diari

Decret 27/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la supressió de la Direcció General de Turisme, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

(DOGV núm. 2213 de 23.02.1994) Ref. Base de dades 0385/1994

DECRET 27/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la supressió de la Direcció General de Turisme, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. [94/1118]
La Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1994, inclou determinades mesures dirigides a reordenar el sector de l'administració institucional de la Generalitat Valenciana.
L'article 49 de l'esmentada llei modifica la disposició addicional setena de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992, i possibilita l'Institut Turístic Valencià (ITVA) executar funcions d'ordenació en matèria de turisme, d'acord amb el que es determine reglamentàriament.
Pel que s'exposa, a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de febrer de 1994,
DECRETE
Article primer
El desenvolupament i l'execució de la política de la Generalitat Valenciana en matèria d'ordenació del turisme es realitzarà, sota la directa autoritat del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de l'Institut Turístic Valencià (ITVA) i de la Secretaria General de la Conselleria.
Article segon
Correspondran al Director General de l'Institut Turístic Valencià (ITVA) l'exercici de les competències que l'ordenament jurídic vigent atribueix a la Direcció General de Turisme, que queda suprimida.
Article tercer
L'exercici de les funcions a què es refereixen l'article anterior es realitzarà subjecte a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposicions de desenvolupament i a les altres normes que resulten d'aplicació en l'execució de tals funcions.
Article quart
Contra els actes que dicte el Director General de l'ITVA en l'exercici de les competències a què es refereix l'article segon, podrà interposar-se recurs ordinari davant el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme.
Article cinquè
El personal funcionari actualment destinat a l'àrea de Turisme i en els serveis territorials de Turisme, adscrit orgànicament a la Secretaria General de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, dependrà funcionalment del Director General de l'ITVA per a l'exercici de les funcions administratives previstes en l'article segon.
Article sisè
Les referències que l'ordenament jurídic vigent realitza a la Direcció General de Turisme s'entendran fetes a l'Institut Turístic Valencià (ITVA).
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Per la Conselleria d'Economia i Hisenda es dictaran les disposicions necessàries i es realitzaran les modificacions pressupostàries que resulten necessàries per a l'aplicació del que disposa aquest decret, amb efectes des del dia 1 de gener de 1994.
Segona
S'autoritza al Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest decret.
Tercera
Aquest decret vigirà el dia en què es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 1994
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
MARTíN SEVILLA JIMÉNEZ

linea