diari

Decret 29/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2213 de 23.02.1994) Ref. Base de dades 0387/1994

DECRET 29/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana. [94/1139]
L'article 45.4 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1994, suprimeix l'entitat de dret públic Institut Valencià de l'Energia (IVEN) amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Per Decret 26/1993, de 8 de febrer, es procedeix, en virtut de l'autorització prevista a l'últim paràgraf de l'esmentat article 45.4, a la integració definitiva de l'IVEN en l'entitat de dret públic Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), assumint els fins i succeint l'IVEN en l'exercici de les funcions atribuïdes a aquest per la Llei 4/1990, de 31 de maig i pel Decret 99/1990, de 25 de juny, subrogant-se en el patrimoni i en tots els drets i obligacions de l'entitat suprimida.
D'acord amb això, es fa necessari modificar el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, per a l'adequació al que disposen les esmentades normes, a proposta del Conseller d'Industria, Comerç i Turisme i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió de 8 de febrer de 1994,
DECRETE
CAPíTOL I
Naturalesa i funcions
Article primer
U. L'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) és una entitat de dret públic de la Generalitat Valenciana de les previstes en el paràgraf segon de l'article 5.2 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Dos. L'IMPIVA, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, està adscrit a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Tres. L'IMPIVA es regeix pel que estableix la disposició addicional setena de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, en aquest reglament i en les altres disposicions d'aplicació a les empreses públiques subjectes a la Generalitat Valenciana, sense que li siguen d'aplicació els preceptes de la Llei d'Entitats Estatals Autònomes.
Quatre. Sense perjudici del que disposa el número anterior, l'IMPIVA ajustarà la seua activitat a l'ordenament jurídic privat, estant subjecte a aquest en les seues relacions jurídiques externes, en les adquisicions patrimonials i en la contractació.
Article segon
U. L'Institut tindrà a càrrec l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat Valenciana en relació amb la petita i mitjana empresa industrial.
Dins d'aquest marc serà objectiu fonamental de l'institut la promoció de la innovació, impulsant el desenvolupament i millora de la mitjana i petita empresa industrial valenciana. Per això dirigirà les seues actuacions de forma especial a:
a) Facilitar i estimular l'adaptació de les petites i mitjanes empreses industrials a les innovacions i a les exigències en el mercat.
b) Potenciar la millora en l'organització i modernització de les petites i mitjanes empreses industrials, com també impulsar la creació i implantació de noves empreses industrials, prestant particular atenció al desenvolupament tecnològic i comercialització.
c) Fomentar i recolzar les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió, entre les petites i mitjanes empreses que propicien una millora de la competitivitat industrial valenciana.
d) Promoure i prestar els serveis que contribuesquen a una millor gestió de la petita i mitjana empresa industrial valenciana.
e) Qualsevol altra actuació que valga per al desenvolupament, modernització i millora de la petita i mitjana empresa industrial valenciana.
Dos. Per a la consecució d'aquests fins, l'institut podrà realitzar les següents funcions:
a) Establir i promoure un sistema d'assistència tècnica i assessorament a les petites i mitjanes empreses.
b) Elaborar i difondre entre les petites i mitjanes empreses la informació que puga ser-los útil en els distints camps de la seua activitat.
c) Realitzar i promoure cursos, seminaris, jornades i concedir beques i semblants, dirigits a la formació i reciclatge del personal de les petites i mitjanes empreses.
d) Realitzar estudis, publicacions i activitats en la línia de millorar el coneixement de la petita i mitjana empresa valenciana i de les actuacions que a nivell internacional es realitzen en aquest àmbit.
e) Facilitar i contribuir al finançament de la petita i mitjana empresa valenciana mitjançant:
1. Tot tipus d'activitats encaminades a establir nous canals de finançament o garantia.
2. Participar amb caràcter transitori en el capital d'aquelles societats que contribuesquen al compliment dels fins de l'institut.
3. Realitzar operacions de préstec a favor de les societats en el capital de les quals participe o prestar aval o garantia sobre els préstecs que puguen rebre aquestes societats.
4. Constituir o participar en la posada en marxa d'aquestes societats.
f) Qualsevol altra funció destinada al compliment dels fins senyalats en el punt anterior.
Article tercer
U. L'institut tindrà així mateix al seu càrrec l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat Valenciana en relació amb la millora de l'eficiència energètica, la diversificació d'energia i la promoció de noves energies, en especial les renovables.
En el marc del que estableix el paràgraf anterior, l'institut dirigirà les seues actuacions a:
a) Realitzar directa o per via de cooperació informes, programes, investigacions i altres estudis pel que fa al camp de les energies alternatives i estalvi energètic dins la Comunitat Valenciana.
Per això dictaminarà i canalitzarà subvencions o ajudes d'organismes, tant públics com privats, que tendesquen a un major coneixement d'utilització i aprofitament de les possibilitats en matèria d'energies alternatives i estalvi energètic.
b) Establir relacions de cooperació amb institucions fora i dins de la Comunitat Valenciana, siguen públiques o privades en matèria d'energies alternatives i estalvi energètic.
c) Promoure i difondre, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els mètodes i tècniques que tendesquen tant a l'aprofitament de noves energies com a l'estalvi energètic, i canalitzar i gestionar, si s'escau, les ajudes i avantatges que qualsevol organisme públic tinga establertes o pogués establir.
d) Mantenir i actualitzar permanentment el Centre de Documentació i Banc de Dades sobre energies alternatives i estalvi energètic.
e) Realitzar totes aquelles activitats que, en general, directament o indirecta, estiguen relacionades amb les actuacions senyalades en els punts anteriors.
Dos. Per a la consecució d'aquests fins, l'institut podrà realitzar les següents funcions:
a) Realització de diagnòstics i assessories energètiques en concepte de suport tècnic als usuaris d'energia.
b) Realització d'estudis generals i sectorials que conduesquen a un millor ús de l'energia.
c) Informació i orientació sobre temes energètics.
d) Realització de cursos, jornades i seminaris dirigits a la formació i reciclatge de les persones relacionades amb el tema energètic.
e) Suport a les inversions encaminades a l'estalvi, diversificació energètica i a la implantació de les energies renovables mitjançant subvencions, finançament o participació en societats.
f) Qualsevol altra activitat destinada al desenvolupament de les actuacions senyalades en el punt anterior.
Article quart
En la realització de les funcions establertes als articles anteriors, l'Institut podrà contar, especialment i entre altres, amb la col·laboració de les universitats, cambres oficials de comerç, indústria i navegació, col·legis professionals, organitzacions empresarials, sindicats, fundacions i associacions.
CAPíTOL II
Organització
Article cinquè
U. Els òrgans de l'IMPIVA són: el president, el vicepresident, el Comitè de Direcció i el director general.
Dos. El Consell Assessor serà l'òrgan consultiu i assessor de l'institut.
Article sisè
U. El President de l'IMPIVA, que ho serà també del Comitè de Direcció, serà amb caràcter nat el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. El president exercirà les següents funcions:
a) Ostentar la superior representació de l'institut en totes les seues relacions amb entitats públiques o privades.
b) Ordenar les convocatòries, fixar l'ordre del dia i presidir amb vot de qualitat les sessions del Comitè de Direcció i del Consell Assessor.
c) Proposar al Comitè de Direcció les línies de funcionament de l'institut.
d) Nomenar als membres del Consell Assessor que s'estableixen en aquest reglament, amb la corresponent proposta prèvia.
e) Exercir l'alta direcció i govern de l'institut.
f) La representació permanent de l'Institut en la firma de convenis i contractes.
g) L'aprovació de les resolucions d'execució dels programes de l'institut.
h) La superior autoritat, alta inspecció i règim disciplinari del seu personal.
i) En general, i de forma àmplia, totes aquelles que procuren el millor desenvolupament dels fins de l'institut.
Tres. En els casos de vacant, absència o malaltia el substituirà en la presidència el vicepresident.
Quatre. El president podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el vicepresident i director general.
Article setè
U. Al Comitè de Direcció, òrgan col·legiat de govern i direcció de l'IMPIVA, li correspon exercir, sense altres limitacions que les establertes a les lleis i sense perjudici de les atribucions del president, totes les facultats i poders, en general, que siguen necessaris per al compliment dels fins.
Dos. En particular, correspon al Comitè de Direcció:
a) Definir les línies de funcionament de l'institut d'acord amb les directrius de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
b) Examinar i aprovar els plans d'actuació en cadascuna de les seues activitats fonamentals.
c) Examinar i aprovar la redacció definitiva de l'avantprojecte de pressupostos de l'Institut, per a la seua posterior tramitació.
d) Aprovar la memòria anual d'activitats presentada pel president.
e) Evacuar els informes que li siguen requerits per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
f) Aprovar la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils.
g) Aprovar la creació de societats mercantils en què siga soci l'institut.
h) Aprovar les operacions de préstec, aval o garantia a favor de les societats en el capital de les quals participe l'institut.
i) Aprovar i regular, a proposta del director general, l'organització interna de l'entitat i els criteris per a la selecció, admissió i retribució del personal i la plantilla d'aquest.
j) Elevar als organismes competents les propostes i acords que requeresquen la seua aprovació o ratificació.
k) Totes aquelles que siguen necessàries per al compliment dels fins i programes de l'Institut i aquelles altres que d'ara endavant se li puguen atribuir.
Tres. El Comitè de Direcció podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el president, el vice-president i el director general, i conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de persones.
Article vuitè
U. El Comitè de Direcció estarà integrat per:
a) El president, que serà el de l'institut.
b) El vicepresident, que serà amb caràcter nat el Director General d'Indústria i Energia.
c) El Director General de Comerç.
d) El Secretari General de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
e) Tres vocals designats entre personal de la Generalitat Valenciana.
f) Fins un màxim de cinc vocals designats entre representants d'institucions, associacions de caràcter econòmic de la Comunitat Valenciana, o persones de reconegut prestigi científic i professional.
g) El Director General de l'IMPIVA, amb veu però sense vot.
h) El secretari, que serà el Director Tècnico-administratiu de l'institut, amb veu però sense vot.
Dos. El nomenament i cessament dels vocals previstos en els apartats e) i f) del número un d'aquest article correspon al Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme.
Tres. Sense perjudici del que s'indica en el número anterior, els vocals del Comitè de Direcció es designaran cada dos anys i podran si s'escau prorrogar-se aquest termini per períodes d'igual durada.
Quatre. Dels vocals designats es retrà compte a la comissió corresponent de les Corts Valencianes.
Cinc. En les sessions del comitè podrà contar-se amb la presència, amb veu però sense vot, dels experts que el Comitè de Direcció considere convenient per al seu assessorament en matèries específiques.
Article novè
U. El Comitè de Direcció es reunirà sempre que ho acorde el president, i com a mínim quatre vegades a l'any, amb la convocatòria prèvia que haurà de ser acordada i notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas de convocatòria urgent, adjuntant-hi l'ordre del dia.
Dos. El Comitè de Direcció podrà, així mateix, convocar-se pel president, amb la sol·licitud prèvia per escrit i motivada d'almenys la majoria absoluta dels seus membres.
Tres. L'ordre del dia es fixarà pel president tenint en compte, si escau, les peticions dels altres membres formulades amb antelació suficient.
Quatre. El quòrum per a la vàlida constitució del Comitè de Direcció serà el de majoria absoluta dels seus components en primera convocatòria, i d'un mínim de cinc membres en segona convocatòria, i haurà d'estar necessàriament entre ells el president o el vicepresident. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de transcórrer almenys trenta minuts. No obstant això, quedarà vàlidament constituït, encara que no s'haguessen complert els requisits de convocatòria, quan es troben presents tots els membres i així ho acorden per unanimitat.
Cinc. Els acords seran adoptats per majoria dels assistents, i decidirà els empats el vot del president.
Sis. Dels acords que s'adopten pel Comitè de Direcció s'alçarà la corresponent acta, que serà signada pel secretari, amb el vist-i-plau del president, i s'aprovarà en aquesta o posterior sessió, i haurà de registrar-se en el llibre d'actes.
Set. En el que no preveu aquest article regirà el que disposa el capítol II del títol segon de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article deu
U. El Director General de l'IMPIVA serà nomenat per decret del Govern Valencià a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme.
Dos. Al director general li correspon l'exercici permanent de la representació ordinària, administració i gestió de l'institut, i en particular:
a) Ostentar amb caràcter general la firma de l'institut en qualsevol acte i negoci jurídic no atribuït expressament a altres òrgans d'aquest.
b) Ostentar la representació de l'institut en l'exercici d'accions i recursos.
c) Elaborar el programa d'actuació anual i l'avantprojecte de pressupostos de l'institut.
d) Retre comptes davant el Comitè de Direcció del compliment del pressupost i sotmetre a aquest els comptes anuals.
e) Elaborar la memòria de les activitats desenvolupades i facilitar al Comitè de Direcció la informació que requeresca sobre el desenvolupament d'aquestes.
f) Executar i fer complir els acords del Comitè de Direcció.
g) Formular propostes d'acord, com també d'actuació, al Comitè de Direcció i al president, en afers l'aprovació dels quals els competesca.
h) Ordenar despeses i pagaments, donant compte al Comitè de Direcció.
Tres. En cas de vacant, absència o malaltia, el director general serà substituït per la persona que designe el president.
Quatre. El director general podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el director tècnico-administratiu.
Article onze
El Consell Assessor, òrgan consultiu de l'Institut, tindrà les següents funcions:
a) Coneixement i informe de la memòria anual de l'institut.
b) Emissió de dictamen sobre els pressupostos anuals de l'institut.
c) Creació, si escau, de comissions d'experts que emetesquen informe sobre àrees concretes englobades dins de l'activitat de l'institut.
d) Estudi i dictamen de tots els projectes de disposicions que siguen sotmesos a la seua consideració.
e) Emissió dels informes que se sol·liciten sobre totes aquelles qüestions que es referesquen a matèries compreses en l'àmbit de competència de l'institut.
f) Proposició de les mesures i disposicions que s'estimen necessàries o convenients sobre qüestions relacionades amb activitats de l'institut.
g) Elaboració de propostes per al millor funcionament de l'institut.
h) Ser oït sobre qualsevol afer que el Comitè de Direcció estime convenient el seu informe.
i) Totes les altres missions que se li atribuesquen pel Comitè de Direcció dins la seua funció consultiva i assessora.
Article dotze
U. El Consell Assessor estarà integrat per:
a) El president de l'institut, que actuarà com a president del Consell Assesor.
b) El vicepresident del Comitè de Direcció, que actuarà com a vicepresident del Consell Assessor.
c) El Director General de l'IMPIVA, amb veu però sense vot.
d) Un representant per cadascun dels instituts tecnològics o associacions d'investigació que tinguen signats convenis de col·laboració amb l'IMPIVA.
e) Cinc representants de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.
f) Cinc representants de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.
g) Tres representants, un per província, del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
h) Un representant de cadascuna de les universitats existents a la Comunitat Valenciana.
i) Fins un màxim de cinc vocals de lliure designació per part del President de l'Institut, entre persones de reconegut prestigi científic i professional, o que hagen prestat destacats serveis a l'economia valenciana.
Dos. Actuarà com a secretari del consell el director tècnico-administratiu de l'institut, amb veu però sense vot.
Article tretze
U. Les normes de funcionament del Consell Assessor seran:
a) El Consell Assessor es reunirà almenys dues vegades a l'any en sessió ordinària i amb caràcter extraordinari sempre que el president ho jutge oportú o ho sol·licite la majoria absoluta dels membres.
b) El quòrum per a la vàlida constitució del Consell Assessor serà el de la majoria absoluta dels components en primera convocatòria, i d'un mínim de cinc membres en segona convocatòria, i hauran d'estar necessàriament entre ells el president o el vicepresident. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de transcórrer almenys trenta minuts.
c) Les decisions s'adoptaran per majoria dels membres assistents a la sessió, i el President decidirà els empats, si s'escau.
Dos. En el que no preveu aquest article es regirà el que disposa el capítol II del títol segon de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CAPíTOL III
Organització administrativa
Article catorze
U. Al front de l'organització administrativa de l'IMPIVA existirà un director tècnico-administratiu, nomenat pel president de l'institut. Sense perjudici de les facultats reservades al president i al director general, li correspondrà la coordinació tècnica i administrativa i la direcció del personal, com també aquelles facultats que li encomane la direcció de l'institut.
Dos. En dependència directa del director tècnico-administratiu s'enquadren els serveis tècnics.
CAPíTOL IV
Personal
Article quinze
U. El personal de l'institut es regirà per les normes de dret laboral i, si escau, de dret civil que li siguen d'aplicació.
Dos. La pertinença al Comitè de Direcció o al Consell Assessor no generarà en cap cas drets laborals respecte a l'IMPIVA. El mateix criteri s'aplicarà al director general de l'institut.
Tres. La situació dels funcionaris de la Generalitat Valenciana que s'incorporen a l'IMPIVA serà la que regula el Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i altres normes complementàries.
Quatre. La contractació de personal es realitzarà mitjançant les corresponents proves d'admissió establertes i convocades per l'IMPIVA, per acord del Comitè de Direcció, i segons els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
Cinc. El règim de retribució del personal de l'IMPIVA s'adaptarà al que, amb caràcter general, regesca per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, amb les excepcions imposades per necessitats del servei i característiques especials del lloc de treball.
CAPíTOL V
Recursos i règim econòmic
Article setze
Seran recursos de l'institut els següents:
1. Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana, fins i tot les establertes en els programes d'inversions públiques.
2. Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions tant públiques com privades.
3. Les rendes i productes que generen els béns i valors que integren el patrimoni de l'Institut.
4. Els ingressos procedents dels serveis realitzats per l'Institut, que en cap cas tindran la consideració de taxa.
5. Qualsevol altre recursos que puguen atribuir-se-li.
Article disset
El pressupost de l'IMPIVA s'ajustarà al que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i a les previsions de les Lleis de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Article divuit
U. L'avantprojecte de pressupost es trametrà a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme per a la seua posterior elevació, abans de l'1 de juny de cada any, a la Conselleria d'Economia i Hisenda a efectes de la seua integració en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Dos. Els avantprojectes de pressupostos seran elaborats i gestionats sota el principi d'equilibri pressupostari.
Tres. La comptabilitat s'ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat Valenciana.
Article dinou
El control financer de l'IMPIVA s'efectuarà d'acord amb el que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queden derogats el Decret 72/1989, de 15 de maig, del Govern Valencià, modificat per Decret 229/1993, de 23 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana i el Decret 99/1990, de 25 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Valencià de l'Energia.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme perquè dicte totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i aplicació del que estableix aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 1994
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
MARTíN SEVILLA JIMÉNEZ

linea