diari

DECRET 24/1995, de 6 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil.

(DOGV núm. 2451 de 16.02.1995) Ref. Base de dades 0354/1995

DECRET 24/1995, de 6 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil.
La Constitució Espanyola, en l'article 20, declara com un dels drets fonamentals, el dret a la informació, així mateix, en l'article 48, assenyala que «els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural». D'una altra banda, l'article 31.25 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana confereix a la Generalitat Valenciana competències exclusives en matèria de joventut.
La Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es va crear l'Institut Valencià de la Joventut, com a òrgan encarregat de l'execució i la coordinació de la política de joventut a la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 3, com una de les funcions d'aquest organisme, la de fer arribar als jóvens la informació, la documentació i l'assessorament necessaris per a dur a terme les seues iniciatives i exercir els seus drets.
Partint d'aquests drets i competències i com a conseqüència de la necessitat d'atendre la gran demanda informativa del sector juvenil, han sorgit a la Comunitat Valenciana una sèrie d'iniciatives dirigides a cobrir aquesta demanda, per la qual cosa es fa necessari arbitrar una sèrie de mesures tendents a garantir que la prestació d'aquest servei al col·lectiu juvenil es realitze a la Comunitat Valenciana en condicions idònies.`
Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 6 de febrer de 1995,
DECRETE:
Capítol I
Objecte i àmbit d'aplicació
Article primer
Aquest decret té com a objectiu la regulació de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil i la determinació dels diferents tipus de serveis que la integren.
Article segon
Als efectes d'aquest decret, integren la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil els serveis promoguts per organismes o entitats de caràcter públic o privat, sense ànim lucratiu, que tinguen per objecte desenvolupar serveis d'informació, d'assessorament o d'orientació, especialment adreçats als jóvens i prestats directamente al públic, sense que puguen establir-se limitacions quant a la infomació i als usuaris i que, per voluntat dels seus titulars, pretenguen ser reconeguts i censats oficialment.
Capítol II
Tipologia dels serveis d'informació juvenil
Article tercer
El serveis d'informació juvenil podran ser:
- Centres d'informació juvenil.
- Centres associats d'informació juvenil.
- Punts d'informació juvenil.
- Assessories o centres especialitzats.
Article quart
Els Centres d'Informació Juvenil són aquells que recopilen, tracten, elaboren i difonen informació adreçada específicament als jóvens. Els centres oferiran una informació plural, àmplia i diversificada, i, en la mesura de les seues possibilitats, assessorament personalitzat.
Article cinqué
Els centres associats d'Informació Juvenil són els que, promoguts per associacions integrades en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, recopilen i difonen informació entre els jóvens.
Article sisé
Els punts d'informació juvenil són aquells serveis que difonen entre els jóvens materials informatius que, bé totalment, bé majoritàriament, els són proporcionats per un Centre d'Informació Juvenil.
Article seté
Les assessories o centres especialitzats són serveis que ofereixen informació i assessorament sobre temes concrets.
Capítol III
Funcions dels serveis d'Informació Juvenil
Article vuité
Els centres d'Informació Juvenil i els centres associats realitzaran, com a mínim, les següents funcions:
a) Recopilar la informació que es genere, al seu àmbit d'actuació territorial, en matèria de joventut o d'interès per als jóvens.
b) Atendre de forma personalitzada els jóvens en les consultes i demandes informatives i d'assessorament.
c) Detectar les necessitats i les demandes informatives del col·lectiu juvenil en el qual actuen.
d) Difondre la informació de la què disposen i crear punts d'informació juvenil dins del seu àmbit d'actuació.
e) Promoure la participació i fomentar les activitats juvenils.
Article nové
Els punts d'Informació Juvenil tindran com a funció essencial la difusió de la informació de la qual disposen.
Article deu
Les assessories o centres especialitzats realitzaran, com a mínim, les següents funcions:
a) Actualitzar la informació i la documentació escaient dins del seu àmbit temàtic.
b) Atendre de forma personalitzada els usuaris.
Capítol IV
Requisits d'obertura i funcionament
dels serveis d'informació juvenil
Article onze
Els serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana hauran de disposar d'un local d'ús exclusiu o d'un espai propi i diferenciat d'altres que pogueren ubicar-se dins del mateix immoble i estigueren dedicats a unes altres funcions.
Article dotze
Els serveis d'informació juvenil comptaran amb personal adequat al nombre d'usuaris i als serveis que s'hi presten.
1. Els centres d'informació juvenil tindran, almenys, una persona amb vinculació contractual i jornada laboral completa, que comptarà, com a mínim, amb titulació de BUP o FP II i titulació o provada experiència en animació juvenil.
2. Les assessories o centres especialitzats, com també els centres d'informació juvenil i els centres associats que disposen de serveis d'assessorament, hauran de garantir la competència professional dels responsables d'atendre'ls.
Article tretze
Els serveis d'informació juvenil estaran oberts a qualsevol usuari. Els centres d'Informació Juvenil i els centres associats tindran un horari setmanal mínim de 20 hores d'atenció al públic i les assessories o centres especialitzats d'almenys 10 hores. Els punts d'informació juvenil disposaran d'atenció personalitzada durant un temps mínim de 3 hores setmanals.
Article catorze
Els serveis d'informació juvenil disposaran de recursos econòmics i materials suficients per a realitzar les seues funcions.
Els centres d'informació juvenil tindran entre els seus recursos materials amb equipament informàtic i telemàtic suficient per a la realització de les seues funcions.
Capítol V
Reconeixement oficial dels serveis
d'informació juvenil
El Cens de Serveis d'Informació Juvenil
de la Comunitat Valenciana
Article quinze
Els serveis d'informació juvenil que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana podran sol·licitar el seu reconeixement oficial per part de l'Institut Valencià de la Joventut.
Article setze
Les sol·licituds indicaran clarament el tipus de servei d'informació juvenil el reconeixement del qual es pretén, i aniran acompanyades de la documentació que es determine reglamentàriament.
Article disset
En el termini de tres mesos des de la presentació de la documentació exigida, l'Institut Valencià de la Joventut reconeixerà, de manera provisional, el servei, o bé denegarà motivadament aquest reconeixement.
Si en aquest termini no hi recau cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
Article divuit
Concedida l'autorització provisional, l'Institut Valencià de la Joventut comprovarà, en el termini de tres mesos a partir de l'inici de les activitats per part del servei corresponent, el compliment dels requisits i condicions establerts, i en concedirà o en denegarà, motivadament, el reconeixement definitiu.
Article dinou
Als efectes del reconeixement oficial d'aquests serveis, es crea, dins del Servei de Promoció Juvenil, Secció de Salut i Qualitat de Vida, de l'Institut Valencià de la Joventut, el Cens de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, on quedaran inscrits aquells que tinguen la corresponent autorització definitiva. La inclusió en aquest Cens implicarà la possibilitat d'accedir als serveis i les ajudes que preste l'Institut Valencià de la Joventut.
Article vint
1. Els serveis d'informació juvenil reconeguts hauran de col·locar en lloc visible el distintiu que els identifique com a tals i que serà determinat per l'Institut Valencià de la Joventut.
2. Aquells serveis reconeguts que tinguen un nom específic podran afegir-lo a l'anagrama i al nom genèric de servei d'informació juvenil.
3. Els serveis gestionats, finançats o patrocinats, directament o indirecta, per organitzacions religioses, confessionals, polítiques o de qualsevol altra mena, hauran de fer notar tal condició perquè els usuaris l'advertisquen sense cap dificultat.
Capítol VI
Competències de l'Institut Valencià de la Joventut
Article vint-i-u
L'Institut Valencià de la Joventut, quant als serveis d'Informació Juvenil reconeguts, té encomanades les següents competències:
a) Representar la Generalitat Valenciana en les relacions de col·laboració, coordinació o d'altre tipus que, en matèria d'informació, s'establisquen amb organismes semblants de l'administració central i d'altres comunitats autònomes.
b) Potenciar i impulsar el desenvolupament de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil i coordinar-ne el funcionament.
c) Coordinar la recollida i la difusió de la informació d'interés per als jóvens que es produïsca a la Comunitat Valenciana, atenent, sobretot, la manera de fer-los-la arribar.
d) Atorgar el reconeixement oficial com a servei d'informació juvenil a aquells que ho sol·liciten d'acord amb aquest decret i les normes que el despleguen, com també privar-ne els que incomplisquen el que s'hi estableix.
e) Mantenir actualitzat el Cens de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.
f) Cooperar amb els diferents organismes i entitats per a la creació de serveis d'assessorament o orientació juvenil.
g) Vetlar pel compliment del que estableix aquest decret perquè els serveis d'Informació Juvenil porten a terme les seues tasques amb l'eficàcia i la qualitat necessàries, establint l'activitat d'inspecció corresponent.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la consellera de Cultura per a dictar les normes que siguen necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 6 de febrer de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
La consellera de Cultura,
PILAR PEDRAZA I MARTíNEZ

linea