diari

Decret 14/2005, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat. [2005/613]

(DOGV núm. 4931 de 25.01.2005) Ref. Base de dades 0394/2005

Decret 14/2005, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat. [2005/613]
La Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat va ser creada pel Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell de la Generalitat, a fi de coordinar els distints departaments de l'administració valenciana que participen en els plans i programes de suport, assistència i integració social de les persones amb discapacitat. Posteriorment va ser modificat per mitjà del Decret 119/2000, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen determinats decrets del Consell de la Generalitat relatius a òrgans col·legiats en què participa la Conselleria de Benestar Social.
A fi d'adequar la composició de la mencionada Comissió Interdepartamental a la nova organització del Consell de la Generalitat, es procedix a la modificació de la composició de l'esmentada Comissió, de manera que la coordinació dels distints òrgans de l'administració valenciana implique tots els departaments de la Generalitat.
Fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 31 de la Llei de Govern Valencià, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de gener de 2005,
DECRETE
Article únic
Es modifica l'article 3 del Decret 5/2000, d'11 de gener, del Consell de la Generalitat pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat, quedant redactat com seguix:
«Article 3. Composició
1. La Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat estarà, a més, integrada per:
Vicepresident 1r: el vicepresident del Consell de la Generalitat.
Vicepresident 2n: el titular de la Conselleria de Benestar Social.
Membres:
El titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
El titular de la Conselleria d'Infraestructures i Transports.
El titular de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.
El titular de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
El titular de la Conselleria de Territori i Vivenda.
El titular de la Conselleria de Turisme.
El titular de la Secretaria Autonòmica d'Economia i Pressupostos.
El titular de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de la Salut.
El titular de la Secretaria Autonòmica d'Ocupació.
El titular de la Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques.
El titular de la Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries.
2. La Secretaria de la Comissió Interdepartamental correspondrà al titular de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats.
La Secretaria Administrativa de la Comissió serà exercida per l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern, de la Presidència de la Generalitat.
3. Així mateix, formarà part de la Comissió Interdepartamental, amb veu i sense vot, el titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació».
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de gener de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,

linea