diari

Decret 141/1983, de 27 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Centre de Tecnologia i Disseny Valencià.

(DOGV núm. 131 de 17.11.1983) Ref. Base de dades 0405/1983

Decret 141/1983, de 27 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Centre de Tecnologia i Disseny Valencià.
Les dificultats que travessa una part substancial de les empreses ubicades en els sectors industrials més rellevants, no assoleixen un caràcter exclusivament conjuntural derivat de la caiguda general de l'activitat que acompanya la crisi econòmica, sinó que són conseqüència tambè dels problemes estructurals que els impedeixen de respondre d'una manera óptima a la competència internacional. Resposta que és encara més dubtosa en un futur pròxim, quan es concrete la integració a la CEE, amb la caiguda conseqüent en els nivells aranzelaris i els eventuals perjudicis per a l'ocupació a mitjà termini.
Atesa la relativa especialització en producció de béns de consum, amb alt valor afegit, tecnología mitjana i ràpidament canviant i dirigides bàsicament a mercats d'alta renda amb fortes exigències dels consumidors en matèria de qualitat, cal sense més retard una actuació continuada dirigida a enfortir i impulsar la modernització i la innovació tecnològica en tots els fronts: promoció de la moda i el disseny, consolidació de la imatge d'origen, l’elaboració en processos i productes, la difusió de la informació tecnológica, els estudis de motivacions en mercats exteriors, etc.
Per tot açò, cal disposar d'un instrument específic de política industrial que coordine i estimule de forma continuada i amb la suficient agilitat els esforços en aquest camp, canalitzant alhora els recursos disponibles a tots els nivells per al compliment de les finalitats proposades.
En atenció a aquests motius, a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en la sessió del dia 27 d'octubre de 1983,
DECRETE:
Article primer
Es crea, depenent de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, el Centre de Tecnologia i Disseny Valencià.
Article segon
Al Centre de Tecnologia i Disseny Valencià li correspondrà l'impuls i la promoció del desenvolupament tecnològic i del disseny en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i amb caràcter especial les funcions següents:
1. La prestació d'un Servei d'Assessorament i Assistència Tecnològica a empreses.
2. El foment dels projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic.
3. L'estímul i la promoció del disseny industrial.
4. La dinamització general de la innovació indutrial.
5. La difusió de la investigació tecnológica industrial.
Article tercer
La Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme dictarà les disposicions necessàries per al funcionament del Centre de Tecnología i Disseny Valencià i, en general, per a l'aplicació del desplegament d'aquest Decret.
València, a 27 d'octubre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
SEGUNDO BRU I PARRA

linea