diari

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2002, del secretari general de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, per la qual s'aproven les tarifes aplicables a la Comunitat Valenciana al servei de verificació metrològica en les seues fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació. [2002/X495]

(DOGV núm. 4179 de 30.01.2002) Ref. Base de dades 0402/2002

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2002, del secretari general de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, per la qual s'aproven les tarifes aplicables a la Comunitat Valenciana al servei de verificació metrològica en les seues fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació. [2002/X495]
La clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l'explotació en règim de concessió administrativa del servei de verificació metrològica, en les seues fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix que el concessionari tindrà dret a percebre dels usuaris del servei els imports que es fixen en les tarifes corresponents i que, inicialment, seran les establides en l'annex del Decret 149/1998, de 22 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'assignen les funcions de control metrològic i s'estableixen les condicions del seu exercici.
El temps transcorregut des de l'inici de l'aplicació de les mencionades tarifes, aconsella procedir-ne a la revisió amb vista al manteniment de l'equilibri econòmic de la concessió.
Per això, en virtut del que estableix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i de la delegació conferida pel conseller d'Indústria i Comerç mitjançant Resolució de 20 de desembre de 1999 (DOGV núm. 3.658), resolc:
Primer
Aprovar la modificació de les tarifes que aplicarà Ingeniería de Gestión Industrial, SL (INGESA), entitat concessionària del servei de verificació metrològica en les seues fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que quedaran tal com s'estableix en l'annex de la present resolució.
Segon
Les tarifes establides en el present acord inclouen la totalitat de les despeses imputables al servei, excepte l'IVA i qualsevol altre tribut que siga d'aplicació d'acord amb la normativa vigent.
Tercer
Les tarifes aprovades seran d'aplicació als serveis que es realitzen a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de gener de 2002.– El secretari general: José Antonio Manteca Pérez.
ANNEX
– Sonòmetres 143,90 euros
– Sonòmetres integradors-promediadors 181,44 euros
– Calibradors sonors 112,62 euros
– Instruments de pesatge:
Fins a 30 kg 43, 77 euros
A partir de 30 kg i fins a 300 kg 112,28 euros
A partir de 300 kg i fins a 3 t 281,54 euros
A partir de 3 t i fins a 20 t 583,14 euros
A partir de 20 t i fins a 44 t 981,93 euros
A partir de 44 t 1.519,88 euros
– Manòmetres d'ús públic per a pneumàtics
d'automòbils amb o sense components
electrònics 19,81 euros
– Aparells per a mesurar la velocitat de vehicles
de circulació de motor 330,26 euros
– Aparells per a mesurar la concentració
d'alcohol en l'aire aspirat 165,13 euros
– Instruments de mesurament d'emissions
de gasos d'escapament de vehicles equipats
amb motors d'encesa amb guspira 165,13 euros
– Sistemes de mesura de líquids distints de
l'aigua destinats al subministrament de
carburants i combustibles líquids:
Per cada aparell assortidor 13,21 euros
Més per cada mànega 33,03 euros
– Registradors de temperatura en el
transport de productes ultracongelats per

linea