diari

ORDRE de 20 de gener de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'aproven els barems generals d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball. [2000/F655]

(DOGV núm. 3677 de 31.01.2000) Ref. Base de dades 0354/2000

ORDRE de 20 de gener de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’aproven els barems generals d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball. [2000/F655]
L’article 20.1.a) de la Llei de la Funció Pública Valenciana defineix el concurs com el sistema normal de provisió dels llocs de treball, i disposa que s’hi tindran únicament en compte els requisits i mèrits exigits en la corresponent convocatòria, entre els quals figuraran els adequats a les característiques de cada lloc de treball, així com la possessió d’un determinat grau personal, la valoració del treball desenrotllat, els cursos de formació i perfeccionament superats i l’antiguitat.
L’article 8 del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana, firmat el 15 de maig de 1995 (DOGV núm. 2.527, de 12 de juny) i actualment prorrogat, preveu que per a la provisió de llocs de treball del personal esmentat s’estarà a allò que s’ha disposat en aquest article i en el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i s’haurà d’establir, per a l’adequat desenrotllament de tots els concursos, un barem negociat entre l’administració de la Generalitat Valenciana i les centrals sindicals més representatives en l’àmbit del personal laboral.
Finalment, l’article 20 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià (DOGV núm. 3.477, de 20 d’abril), en desplegar les previsions del mencionat article 20.1.a) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, estableix els mèrits valorables en els concursos per a la provisió de llocs de treball que siguen convocats per la Direcció General de Funció Pública, així com les puntuacions màximes que poden assignar-se per cadascun d’aquests, i disposa en l’apartat 4 del precepte que, en el marc de les disposicions contingudes en els apartats anteriors, l’administració negociarà amb els representants de les organitzacions sindicals més representatives uns barems adequats a les característiques de cada conjunt homogeni de llocs de treball, que contindran els mèrits que seran tinguts en compte per a cada lloc o grup de llocs dins de cadascun dels apartats previstos en l’apartat primer del citat precepte reglamentari, barems a què hauran d’ajustar-se les convocatòries corresponents i que hauran de ser aprovats mitjançant ordre de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública.
Per tal de donar compliment a la mencionada previsió reglamentària, amb la prèvia consulta i negociació amb les organitzacions sindicals més representatives, presents en la Mesa Sectorial de Funció Pública de la Comunitat Valenciana i en la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana, en exercici de les competències que en matèria de personal i funció pública atribueix l’article 27 de l’esmentada Llei de la Funció Pública Valenciana al conseller de Justícia i Administracions Públiques, segons l’article 1 del Decret 91/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de conformitat amb allò que s’ha previst en els citats preceptes legal i reglamentari, i fent ús de la facultat conferida en la disposició addicional primera del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana,
ORDENE
Article 1. Àmbit
Els barems que s’aplicaran als concursos de mèrits per a la provisió dels llocs de treball, tant de naturalesa funcionarial com laboral, són els que es detallen en els articles 4, 5, 6 i 7 de la present ordre.
Article 2. Mèrits computables
2.1. Només pertocarà la valoració dels mèrits al·legats pels participants quan aquests complisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc, segons conste en la corresponent relació de llocs de treball aprovada i degudament publicada.
2.2. Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtindre’s en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies per a participar en el corresponent concurs, i s’hauran de relacionar, en tot cas, en la sol·licitud de participació, i acreditar-se documentalment si no figuren anotats en el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana.
2.3 Excepte en el supòsit en què determinats períodes ja computats en l’apartat d’«Antiguitat i grau» hagen de ser inclosos també en l’apartat de «Mèrits específics» com a experiència en les funcions que es determinen en la respectiva convocatòria, en cap altre supòsit, i com a regla general, podrà ser puntuat un mèrit per més d’un apartat o subapartat.
Article 3. Puntuació mínima
En cada convocatòria s’establirà la puntuació mínima necessària per a obtindre l’adjudicació de les vacants, que mai no podrà excedir del 20% de la puntuació màxima possible, en llocs de nivell de complement de destinació 24 o superior, i del 10% en la resta de llocs.
Article 4. Barems tipus
S’establixen tres tipus de barems: un per als llocs de cap de servei o equivalents, un altre per a la resta dels llocs amb direcció, o amb nivell de complement de destinació 24 o superior, i un tercer per a la resta de llocs de treball.
Article 5. Barems per als caps de servei i equivalents
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants, en els concursos per a la provisió de llocs de treball de cap de servei i altres llocs de direcció amb classificació equivalent, es valoraran els següents mèrits:
A) Antiguitat i grau
1. Antiguitat: es valorarà 0,05 punts per cada mes complet de serveis en actiu en les distintes administracions públiques, fins a un màxim de 9 punts. A aquests efectes també es computaran els serveis reconeguts a l’empara d’allò que s’ha disposat en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement dels Serveis Previs en l’Administració Pública.
2. Grau: el grau personal consolidat pels aspirants es valorarà en la forma següent:
a) Grau consolidat inferior al del lloc sol·licitat: 1 punt.
b) Grau consolidat igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà, en conseqüència, d’11 punts.
B) Formació
1. Titulació acadèmica: qualsevol titulació acadèmica d’igual o superior nivell a l’exigit per a pertànyer al respectiu grup de titulació, exclosa la que va servir per a això; 1,5 punts, amb un màxim de 3 punts. A aquests efectes, i en el cas que el lloc es trobe adscrit a dos grups de titulació, es considerarà com a exigida la titulació corresponent al grup superior.
2. Cursos de formació i perfeccionament: es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per l’interessat, i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació d’empleats públics, fins a un màxim de 3 punts, i d’acord amb la següent escala:
a) De 100 o més hores: 2,00 punts.
b) De 75 o més hores: 1,50 punts.
c) De 50 o més hores: 1,00 punt.
d) De 25 o més hores: 0,50 punts.
e) De 15 o més hores: 0,20 punts.
En cap cas es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior els cursos de valencià i d’idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s’ocupen.
Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, aquests es valoraran només una vegada, i no seran susceptibles de ser valorades successives edicions d’un mateix curs.
3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 3 punts prèvia acreditació d’estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb la següent escala:
a) Coneixement Oral: 0,75 punts.
b) Grau Elemental: 1 punt.
c) Grau Mitjà: 2 punts.
d) Grau Superior: 3 punts.
La valoració del coneixement del valencià s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit en la convocatòria, i es valorarà exclusivament en aquest últim cas la disposició de nivells –entesos com a cursos complets superats– superiors a l’exigit, a raó d’1 punt per nivell.
4. Idiomes comunitaris: fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,40 punts per curs, o la seua equivalència, si es tracta de cicles, corresponent al títol expedit per la universitat o Escola Oficial d’Idiomes.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà, en conseqüència, d’11 punts.
C) Mèrits específics
En cada convocatòria s’establiran els mèrits específics a valorar per als llocs que es convoquen i que podran consistir, alternativament o conjuntament, en els següents:
1. Les titulacions acadèmiques i els cursos de formació que s’indiquen, en matèries que estiguen relacionades amb les funcions del lloc, i que es valoraran en la forma que també s’indique, fins a un màxim de 4 punts, d’acord amb la següent escala:
a) Titulacions acadèmiques i cursos de 100 o més hores de duració, entre un mínim de 2 i un màxim de 3 punts.
b) Cursos de duració igual o superior a 15 hores i inferior a 100 hores, entre un mínim de 0,5 i un màxim d’1,5 punts.
Les titulacions acadèmiques seran sempre distintes de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i d’igual o superior nivell al de les exigides per a pertànyer al grup de titulació respectiu.
2. L’experiència en l’exercici de llocs amb funcions iguals o semblants, o amb nivells de responsabilitat iguals o superiors, que es valorarà segons el que es dispose en la respectiva convocatòria, fins a un màxim de 3 punts, a raó d’entre 0,10 i 0,20 punts per mes complet de serveis.
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat serà, en conseqüència, de 7 punts.
D) Entrevista
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, la qual tractarà sobre el contingut d’una memòria prèviament presentada, en què la persona aspirant haurà exposat un pla per a dirigir la unitat administrativa objecte de concurs i les seues possibles iniciatives sobre això, així com sobre qualsevol mèrit no inclòs en les bases de la convocatòria i que estime que ha de ser tingut en consideració. En la convocatòria podrà establir-se l’extensió màxima de la memòria, i l’assignació de punts en l’entrevista serà motivada sempre per la Comissió de Valoració.
En la convocatòria es podrà establir que a aquesta prova només podran accedir els qui hagen obtingut en els anteriors apartats la puntuació mínima que es fixe.
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats d’aquest barem serà, en conseqüència, de 34 punts.
Article 6. Barem per a la resta de llocs amb direcció, i altres llocs de nivell 24 o superior
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació dels llocs convocats en els concursos per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, d’unitat, de negociat o altres llocs de direcció amb classificació equivalent, així com altres llocs de nivell 24 o superior, sense direcció, es valoraran els següents mèrits:
A) Antiguitat i grau
1. Antiguitat: es valorarà 0,05 punts per cada mes complet de serveis en actiu en les distintes administracions públiques, fins a un màxim de 9 punts. A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts a l’empara d’allò que s’ha disposat en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement dels Serveis Previs en l’Administració Pública.
2. Grau: el grau personal consolidat pels aspirants es valorarà en la forma següent:
a) Grau consolidat inferior al del lloc sol·licitat: 1 punt.
b) Grau consolidat igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà, en conseqüència, d’11 punts.
B) Formació
1. Titulació acadèmica: qualsevol titulació acadèmica d’igual o superior nivell a l’exigit per a pertànyer al respectiu grup de titulació, exclosa la que va servir per a això: 1,5 punts, amb un màxim de 3 punts. A aquests efectes, i en el cas que el lloc es trobe adscrit a dos grups de titulació, es considerarà com a exigida la titulació corresponent al grup superior.
2. Cursos de formació i perfeccionament: es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l’interessat, i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació d’empleats públics, fins a un màxim de 3 punts, i d’acord amb la següent escala:
a) De 100 o més hores: 2,00 punts.
b) De 75 o més hores: 1,50 punts.
c) De 50 o més hores: 1,00 punt.
d) De 25 o més hores: 0,50 punts.
e) De 15 o més hores: 0,20 punts.
En cap cas es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior els cursos de valencià i d’idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s’ocupen.
Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, aquests es valoraran una sola vegada, i no seran susceptibles de ser valorades successives edicions d’un mateix curs.
3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 3 punts, amb la prèvia acreditació d’estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb la següent escala:
a) Coneixement Oral: 0,75 punts.
b) Grau Elemental: 1 punt.
c) Grau Mitjà: 2 punts.
d) Grau Superior: 3 punts.
La valoració del coneixement del valencià s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit en la convocatòria, i es valorarà exclusivament en aquest últim cas la disposició de nivells –entesos com a cursos complets superats– superiors a l’exigit, a raó d’1 punt per nivell.
4. Idiomes comunitaris: fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,40 punts per curs, o la seua equivalència si es tracta de cicles, corresponent al títol expedit per la universitat o Escola Oficial d’Idiomes.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà, en conseqüència, d’11 punts.
C) Mèrits específics
En cada convocatòria s’establiran els mèrits específics a valorar per als llocs que es convoquen, que podran consistir, alternativament o conjuntament, en els següents:
1. Les titulacions acadèmiques i els cursos de formació que s’indiquen, en matèries que estiguen relacionades amb les funcions del lloc, que es valoraran segons el que es dispose en la respectiva convocatòria, fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb la següent escala:
a) Titulacions acadèmiques i cursos de 100 o més hores de duració, entre un mínim d’1,5 i un màxim de 2,5 punts.
b) Cursos de duració igual o superior a 15 hores i inferior a 100 hores, entre un mínim de 0,5 i un màxim d’1,5 punts.
Les titulacions acadèmiques seran sempre distintes de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i d’igual o superior nivell al de les exigides per a pertànyer al grup de titulació respectiu.
2. L’experiència en l’exercici de llocs amb funcions iguals o semblants, o amb nivells de responsabilitat iguals o superiors, es valorarà segons el que es dispose en la respectiva convocatòria, fins a un màxim de 3 punts, a raó d’entre 0,10 i 0,20 punts per mes complet de serveis.
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat serà, en conseqüència, de 6 punts.
D) Entrevista
Les convocatòries podran establir per a aquells llocs en què es considere convenient, en funció de les seues característiques, la valoració del resultat d’una entrevista, fins a un màxim de 3 punts, la qual tractarà sobre el contingut d’una memòria prèviament presentada, en què la persona aspirant haurà exposat un pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues possibles iniciatives sobre això, així com sobre qualsevol mèrit no inclòs en les bases de la convocatòria i que estime que ha de ser tingut en consideració. L’extensió màxima de la memòria podrà fixar-se en la convocatòria, i l’assignació de punts en l’entrevista serà motivada sempre per la Comissió de Valoració.
En la convocatòria es podrà establir que a aquesta prova només podran accedir els qui hagen obtingut en els anteriors apartats la puntuació mínima que es fixe.
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats d’aquest barem serà, en conseqüència, de 31 punts.
Article 7. Barem per a la resta dels llocs de treball
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de la resta dels llocs de treball que es convoquen en els concursos, es valoraran els següents mèrits:
A) Antiguitat i grau
1. Antiguitat: es valorarà 0,05 punts per cada mes complet de serveis en actiu en les distintes administracions públiques, fins a un màxim de 9 punts. A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts a l’empara d’allò que s’ha disposat en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement dels Serveis Previs en l’Administració Pública.
2. Grau: el grau personal consolidat pels aspirants es valorarà en la forma següent:
a) Grau consolidat inferior al del lloc sol·licitat: 1 punt.
b) Grau consolidat igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà, en conseqüència, d’11 punts.
B) Formació
1. Titulació acadèmica: qualsevol titulació acadèmica d’igual o superior nivell a l’exigit per a pertànyer al respectiu grup de titulació, exclosa la que va servir per a això: 1,5 punts, amb un màxim de 3 punts. A aquests efectes, i en el cas que el lloc es trobe adscrit a dos grups de titulació, es considerarà com a exigida la titulació corresponent al grup superior.
2. Cursos de formació i perfeccionament: es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l’interessat, i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació d’empleats públics, fins a un màxim de 3 punts, i d’acord amb la següent escala:
a) De 100 o més hores: 2,00 punts.
b) De 75 o més hores: 1,50 punts.
c) De 50 o més hores: 1,00 punt.
d) De 25 o més hores: 0,50 punts.
e) De 15 o més hores: 0,20 punts.
En cap cas es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior els cursos de valencià i d’idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s’ocupen.
Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, aquests es valoraran una sola vegada, i no seran susceptibles de ser valorades successives edicions d’un mateix curs.
3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 3 punts, amb la prèvia acreditació d’estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb la següent escala:
a) Coneixement Oral: 0,75 punts.
b) Grau Elemental: 1 punt.
c) Grau Mitjà: 2 punts.
d) Grau Superior: 3 punts.
La valoració del coneixement del valencià s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit en la convocatòria, i es valorarà exclusivament en aquest últim cas la disposició de nivells –entesos com a cursos complets superats– superiors a l’exigit, a raó d’1 punt per nivell.
4. Idiomes comunitaris: fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,40 punts per curs, o la seua equivalència, si es tracta de cicles, corresponent al títol expedit per la universitat o Escola Oficial d’Idiomes.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà, en conseqüència, d’11 punts.
C) Mèrits específics
En cada convocatòria s’establiran els mèrits específics a valorar per als llocs que es convoquen, que podran consistir, alternativament o conjuntament, en els següents:
1. Les titulacions acadèmiques i els cursos de formació que s’indiquen, en matèries que estiguen relacionades amb les funcions del lloc, i que es valoraran segons el que es dispose en la respectiva convocatòria, fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb la següent escala:
a) Titulacions acadèmiques i cursos de 100 o més hores de duració, entre un mínim d’1,5 i un màxim de 2,5 punts.
b) Cursos de duració igual o superior a 15 hores i inferior a 100 hores, entre un mínim de 0,5 i un màxim d’1,5 punts.
Les titulacions acadèmiques seran sempre distintes de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i d’igual o superior nivell al de les exigides per a pertànyer al grup de titulació respectiu.
2. L’experiència en l’exercici de llocs amb funcions iguals o semblants, o amb nivells de responsabilitat iguals o superiors, i que es valorarà segons el que es dispose en la respectiva convocatòria, fins a un màxim de tres punts, a raó d’entre 0,10 i 0,20 punts per mes complet de serveis.
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat serà, en conseqüència, de 6 punts.
La puntuació màxima a obtindre per tots els apartats serà de 28 punts.
Article 8. Resolució d’empats
En cas d’empats s’adjudicarà la plaça al concursant que haja obtingut major puntuació en l’apartat de formació; si aquesta puntuació és també igual, es considerarà l’obtinguda en antiguitat i grau; posteriorment els mèrits específics i, finalment, l’entrevista, si n’hi haguera. Si persisteix l’empat, s’adjudicarà per sorteig.
València, 20 de gener de 2000
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea