diari

Decret 29/1988, de 7 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea l'Institut Valencià de la Dona.

(DOGV núm. 784 de 15.03.1988) Ref. Base de dades 0371/1988

Decret 29/1988, de 7 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea l'Institut Valencià de la Dona.
La Constitució Espanyola, en l’article 14, estableix que tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaler cap discriminació per raó de sexe.
Ara bé, malgrat els esforços realitzats per adaptar l’ordenament jurídic nostre a aquest principi constitucional, l’observació de la realitat ens permet de constatar que encara persisteix una situació de desigualtat evident entre homes i dones, determinada per diferències educacionals, culturals i socials.
La superació d'aquestes diferències exigeix, no solament declaracions de drets, sinó també la creació d'organismes que permeten fer realitat aquestes declaracions.
Per això, segons els articles 2 i 31.26 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que estableixen l’obligació de la Generalitat Valenciana de promoure la llibertat i la igualtat dels ciutadans, i que li atribueixen com a competència exclusiva la promoció de la dona, fou creat per Decret 120/1983, de 10 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, el Servei de la Dona, com a òrgan integrat en la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Posteriorment mitjançant Decret 95/ 1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, es crea, com a unitat administrativa adscrita a la Secretaria General d'aquesta Conselleria, el Gabinet de la Dona.
Tanmateix, és evident que els problemes que afecten les dones estan determinats per la confluència d'una sèrie de factors que concerneixen diferents àmbits de la societat, i per tant, un tractament adient d'aquests aconsella la creació de l’Institut Valencià de la Dona, com a organisme impulsor de l’acció de la Generalitat per a la incorporació total de la dona en la societat, sense perjudici de les competències que puguen correspondre a altres Departaments de l'Administració.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 7 de març de 1988,
DECRETE:
Article primer
Es crea l'Institut Valencià de la Dona, com a organisme adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article segon
L’Institut Valencià de la Dona té com a finalitat primordial la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de la dona en la vida política, econòmica, cultural i social.
Article tercer
Per a l'aconseguiment de l’esmentada finalitat l’Institut Valencià de la Dona en tindrà al càrrec les funcions següents:
1. Realitzar i fomentar estudis sobre la situació de la dona a la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits.
2. Estudiar i difondre aquelles disposicions legals que puguen contribuir al desenrotllament efectiu dels drets que l’ordenament jurídic reconeix a les dones.
3. Impulsar programes i actuacions que contribuesquen a incrementar la participació política de les dones.
4. Seguir la normativa vigent i l'aplicació d'aquesta en les matèries que afecten la finalitat prevista en l'article segon.
5. Fomentar la prestació de serveis en favor de la dona i, en particular, els dirigits a aquelles que tinguen una necessitat especial d'ajuda.
6. Rebre i canalitzar, en l’àmbit administratiu, denúncies formulades en casos concrets de discriminació de fet o de dret per raó de sexe.
7. Fomentar la participació de la dona en totes aquelles manifestacions que puguen contribuir a l’enriquiment de la vida cultural, artística i científica valenciana.
8. Fomentar la participació de la dona en l’àmbit laboral, i en particular, promoure la formació i la promoció professionals en condicions d'igualtat amb els treballadors homes.
9. Fomentar la realització de programes que contribuesquen a l’eliminació dels estereotips sexuals en l’àmbit educatiu i familiar.
10. Proposar la realització per l’òrgan competent de campanyes d'informació sobre educació sexual, planificació familiar, embaràs, prevenció de malalties específiques de la dona, i, en general, en tots aquells aspectes que contribuesquen a millorar la salut de les dones i de tots els individus que depenguen d'ella biològicament i socialment.
11. Estudiar i difondre les mesures que possibiliten l'accés de les dones, especialment aquelles que tinguen càrregues familiars, al gaudiment d'un habitatge digne.
12. Promoure les mesures que puguen contribuir a modificar el tractament que de la dona han presentat tradicionalment els mitjans de comunicació.
13. Establir relacions de cooperació amb les associacions cíviques d’àmbit autonòmic que porten a efecte activitats de promoció de la dona.
14. Establir relacions amb Institucions de naturalesa anàloga en altres àmbits administratius.
15. Proposar l'adopció per les altres Conselleries de programes d'atenció a la dona en l’àmbit de les seues competències.
16. Realitzar totes les activitats que calguen per a l'aconseguiment de qualsevol finalitat pròpia d'aquest Institut.
Article quart
Són òrgans de l'Institut:
- El Consell Assessor.
- La Direcció de l'Institut.
Article cinqué
El Consell Assessor estarà presidit pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència. En formaran part la persona que exercesca les funcions de Direcció de l’Institut i nou persones més, una en representació de la Presidència de la Generalitat, una en representació de la Conselleria d’Administració Pública, una en representació de la Conselleria de Sanitat i Consum, una en representació de la Conselleria de Treball i Seguretat Social i cinc amb trajectòria personal o professional acreditada en favor dels drets de la dona, designades pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Article sisé
La persona que ha d'exercir les funcions de Direcció de l’Institut serà nomenada pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Els mitjans personals i materials del Gabinet de la Dona, regulat pel Decret 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, passaran a integrar-se en l’Institut Valencià de la Dona.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats els articles 10.3 i 12 del Decret 95/ 1987, de 17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual l’ou aprovat el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en allò que s'oposen al que disposa aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es autoritzat el Conseller de Cultura, Educació i Ciència a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 de març de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea