diari

DECRET 9/2000, de 25 de gener, del Govern Valencià, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme. [2000/M620]

(DOGV núm. 3676 de 28.01.2000) Ref. Base de dades 0345/2000

DECRET 9/2000, de 25 de gener, del Govern Valencià, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme. [2000/M620]
El sector turístic es troba immers en un procés de canvis permanents derivat del comportament de la demanda que es manifesta, dia a dia, més exigent i selectiva. Aquesta situació impulsa el Govern Valencià a establir una política turística dinàmica que possibilite el desenvolupament de la Comunitat Valenciana en el mercat turístic nacional i internacional.
El Govern Valencià és conscient del paper fonamental que exerceix el turisme en el desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana. Per això, per tal de mantenir la nostra situació privilegiada, el Govern Valencià utilitza els instruments que, de forma ja contrastada, s'han manifestat com els més eficaços.
La importància de l'activitat turística per a l'economia de la Comunitat Valenciana es fa palesa en la seua considerable aportació al PIB i al volum d'ocupació. El Govern Valencià considera fonamental establir un marco general per a la concessió d'ajudes al sector que contribuïsca a l'increment de la seua competitivitat.
Es pretén, tant la millora del nostre principal producte, sol i platja, com la diversificació a través del suport a productes complementaris, com també l'increment en la qualitat del servei prestat mitjançant la millora en la formació dels recursos humans que desenvolupen la seua activitat en el sector.
La creixent competència entre els llocs turístics obliga a l'adopció de mesures que, en eixir-se'n de conceptes de subsidi o ajudes proteccionistes, tendeixen a incentivar aquelles accions que permeten a les nostres empreses prendre decisions orientades a la seua eficiència econòmica i a satisfer plenament els nostres visitants.
D'altra banda, la demanda turística evoluciona cap a una major sensibilitat pels aspectes medioambientals, alhora que els elements naturals es configuren com a importants atractius turístics, i per tant, és imprescindible en el procés de desenvolupament la recerca de l'equilibri entre els objectius econòmics i la preservació dels recursos turístics no renovables.
S'imposa, doncs, una nova ètica del desenvolupament basada en la sostenibilitat i assentada sobre la consciència de l'escassesa de recursos bàsics i el plantejament solidari en la seua utilització, és a dir, la necessitat d'un desenvolupament turístic suportable ecològicament a llarg termini i viable econòmicament.
Per a la consecució d'un desenvolupament sostenible del turisme es pretenen les ajudes per a la implantació de la gestió medioambiental en empreses, seguiment i millora de la qualitat dels llocs turístics i la conscienciació dels professionals del sector, a través de la formació impartida.
Per tant, a proposta del president de la Generalitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 25 de gener de 2000,
DECRETE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte d'aquest decret és establir el procediment i el marc general per a la concessió d'ajudes en matèria de turisme.
Aquest decret serà d'aplicació a les persones físiques o jurídiques que sol·liciten dites ajudes i realitzen inversions o activitats de caràcter turístic a la Comunitat Valenciana, segons es determine per a cada línia en la convocatòria anual dels programes d'ajudes.
Article 2. Sol·licituds
1. Les sol·licituds es presentaran amb anterioritat a l'inici de la realització del projecte o activitat, o amb anterioritat a l'inici de l'execució de la fase del projecte corresponent a l'exercici per al qual se sol·licita l'ajuda.
2. Els sol·licitants podran executar les actuacions una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca i sense que açò prejutge la decisió que finalment s'adopte.
Article 3. Procediment
1. El procediment s'iniciarà d'ofici amb la convocatòria anual, mitjançant la resolució del president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme.
2. Les ajudes seran concedides respectant els principis de publicitat i lliure concurrència, per resolució del president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme, que fixarà expressament la quantia i establirà, si fa el cas, les condicions i obligacions que afecten el desplegament del projecte o activitat.
La resolució, que posarà fi a la via administrativa, es dictarà previ informe i valoració de la comissió per a l'avaluació dels programes d'actuació de l'Agència Valenciana del Turisme, la composició de la qual es fixarà anualment en la resolució mitjançant la qual es faran públics els programes d'actuació de l'agència per a cada exercici.
3. Quan les ajudes s'atorguen a una societat o associació en constitució, es fixarà un termini perquè la persona beneficiada presente la documentació acreditativa de les circumstàncies registrals de l'entitat. Transcorregut el termini sense haver presentat la documentació, l'òrgan que haguera concedit la subvenció corresponent podrà declarar a la persona interessada decaiguda en els seus drets amb arxiu de l'expedient. En cap cas es pagarà l'import de les ajudes abans que l'entitat estiga constituïda i inscrita en el registre corresponent.
4. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds serà de sis mesos comptadors a partir del final del seu termini de presentació. Si la documentació exigida en cada programa no estiguera completa, el termini es computarà a partir del dia de la seua presentació correcta.
Transcorregut el termini màxim per a resoldre les sol·licituds sense que s'haja resolt, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en els articles 42 i 44 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 4. Incidències
1. Els directors d'àrea competents de l'Agència Valenciana del Turisme resoldran les incidències que es produïsquen amb posterioritat a la concessió de les ajudes i en especial els supòsits de:
– Canvis de titularitat.
– Canvis d'ubicació.
– Pròrrogues per a l'execució del projecte i per al compliment de les condicions particulars de la concessió, que seran concedides sempre amb caràcter excepcional.
– Modificacions justificades del projecte inicial.
2. El beneficiari haurà, de forma immediata i en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, de comunicar les altres ajudes públiques que haguera obtingut o sol·licitat per al mateix projecte amb anterioritat. Així mateix, haurà de comunicar les rebudes posteriorment a la data de presentació de la sol·licitud.
Article 5. Liquidació de les ajudes
1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d'acord amb la sol·licitud presentada i en els terminis fixats per a la concessió de l'ajuda.
Amb caràcter excepcional, i en els termes previstos en la normativa pressupostària aplicable, podrà anticipar-se el pagament de l'ajuda, prèvia presentació, si és el cas, per part de la persona beneficiada de la garantia suficient per la quantia anticipada.
2. Als efectes del que estableix el punt anterior, les persones beneficiades hauran de presentar:
a) Documentació acreditativa de l'execució del projecte.
b) Acreditació, si fa el cas, del compliment de les obligacions i condicions que s'hagueren establit.
c) Justificació, a tal data, del compliment formal de les obligacions fiscals i davant la Seguretat Social, quan s'efectue el pagament en exercicis posteriors al de la concessió, d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
3. L'alteració d'alguna de les característiques del projecte o activitat aprovats, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució, la nul·la execució o execució parcial de la inversió, la incompleta justificació de les despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques que en conjunt excedisquen dels límits establits, donarà lloc a la minoració total o parcial de la subvenció concedida.
Article 6. Revocació
Si la persona beneficiada incompleix la finalitat objecte de l'ajuda o qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que donaren lloc a l'atorgament de la subvenció o la falta de justificació de la realització del projecte donarà lloc a la incoació, per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del corresponent expedient que podrà acabar, si fa el cas, amb la revocació de la subvenció i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes, amb els corresponents interessos. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat.
Article 7. Verificació d'actuacions
L'Agència Valenciana del Turisme podrà, en tot moment, efectuar totes les actuacions de comprovació i verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que considere necessàries.
CAPÍTOL II
Règim d'ajudes
Article 8. Gestió d'ajudes i publicació de programes
1. Les ajudes en matèria de turisme seran gestionades i concedides per l'Agència Valenciana del Turisme, d'acord amb els programes anuals que a tal efecte s'aproven pel Comité de Direcció i amb les consignacions previstes en les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a cada exercici econòmic.
2. Els programes per a cada exercici econòmic, en el marc del que disposen les seccions primera i segona d'aquest capítol, hauran de contenir, entre altres aspectes possibles, els següents:
– Naturalesa de l'ajuda.
– Actuacions objecte d'ajudes.
– Beneficiaris.
– Quanties màximes i percentatges, si fa el cas, aplicables.
– Terminis de presentació de sol·licituds.
3. Per resolució del president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme, anualment es publicaran els citats programes i l'import global màxim destinat per al finançament de les ajudes d'acord amb la corresponent llei de pressupostos, com també les línies prioritàries o preferents de suport, si fa el cas.
Secció primera
Règim d'ajudes per a la creació, modernització i millora
de l'oferta turística
Article 9. Objecte, import i beneficiaris de les ajudes
Les ajudes previstes en aquesta secció es concediran d'acord amb els programes corresponents, en el marc del règim que s'estableix a continuació:
1. Podran ser objecte d'ajudes les actuacions següents:
a) Projectes de creació de nous establiments turístics en zones no saturades o que reunesquen especials circumstàncies de qualitat i singularitat o suposen l'aplicació d'alta tecnologia en el sector turístic.
b) Projectes d'inversió que donen lloc a la creació o renovació d'activitats turístiques complementàries, sempre que no es destruïsca l'ocupació i comporte un interès notori per al sector turístic, segons el parer de l'agència.
c) Projectes de modernització de l'oferta turística bàsica, i entenem per aquests les inversions que comporten una millora substancial de la infrastructura existent sense que açò supose un increment de capacitat de l'establiment.
No obstant això, quan el projecte d'inversió es localitze en una zona amb dèficit important de dotació, tant d'allotjament o d'una classe específica d'aquests, com de restauració, aquesta línia d'ajuda podrà dirigir-se a incrementar dita capacitat d'allotjament o si fa el cas de la infrastructura turística de la qual es tracte.
d) Projectes dirigits a la creació i millora sensible d'infrastructures d'informació, gestió i comercialització de productes turístics, i s'entenen com a tals els dirigits a la comercialització del producte per les empreses turístiques a través de sistemes informàtics de gestió.
e) Projectes que desenvolupen programes d'implantació de sistemes de qualitat en les empreses turístiques i que conduïsquen a l'obtenció de la certificació corresponent de garantia de qualitat o de gestió medioambiental.
f) Projectes o activitats que tendisquen al desenvolupament de la comercialització, promoció, difusió i informació de llocs o productes turístics per part d'empreses i entitats públiques o privades relacionades amb el sector turístic.
Els projectes que pretenen beneficiar-se d'aquest règim d'ajudes hauran de ser tècnicament viables.
2. Les ajudes que podran concedir-se a l'empara d'aquest decret consistiran en una subvenció a fons perdut, l'import màxim de la qual no podrà superar els percentatges sobre el cost total a incentivar amb els límits màxims recollits en la resolució d'aprovació dels programes de l'Agència. Aquest cost total estarà format pel preu dels elements a incentivar que constitueixen el projecto. Si fa el cas, podran establir-se per part de l'Agència Valenciana del Turisme mòduls de correcció amb la finalitat d'ajustar-los als preus de mercat.
Per al cas d'inversions, aquestes ajudes hauran de supeditar-se al seu manteniment durant un període mínim de cinc anys.
Així mateix, aquestes ajudes podran consistir en facilitar l'accés de les empreses turístiques i altres entitats a les distintes fonts de finançament i abaratir el seu cost, mitjançant la bonificació d'interessos, amortització parcial o qualssevol altres mecanismes de col·laboració que puguen establir-se amb entitats financeres per a inversions en actius fixos, impliquen o no subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme, a través de convenis firmats entre aquesta i diverses entitats financeres.
Cap projecte acollit al règim d'ajudes previst en aquesta secció podrà percebre altres ajudes públiques per un mateix concepte, qualsevol que siga la seua naturalesa, quan acumulades sobrepassen els màxims establits en el règim d'ajudes vigent en la Unió Europea.
3. Podran ser beneficiaris de les ajudes les empreses turístiques, propietàries o explotadores d'establiments hotelers, campaments de turisme, apartaments turístics, establiments d'allotjament rural, de restauració, agències de viatge, d'oferta turística complementària, com també qualsevol altra empresa o entitat relacionada de forma directa amb el turisme.
Article 10. Documentació
Qui desitge acollir-se a les ajudes previstes en aquesta secció, presentaran la sol·licitud en imprès normalitzat, acompanyada de la documentació següent:
a) Documents acreditatius de la identificació i personalitat del sol·licitant (escriptures, poders, NIF, etc.), adequats a la seua naturalesa jurídica.
b) Memòria del projecte, en la qual s'especifiquen les diferents partides de la inversió o activitat a realitzar per a la qual se sol·licita l'ajuda, acompanyada dels corresponents pressupostos o factura proforma.
c) Per a projectes d'inversió, declaracions relatives a ajudes sol·licitades o concedides per al mateix projecte, no destrucció d'ocupació i autofinançament al menys en un 30%, tot açò en impresos normalitzats.
d) Justificació, a la data de presentació de la sol·licitud, del compliment formal de les obligacions fiscals i amb a la Seguretat Social, d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
e) Així mateix, es podrà requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.
Secció segona
Règim d'ajudes per a accions formatives
Article 11
Les ajudes previstes en aquesta secció es concediran, d'acord amb els programes corresponents, en el marc del règim que s'estableix a continuació:
1. Podran ser objecte d'ajudes les actuacions següents:
a) Projectes dirigits a la millora de la qualitat dels serveis turístics a través de la realització de cursos de reciclatge professional i/o qualsevol altra activitat de formació contínua, dirigits als professionals en actiu del sector.
b) Projectes dirigits a la millora de la qualitat dels serveis turístics a través de programes formatius dirigits al col·lectiu de desocupats amb el fi que adquirisquen els coneixements suficients per a la incorporació a un lloc de treball.
2. Podran ser beneficiaris de les ajudes: empreses turístiques d'establiments hotelers, campaments de turisme, apartaments turístics, establiments d'allotjament rural, de restauració, agències de viatge, d'oferta turística complementària, com també qualsevol altra empresa relacionada de forma directa amb el turisme. També podran ser beneficiàries d'aquest tipus d'ajudes les associacions empresarials vinculades al sector turístic, les entitats locals i els ens públics i privats relacionats directament amb el turisme.
3. L'import màxim de les ajudes no podrà sobrepassar el percentatge sobre el cost total a incentivar recollit en la resolució d'aprovació dels programes de l'agència.
Cap actuació, acollida al règim d'ajudes previst en aquesta secció, no podrà percebre altres ajudes públiques per un mateix concepte, qualsevol que siga la seua naturalesa, quan acumulades sobrepassen els màxims establits en el règim d'ajudes vigent.
Article 12
Aquelles persones que desitgen acollir-se a les ajudes previstes en aquesta secció presentaran la sol·licitud en imprès normalitzat, acompanyada de la documentació següent:
a) Documents acreditatius de la identificació del sol·licitant (escriptures, poders, CIF, etc.), adequats a la seua naturalesa jurídica.
b) Memòria descriptiva de l'acció formativa, on s'especifiquen les diferents partides de l'actuació a realitzar per a la qual se sol·licita l'ajuda, acompanyada del pressupost corresponent.
c) Justificació, a la data de presentació, de la sol·licitud, del compliment formal de les obligacions fiscals i davant la Seguretat Social, d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
d) Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
1. En el supòsit d'ajudes cofinançades amb fons comunitaris, serà d'aplicació el procediment establit en aquest decret, i s'adequarà a les especialitats i complirà els requisits que, si fa el cas, es determinen en les normes comunitàries en relació amb aquestes.
2. La publicitat de les ajudes citades haurà de realitzar-se d'acord amb la normativa comunitària en la matèria.
Segona
En el supòsit que els documents exigits que hagen d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració que actua, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'apartat f) de l'article 35 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tercera
En el supòsit que les inversions s'efectuen mitjançant un contracte d'arrendament financer (leasing), l'opció de compra s'haurà d'efectuar amb anterioritat al pagament de la subvenció. Així i tot, podrà efectuar-se el pagament sempre que, amb l'exercici de l'opció pendent, es garantisca mitjançant aval bancari l'import total subvencionat que quedarà subjecte a l'exercici de dita opció, i l'aval es podrà executar en el supòsit que, arribat el moment de l'opció, el beneficiari no acreditara haver-la exercit en el termini que s'assenyale en la resolució d'atorgament de l'ajuda.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Per al període comprés entre l'actual règim en vigor i la notificació de la CE d'aprovació del nou règim, podran concedir-se ajudes de minimis.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les normes per les quals es regulen els règims vigents d'ajudes en matèria de turisme i en especial el Decret 93/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament d'aquest decret.
Segona
El període de vigència del règim d'ajudes establit en aquest decret començarà el dia 1 de gener de l'any 2000, fins que es modifique per un altre posterior.
València, 25 de gener de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,

linea