diari

Ordre de 12 de febrer de 1992, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria d'Economia i Hisenda.

(DOGV núm. 1732 de 26.02.1992) Ref. Base de dades 0438/1992

Ordre de 12 de febrer de 1992, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria d'Economia i Hisenda.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, establí el règim de regulació dels seus preus públics i el procediment de fixació de les quanties d'aquests.
D'altra banda, el Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana establí la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics per la Conselleria d'Economia i Hisenda, entre altres.
D'acord amb això i amb la prèvia elaboració dels informes econòmico-financers que determinen els costos dels lliuraments de béns i prestacions de serveis a què es refereixen, i a la vista de l’informe favorable emès per la Direcció General de Tributs i Patrimoni d'aquesta Conselleria d'Economia i Hisenda, cal aprovar els imports d'aquesta preus públics.
Per tot això i d'acord amb les facultats que m'atribueix l'article 35 de la Llei de Govern Valencià, i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991,
ORDENE
Article primer
Aprovar les quanties dels preus públics que percebrà la Conselleria d'Economia i Hisenda que s'inclouen en l'annex d'aquesta ordre.
Article segon
Els preus públics corresponents a la venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques, venda d'impresos i venda de llibres d'inspecció, duen inclòs en cada cas l’import de l’IVA que s'hi ha de repercutir, d'acord amb la normativa vigent.
En els altres casos procedirà la repercussió de l’IVA corresponent, d'acord amb el que dispose en cada cas la legislació en vigor, sobre les quanties establertes.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 de febrer de 1992.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
ANNEX
Relació dels imports dels preus públics que percebrà la Conselleria d’Economia i Hisenda.
1. Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques.
Publicacions Import (IVA inclós)

Manual de contratación administrativa: Régimen común 800 PTA
Manual de contratación administrativa: Suministros 800 PTA
Palau de l’Almirall 6.000 PTA
Llei d’Hisenda Pública 1.000 PTA
Llei de Taxes 1.000 PTA
Legislació sobre el Joc en la Comunitat Valenciana 1.000 PTA
Legislació sobre Caixes d’Estalvis en la Comunitat Valenciana 1.000 PTA
Legislació sobre Estadística en la Comunitat Valenciana 1.000 PTA
Pressupost de la Generalitat Valenciana 1991 3.000 PTA
Cuenta General de la Administración de la Generalitat Valenciana 1990 1.500 PTA
Pressupost de la Generalitat Valenciana 1992 3.000 PTA
La tributació dels estrangers en la Comunidad Valenciana 1.000 PTA
Hacienda municipal y construcción de la ciudad, 1940-1980 1.000 PTA
Las haciendas territoriales 1.000 PTA
Programa operativo de la Comunidad Valenciana 3.000 PTA
Documento de síntesis del programa operativo de la Comunidad Valenciana 1.000 PTA
Palau-14: número solt 1.500 PTA
Palau-14: subscripció anual 3.500 PTA
Palau-14: subscripció estudiants 2.100 PTA
Econos: revista de coyuntura y prospectiva: número solt 1.500 PTA
Econos: revista de coyuntura y prospectiva: subscripció anual 4.500 PTA
Econos: revista de coyuntura y prospectiva: subscripció estudiants 3.000 PTA
2. Venda d’impresos
Imprès Import (IVA inclòs)

Model 600 50 PTA
Model 620 25 PTA
Model 650 50 PTA
Model 651 50 PTA
Model 30 A 15 PTA
Model 610 15 PTA
Model 610 Annex 15 PTA
Model 388 15 PTA
Model 003 12 PTA
Model 045 30 PTA
Model 043 50 PTA
Model J01 50 PTA
Model J02 50 PTA
Model J03 50 PTA
Model J04 50 PTA
Model J05 50 PTA
Model J06 50 PTA
Model J07 50 PTA
Model J08 50 PTA
Model J09 50 PTA
Model J10 50 PTA
Model J11 50 PTA
Model J12 50 PTA
Model J13 50 PTA
Model J14 50 PTA
Model J15 50 PTA
3. Venda de llibres d'inspecció i reclamacions de sales de bingo i locals on hi haja instal·lades màquines recreatives i d'atzar.
Llibre Import (IVA inclòs)

Llibre d’inspecció i reclamacions de bingo 300 PTA
Llibre d’inspecció i reclamacions de màquines recreatives 300 PTA
4. Utilització o ús temporal de béns de domini públic de la Generalitat Valenciana.
L’import per aquest preu públic serà el 5% anual sobre el valor del bé utilitzat, reduït, si s'escau, als dies de duració de la utilització o ús, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Import: 5% sobre valor bé x nombre dies ocupació
365

linea