diari

Decret 33/1985, d'11 de març, sobre contingut i tramitació dels expendients de modificació de crèdits dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 241 de 01.04.1985) Ref. Base de dades 0355/1985

Decret 33/1985, d'11 de març, sobre contingut i tramitació dels expendients de modificació de crèdits dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
La Llei 6/1983, de 30 de desembre, del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1984, marcà l'inici d'una tècnica pressupostària basada en els programes per objectius, impulsant l'aparició de la Circular 1/1984, de la Direcció General de Pressupostos, que pretenia un tractament de les modificacions de crèdits d'acord amb l'esmentada Llei 6/1983 i la nova tècnica.
L'aprovació de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat, clarificant les referències legals als programes de despesa, i la Llei 10/1984, de 29 de desembre, del Pressupost de la Generalitat per a 1985, han consolidat la funció dels programes per objectius en la configuració de la Despesa Pública de la Generalitat.
En aquest sentit, i amb el suport de l'experiència fornida pel transcurs de l'exercici 1984, ha estat considerada l'oportunitat del present Decret, amb dos objectius precisos: d'una banda, assegurar que les modificacions de crèdit i el seu tractament siguen vehicles d'una gestió més eficaç, i de l'altra, que hi quede garantida la subjecció a la política pressupostària aprovada per les Corts Valencianes en cada legislatura.
En atenció a les consideracions precedents, a proposta de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 11 de març de 1985, DECRETE:
Article primer. Ambit d'aplicació
Les normes del present Decret, en els termes que en cada cas s'estableixen, seran d'aplicació als expedients de modificació de crèdits dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana i Entitats Autònomes de caràcter administratiu.
Article segon. Classes de modificació i aprovació
1. D'acord amb el contingut de la Llei d'Hisenda Pública, i a efectes de tractament i denominació homogenis, les modificacions de crèdit poden ser de les classes següents:
a) Crèdits extraordinaris (arts. 32 i 34).
b) Suplements de crèdit (arts. 32 i 34).
c) Habilitacions de crèdit (art. 32).
d) Transferències de crèdit (arts. 32, 33 i 35).
e) Generacions de crèdits (arts, 32, 37 i disposició
transitòria quarta).
f) Incorporacions de crèdits (art. 30).
g) Anul·lacions de crèdits (art. 30).
2. Amb base al que disposa l'esmentada Llei 4/1984, l'aprovació de cada classe de modificació correspon als òrgans següents:
Corts Valencianes
- Crèdits extraordinaris.
- Suplements de crèdit.
Govern Valencià
- Habilitacions de crèdit.
- - transferències entre crèdits de diferents programes d'una mateixa funció. -Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits de les Entitats Autònomes de la Generalitat, en els casos que això determine un augment dels seus crèdits i l'import supere el 5 % i no passe del 15 % dels consignats als pressupostos de les tals Entitats Autònomes.
Conselleria d'Economia i Hisenda
- transferències entre crèdits d'un mateix programa.
- Generacions de crèdits.
- Incorporacions de remanents.
- Anul·lacions de crèdit.
- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de les Entitats Autònomes de la Generalitat, en els casos que això determine un augment dels seus crèdits i l'import no supere el 5 % dels consignats en els pressupostos de les tals Entitats Autònomes.
- Redistribució de crèdits de personal i inversions entre els diferents conceptes d'un mateix article pressupostari de les Conselleries i Entitats Autònomes de la Generalitat.
Conselleries i Presidències d'Entitats Autònomes respecte
dels seus pressupostos
- Transferències entre conceptes d'un mateix article .
- Aquelles que expressament establesca la Llei del Pressupost de la Generalitat per a cada exercici.
3. Igualment, els expedients podran fer referència a modificacions tècniques i de la base de dades dels Pressupostos, segons que disposa el present Decret, i l’aprovació correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article tercer. Iniciació dels expedients
1. Els expedients de modificació de crèdits els iniciaran els òrgans responsables de la gestió i execució dels programes pressupostaris corresponents.
2. Si la Conselleria d'Economia i Hisenda, fent ús de les seues atribucions, inicia una modificació dels crèdits d'una Conselleria determinada, l'assabentarà de l'esmentada iniciació, per tal que retinga, si fa al cas, els crèdits afectats que garantesquen la posterior instrumentació, i
sol·licitarà un informe de l'Oficina Pressupostària corresponent, prèviament a l'elevació d'aquest al Govern Valencià.
3. Cada expedient de modificació de crèdits contemplarà exclusivament una sola classe de modificació de les relacionades en l'article segon del present Decret.
Article quart. Codificació dels expedients
1. Tot expedient serà numerat en la mateixa Conselleria que l'expedeix, ajustant-se a l'expressió numèrica ......./......., de forma que: els dos primers dígits expressaran la Secció afectada; els dígits següents ordenaran el nombre d'expedients tramitats per aquesta Secció (001,002, 003...); darrere la barra s'indicarà l'exercici afectat; i els tres darrers dígits els afegirà la Direcció General de Pressupostos, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, indicant el número que fa en el total d'expedients tramitats per a totes les Seccions.
2. La Conselleria que expedeix els expedients els numerarà (primer grup de tres dígits) d'acord amb l'ordre en què els registra d'eixida, de forma que la Conselleria d'Economia i Hisenda rebrà els expedients amb una numeració correlativa.
3. En el supòsit previst en l'apartat 2 de l'article tercer d'aquest Decret, la Conselleria d'Economia i Hisenda assabentarà la Conselleria afectada de la corresponent assignació de número d'expedient, evitant amb això duplicitat en la numeració.
4. Tot expedient sobre el qual se sol·licite informació, documentació, revisió o siga objecte d'alteracions en el contingut o en els crèdits a modificar, mantindrà el número original, llevat del cas en què les esmentades alteracions suposen una concepció distinta de la intenció inicial, cas en què caldrà renumerar - lo.
5. Tot full que forme part de l'expedient serà numerat clarament en l'angle superior dret. Igualment, l'ofici de remissió especificarà la quantitat de fulls numerats, de forma que, després de la comprovació, el Registre General de la Conselleria d'Economia i Hisenda procedirà a donar entrada a l'expedient.
Article cinqué. Documentació i contingut de caràcter
general
Tot expedient de modificació de crèdits, independentment de la documentació o els informes que es consideren oportuns, contindrà necessàriament:
1. Autorització expressa del Conseller que proposa o autoritat en qui hagués delegat reglamentàriament, identificant, en l'autorització esmentada, la classe de modificació, l'import global, els serveis i els programes afectats.
2. Un informe de l'Oficina Pressupostària (IOP), signat pel responsable i que inclourà els punts següents:
1 ) Origen i necessitat de la modificació.
S'exposaran les raons que han provocat la modificació i la justificació dels crèdits afectats.
2) Incidència en els objectius i activitats del programa.
Es raonarà en aquest punt la incidència de la modificació amb base en el compliment dels objectius i el desplegament de les activitats.
Si de la incidència referida es desprén la necessitat de variar els objectius i/o les activitats programats, es formalitzarà la fitxa (MP) que a tal efecte figura en l'Annex, exposant en aquest punt totes aquelles consideracions que impulsen l'esmentada variació, fent servir una fitxa (MP) per cada objectiu afectat.
3) Estudi i proposta de finançament.
Aquest punt serà completat únicament quan es tracte de propostes de generacions de crèdits, crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, exposant detalladament la proposta de finançament, la qual ineludiblement farà referència a la documentació que com a justificant s'adjunte com a annex a l'expedient.
3. Un informe de la Intervenció Delegada, que inclourà:
- Descripció de la modificació (classe, import i programa).
- Normes legals en què es basa.
- Possibilitat de minorar, si fa al cas, els crèdits proposats, per no estar aquests compromesos.
- Les consideracions que considere oportunes a efectes de tractament de la modificació
4. Detall dels crèdits a modificar.
La relació dels crèdits afectats es detallarà en les fitxes (MC) d'altes i/o baixes, amb les precisions següents:
a) En la columna "aplicacions" es relacionaran els crèdits, indicant-hi, en aquest ordre, Secció, Serveis, Concepte i Programa.
b) Les columnes "aplicacions", "imports" i "total per programa" hauran de ser sumades, detallant els totals als espais reservats a l’efecte.
c) Si la quantia de crèdits a relacionar supera la capacitat d'una fitxa (MC), hom n'emprarà tantes com calga, cada una amb les signatures preceptives i els totals de les columnes considerats independentment.
Article sisé. Consideracions específiques
1. De les modificacions l'aprovació de les quals pertoque a les Conselleries i Entitats Autònomes.
Les resolucions de les Conselleries i Presidències d'Entitats Autònomes sobre modificació dels pressupostos, a què donen lloc les autoritzacions incloses en l'article 35 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat i en la Llei 10/1984, de 29 de desembre, del Pressupost de la Generalitat en vigor, hauran d’afectar un únic capítol i programa.
2. De les transferències que afecten crèdits ja modificats.
Tota proposta o Resolució que tracte de minorar crèdits que prèviament hagen estat habilitats o augmentats, o bé augmentar crèdits que hagen estat objecte de minoració o anul·lació, haurà d'incloure, en el preceptiu informe de l'Oficina Pressupostària (IOP), al punt 1 "Origen i necessitat de la modificació", esment justificatiu per cada crèdit que incórrega en la consideració anterior.
3. De les modificacions que afecten crèdits d'inversions.
Tota proposta de modificació que habilite, augmente, disminuesca o anul·le crèdits del Capítol IV "Inversions Reals" haurà d'incloure, a més de la documentació general, la sol·licitud que la Conselleria proposadora remet a la Direcció General d'Economia de la Conselleria d’Economia i Hisenda per tal que aquesta emete l’informe corresponent que , igual ment, serà inclòs en l'expedient.
La sol·licitud esmentada contemplarà els apartats següents:
a) Nous projectes.
b) Projectes la valoració dels quals augmenta.
c) Projectes la valoració dels quals minora.
d) Projectes anul·lats.
En cada un dels apartats esmentats que calga formalitzar es detallarà la codificació del projecte, la denominació i, si fa al cas, la valoració inicial i l'augment o la minoració comparades, exposant en tot cas, i a continuació de cada projecte afectat les raons que impulsen l'aparició, la variació o l’anul·lació.
Per al cas de nous projectes s'enviarà a la Direcció General d'Economia, amb la sol·licitud de l'informe, les fitxes de proposta d'inversió aprovades per la Comissió de Programació Econòmica i Inversions Públiques de la Generalitat, degudament formalitzades.
4. De les propostes de generacions de crèdits.
Complementàriament al que disposa amb caràcter general aquest Decret, les propostes de generacions de crèdits inclouran:
a) Generacions per ingressos de caràcter finalista.
Es justificarà, raonadament, en el punt I de l'informe de l'Oficina Pressupostària (IOP) que els crèdits la generació dels quals es proposa garanteixen la consecució de les finalitats objecte de l'ingrés. S'hi adjuntarà, igualment, documentació fefaent de l'existència del dret a l’ingrés.
b) Generacions per ingressos de caràcter finalista.
S'hi adjuntarà document fefaent d'haver-se produït l'ingrés.
5. De les modificacions de crèdits per a despeses de personal.
Tota proposta de variació de crèdits del Capítol I "Despeses de personal" inclourà necessàriament, al punt 1 de l’Informe de l'Oficina Pressupostària (IOP), el detall raonat del càlcul efectuat en la variació de cada crèdit afectat, independentment de la justificació que exigeix l'apartat a) de l'article 33 de la Llei 4/1984, de 13 de juny
Igualment, i en el mateix punt, s’especificarà la incidència de la modificació en la configuració per categories i nivells del personal pressupostat per cada programa, ajustant- se a tal efecte a l’esquema que apareix en l'Annex del present Decret.
6. De les modificacions tècniques i de la base de dades.
Es consideraran modificacions tècniques i de la base de dades, i es denominaran "Modificacions tècniques", les següents:
6.1. Les derivades d'errors comesos en l'adscripció de crèdits pressupostaris de les acreditacions del personal, quant a la interpretació de categories i nivells, conceptes retributius o règim jurídic.
6.2. Les derivades de les variacions en la classificació econòmica que considere escaient d'efectuar la Intervenció General.
6.3. Les derivades d'errors en l'adscripció de crèdit pressupostari, en contradicció amb el tenor literal corresponent, que figura als models descriptius dels programes aprovats com a documentació annexa a la Llei de Pressupostos. anual.
Article seté. Consideracions finals de caràcter general.
1. En tot cas, i per a qualsevol classe de modificació, pertoca a la Conselleria d'Economia i Hisenda la instrumentació, el coneixement i l'execució, si s'escau, havent, per tant, d'enviar les propostes corresponents a l'esmentada Conselleria.
2. Tota proposta o Resolució de modificació de crèdits no es considerarà instrumentada fins el moment en què la Intervenció General assabente de la inclusió de les esmentades modificacions en la Comptabilitat Principal de la Generalitat Valenciana. Aquesta comunicació caldrà fer-la a la Direcció General de Pressupostos, a la Conselleria interessada i a la Intervenció Delegada en tal Conselleria.
3. Tot expedient de modificació de crèdits serà formalitzat en les fitxes que a tal efecte s'adjunten en l'Annex del present Decret, excepció feta d'aquella documentació, informes o fotocopies de caràcter específic que hom considere avinent d'adjuntar a l'expedient.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queda autoritzada la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les disposicions que calguen per al desplegament i execució del present Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia en què siga publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de març de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA
Veure annex

linea