diari

Decret 31/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es determinen i s'estableix el règim jurídic de les explotacions agràries preferents de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2215 de 25.02.1994) Ref. Base de dades 0405/1994

DECRET 31/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es determinen i s'estableix el règim jurídic de les explotacions agràries preferents de la Comunitat Valenciana. [94/1216]
El procés creixent d'internacionalització de l'economia i els canvis associats en els sistemes de distribució i pautes de consum comporten un major nivell de competència en els mercats de productes agraris, al qual s'ha d'adaptar l'agricultura valenciana mitjançant la millora de la seua competitivitat.
En canvi, les seues característiques estructurals, tals com l'acusat minifundisme, l'excessiva parcel·lació, l'envelliment de la població agrària, i també el predomini de l'agricultura a temps parcial, estan impedint que es desenvolupe el necessari procés de modernització, i s'ha constatat, a més, el fet que aquestes peculiaritats frenen, si no anul·len, les possibilitats que els intents de reformes estructurals impulsades per la política agrària comunitària i de l'Estat espanyol arriben a la major part de les explotacions agràries valencianes.
És necessari, doncs, com es recull en el tercer Programa Econòmic Valencià (PEV-3), complementar aquestes polítiques comunitària i estatal mitjançant una política estructural específica de la Comunitat Valenciana que, basada en la problemàtica pròpia de la nostra agricultura, valga d'impuls per a escometre els canvis necessaris que permeten afrontar amb èxit els reptes del mercat i, a la vegada, modernitzen i eleven el nivell de professionalització i capacitació de la població agrària.
Per això, i a proposta del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 8 de febrer de 1994,
DECRETE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article primer. Objecte
Aquest decret té per objecte la determinació de les característiques de les explotacions agràries que en l'àmbit de la Comunitat Valenciana hagen de considerar-se com a preferents per a rebre suport públic de la Generalitat Valenciana, i regular-ne el règim jurídic.
Article segon. Finalitats
Aquest decret té com a finalitat impulsar i afavorir la constitució d'explotacions agràries preferents, fixar les bases per a adequar la seua dimensió, accelerar la introducció de millores tecnològiques, promoure'n la gestió òptima, tant tècnica com econòmica, i estimular la instal·lació d'agricultors joves, especialment dedicats a l'agricultura o a la ramaderia, amb capacitació professional suficient i contrastada.
Article tercer. Definicions
A l'efecte d'aquest decret, seran d'aplicació les definicions especificades en l'annex.
CAPÍTOL II
Característiques i requisits de les explotacions
agràries preferents
Article quart. Requisits generals de les explotacions agràries preferents
A l'efecte d'establir un tracte preferencial en els suports públics que concedesca la Generalitat Valenciana i en altres aspectes regulats en aquest decret, es consideraran com a preferents les explotacions agràries, individuals o associatives que reunesquen, segons els casos, els requisits que s'indiquen en els articles següents.
Article cinquè. Dimensió de les explotacions
1. La dimensió de les explotacions agràries preferents haurà d'estar compresa entre una dimensió mínima, que assegure la viabilitat econòmica de l'explotació i permeta l'ocupació d'almenys una unitat de treball agrari, i una dimensió màxima.
2. Tals dimensions, mínima i màxima, s'establiran mitjançant una ordre de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a cada tipus d'explotació, d'acord amb el tipus de cultiu, ramat, espècie forestal o combinacions d'aquests. En tot cas, la dimensió econòmica mínima serà no inferior a deu unitats de dimensió europea (UDE), ni la màxima superior a cinquanta.
Article sisè. El cap de l'explotació
1. La qualificació com a preferent d'una explotació agrària requerirà que estiga dirigida per un cap d'explotació que haurà de reunir els requisits següents:
a) Ser un agricultor qualificat o tècnic qualificat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Tenir menys de cinquanta-cinc anys d'edat complits. En les zones d'alta muntanya o desfavorides amb risc de despoblació, l'edat màxima serà de seixanta anys.
c) Residir en la comarca on estiga ubicada l'explotació o en una comarca limítrof.
2. Aquests requisits haurà de complir-los:
a) El titular de l'explotació, si aquesta és individual.
b) Almenys un dels socis, en les explotacions associatives.
Article setè. Ubicació de les parcel·les
Les parcel·les que constituesquen una explotació agrària preferent hauran d'estar ubicades dins el mateix terme municipal o en termes confrontants. A més, almenys un terç de la superfície agrària útil haurà de quedar sota un sol límit extern.
Article vuitè. Tipologia de les explotacions agràries preferents
1. La tipologia de les explotacions agràries preferents comprèn les modalitats següents:
a) Explotacions individuals: aquelles el titular de les quals siga un agricultor a títol principal i complesquen amb els requisits expressats en els articles 5, 6 i 7 d'aquest decret.
b) Explotacions associatives: aquelles formades per una societat o associació de vàries explotacions preexistents i que tingen per finalitat el cultiu en comú de la terra durant un termini mínim de sis anys i complesquen amb el que s'expressa en els articles 5, 6 i7 d'aquest decret i almenys un dels socis siga agricultor a títol principal.
2. Es consideraran com a explotacions preferents especials les constituïdes per socis de cooperatives agràries o altres entitats associatives que hagen obtingut la qualificació d'organització de productors agraris per part dels organismes competents. En aquests casos, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació podrà admetre un límit de dimensió màxima superior, sempre que el nombre de tècnics o agricultors qualificats socis d'aquestes siga almenys proporcional al resultat de dividir la superfície agrària útil de l'explotació o el nombre de caps de ramat per la dimensió màxima admesa en cada cas o les seues combinacions.
Article novè. Fórmules associatives
Les explotacions agràries preferents hauran d'adoptar alguna de les fórmules associatives següents:
a) Societat civil, constituïda d'acord amb el codi civil.
b) Societat cooperativa agrària, cooperativa d'explotació comunitària de la terra o cooperativa de treball associat dins de l'activitat agrària, constituïdes d'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1985, de 25 d'octubre, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
c) Societat agrària de transformació, constituïda conformement amb el Reial Decret 1776/1981, de 3 d'agost.
d) Societat anònima laboral, constituïda conformement amb la Llei 15/1986, de 25 d'abril.
e) Societats mercantils en les quals les participacions o accions dels socis siguen nominatives i la seua activitat prioritària siga la producció agrícola o ramadera.
f) Les comunitats de béns seents que es constituesquen com a conseqüència de donació, herència o llegat, els integrants de les quals s'obliguen a mantenir l'explotació en comú durant un termini mínim de sis anys.
Article deu. Règim intern de les explotacions agràries preferents i procediment de reconeixement
1. Independentment de la forma jurídica de societat o associació adoptada per les explotacions agràries preferents, hauran de regular internament la seua organització i funcionament mitjançant estatuts o reglaments aprovats per tots els seus socis.
2. Aquests estatuts i reglaments, si fa el cas, hauran de redactar-se conformement amb el caràcter i finalitats d'aquest decret i adjuntar-se a l'expedient, juntament amb la sol·licitud inicial i els documents que acrediten el compliment de la resta dels requisits exigits perquè la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació dicte la pertinent resolució administrativa i reconega o no l'explotació agrària com a preferent.
3. El termini de tramitació d'aquests expedients serà de tres mesos i es considerarà desestimada la sol·licitud dels interessats si no es dicta resolució expressa.
CAPÍTOL III
Drets i obligacions de les explotacions
agràries preferents
Article onze. Preferència de les ajudes públiques
1. Les explotacions agràries preferents tindran prioritat en la concessió de les ajudes públiques, tècniques i econòmiques que, en matèria agrària, ja té establertes la Generalitat Valenciana.
2. Les explotacions agràries preferents podran ser beneficiàries, així mateix, de les ajudes públiques i els beneficis següents:
a) Assessorament gratuït en la tramitació i formalització d'aquelles.
b) Assistència tècnica gratuïta al cap de l'explotació agrària en qualsevol de les oficines de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
c) Subvenció total o parcial de les despeses de matrícula o inscripció en els cursos de formació ocupacional o de reciclatge professional que realitze la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
d) Subvenció en el cost dels estudis i els projectes de plans de millora. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació graduarà aquesta subvenció segons el tipus d'activitat que es preveja.
e) Subvenció de les despeses de les anàlisis de diagnòstic de malalties, virosis i epizoòties dels conreus o les espècies ramaderes que determine la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
f) Informació tècnica gratuïta sobre resultats del pla d'investigació i experimentació, previsió meteorològica, situació de mercats, fiscalitat agrària i tots els aspectes que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació considere per a facilitar una gestió millor de les explotacions agràries.
g) Accés preferent al crèdit oficial per a l'adquisició de terres per part de joves agricultors, segons els convenis que s'establesquen amb aquesta finalitat.
h) Subvenció del tipus d'interès dels préstecs acollits als convenis que se subscriguen entre la Generalitat Valenciana i les entitats de crèdit per a les activitats que determine la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquesta subvenció podrà estendre's al cost de l'afiançament de les garanties i als interessos dels préstecs, d'acord amb els convenis que, amb aquesta finalitat, s'establesquen amb les entitats corresponents.
i) Subvenció de les despeses del fiançament del cobrament dels contractes de compra-venda dels productes de l'explotació agrària preferent.
j) Subvenció, si escau, de les despeses ocasionades pels drets aranzelaris de les notaries i els registres de la propietat, per les quotes tributàries de l'impost sobre transmissions patrimonials per permutes, donacions o successions, i per qualsevol benefici fiscal que siga d'aplicació, sempre que tendesquen al manteniment o l'increment de la superfície sota un sol límit de les explotacions agràries preferents.
k) Altres ajudes que, en matèria agrària i en l'àmbit de les seues competències, dispose la Generalitat Valenciana d'ara endavant.
Article dotze. Fixació de la quantia de les ajudes públiques
Anualment, el Govern Valencià o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, segons les disponibilitats pressupostàries i en concordança amb la política agrària comuna i de l'Estat espanyol, fixaran, en l'àmbit de les seues competències, la quantia i, si escau, la gradació de les ajudes públiques a què es refereix aquest decret.
Article tretze. Obligacions de les explotacions agràries preferents individuals
1. Les explotacions agràries preferents individuals hauran de complir amb les obligacions següents:
a) Complir amb la normativa vigent en matèria de llavors i plantes de viver, desinfecció de sòls, tractaments fitosanitaris, tècniques de cultiu i protecció ambiental.
b) Compromís del titular, durant el període per al qual es concedesquen les ajudes públiques, de no vendre, transmetre o dividir l'explotació sense comunicar-ho prèviament a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, tret de renúncia expressa a les ajudes o subvencions pendents de percepció i la cancel·lació, si escau, del crèdit obtingut pendent d'amortitzar.
c) Facilitar de forma transparent la informació que, si escau, sol·licite la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en relació amb la gestió de l'explotació agrària.
d) Estar al corrent de les obligacions fiscals i davant la Seguretat Social.
2. Una vegada comunicada la transmissió de la titularitat de l'explotació o quan l'administració agrària n'estiga assabentada, s'iniciarà d'ofici l'expedient contradictori per a resoldre si el nou titular reuneix els requisits establerts en aquest decret i amb les possibles conseqüències que s'assenyalen en l'apartat següent.
3. En els supòsits de canvi de la titularitat de l'explotació {REF inter vivos} o {REF mortis causa}, perquè l'explotació agrària individual continue qualificada com a preferent, el nou titular haurà de reunir els requisits exigits en aquest decret. En cas contrari, únicament es produirà la revocació de les ajudes pendents de percepció i la cancel·lació dels préstecs que puguen haver-se subscrit.
Article catorze. Obligacions de les explotacions agràries preferents associatives
1. Les explotacions agràries preferents associatives hauran de complir amb les obligacions següents:
a) Les especificades en els articles 10 i 13.1. a) i c).
b) Compliment, per part de la societat, de les obligacions fiscals i front a la Seguretat Social i, si escau, les obligacions laborals que puguen derivar-se de la gestió de l'explotació.
2. Amb aquesta finalitat, les normes estatutàries i, si escau, els reglaments pels quals es regesca la societat, definiran amb claredat els aspectes següents:
a) El règim d'aportacions dels socis i els procediments d'altes i baixes d'aquests.
b) Els drets i les obligacions del cap de l'explotació i dels socis, especialment en matèria d'inversions, i les fórmules de distribució de les despeses i dels ingressos o rendes, pactats o no.
c) Els mecanismes de transparència i control de la gestió tècnica i econòmica de l'explotació.
d) L'obligatorietat que qualsevol venda dels productes de l'explotació, conjunta o individualitzada, es duga a terme mitjançant un contracte agrari i una pòlissa de fiançament del cobrament emesa per alguna de les entitats reconegudes amb aquesta finalitat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Aquesta obligació de subscriure la pòlissa d'assegurança s'entén referida només per als períodes de temps en què l'explotació agrària siga beneficiària de subvencions o ajudes públiques. S'eximeix d'aquesta obligació les explotacions agràries integrades en organitzacions de productors agraris.
e) El compromís, durant el període de temps per al qual es concedesquen les ajudes públiques, de no vendre, transmetre o dividir l'explotació agrària sense comunicar-ho prèviament a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb els possibles efectes indicats en els apartats 2 i 3 de l'article anterior, tret de renúncia expressa a les subvencions o ajudes públiques pendents de percepció i la cancel·lació, si escau, del crèdit obtingut pendent d'amortitzar.
Article quinze. Règim aplicable en cas d'incompliment
L'incompliment de les obligacions imposades per aquest decret, llevat dels supòsits en què es preveu un règim peculiar, donarà lloc a la incoació del corresponent expedient administratiu contradictori. Si escau, podrà acordar-se la revocació i el reintegrament de totes les ajudes i els beneficis públics obtinguts, amb l'increment de l'interès legal dels diners, i la cancel·lació dels préstecs que puguen haver-se subscrit.
CAPÍTOL IV
Registre de les explotacions agràries preferents
Article setze. Registre de les explotacions agràries preferents
Les explotacions agràries que es qualifiquen o es reconeguen com a preferents mitjançant una resolució de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació quedaran inscrites, simultàniament i d'ofici, en el registre que s'establirà amb aquesta finalitat. El sol·licitant de les ajudes públiques de què es tracte acompanyarà en el seu escrit inicial el certificat corresponent d'aquest registre o l'administració l'incorporarà d'ofici a l'expedient.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè, en l'esfera de les seues atribucions, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació del que es disposa en aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 1994
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JOSÉ MARÍA COLL COMIN
ANNEX
Definicions
1. Activitat agrària: el conjunt de treballs que cal per a l'obtenció de productes agrícoles, ramaders o forestals.
2. Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular en l'exercici de l'activitat agrària, primordialment amb finalitats de mercat, i que constitueix, en si mateix, una unitat tècnico-econòmica caracteritzada per la utilització dels mateixos mitjans de producció.
3. Elements de l'explotació agrària: els béns immobles de naturalesa rústica i altres d'aprofitament agrari permanent; l'habitatge amb dependències agràries; les construccions i les instal·lacions agràries, incloses les de naturalesa industrial, i els ramats, les màquines i les eines, integrats en l'explotació i destinats a aquesta, l'aprofitament i la utilització dels quals corresponguen al titular en règim de propietat, arrendament, drets d'ús i gaudi i, fins i tot, per mera tolerància del propietari. Així mateix, tots els drets i les obligacions que puguen correspondre al titular i es troben adscrits a l'explotació.
4. Unitat de treball agrari: el treball agrari efectuat per una persona física empleada a temps complet durant un any. El nombre d'hores corresponent a aquesta unitat serà, a l'efecte de còmput, el que determine la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
5. Unitat de dimensió europea: dimensió econòmica xifrada en el nombre d'unitats de compte de marge brut assenyalat pels òrgans comunitaris.
6. Agricultor jove: l'agricultor que tinga una edat compresa entre els divuit i els quaranta anys complerts.
7. Titular de l'explotació: la persona física o jurídica, o comunitat de béns, que exerceix l'activitat agrària, organitzant els béns i els drets integrants de l'explotació amb criteris empresarials i assumint els beneficis, els riscos i totes les responsabilitats que puguen derivar-se de la gestió d'aquesta.
8. Agricultor a títol principal: la persona física que dedique més del cinquanta per cent del seu temps de treball a l'activitat agrària exercida en la seua explotació, o a activitats complementàries realitzades dins de l'explotació, i que n'obtinga més del cinquanta per cent de les seues rendes totals.
Es consideren activitats complementàries les cinegètiques, les turístiques, les artesanals, les de transformació i la venda directa dels productes de l'explotació. També les relacionades amb la conservació de l'espai natural i la protecció del medi ambient.
9. Agricultor qualificat per la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació: l'agricultor o el ramader que supere els cursos de formació ocupacional que la conselleria organitze amb aquesta finalitat.
10. Tècnic qualificat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació: el titulat superior, de grau mitjà, o el capatàs agrícola que supere els cursos específics que la conselleria organitze per a aquests col·lectius.

linea