diari

Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials.

(DOGV núm. 124 de 06.10.1983) Ref. Base de dades 0338/1983

Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la qual es declaren d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les Diputacions Provincials.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia,
En nom del Rei promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
D'acord amb allò que disposa l'article 47, apartat 3, de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de julio, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i amb la finalitat de desenvolupar adequadament les seues previsions, procedeix que per la Generalitat Valenciana s'assumesca el ple exercici de les competències de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials, competències que siguen d'interés general comunitari.
L'assumpció d'aquestes competències pot tenir, per raons òbvies, uns efectes immediats en matèria pressupostària, per tal com les corresponents consignacions, tot i ser aprovades per les respectives Corporacions Provincials, han de ser establertes i executades d'acord amb els criteris de coordinació establerts pel Consell.
A tal fi, s'estableix la necessitat d'unir al pressupost de la Generalitat Valenciana els corresponents a les respectives Corporacions Provincials, de forma que, al mateix temps que es dóna acomplida satisfacció al manament estatutari, es constituesca en una proposta conjunta i articulada l'actuació del sector públic valencià.
La prèvia declaració de funcions d'interés general comunitari, la fixació de les directrius de coordinació, les consegüents facultats de control i d'exigència del compliment d'aquelles, vertebren un sistema per a servir els interessos generals comunitaris d'acord amb els principis constitucionals d'eficàcia i coordinació.
Atés tot el que precedeix, les Corts Valencianes, després de la preceptiva deliberació i debat del text aprovat pel Consell, aproven aquesta Llei.
TITOL I
Objecte
Article primer
Es objecte d'aquesta Llei la declaració d'interés general comunitari de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València i establir les fórmules generals de coordinació d'aquestes funcions, desenvolupant allò que estableixen els articles 47 i 31, apartat 8, de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol.
TITOL II
Funcions d'interés general comunitari
Article segon
1. Als efectes de l'article 47, apartat 3, de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es declaren d'interés general comunitari les funcions pròpies de les Diputacions Provincials següents:
a) Ordenació del territori i del litoral. Urbanisme. Construcció i conservació de camins i vies locals i comarcals. Foment, construcció i explotació de ferrocarrils, autobussos, tramvies i trolebussos interurbans. Producció i subministrament d'energia elèctrica i abastiment d'aïgues. Aconduïment i rectificació de cursos d'aigua, construcció de pantans i canals de reg, i dessecació de terrenys pantanosos.
b) Agricultura i capacitació agrària. Ramaderia i les indústries derivades. Foment de la riquesa forestal. Protecció de la naturalesa.
c) Foment i protecció de la indústria.
d) Institucions de Crèdit popular agrícola, de crèdit municipal, Caixes d'Estalvi, cooperatives i foment d'Assegurances Socials. Ajuts a l'atur.
e) Creació d'establiments de beneficència, sanitat i higiene; institucions de protecció i ajuda als menors, joves emigrants, tercera edat, minusvàlids i altres grups o sectors socials requerits d'especial protecció, inclòsa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.
f) Difusió de la cultura, amb la creació i sosteniment d'Escoles Industrials, d'Arts i Oficis, de Belles Arts i de professions especials, i acadèmies d'ensenyament especialitzat. Instituts d’1nvestigació, Estudi i Publicacions, Arxius, Biblioteques, Museus, Hemeroteques i altres centres de diposit cultural. Teatres, música, cinema i arts plàstiques. Esports i oci. Campaments i colònies escolars. Conservació de monuments i llocs artístics i historics. Turisme. Concursos i exposicions, fires i mercats, que excedesquen de l'àmbit provincial. Centre coordinador de Biblioteques.
g) Cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Plans provincials d'obres i serveis.
h) Qualsevulla altres que es determinen d'acord amb els requisits establerts a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la legislació de l'Estat.
2. La Comunitat Valenciana assumirà la coordinació de les funcions provincials sobre les matèries anteriorment enumerades en els supòsits següents:
a) Quan l'activitat d'una Diputació puga tenir efectes que excedesquen l'àmbit territorial provincial.
b) Sempre que l'exercici de les competències provincials sobre aquestes matèries efecte els serveis o competències propis de la Comunitat Valenciana.
TITOL III
Fórmules generals de coordinació
CAPITOL 1.r
Organ competent en matèria de coordinació
Article tercer
Serà òrgan competent per a l'exercici de la coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions, previst a la present Llei, el Consell de la Generalitat Valenciana.
CAPITOL 2.n
Directrius de coordinació
Article quart
Les facultats de coordinació s'exerciran, per a cadascuna de les funcions declarades d'interés comunitari, mitjançant la fixació de les oportunes directrius per Decret del Consell, en base a les previsions que proporcionen les Diputacions Provincials.
Aquestes directrius hauran de ser aprovades i publicades abans de l’1 de setembre de l’exercici immediatament anterior al de l'any en què hagen d'aplicar-se, i podran establirse amb caràcter indefinit o per períodes que continguen almenys un exercici econòmic.
Article cinqué
1. Les directrius de coordinació hauran de contenir els criteris generals, determinar els objectius i prioritats, les bases d'actuació i, si s'escau, els instruments orgànics i funcionals de coordinació adequats a la naturalesa de la funció de la qual es tracte.
Per assegurar la necessària coordinació, les Diputacions Provincials en l'exercici de llurs competències esfaran obligades a complir les directrius aprovades pel Consell.
2. Els Decrets que aproven les directrius de coordinació podran atribuir als distints òrgans de l'Administració de la Comunitat Valenciana l'exercici de les competències que d'aquestes es deriven.
CAPITOL 3.r
Facultats de control
Article sisé
Per assegurar el degut compliment de les obligacions derivades de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i d'aquesta Llei, el Consell, bé directament en tot cas, o bé a través de les Conselleries, segons allò establert en el paràgraf segon de l'article cinqué, podrà aconseguir de les Diputacions Provincials tota la informació que considere necessària i efectuar quantes comprovacions considere oportunes.
CAPITOL 4.t
Pressupostos
Article seté
Als efectes de coordinar les funcions definides a l'article segon, els Pressupostos de les Diputacions Provincials que aquestes elaboren i aproven s'uniran als de la Generalitat Valenciana, en aplicació d'allò disposat al paràgraf 3 de l'article 47 de l’Estatut d'Autonomia.
Article vuité
Per a la seua unió als Pressupostos de la Generalitat, la tramitació dels Pressupostos de les Diputacions Provincials haurà de tenir en compte els termes i disposicions previstos a l'article 55 de l’Estatut de la Comunitat Valenciana.
L'incompliment per les Diputacions Provincials dels termes establerts en el paràgraf precedent, no afectarà la normal tramitació dels Pressupostos de la Generalitat. El control de l'incompliment de les directrius de coordinació del Consell s'exercirà sempre, sense perjudici de les conseqüències que poguessen derivar-se d'aquell incompliment i de la no presentació a les Corts units als Pressupostos de la Generalitat.
Article nové
Les Diputacions Provincials, abans de l'aprovació dels seus projectes de pressupost, els posaran en coneixement del Consell, que en un termini de quinze dies podrà oposar les objeccions respecte a aquelles previsions pressupostàries que suposen infraccions de les directrius de coordinació.
Acabat el susdit termini sense que s'oposen objeccions o observacions, s'entendrà evacuat l'esmentat tràmit, en el sentit que el Consell no aprecia infracció de les directrius de coordinació.
Article deu
Si es produïen objeccions, en els termes de l'article anterior, es posaran de manifest a les Diputacions interessades perquè siguen tinguts en compte en l'aprovació dels seus projectes de pressupost.
Article onze
Aprovats els projectes de pressupost, les Diputacions Provincials els remetran al Consell per a la seua unió als Pressupostos de la Generalitat.
Sense perjudici d'allò que disposa l'article següent, el Consell podrà propasar a les Corts Valencianes la suspensió de les subvencions o assignacions que, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, siguen destinats a finançar activitats pròpies de les Diputacions, quan entenga que aquestes han incomplit les directrius de coordinació.
CAPITOL 5.é
Compliment forços d'aquestes obligacions
Article dotze
Sense perjudici de les facultats d'impugnació atribuïdes a la Comunitat Autònoma per la legislació vigent en relació als actes i acords de les Diputacions Provincials que infringesquen les normes i obligacions derivades d'aquesta Llei, el Consell, en aplicació de l’article 47, apartat 5, de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, podrà requerir al President de la Diputació en qüestió, quan advertesca que les susdites infraccions han estat comeses, per tal que es respecten les directrius de coordinació, amb indicació de les rectificacions o reparacions que procedesquen.
El requeriment durà aparellada la suspensió dels actes o acords a què es re feresca . En cas de disconformitat amb el requeriment, les Diputacions Provincials podran recórrer-hi, en el termini de deu dies, davant el Tribunal Superior de Justicia Valencia, el qual haurà de confirmar-lo o alçar-lo en un termini de trenta dies.
La confirmació judicial del requeriment determinarà l'obligació d'efectuar les rectificacions o esmenes contingudes en aquest.
DISPOSICIO TRANSITORIA PRIMERA
Per a l'exercici de 1983, els Pressupostos de les Diputacions Provincials s'uniran als de la Generalitat seguint la tramitació establerta, encara que ja estiguen aprovats, o en tramitació davant les Corts, els de la Generalitat.
DISPOSICIO TRANSITORIA SEGONA
L'aprovació i publicació del Decret previst a l'article quart, pel qual es fixen les directrius de coordinació que hagen de ser efectives en 1984, podrà realitzar-se en un termini que no excedirà de l’1 de novembre de 1983.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades quantes normes de rang igual o inferior s'oposen a la present.
DISPOSICIO FINAL
La present Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 4 d'octubre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea