diari

Ordre de 7 de gener de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre justificació del compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social per beneficiaris de subvencions concedides a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1477 de 05.02.1991) Ref. Base de dades 0359/1991

Ordre de 7 de gener de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre justificació del compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social per beneficiaris de subvencions concedides a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
El número 7 de l'article 27 de la Llei de Pressupostos per a 1991, 7/1990, de 24 de desembre, estableix que la Conselleria d'Economia i Hisenda determinarà la forma en què els beneficiaris de subvencions han de demostrar que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
Per això,
ORDENE:
Article 1
Prèviament al cobrament de les ajudes i subvencions a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana, els beneficiaris han de demostrar que es troben al corrent de les seues . obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
A l’efecte d’aquesta Ordre es considerarà subvenció tota despesa efectuada a càrrec dels capítols 4t. i 7é. que no tinga caràcter d'indemnització.
Article 2
S'entendrà que un beneficiari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries quan es donen les circumstàncies següents:
1. Estar donats d'alta en llicència fiscal.
2. Haver presentat les liquidacions o els documents d'ingrés de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i dels pagaments a compte o fraccionats o de les retencions a compte d'ambdós de l'Impost sobre el Valor Afegit.
3. Haver presentat la relació anual d'ingressos i pagaments a què es refereix el RD 2529/1986, de 5 de desembre.
Article 3
1. Les circumstàncies esmentades en l'article anterior es demostraran de la forma següent:
Les del punt primer mitjançant l'alta o l’últim rebut, i les dels punts 2 i 3 presentant-hi les declaracions i els documents d'ingrés, el termini reglamentari de presentació dels quals, hagués vençut durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció.
2. Quan es realitzen pagaments en exercicis posteriors al de la concessió, la demostració que preveu el paràgraf anterior s'haurà de realitzar tant referida al moment de la concessió com per a l'expedició de les primeres ordres o propostes de pagament que tinguen lloc en els exercicis posteriors següents.
3. En el cas que per haver-se concedit ajornament o fraccionament en el pagament dels deutes tributaris no s'hagen fet els ingressos corresponents, aquesta circumstància es demostrarà amb la còpia de la resolució on es concedeix aquest benefici, llevat per al que estableix l'article 158.2 del Reial Decret 2384/1981, de 3 d'agost, respecte a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
4 Els documents previnguts en aquest apartat s'hi presentaran en original o còpia autenticada o compulsada. Així mateix hauran de dur el número d'identificació fiscal.
Article 4
A l'efecte del que disposa l'article 1 es considerarà que el beneficiari de la subvenció compleix les seues obligacions davant la Seguretat Social quan es donen les circumstàncies següents:
1. Estar inscrita l’empresa en la Seguretat Social o, si escau, el beneficiari afiliat i en alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga, per raó de l'activitat de l’empresa o subjecte responsable.
2. Haver donat d'alta, si escau, els treballadors que tinga al seu servei.
3. Estar al corrent en el pagament de les quotes i altres conceptes de recaptació conjunta d'aquestes i, així mateix, estar al corrent en el pagament dels capitals cost-renda i altres quantitats que han d'ingressar les empreses que han estat declarades responsables per prestacions al seu càrrec.
Article 5
1. Les circumstàncies esmentades en l'article anterior es demostraran mitjançant certificat de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social respectiva com que és inscrit o, si escau, afiliat en el règim de la Seguretat Social que corresponga per raó de l'activitat del beneficiari de la subvenció; s'haurà de trobar al corrent en el pagament de les quotes i altres conceptes de recaptació conjunta, mitjançant els oportuns documents de cotització diligenciats per l’oficina recaptadora, relatius a la liquidació de quotes no incloses en el certificat. Com a màxim, podran exigir-se documents de cotització o justificants de pagament corresponents a dotze mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció. Així mateix, en el certificat a què es refereix aquest número, haurà de figurar si el beneficiari resulta o no deutor de la Seguretat Social pels capitals cost-renda o d'altres prestacions i, en cas afirmatiu, si està o no al corrent del seu pagament.
Els documents esmentats s'hi presentaran en original o còpia autenticada o compulsada.
2. Quan es realitzen pagaments en exercicis posteriors al de la concessió, la demostració que preveu el número anterior s'haurà de realitzar tant referida al moment de la concessió, com per a l'expedició de les Primeres ordres o propostes de pagament que tinguen lloc en els exercicis posteriors.
Article 6
Queden exonerades amb caràcter general del compliment de les obligacions previngudes en l'article 1r. d'aquesta Ordre les subvencions següents:
1. Les lliurades a favor de l'Estat i els seus organismes autònoms.
2. Les lliurades a favor de les entitats locals, organismes autònoms i empreses públiques de la Generalitat.
3. Les beques o ajudes destinades expressament a finançar estudis en centres de formació pública o privats, quan les perceben directament les persones individuals beneficiàries.
4. Les ajudes destinades a familiars de funcionaris de la Generalitat morts en acte de servei.
5. Totes aquelles que en conjunt no superen la quantia de 50.000 pessetes per concepte i any.
6. Així mateix en queden exonerades les subvencions que per la seua naturalesa i quantia puguen equiparar-se a les concedides en el punt segon de la Resolució de la Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda de 28 d'abril de 1986.
València, 7 de gener de 1991.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea