diari

ACORD de 21 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel Projecte de decret de modificació de l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona. [2005/X603]

(DOGV núm. 4931 de 25.01.2005) Ref. Base de dades 0411/2005

ACORD de 21 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel Projecte de decret de modificació de l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona. [2005/X603]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de gener de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 10 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment de modificació, mitjançant un decret del Consell de la Generalitat, de l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
Mentre culmina el procediment administratiu tendent a la modificació d'aquest decret, cal assegurar que en l'àmbit territorial afectat per aquest acord no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental, de conformitat amb el que estableix en matèria de protecció preventiva l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per aquesta raó, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra Calderona afectat per les modificacions proposades en el Projecte de decret de modificació de l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació del decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28, apartat 1.a), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
A partir de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 10 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar el procediment de modificació de l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona.
Tercer
Les mesures cautelars a què es refereix el present acord estaran vigents fins a la modificació de l'annex I del Decret 77/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra Calderona, sense que, en cap cas, la vigència d'aquestes puga superar els tres anys.
Quart
El present acord tindrà efecte des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà a la publicació d'aquest, d'acord amb el que estableixen els articles 116.1 i 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s'estime oportú.
València, 21 de gener de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea