diari

Ordre de 29 de gener de 1993, del Conseller d'Economia i Hisenda, sobre delegació de la facultat ordenadora de pagament per operacions extrapressupostàries en el Director General del Tresor i Gestió Informàtica.

(DOGV núm. 1971 de 24.02.1993) Ref. Base de dades 0413/1993

Ordre de 29 de gener de 1993, del Conseller d'Economia i Hisenda, sobre delegació de la facultat ordenadora de pagament per operacions extrapressupostàries en el Director General del Tresor i Gestió Informàtica.
El text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, estableix en l'article 76 la composició de la Tresoreria de la Generalitat, constituïda per tots els recursos financers, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries.
Les operacions extrapressupostàries són aquelles que deriven de mandats de la llei o d'autoritzacions reglamentàries no compreses en la Llei de Pressupostos, que originen tant ingressos, dels quals per integrar-se en la Tresoreria de la Generalitat i pel principi d'unitat de caixa pot disposar la Hisenda Pública Valenciana, com pagaments, que han d'estar sotmesos a les normes legals que regulen el maneig de fons públics.
Per a la disposició, justificació i maneig dels fons extrapressupostaris, resolc:
Primer
Delegar en el Director General de Tresor i Gestió Informàtica les facultats d'ordenació del pagament dels fons i valors generats per operacions extrapressupostàries.
Segon
Les propostes de pagament mecanitzades, que es formulen a càrrec de les rúbriques de fons extrapressupostaris, hauran de contenir una explicació succinta i clara que justifique la procedència d'aquestes propostes.
Tercer
Juntament amb la proposta de pagament s'haurà d'adjuntar la documentació que acredite aquest ingrés i la procedència del pagament.
Quart
Per a la justificació dels documents de la fase de pagaments es farà el que disposa la instrucció desena de l’Ordre de 30 de desembre de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes provisionals per a la implantació del Pla General de Comptabilitat Pública en la Generalitat Valenciana.
València, 29 de gener de 1993.- El Conseller d'Economia i Hisenda: Antoni Birlanga Casanova.

linea