diari

Decret 146/1983, de 21 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creació del Registre de Fundacions i Associacions Docents i Culturals Privades i Entitats Anàlogues.

(DOGV núm. 133 de 01.12.1983) Ref. Base de dades 0434/1983

Decret 146/1983, de 21 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creació del Registre de Fundacions i Associacions Docents i Culturals Privades i Entitats Anàlogues.
L'article 31 de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/82, d’1 de juliol, en l'apartat 23, estableix que la Generalitat Valenciana té competència exclusiva sobre les «Fundacions i Associacions de caràcter docent, cultural, artistic, benèfico-assistencial i semblants, que exercesquen principalment llurs funcions a la Comunitat».
Publicat el Reial Decret 2.093/83, de 28 de juliol, pel qual es traspassen funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació, i assignades a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència aquestes competències per Decret de la Presidència 108/83, de 15 de setembre, cal desenvolupar el que disposa l’apartat B, q), del Reial Decret de traspàs de funcions que atribueix de forma exclusiva «el Protectorat sobre les fundacions docents que exercesquen principalment llurs accions a la Comunitat Valenciana».
Aquest Protectorat implica la creació d'un Règistre en què s'inscriguen les fundacions i associacions de. nova constitució i un arxiu on siguen custodiades les documentacions que formen els expedients de cada una de les intitucions que, per la finalitat, són competència d'aquesta Conselleria.
En atenció a aquests motius, i a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió del 21 de novembre de 1983,
DECRETE:
Article 1.r
Es crea el Registre de Fundacions i Associacions de caràcter docent, cultural, artistic i semblants, que té per objecte la inscripció dels actes relatius a les institucions amb aquest caràcter que exercesquen principalment llurs funcions a la Comunitat Valenciana.
Article 2.n
Aquest Registre queda adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i dins d'aquesta, com a funció dependent de la Direcció General de Coordinació i Gestió dels Serveis Educatius.
Article 3.r
Esfaran obligades a inscriure's al Registre totes aquelles fundacions, associacions o institucions que amb una finalitat, expressada en la Carta Fundacional, de docència, investigació o qualsevol altra activitat cultural o assistencial, sense finalitats lucratives, despleguen llurs funcions en la Comunitat Valenciana.
La inscripció és requisit indispensable per a l'adquisició de personalitat jurídica de reconeixement d'interés públic i conservació com a Fundació Cultural Privada.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins que es complesca el que disposa l'apartat I del Reial Decret 2.093/83 i siguen rebuts els expedients amb les resolucions de qualificació de les Fundacions que ja funcionen a la Comunitat Valenciana, a fi d'integrar-les d'ofici en el Registre, s'obrirà un llibre de Registre provisional als efectes d'anar recollint les dades dels expedients de nova creació de Fundacions que s’hi vagen presentant en base a les competències assumides.
Primera
DISPOSICIONS FINALS
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència queda facultat per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor a l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 21 de novembre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea