diari

Decret 17/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual modifica el Reglament de l'Institut Valencià de Finances.

(DOGV núm. 1968 de 19.02.1993) Ref. Base de dades 0368/1993

Decret 17/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual modifica el Reglament de l'Institut Valencià de Finances.
Mitjançant el Decret 97/1991, de 10 de juny, del Govern Valencià, fou aprovat el Reglament de l'Institut Valencià de. Finances, en execució del mandat legal contingut en la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre. Posteriorment, aquest reglament fou modificat pel Decret 178/1991, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, amb la finalitat d'actualitzar les denominacions d'alguns càrrecs nats de l'administració de la Generalitat Valenciana que ocupaven lloc en el Consell d'Administració de l'institut, per raó de les funcions que hi exercien.
En el moment actual, la posada en marxa de l'institut, com a conseqüència de l'atribució de competències efectuada pel Decret 132/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, aconsellà la supressió de la Direcció General del Tresor i Política Financera i la reassignació d'alguna de les seues funcions, tot aixà per a potenciar l'institut esmentat com a ens instrumental de l'actuació de la Generalitat Valenciana en l'àmbit financer.
Per això, mitjançant aquest decret es proposa una nova modificació del reglament de l'institut, que consisteix bàsicament en un reajustament en la composició dels òrgans de govern com a conseqüència de la supressió del càrrec de vicepresident, que en l'anterior configuració era ocupat pel Director General del Tresor i Política Financera.
Per tot això, a proposta del Conseller «Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia de febrer de 1993,
DECRETE
Article únic
S'introdueixen en el Reglament de l'Institut Valencià de Finances, aprovat mitjançant el Decret 97/1991, de 10 de juny, del Govern Valencià, i modificat pel Decret 178/1991, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, les modificacions següents:
1ª. L’apartat 1 de l'article 6 queda redactat de la forma següent:
«1. El Consell d'Administració estarà integrat per:
a) El President, que serà el Conseller d'Economia i Hisenda.
b) Quatre vocals representants de l'administració de la Generalitat Valenciana, un per cadascuna de les conselleries d'Economia i Hisenda; d’Indústria, Comerç i Turisme; d'Agricultura i Pesca, i de Treball i Afers Socials. Aquests vocals seran designats pel Govern Valencià, a proposta del conseller respectiu.
c) Sis vocals designats pel Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l’àrea de l’economia i finances.
d) Tres vocals designats per les organitzacions sindicals més representatives a la Comunitat Valenciana, segons el que disposen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical.
e) Tres vocals designats per les organitzacions empresarials que tinguen capacitat representativa, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de l’Estatut dels Treballadors, text reformat per la Llei 32/1984, de 2 d'agost».
2ª. L’article 7 queda redactat així:
«El President del Consell d'Administració serà, a la vegada, President de l'Institut. En el seu defecte o absència serà substituït pel vocal representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda».
3ª. L’apartat 1 de l'article 15 queda redactat així:
«1. La Comissió Executiva estarà integrada per:
a) El President, que serà el President del Consell d'Administració el qual podrà delegar en el representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda en el Consell d'Administració.
b) Un mínim de quatre i un màxim de sis vocals, elegits pel Consell d'Administració d'entre els seus vocals».
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 1993.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea