diari

ORDRE de 27 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la solana del Benicadell. [2006/X124]

(DOGV núm. 5183 de 24.01.2006) Ref. Base de dades 0430/2006

ORDRE de 27 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la solana del Benicadell. [2006/X124]
La serra de Benicadell és la serra que servix de frontera natural entre les comarques de la Vall d'Albaida al nord, i el Comtat al sud, i constituïx el límit entre les províncies d'Alacant i València, s'alça sobre un aclarit paisatge entre les dilatades valls d'Albaida i el Comtat.
Aquest espai natural destaca per posseir una allargada mola que dibuixa una bella silueta recognoscible a grans distàncies, delineada per una prolongada i elegant cresteria de grisenca calcària que en corona el cim.
La gran altitud que aconseguix la serra, amb els 1104 metres del pic de Benicadell, retenen els vents freds i humits del nord, que produïxen una precipitació notablement inferior en el vessant de solana. Aquest fet, unit a una major insolació, comporta una menor disponibilitat de recursos hídrics per a la vegetació.
D'altra banda, el pas del temps ha produït una constant alteració i erosió de la roca calcària, sensible a l'anhídrid carbònic dissolt en l'aigua de la pluja, fenomen que es coneix com a carstificació, i que ha donat lloc a infinitat de formes geològiques molt capritxoses que configuren un espectacular sistema hidrogeològic que fa tan particular i agresta la serra de Benicadell.
La serra de Benicadell és a més un espai utilitzat des de temps prehistòrics com a hàbitat de grups humans, que van trobar en les seues coves i vessants un lloc de refugi i caça. Un dels jaciments més destacats dels primers assentaments humans a la zona és la cova de l'Or (Beniarrés), d'on procedixen vasos de ceràmica excepcional amb la decoració cardial, realitzada amb la petxina del Cardium edule. Altres jaciments destacats són la cova del Moro (Muro), cova Negra (Gaianes) i el Sercat (Gaianes), poblat del II mil·lenni aC.
La cultura islàmica també va deixar la seua empremta en la serra, cal destacar l'assentament de l'Alt de la Nevera (Gaianes), que pareix estar relacionat amb la fortificació de la Penya del Benicadell.
En definitiva, la solana del Benicadell és un paisatge en la conformació del qual té molt a veure l'acció humana al llarg de la història, que ha configurat ambients nous i diversos.
El règim del paisatge protegit ha d'atendre la realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de paisatge protegit com la indicada especialment per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, s'inclou en aquest concepte una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
Aquests criteris de gestió, que són la base del règim jurídic establit pel decret de declaració del paisatge protegit, seran desenvolupats detalladament en el Pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit.
D'altra banda, l'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials afectats pels projectes de declaració d'espai protegit, amb caràcter cautelar fins a l'aprovació del corresponent decret de declaració. Aquest règim permet habilitar les mesures necessàries per a evitar el deteriorament dels valors objecte de protecció durant aquest període. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'establix per acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, en exercici de les competències i les atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació en el cas, correspon iniciar l'expedient de declaració del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, i a l'efecte,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, l'àmbit territorial inicial del qual figura com a annex a la present ordre. Aquest àmbit inicial té una extensió de 900,08 hectàrees en els municipis de Muro, Gaianes i Beniarrés.
2. Aquest àmbit inicial pot ser objecte d'ampliació durant el procediment de declaració del paisatge protegit, a proposta dels ajuntaments els municipis dels quals estiguen afectats territorialment per aquesta ampliació.
Article 2
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de març, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins d'aquest àmbit no poden atorgar-se per part de les administracions competents, autoritzacions, llicències o concessions, que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que existisca, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions que tendeixen a la declaració del Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell, per mitjà de la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre produirà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de desembre de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea