diari

ORDRE de 8 de gener de 1999, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança per a 1999 la línia de subvenció 2484, que convoca ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [1999/X513]

(DOGV núm. 3435 de 16.02.1999) Ref. Base de dades 0423/1999

ORDRE de 8 de gener de 1999, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança per a 1999 la línia de subvenció 2484, que convoca ajudes per a actuacions de conservació i millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [1999/X513]
L'ordre del 3 de juliol de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir un règim d'ajudes a favor de les comunitats de regants per a realitzar actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV de 17.07.98).
En el seu article primer s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia 2484, de l'aplicació pressupostària 14.03.442.30.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atès que en l'article 47.11 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes,
ORDENE
Article únic
La línia 2484, manteniment i actuacions en les sèquies del Parc Natural de l'Albufera, estarà dotada inicialment, en l'exercici de 1999, amb 15.366.442 PTA (92.354,18 euros).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre vigirà des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de gener de 1999
El conseller de Medi Ambient,

linea