diari

ORDRE de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de les Sorts. [2006/260]

(DOGV núm. 5184 de 25.01.2006) Ref. Base de dades 0434/2006

ORDRE de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de les Sorts. [2006/260]
Les Sorts és una vall agrícola en què predominen els cultius de vinya, i que compta amb un elevat valor paisatgístic i ambiental. Aquest és un espai emblemàtic al municipi de Teulada.
El paisatge de Teulada ha estat subordinat per les condicions físiques i climàtiques (litologia, temperatures i humitat) que han imperat en cada període. Així mateix, l'aparició de l'agricultura va marcar l'inici de la transformació de l'entorn natural per l'activitat humana a causa del creixement poblacional i la necessitat de terres per a cultivar.
No obstant això, l'ésser humà des de fa dos segles aproximadament ha anat alterant progressivament l'espai en què habita, substituint l'estructura agrícola per una estructura urbana que presenta una intensa activitat sobre el territori.
No obstant això, resulta inqüestionable que la zona denominada com les Sorts constituïx un espai productiu, des del punt de vista agrícola, que satisfà a més funcions ambientals i paisatgístiques de vital importància per al municipi de Teulada.
A més, aquesta zona atresora valors culturals d'enorme valor per a la seua identitat com a poble i que, per tant, seria adequat preservar com a reducte del paisatge agrari tradicional del municipi.
El règim del paisatge protegit ha d'atendre la realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que assenta les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, inclou la figura de paisatge protegit com la indicada especialment per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, en aquest concepte s'inclou una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
Aquests criteris de gestió, que són la base del règim jurídic establit pel decret de declaració del paisatge protegit, seran desenvolupats detalladament en el Pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit.
D'altra banda, l'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials afectats pels projectes de declaració d'espai protegit, amb caràcter cautelar fins a l'aprovació del corresponent decret de declaració. Aquest règim permet habilitar les mesures necessàries per a evitar el deteriorament dels valors objecte de protecció durant aquest període. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'establix per acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació en el cas, correspon iniciar l'expedient de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts, i a l'efecte,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts, l'àmbit territorial inicial del qual figura com a annex a la present ordre. Aquest àmbit inicial té una extensió de 100,52 hectàrees al municipi de Teulada.
2. Aquest àmbit inicial podrà ser objecte d'ampliació durant el procediment de declaració del paisatge protegit, a proposta de l'ajuntament el municipi del qual estiga afectat territorialment per aquesta ampliació.
Article 2
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de març, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins d'aquest àmbit no podran atorgar-se per part de les administracions competents, autoritzacions, llicències o concessions, que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que existisca, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a la declaració del Paisatge Protegit de les Sorts, per mitjà de la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre produirà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de desembre de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea