diari

ORDRE de 8 de gener de 1999, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança per a 1999 la línia de subvenció 1373, que convoca ajudes per a determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i al paratge natural del Desert de les Palmes. [1999/X505]

(DOGV núm. 3435 de 16.02.1999) Ref. Base de dades 0422/1999

ORDRE de 8 de gener de 1999, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança per a 1999 la línia de subvenció 1373, que convoca ajudes per a determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i al paratge natural del Desert de les Palmes. [1999/X505]
L'ordre del 4 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes per a la realització de determinades actuacions als parcs naturals del Carrascar de la Font Roja, el Montgó i la Serra d'Espadà i al paratge natural del Desert de les Palmes (DOGV 13.11.98).
En el seu article 1 s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia 1373, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atès que en l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
La línia 1373, millora en espais naturals protegits, estarà dotada inicialment, en l'exercici de 1999, amb 34.000.000 pessetes (204.344,12 euros).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de gener de 1999
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLÁ ALMIÑANA

linea