ny), o), p), q) i r), s’efectuarà cada període de sessions davant la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera- Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura.
Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes i el Consell de Cultura incorporaran els romanents de pressuposts anteriors als mateixos capítols pressupostaris de 1987.
Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes i Consell de Cultura així com les d'aquells òrgans que es creen durant l'exercici de 1988 com a conseqüència del mandat estatutari (Síndic de Greuges i altres), es lliuraran per quartes parts trimestrals a nom d'aquestes i no estaran subjectes a justificació.
Segona.- Règim pressupostari de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana.
1. D’acord amb allò que disposa l’article 54.4, de la Llei 11/1983, de 15 d'agost, de Reforma Universitària, i en relació amb el règim transitori d'adequació de plantilles universitàries, hom autoritza els costs del personal funcionari docent i contractat docent i del personal no funcionari no docent de les Universitats, pels imports detallats en l'Annex I d'aquesta Llei.
2. Les Universitats podran ampliar els crèdits del Capítol I, assenyalats en l'apartat anterior, per autorització expressa mitjançant acord del Consell, a proposta conjunta de les Conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d'Economia i Hisenda.
3. Als efectes de l’article 55.3 de la Llei de Reforma Universitària, i d'acord amb l'article 33, de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i l’Ordre de 15 d'octubre de 1985, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, tindran la consideració d'operacions de capital els capítols sis a nou, inclusivament, dels estats d'ingressos i de despeses dels pressuposts de les Universitats.
4. D'acord amb l'article 54.3, de la Llei de Reforma Universitària, el Consell regularà les taxes acadèmiques universitàries per al curs 1988-89, dins els límits que establesca el Consell d'Universitats.
Tercera.- Pagament d'obligacions del règim econòmic de la Seguretat Social.
El termini per a efectuar el pagament de les obligacions de la Generalitat regulat en l'article 23 d'aquesta Llei, no serà d'aplicació per a les que hagen estat contretes amb data anterior a l’entrada en vigor d'aquesta per les Entitats Gestores de la Seguretat Social. Així mateix hom autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per regular l'aplicació de l’esmentat article vint-i-tres a les característiques específiques dels pagaments derivats de la gestió de competències en l’àmbit del règim econòmic de la Seguretat Social.
D'acord amb allò establert en les lletres e) i h), de l'Annex del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l’Institut Nacional de la Salut, en relació amb l’article quart, del Decret 105/1987, de 7 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, serà ordenador de pagaments el Conseller d'Economia i Hisenda.
Quarta.- Inspeccions de la seguretat industrial.
La inspecció tècnica de vehicles indicada en la tarifa 2ª, de l’article 86, del Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, modificat per la Llei 4/1987, de 12 de maig, serà efectuada per la Societat i Promoció Industrial Valenciana, S.A., i les empreses concessionàries del servei, per la contraprestació de la qual percebran els preus que s'establesquen per via reglamentària.
Les inspeccions relacionades amb la seguretat industrial seran efectuades per les entitats que en cada cas designe el Consell, a les quals s’aplicarà el règim indicat en el paràgraf anterior.
Cinquena.- Transmissió del patrimoni de la promoció pública de l’habitatge.
Es transmet a l’Institut Valencià de l’Habitatge, Societat Anònima, la titularitat i el domini del patrimoni de la promoció pública de l’habitatge pertanyent a la Generalitat Valenciana, constituït pels habitatges, locals comercials, terrenys i altres edificacions complementàries que el constitueixen, així com les accions obligacions i altres drets reals i de crèdit derivats del susdit patrimoni, subrogant-se l’Institut Valencià de l’Habitatge, Societat Anònima, en totes les facultats ostentades o que pogués ostentar la Generalitat Valenciana, en relació amb el dit patrimoni, així com en les seues obligacions.
Hom autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana perquè per Decret determine el contingut i abast concrets d'aquesta transmissió, així com les condicions, requisits, procediment i forma, retent compte detallat a la Comissió corresponent de les Corts Valencianes.
Els efectes d'aquesta transmissió seran els establerts en els corresponents Decrets que s'aproven pel Consell.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Unica
Mentrestant no es formalitzen el conveni o convenis corresponents als que es refereix l'article 6é d'aquesta Llei, s'aplicarà al personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquest, l'augment previst en l'article 2.
Amb el caràcter d'«acompte», sense perjudici de la seua ulterior regulació.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del Pressupost de pròrroga s'imputaran als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Cas que en l'esmentat pressupost no hi hagués el mateix concepte que en el Pressupost per a 1988 o que tot i havent-ne, aquest resultés insuficient, la Conselleria d'Economia i Hisenda determinarà el concepte pressupostari al qual ha d'imputar-se la despesa autoritzada.
La Conselleria d'Economia i Hisenda informarà la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes de l’ús que haja realitzat de l'autorització continguda en el paràgraf anterior.
Segona
D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general de la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials, s'uniran com a annex al Pressupost de la Generalitat per a l'exercici de 1988, els pressupostos aprovats per les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, per al mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Hom autoritza el Consell perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que disposa aquesta Llei.
Quarta
Aquesta Llei vigirà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i els seus preceptes sortiran efectes retroactius a partir del dia 1 de gener de 1988.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 29 de febrer de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
ANNEX I
Subvenció global i cost autoritzat del personal de les Universitats de competència de la Generalitat Valenciana (milers de pessetes).
1. Subvenció global
1.1 Universitat d’Alacant
Operacions corrents 1.816.561
Operacions de capital 55.000
1.2 Universitat Politècnica de València
Operacions corrents 3.110.006
Operacions de capital 80.000
1.3 Universitat de València
Operacions corrents 5.405.331
Operacions de capital 155.000
2. Cost autoritzat de personal (exclòs el corresponent a triennis i Seguretat Social)
2.1 Universitat d’Alacant
Personal funcionari docent i contractat docent 1.230.946
Personal funcionari no docent 235.906
2.2 Universitat Politècnica de València
Personal funcionari docent i contractat docent 1.946.905
Personal funcionari no docent 386.133
2.3 Universitat de València
Personal funcionari docent i contractat docent 4.079.856
Personal funcionari no docent 634.163
ANNEX 2
Modificacions aprovades als distints Programes de la Llei de Pressupostos per a l’exercici 1988.
SECCIO 06
PROGRAMA 631.50
«Actuacions sobre el sector financer»
El text de la primera acció quedarà redactat com segueix:
«Control i regulació de les Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit i Seccions de Crèdit de Cooperatives i Entitats Asseguradores de la Comunitat Valenciana.»
Veure imatge
SECCIO 08
Modificació de la fitxa FP.2 «Detall de crèdits», de¡ Programa: «Infrastructura urbana, sanejament d'aigua i infrastructura de recursos hidràulics», que quedaria redactada com segueix:
IMPORT
CRÈDIT (milers de pessetes) DETALL
663 1.808.303 Projectes sanejament i abastiment d'aigua.
681 8.000 Sanejament integral Llac Albufera.
663 50.000 Ampliació Planta Depuradora de Sagunt.
663 19.200 Col·lector Pilar de la Horadada.
SECCIO 09
PROGRAMES 453.10 y 456.10
Reduir 46.000.000 de pessetes del Programa 453.10, Capítol IV, Codi 402/000/88.
Aquestos 46.000.000 es destinarien a incrementar els objectius marcats per l'esmena número 179, augment del Capítol IV, del Programa 456.10, Codi 403.000.88.
SECCIO 09
PROGRAMA 421.10
El repartiment del Capítol IV, del programa 421.10, quedaria de la següent manera:
Codi 401 (APAS) 15.000.000 Pta.
Codi 402 (Sindicats) 8.000.000 Pta.
Codi 403 (Fundacions privades) 7.000.000 Pta.
Codi 404 (Foment activitats) 35.000.000 Pta.
Codi 405 (Problemàtica de la dona) 15.000.000 Pta.
SECCIO 09
PROGRAMA 425.20
En les assignacions PEV-88 -capítols 1 y II-, en els programes referits a 09-Cultura, Educació i Ciència, on diu 425.20 Ensenyances Básiques (línea 9), ha de dir 422.20 Ensenyances Bàsiques.
SECCIO 12
PROGRAMES 721.20 1 821.20
Programa 721.20
Codi: 403
Classificació econòmica: 471
- Premi Cooperativisme Agrari
Es disminueixen: 1.500.000 pessetes
Queden: 1.500.000 pessetes
Programa 821.20
Codi: 703
Classificació econòmica: 761
Es disminueixen: 3.500.000 pessetes
Queden: 99.500.000 pessetes
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 711.10
Direcció i Serveis Generals
Codi: 402
Classificació Econòmica: 472
- Intervenció i Formació Agrària.
S'augmenten: 6 milions de pessetes. Quedaran: 15 milions de pessetes.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 711.10
Direcció i Serveis Generals
Codi: 702
Classificació econòmica: 773
- Equipament OO.PP.AA.
S'augmenten: 6 milions de pessetes.
Queden: 10 milions de pessetes.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 821.10
Codi: 702
Classificació econòmica: 741, 761 y 773
Beneficiaris: Empreses relacionades amb la II
Es disminueixen: 5 milions de pessetes.
Queden: 205 milions de pessetes.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 821.20
Codi: 702
Classificació econòmica: 761
- Desenvolupament i consolidació d'organitzacions del moviment de cooperativisme agrari. Beneficiaris: Organitzacions representatives.
Es disminueixen: 2 milions de pessetes.
Queden: 5 milions de pessetes.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 711. 10
Direcció i Serveis Generals
Codi: 701
Infocreació Mútua Valenciana d’Assegurances Agràries. (30.000.000 pessetes)
S'augmenten: 15.000.000 pessetes.
Quedaran: 45.000.000 pessetes.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 714.20
Ordenació i Millora de la Producció Agrària
Codi: 711
Ordenació de les produccions (15.000.000 pessetes).
Reduir: 5.000.000 pessetes.
Quedaran: 10.000.000 pessetes.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 714.20
Ordenació i Millora de la Producció Agrària
Codi: 401
Ordenació de les produccions (85.000.000 pessetes).
Reduir: 5.000.000 pessetes.
Quedaran: 80.000.000 pessetes.
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Programa 821.20
Industrialització, Ordenació i Promoció a la Qualitat.
Codi: 702 Modernització sector agroalimentari (210.000.000 pessetes).
Reduir: 5.000.000 pessetes.
Quedaran: 205.000.000 pessetes.
Veure imatge

linea