diari

Decret 136/1983, de 27 d'octubre, pel qual es determinen les directrius per al pla d'instal.lacions esportives de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 128 de 31.10.1983) Ref. Base de dades 0381/1983

Decret 136/1983, de 27 d'octubre, pel qual es determinen les directrius per al pla d'instal.lacions esportives de la Generalitat Valenciana.
La matèria referent als Programes de Modernització i Ampliacions Esportives és objecte de regulació de la Llei 13/1980, de 31 de març, General de la Cultura Física i de l'Esport, Reial Decret 2.240/1981, de 24 de juliol, i Ordre de la Presidència del Govern de 12 de febrer de 1982. En les dos darreres disposicions esmentades es regulen els plans susdits com una fórmula de cooperació entre Diputacions Provincials i el Consell Superior d'Esports.
El Reial Decret 4.099/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de Cultura, preveu de forma expressa la transferència en l'elaboració i execució dels plans de caràcter territorial de construcció d'instal·lacions esportives públiques així com les competències que sobre les obres de construcció, ampliació i modernització d'instal·lacions esportives atribueix al Consell Superior d'Esports el Reial Decret 2.240/1981, de 24 de juliol. Les funcions i serveis continguts en el Reial Decret 4.099/1982, de 29 de desembre, foren assignats a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per Decret de la Presidència de la Generalitat 23/1983, d’1 de març.
D'altra banda, la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1983, de 4 d'octubre, declara d'interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions de les Diputacions Provincials tals com les d'esports i plans provincials d'obres i serveis , i estableix que el Consell de la Generalitat Valenciana assumirà la coordinació de les funcions provincials declarades d'interés comunitari sempre que l'exercici de les competències provincials sobre les tals matèries efecte a serveis o competències propis de la Comunitat Valenciana. Aquesta necessitat de coordinació de funcions també deriva del que estableix l'article set de la Llei 12/1982, de 14 d'octubre, del Procés Autonòmic.
Per tot això, és necessària una regulació legal de l'elaboració i execució dels Programes Provincials de Construcción, Ampliació i Modernització d’Instal·lacions Esportives, des d'aquesta nova perspectiva autònomica, determinant les directrius oportunes i la consecució simultània de la deguda coordinació de la Generalitat amb les Diputacions Provincials, objectius que pretén aquesta disposició.
A proposta de l'Excm. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia i l'aprovació del Ple del Consell en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 1983
DECRETE:
Article 1.r
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en col·laboració amb les Diputacions Provincials, elaborarà anualment el Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana, d'acord amb les determinacions establertes en aquest Decret.
Article 2.n
El Pla inclourà les obres de construcció, ampliació i modernització d'instal·lacions esportives estrictament, adaptant-se, en les dimensions i característiques tècniques, a la normativa establerta per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 3.r
Podran acollir-se al Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana tots els Municipis del seu àmbit territorial.
Article 4.t
El Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana tindrà com a objectius:
a) Assignació amb criteris de racionalitat dels recursos destinats a la dotació d'equipament esportiu
b) Consecució d'una xarxa d'instal·lacions esportives suficient i adequada a les necessitats esportives de la Comunitat Valenciana.
c) Coordinació de les Administracions Locals per a unificar criteris, establint una visió de conjunt en l'avaluació de necessitats i mancances d'instal·lacions esportives, i assignació dels recursos econòmics amb criteris homogenis.
Article 5.è
Per a la inclusió d'obres en el Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana es tindran en compte les prioritats següents:
a) Les obres que suposen l'acabament de projectes ja iniciats
b) Les obres a realitzar per Mancomunitats o conjuntament per diversos municipis, que suposen un enfortiment de comarcalització de serveis. c) La inexistència d'instal·lacions esportives en el Municipi sol·licitant.
d) La garantia que l'Ajuntament o Entitat local sol·licitadora puga disposar de mitjans personals i materials suficients per a l'adequada gestió de la instal·lació esportiva.
Article 6.é
El Pla serà finançat amb els crèdits que a aquests efectes figuren consignats en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana, i amb els fons pressupostaris de les Diputacions Provincials i el Ajuntaments.
Les aportacions de les Diputacions Provincials seran, com a mínim, iguals a les que aporte la Conselleria en la Província respectiva.
Les aportacions dels Ajuntaments seran, com a mínim, un terç del cost de l'obra que se sol·licita incloure en el Pla.
Article 7.é
1. L'elaboració, aprovació, finançament i execució del Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat es farà prenent com a base cada una de les tres províncies valencianes, de forma que, dins d'ell, hi haja un Programa Provincial per a cada una.
2. A efectes d'instrumentar la deguda coordinació, es crea la Comissió de Coordinació d’Instal·lacions Esportives per a cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana, que sota la Presidència de l'Excm. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Ciència, o persona en qui delegue, estarà integrada també pels membres següents:
a) El Director General de Joventut, Esports i Desenvolupament Comunitari.
b) El President de la Diputació Provincial, o Diputat en qui delegue
c) Un alt càrrec de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència designat per l'Excm. Sr Conseller.
d) Dos Diputats Provincials, designats pel President de la Diputació
Article 8.é
Els Ajuntaments interessats presenfaran la sol·licitud d'inclusió en el Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana davant la Diputació de la província respectiva, amb els documents i en el termini que oportunament es determinen en el desplegament de les presents bases d'actuació
Article 9.é
1. La Comissió de Coordinació d’Instal·lacions Esportives de cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana elaborarà el Projecte de Programa Provincial d’Instal·lacions Esportives, en base a les peticions efectuades pels Ajuntaments i als criteris, objectius i prioritats i bases d'actuació establertes en el present Decret.
2. El Projecte de Programa Provincial d’Instal·lacions Esportives s'enviarà a la Diputació corresponent, per a la seua aprovació i ulterior remissió a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
3. Al titular d'aquest Departament correspondrà determinar la inclussió dels respectius Programes Provincials en el Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana, i l'aprovació d'aquest.
Article 10
Els projectes tècnics de les obres inclòses en el Pla d’Instal·lacions Esportives de la Generalitat Valenciana necesitaran l'informe tècnic favorable de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la qual podrà delegar aquestes facultats en les respectives Diputacions Provincials.
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència es reserva en tot cas la inspecció i comprovació de l'execució de les obres del Pla, a través dels serveis tècnics.
Article 11
1 El pagament de les obres subvencionades serà abonat contra les corresponents certificacions d'obra, i aquestes es pagaran segons el percentatge d'aportació de les Entitats que financen aquestes obres.
2. Les Diputacions Provincials podran ser facultades per al pagament de l'aportació que corresponga a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. En aquest cas, la Conselleria lliurarà l'import total de l'aportació que li correspongués en el finançament, a la Diputació Provincial.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Mentre la Conselleria de Cultura , Educació i Ciència no determine les característiques tècniques que hauran de reunir els projectes tècnics d'instal·lacions esportives, als quals fa referència l'article 2.n d'aquest Decret, hauran d'observar-se les establertes a l'efecte pel Consell Superior d'Esports.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana totes les disposicions que s'oposen a aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.-El Conseller de Cultura Educació i Ciència dictarà les disposicions escaients per al desenvolupament i l'execució d'aquest Decret.
Segona.-Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tercera.-En allò previst per aquest Decret, serà d'aplicació la normativa estatal vigent sobre aquesta matèria
València, a 27 d'octubre de 1983
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea