diari

ORDRE de 10 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de modificació de l'annex i del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra Calderona. [2005/X385]

(DOGV núm. 4931 de 25.01.2005) Ref. Base de dades 0410/2005

ORDRE de 10 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de modificació de l'annex i del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra Calderona. [2005/X385]
El Pla d'ordenació de recursos naturals (PORN) de la serra Calderona es va aprovar mitjançant el Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Posteriorment, es va declarar el parc natural, mitjançant el Decret 10/2002, de 15 de gener, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de la Serra Calderona.
El PORN té per criteri directriu l'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible basada en la gestió racional dels recursos. Atén, per tant, dos objectius de mode simultani: d'una banda, la conservació dels recursos naturals i d'una altra, la potenciació social i econòmica basada en la utilització d'aquests.
En definitiva, es tracta d'una estratègia de desenvolupament sostenible en què cal que el règim jurídic de l'espai protegit s'adapte a les necessitats dels habitants dels distints nuclis de població inclosos en l'àmbit del PORN, els quals tenen dret a unes dotacions públiques acords amb els barems actualment vigents en la Unió Europea.
La serra Calderona, que històricament s'ha caracteritzat per una economia predominantment agrosilvopastoral, ha experimentat durant les últimes dècades notables canvis socials, econòmics i territorials. En general, s'observa una incipient activitat industrial i de serveis, relacionada principalment amb la construcció residencial. Aquest desenvolupament econòmic contribueix a revitalitzar l'economia i a fixar la població, pal·liant en alguna mesura la tendència de pèrdua de capital humà, com a conseqüència de l'èxode rural, que va caracteritzar la segona meitat del segle XX.
Al respecte, els ajuntaments de Gátova i Serra han exposat unes necessitats, per l'adequat desenvolupament socioeconòmic, que l'actual PORN no permet portar a la pràctica.
Les aspiracions exposades pels ajuntaments de Gátova i Serra es consideren en principi raonables, ja que, des de la perspectiva de l'estratègia de desenvolupament sostenible que preveu el Pla d'ordenació de recursos naturals de la serra Calderona, ha de garantir-se la sostenibilitat tant des del punt ambiental com social i econòmic. En aquest sentit, han de preveure's les vies normatives oportunes per a acollir la implantació de les activitats mencionades, sobre una base de respecte al medi natural.
Aquesta proposta va tenir informe favorable en data 25 de novembre de 2004, per la comissió de seguiment dels acords presos en la Junta Rectora extraordinària del Parc Natural de la Serra Calderona.
Aquesta circumstància motiva l'inici dels treballs de revisió del PORN, i s'ha d'ajustar la planificació a la realitat, a l'efecte d'aconseguir els objectius proposats d'un desenvolupament sostenible.
El PORN estableix en l'article 6 la possibilitat de revisar el document en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits seguits per a la seua aprovació. En aquest cas les circumstàncies exigeixen una revisió per a dotar els municipis que han trobat en la zonificació del PORN un escull per al seu desenvolupament socioeconòmic, d'una ordenació més adequada a la realitat actual, que garantisca la consecució dels objectius proposats.
De conformitat amb tot el que s'exposa,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment de modificació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona.
2. Aquest procediment s'inicia conforme al que estableix l'article 6 del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona.
Article 2
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a la modificació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra Calderona, mitjançant la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 10 de gener de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea