diari

Decret 139/1983, de 27 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es coordinen les funcions pròpies de las Diputacions Provincials en matèria de carreteres.

(DOGV núm. 128 de 31.10.1983) Ref. Base de dades 0379/1983

Decret 139/1983, de 27 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es coordinen les funcions pròpies de las Diputacions Provincials en matèria de carreteres.
L'article 47.3 de la Llei Orgànica 5/82, d’1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia, va atribuir a la Comunitat Valenciana la facultat de coordinar les funcions pròpies de les Diputacions Provincials que siguen d'interés general comunitari.
Les Corts Valencianes, mitjançant Llei 2/83, de 4 d'octubre, desenvoluparen aquella previsió estatutària en declarar d'interés general determinades funcions pròpies de les Diputacions. L'article 2.n n'establí l’oportú catàleg, i els articles 4.t i 5.è hi preveien que les facultats de coordinació foren exercides fixant per Decret del Consell les oportunes directrius.
Entre les funcions contemplades per l'article 2.n de l’esmentada Llei 2/83, hi inclou, a l’apartat A), la «construcció i conservació de camins i vies locals i comarcals».
D'altra banda, l’article 243 de la Llei de Règim Local (Text Refòs de 24 de juny de 1955) inclou a l’apartat A), com a servei de la competència provincial «la construcció i conservació de camins i vies locals i comarcals».
Finalment, acordat el traspàs a la Generalitat Valenciana d'una àmplia xarxa de carreteres, fins ara de titularitat estatal, és imminent la publicació del Decret de Transferències i l'assumpció consegüent de competència per part de la Generalitat.
Tot açò justifica i fa necessari determinar les directrius de coordinació de les funcions pròpies de les Diputacions Provincials en matèria de carreteres, a l'empar del que disposa el ja esmentat article 4.t de la Llei 2/83, la qual cosa realitza aquest Decret.
En atenció a aquests motius, i a proposta del Sr. Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i prèvia deliberació i aprobació del Consell en la sessió del dia 27 d'octubre de 1983,
DECRETE:
Article 1.r
La Generalitat, a través de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, inclourà en els plans sectorials les previsions que efecten les Diputacions Provincials en l'àrea de carreteres, per tal que els programes derivats del planejament incloguen les actuacions conjuntes en aquesta matèria.
Article 2.n
La planificació sectorial realitzada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports per a l'àrea de carreteres, serà realitzada a partir del coneixement de les necessitats conjuntes, incloent-hi de les Diputacions Provincials les necessitats i les suggerències plantejades per elles.
Article 3.r
La gestió dels programes conjunts podrà ser realitzada parcialment o total, per les pròpies Diputacions, atenent raons de descentralització i racionalització objectiva.
Article 4.t
El control de la gestió dels programes conjunts serà realitzat per una Comissió que, presidida per l'Excm. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, estarà integrada pel Director General d'Obres Públiques i pels Diputats als quals pertoque el programa en qüestió, i serà estructurada en els termes que preveu l'article 10 d'aquest Decret.
Article 5.é
L'objectiu general de l'actuació coordinada en l'àrea de carreteres el constitueix l'elaboració i la gestió del «Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana». Aquest Pla inclourà tant la xarxa, la titularitat de la qual correspondrà a la Generalitat, com les carreteres pròpies de les Diputacions Provincials. El conjunt d'ambdues xarxes serà anomenat d'ara endavant Xarxa de Carreteres Comunitàries (X.C.C.).
Article 6.é
El Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana inclourà, en la fase prèvia, una anàlisi de la X.C.C., comprensiva dels elements següents:
a) Inventari, identificació i característiques de la Xarxa.
b) Relació i estat de les obres en execució.
c) Inventari de punts negres.
Article 7.é
S'elaborarà un «Atlas de Carreteres de la Comunitat Valenciana», que haurà d'incloure almenys:
1. Estructura i titularitat de les diferents vies.
2. Revisió de la toponímia i ampliació de les referències topogràfiques.
3. Adopció de codis unitaris per a la designació de les carreteres.
4. Vies d'interés paisatgístic i històrico-cultural.
Article 8.é
El «Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana» inclourà els següents objectius i prioritats:
1. Execució d'un Programa Urgent de seguretat a fi d'eliminar els punts perillosos de la Xarxa comunitària (X.C.C.) mitjançant les actuacions adients.
2. Establiment d'un programa conjunt de conservació de la Xarxa.
3. Programació de la millora de l'accessibilitat a les comarques determinades pel Pla.
4. Millora de les condicions tècniques de la xarxa de carreteres.
Article 9.é
El «Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana» haurà d'estar elaborat i preparat per a la remissió a les Corts Valencianes abans del 1.r de maig de 1984.
Article 10
Per al desenvolupament de les funcions de coordinació a què fa referència aquest Decret, s'estableixen les bases d'actuació següents:
1.ª Es crea la Comissió de Coordinació de Carreteres de la Comunitat Valenciana, a fi de coordinar les funcions pròpies de les Diputacions de Castelló, Alacant i València, i d'establir els programes, el finançament i la gestió de les activitats en matèria de carreteres.
Aquesta Comissió estarà presidida pel Sr. Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i integrada pels membres següents:
a) El Director General d'Obres Públiques.
b) Els Diputats Provincials responsables de les vies provincials.
L'Excm. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports podrà delegar la Presidència de la Comissió en el Director General d'Obres Públiques.
Aquesta Comissió podrà ser assistida, quan els membres ho consideren oportú, pel personal tècnic de la Conselleria i de les respectives Diputacions que en siga encarregat.
2.ª La Comissió de Coordinació es reunirà a proposta de l'Excm. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i tindrà les funcions següents:
a) Programar aquelles activitats conjuntes que s'hagen d'incloure en el «Pla de Carreteres de la Comunitari Valenciana» desplegant els objectius i les prioritats que es determinen a aquest Decret.
b) Establir els criteris de finançament conjunt d'aquestes activitats, a partir dels pressupostos de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de les Diputacions Provincials.
c) Exercir el control i seguiment de les activitats de coordinació que s'especifiquen en els programes corresponents.
d) Retre comptes de la gestió a les Corts Valencianes i als Plens corresponents de les Diputacions Provincials, respectivament.
Article 11
També, per a l'exercici de les activitats derivades de les funcions de coordinació, s'estableixen els següents instruments orgànics i funcionals:
1.r La Comissió de Coordinació comptarà per al desenvolupament dels programes i de les activitats que siguen establertes, amb els mitjans orgànics i funcionals de la Direcció General d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, a través del Servei de Carreteres i amb els dels serveis corresponents des Vies i Obres de les Diputacions Provincials.
2.n Les directrius emanades de la Comissió de Coordinació, seran executades a través dels canals orgànics respectius de les institucions corresponents.
Article 12
El finançament de les activitats de Coordinació en matèria de carreteres s'obtindrà dels fons adscrits a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, establerts en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana i dels corresponents de les Diputacions Provincials.
DISPOSICIO TRANSITORIA
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports haurà d'establir les normes específiques d'actuació corresponents a què es refereix aquest Decret, tot adaptantne el desenvolupament a les particularitats derivades de l'entrada en vigor del Decret corresponent de traspàs de funcions de l'Administració Central de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana en matèria de carreteres.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que estableix aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.-El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports dictarà les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest Decret.
Segona.-Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 27 d'octubre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
VICENT LLOMBART I ROSA

linea