diari

ACORD de 21 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Clot de Galvany al terme municipal d'Elx. [2005/X608]

(DOGV núm. 4931 de 25.01.2005) Ref. Base de dades 0393/2005

ACORD de 21 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Clot de Galvany al terme municipal d'Elx. [2005/X608]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de gener de 2005, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge del Clot de Galvany comprén terrenys que pertanyen en la seua totalitat al terme municipal d'Elx.
El Clot de Galvany és un enclavament de gran valor ambiental. On es poden diferenciar diferents ecosistemes, que contenen flora i fauna de gran rellevància a escala autonòmica i fins i tot estatal. Així podem destacar la presència d'espècies d'avifauna com la rosseta, l'oroval, l'ànec capblanc i el roget. El Clot de Galvany alberga així mateix la millor formació dunar de la província d'Alacant i una de les millors de la Comunitat Valenciana, amb un sistema dunar constituït per dunes mòbils, semifixes i fixes, que en temps pretèrits van ser destruïdes per la intensa activitat urbanística desenvolupada en el context del fort creixement de la demanda residencial, vinculada a la intensa activitat turística de les zones litorals alacantines des de la dècada dels seixanta. Amb la declaració com a Paratge Natural Municipal es pretén garantir la seua conservació i pervivència per al gaudi de tots els ciutadans.
Per tot això, i a proposta de l'Ajuntament d'Elx, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències en la matèria, considera pertinent atorgar un règim jurídic de protecció dels valors naturals del paratge del Clot de Galvany.
Cal remarcar, així mateix, que part de l'àmbit territorial del paratge es troba inclòs en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant un Acord de 10 de setembre de 2002, del Consell de la Generalitat, i en la llista inicial de llocs d'interés comunitari de la Comunitat Valenciana, aprovada mitjançant un Acord de 10 de juliol de 2001, del Consell de la Generalitat.
D'altra banda i coincidint pràcticament amb la totalitat de l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal, mitjançant la Resolució de 29 d'agost de 2002, de la directora general de Planificació i Gestió del Medi, es va declarar el refugi de caça amb denominació d'Estació Biològica del Clot de Galvany.
És per això que a l'empara del que ha estipulat la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, la qual estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, i a l'empara al seu torn del que establix el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració d'aquests Paratges Naturals Municipals, i es considera que és la figura que millor s'adapta a les característiques d'aquest enclavament, i constitueix la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius de protecció previstos.
Per això, en vista que l'alt valor natural del paratge justifica la protecció d'aquest i després de complir els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal el paratge denominat Clot de Galvany, i s'establix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés ecològic, geomorfològic, cultural i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat de l'ecosistema natural, i no admet ús o activitat, inclosos els tradicionals, que posen en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal d'Elx, a la província d'Alacant, la seua delimitació descriptiva i gràfica és la que figura en els annexos I i II, respectivament, del present acord.
2. Qualsevol modificació del que establix aquesta disposició ha de ser aprovat per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament d'Elx. No obstant l'anterior, la gestió del Paratge Natural Municipal estarà en concordança amb les disposicions establides en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
2. La Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial designarà un tècnic dels serveis territorials d'Alacant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, qui prestarà suport tècnic i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal pot definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial d'Alacant o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
1. Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració i la de la seua inclusió parcial en el Catàleg de Zones Humides, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit el present acord i la normativa que el desenvolupe.
2. En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les següents disposicions de caràcter general:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, i s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) Queden prohibides en l'àmbit de l'espai protegit totes aquelles activitats extractives i mineres.
c) Es prohibeix en l'àmbit de l'espai protegit la recol·lecció, la tala o el desarrelament de les espècies vegetals, com també la recol·lecció de les espècies de fauna, excepte en aquells casos amb finalitat científica, educativa o conservacionista, previ els informes de la Conselleria de Territori i Habitatge i de la Junta de Protecció, i autorització de l'Ajuntament d'Elx.
d) Es prohibeix permanentment la pràctica cinegètica, excepte quan existisquen raons d'ordre biològic, tècnic o científic que aconsellen la captura, la reducció de determinats exemplars, previ els informes de la Conselleria de Territori i Habitatge, de la Junta de Protecció, i autorització de l'Ajuntament d'Elx.
e) En aquelles àrees en què, per les seues especials característiques, el Pla Especial de Protecció, establisca limitacions a l'accés lliure de visitants a fi de preservar la flora i fauna del Paratge Natural Municipal, únicament es podrà accedir-hi per a la realització d'activitats relacionades amb la gestió de l'espai o amb treballs d'investigació científica, amb un informe previ de la Junta de Protecció i autorització de l'Ajuntament d'Elx.
f) No es permetrà la instal·lació d'elements artificials de caràcter permanent que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o desfiguren les seues perspectives, excepte en casos excepcionals o quan estiga imposat pel normal desenvolupament de les activitats autoritzades, sempre que es garantisca la minimització dels efectes sobre la natura i el paisatge.
g) Mentre no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte no previst en els apartats anteriors i que siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai i pretenga realitzar-se en l'àmbit d'aquest, ha de ser informat per l'Ajuntament d'Elx i per la Conselleria de Territori i Habitatge. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que han de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament d'Elx. En tot cas, recollirà, com a mínim, les disposicions del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini de dos anys des de la declaració del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge pot subrogar-se les competències municipals en aquest aspecte.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de Clot de Galvany, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, contindrà almenys les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal
1. Es crea la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany, com a l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de canalitzar la participació dels interessos socials i econòmics afectats.
2. La Junta de Protecció estarà formada per:
a) Tres representants triats per l'Ajuntament d'Elx, un dels quals actuarà com a secretari de la Junta de Protecció.
b) Un representant de la Direcció General de Costes, del Ministeri de Medi Ambient.
c) Un representant de les associacions conservacionistes i de defensa de la natura vinculades a l'àrea.
d) Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
e) Un representant de les universitats de la província d'Alacant.
f) Un representant de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial en els serveis territorials d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
g) El president de la Junta de Protecció.
3. La Junta de Protecció es constituirà en el termini de sis mesos i es reunirà almenys dues vegades a l'any.
4. Seran funcions de la Junta de Protecció:
a) Informar sobre el pressupost de gestió del Paratge Natural Municipal.
b) Informar sobre la modificació o la revisió dels instruments d'ordenació del Paratge Natural Municipal.
c) Informar sobre el programa de gestió.
d) Emissió d'informes preceptius per als quals es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat.
e) Elaborar la proposta d'actuacions i iniciatives que tendeixen a la consecució dels fins del Paratge Natural Municipal, incloent els de difusió i d'informació dels valors d'aquest, com també programes de formació i educació ambiental.
f) Informar sobre la memòria anual d'activitats i resultats.
5. El president de la Junta de Protecció serà nomenat per l'Ajuntament d'Elx.
6. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació de la Junta de Protecció, aquesta aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament d'Elx habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge habilitarà una línia específica establint els crèdits necessaris per a col·laborar, en la mesura que ho permeten els recursos disponibles, en la gestió del Paratge Natural Municipal, d'acord amb el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de Paratges Naturals Municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que poden tindre interés a coadjuvar el manteniment del Paratge Natural Municipal.
Octau. Règim de sancions
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Paratge Natural Municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i la resta de legislació sectorial que se li aplique, sense perjudici del que disposa el Codi penal.
2. Els infractors estan obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i restituir els llocs i els elements alterats a la seua situació inicial.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Mentre no s'aprove el Pla especial de protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament d'Elx tindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
Segona
Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les disposicions de protecció establides en el present acord i en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present acord.
Segona
El present acord entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de gener de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL
DEL CLOT DE GALVANY
Els límits del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany queden descrits de la manera següent: començant en el punt de trobada del límit nord-est del terme municipal de Santa Pola amb el terme municipal d'Elx i el mar Mediterrani i en el sentit seguit per les agulles del rellotge, segueix el límit entre els dos termes municipals cap a l'interior, terra endins, en direcció oest, seguint el límit interior del domini públic maritimoterrestre cap al nord fins a trobar-se amb el límit sud de la parcel·la municipal 10/129, segueix aquest límit parcel·lari cap a l'oest fins a trobar-se amb el camí del Carabassí, segueix aquest camí en direcció nord i oest fins a la seua trobada amb el límit oest de la parcel·la de la Generalitat 71/128, segueix aquest límit en direcció nord prolongant-se en el mateix sentit seguint el límit oest i nord de les parcel·les propietat de la Generalitat a la forest del Cabeçó-Carabassí fins a la seua confluència amb camí asfaltat, prolongació de l'avinguda Costa Blanca de la urbanització d'Arenales del Sol, segueix aquest vial fins al límit nord de la parcel·la 6/129, continua per aquest límit prolongant-se pel límit nord de la parcel·la 38/129 de la Generalitat fins a la seua trobada amb el vial asfaltat prolongació de l'avinguda San Bartolomé de Tirajana d'Arenales del Sol, continua per aquest vial en direcció nord fins a la seua trobada amb el límit nord de la parcel·la 35/129, segueix per aquest límit fins al límit interior del domini públic maritimoterrestre, segueix la línia interior del domini públic en direcció nord fins a aconseguir el límit sud de la parcel·la 242/130, segueix aquest límit prolongant-se pel límit oest de la dita parcel·la, per a prolongar-se amb el límit oest de les parcel·les 244, 246 i 247 del polígon 130, per a continuar en direcció nord seguint el límit de la parcel·la 244 fins a la seua trobada amb el límit entre els termes municipals d'Elx i Alacant, segueix aquest límit en direcció est fins a la seua trobada amb el mar Mediterrani, segueix llavors cap al sud seguint la línia exterior de platja fins a trobar finalment el límit nord-est del terme de Santa Pola, en la seua trobada amb el terme d'Elx i el mar Mediterrani.
Queden incloses en l'àmbit del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany les següents parcel·les cadastrals: 5 del polígon 128 i 40 del polígon 129.
Queden excloses de l'àmbit descrit les parcel·les següents: 33 del polígon 128; 9 i 39 del polígon 129; i les assenyalades en la cartografia amb els números 1, 2, 3, 5 i 6 que corresponen a enclavaments no cadastrals de la forest 45 Carabassí i Pujol i l'assenyalada en la cartografia amb el número 4, constitutiva d'enclavat a la parcel·la municipal 1777 de l'Inventari de béns.
ANNEX II

linea