diari

CORRECCIO d'errades de la Llei 11/1998, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1999. [1999/L1272]

(DOGV núm. 3435 de 16.02.1999) Ref. Base de dades 0418/1999

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 11/1998, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1999. [1999/L1272]
Publicada la Llei 11/1998, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1999, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.404, cal introduir determinades modificacions en l'articulat i en els quadres resum que hi són adjunts, derivades totes elles de les esmenes aprovades en el procés de tramitació parlamentària i que van ser objecte de publicació en el diari esmentat.
- En l'article 2.1, relatiu a la distribució de crèdits inicials per grups funcionals,
On diu:
"1. Serveis de caràcter general 25.793.484
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 67.555.434
4. Producció de Béns Públics de Caràcter
Social 797.746.498
5. Producció de Béns Públics de Caràcter
Econòmic 87.198.637
6. Regulació Econòmica de Caràcter General 16.682.339
7. Regulació Econòmica dels Sectors
Productius 64.771.652"
Ha de dir:
"1. Serveis de caràcter general 25.793.484
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 67.813.434
4. Producció de Béns Públics de Caràcter
Social 797.763.498
5. Producció de Béns Públics de Caràcter
Econòmic 87.188.637
6. Regulació Econòmica de Caràcter General 16.532.339
7. Regulació Econòmica dels Sectors
Productius 64.691.652"
- En l'article 2.3, relatiu a l'estimació de la despesa de les societats mercantils,
On diu:
"S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat Valenciana per un import de 83.974.996 milers de pessetes, distribuïts de la forma següent:
Televisió Autonòmica Valenciana 22.705.268"
Ha de dir:
"S'aproven estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat Valenciana per un import de 83.964.996 milers de pessetes, distribuïts de la forma següent:
Televisió Autonòmica Valenciana 22.695.268"
- En l'article 2.4, relatiu a l'estimació de despeses de la resta d'entitats de dret públic,
On diu:
"L'estimació de despeses, de la resta d'entitats de dret públic de la Generalitat, aprovada arriba a un import de 57.378.107 milers de pessetes, la distribució del qual és la següent:
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 10.888.084
Teatres de la Generalitat Valenciana 1.510.300
Institut Valencià d'Art Modern 1.359.537"
Ha de dir:
"L'estimació de despeses, de la resta d'entitats de dret públic de la Generalitat, aprovada arriba a un import de 57.308.107 milers de pessetes, la distribució del qual és la següent:
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 10.868.084
Teatres de la Generalitat Valenciana 1.485.300

linea