diari

Circular de 16 de gener de 1991, de la Intervenció General, per la qual es fixen les quanties de les indemnitzacions segons el Decret del Consell 200/1985, de 23 de desembre, i l'article 81 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 24 de desembre.

(DOGV núm. 1477 de 05.02.1991) Ref. Base de dades 0366/1991

Circular de 16 de gener de 1991, de la Intervenció General, per la qual es fixen les quanties de les indemnitzacions segons el Decret del Consell 200/1985, de 23 de desembre, i l'article 81 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 24 de desembre.
L’article 8.1 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'actual exercici estableix que, els imports de les indemnitzacions del Decret 200/1985, de 23 de desembre, s'incrementen en un 6,26%. Per això cal establir-ne les quanties, que. són:
Annex II
Dictes i altres despeses
A) Municipis de la Comunitat Valenciana amb una població de dret superior a 100.000 habitants o fora del seu àmbit territorial.
Grup Hostalatge Restauració Altres despeses

Primer 8.955 7.675 1.919
Segon 8.315 6.011 1.279
Tercer 6.601 5.117 896
Quart 5.834 4.478 640
Cinqué 4.912 3.837 384
B) Municipis de la Comunitat Valenciana amb població de dret de 100.000 habitants o menor.
Grup Hostalatge Restauració Altres despeses

Primer 8.187 5.501 1.919
Segon 7.419 4.604 1.279
Tercer 5.501 3.965 896
Quart 4.861 3.582 640
Cinqué 4.093 3.326 384
C) Indemnitzacions pel subconcepte «Altres despeses» en comissions en l’estranger.
Grup Pessetes

Primer 11.512
Segon 8.955
Tercer 7.675
Quart 6.396
Cinqué 5.117
Annex III
Indemnització, per quilometratge
Categoria Pessetes

Turismes 22
Motocicletes 6
Quan el trajecte siga per camins forestals o similars, que puguen suposar un deteriorament del vehicle utilitzat, els imports anteriors s'incrementaran en el 50%.
Annex IV
Assistències
A) A Tribunals
Quantitat
Categoria Lloc (màxima al dia)

Primera President i Secretaris 7.675
Vocals 7.164
Segona President i Secretaris 7.164
Vocals 6.651
Tercera President i Secretaris 6.651
Vocals 6.141
Quarta President i Secretaris 6.141
Vocals 5.629
Cinquena President i Secretaris 5.629
Vocals 5.117
B) Seminaris, cursos, etc.
Participació Quantitat màxima

Moderador 5.757 PTA/dia
Conferenciant 2.792 PTA/conferència
Ponent 7.675 PTA/ponència
Professor curs 1.ª categoria 3.837 PTA/hora
Professor curs 2.ª categoria 3.197 PTA/hora
Professor curs 3.ª categoria 2.558 PTA/hora
Professor curs 4.ª categoria 1.919 PTA/hora
Professor curs 5.ª categoria 1.279 PTA/hora
Les quanties anteriors s'incrementaran en el cinquanta per cent del seu import quan les assistències es meriten per la concurrència a sessions que es realitzen en dissabtes o en dies festius.
València, 16 de gener de 1991. – L’interventor general: Juan Murria Arnau.

linea