diari

ACORD de 20 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Solana y Barranco Lucía, al terme municipal d'Alcublas. [2006/835]

(DOGV núm. 5184 de 25.01.2006) Ref. Base de dades 0439/2006

ACORD de 20 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Solana y Barranco Lucía, al terme municipal d'Alcublas. [2006/835]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 20 de gener de 2006, va adoptar l'acord següent:
L'àmbit territorial del paratge denominat Solana y Barranco Lucía comprén terrenys pertanyents al municipi d'Alcublas, a la comarca dels Serrans.
La zona proposada, de 371,40 ha. d'extensió, té mèrits suficients per a la seua declaració com a paratge natural municipal, i reuneix valors ecològics, paisatgístics, científics i recreatius que justifiquen la seua declaració com a tal.
La forest Solana y Barranco Lucía constitueix una dels contraforts meridionals del massís de Javalambre, pertanyent al Sistema Ibèric. Es tracta d'un bloc delimitat per falles, sense una directriu clara de plegament ni ibèrica ni bètica, mes aviat sembla tractar-se d'una zona de transició de les direccions de plegament ibèriques a les bètiques. Està majoritàriament formada per calcàries i dolomies triàsiques. Encara que també afloren materials juràssics i en algunes zones del paratge apareixen algeps i margues del Keuper.
La forest Solana y Barranco Lucía té una cota màxima de 1125,9 metres i geogràficament constitueix el límit administratiu entre les províncies de Castelló i València.
Amb poques paraules, les formacions vegetals predominants en l'àmbit del paratge corresponen al matoll mediterrani, al qual se superposa una cobertura arbòria de densitat variable formada principalment per pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra). Mereix destacar-se la comunitat vegetal existent en la tolla denominada Balsa Silvestre, situada al peu del vessant de la forest de la Solana. Esta bassa manté la làmina d'aigua durant l'estiu i al voltant es troba una interessant praderia d'Eleocharis sp. i una formació de joncs (Juncus articulatus i Juncus conglomeratus). Un altre enclavament interessant per la seua vegetació existent en este paratge és la denominada Cueva Sabuquera, on destaca per la seua frondositat i grandària la presència de Clematis flammula. A nivell d'espècies en el paratge poden trobar-se les següents espècies protegides: Erica scoparia, Senecio lagascanus i Taxus baccata.
Pel que fa a la fauna mereix destacar-se la presència en l'esmentada tolla denominada Balsa Silvestre de l'ofegabous (Pleurodeles waltl), amfibi catalogat com a vulnerable a la Comunitat Valenciana, com també del gripau d'esperons (Pelobates cultripes). Altres espècies interessants de fauna que podem trobar són el tòtil (Alytes obstretricans), el gripau corredor (Bufo caramita), el gripauet (Pelodytes punctatus), l'alosa (Alauda arvensis), el gaig (Garrulus garrulus), el cruixidell (Emberiza calandra) i l'eriçó comú (Erinaceus europaeus).
Esta forest constitueix un element fonamental en la conformació del paisatge de l'entorn de la localitat d'Alcublas. La seua elevada altura i la fisonomia de la vessant de solana, que recau cap al nucli urbà, fan que atraga l'interés immediat de qualsevol observador que transite per la zona.
Pel que fa al valor patrimonial, en l'àmbit del paratge es troba el jaciment denominat La Cumbre, corresponent a l'edat del bronze, en el qual pot observar-se un poblat amb restes de construccions actualment en mal estat de conservació i restes de ceràmica que afloren en el terreny. També trobem el jaciment del Corral de Capa, corresponent a un poblat d'època ibèrica (segle III a.C.), en el qual s'han trobat restes de ceràmica d'este període. En la cova Sabuquera s'han trobat restes datades en l'edat del bronze i també restes de ceràmica d'època islàmica.
Mereixen destacar-se com a elements de valor etnològic les geleres existents al paratge, la funció del qual era la recollida de neu per a la posterior distribució a les localitats de l'entorn. Concretament hi ha restes de dues d'estes geleres, una d'estes se situa en la mateixa Cova Sabuquera i l'altra en un vessant del barranc Lucía, al peu del puntal de la Majada de la Vaca. Un element d'interés vinculat també a l'aprofitament de la neu era la senda utilitzada en temps per al transport d'aquella. La senda transcorre pel vessant de la forest i poden observar-se les rodades dels carros excavades en la roca calcària, que en alguns punts arriben als els 20 cm de profunditat.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament d'Alcublas, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d'este espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada paratge natural municipal, que es regula posteriorment mitjançant el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, a la vista dels valors naturals i l'interés d'este, i de l'interés de l'Ajuntament d'Alcublas, i una vegada complits els tràmits previstos en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada Solana y Barranco Lucía, al terme municipal d'Alcublas, i s'estableix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza en el terme municipal d'Alcublas, a la província de València, i la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II d'este acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica prevaldrà la primera d'estes.
3. No es considerarà revisió l'alteració dels límits que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament d'Alcublas.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar exercint-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que estableix este acord i el corresponent Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Solana y Barranco Lucía.
En l'àmbit del paratge natural municipal les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors al mateix.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. Per raó del que estableix l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, s'aprova el Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Solana y Barranco Lucía al terme municipal d'Alcublas.
2. En l'annex III d'este acord s'inclou la part dispositiva de l'esmentat Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal Solana y Barranco Lucía.
3. Les disposicions del Pla especial de protecció seran vinculants tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Solana y Barranco Lucía com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà compost per:
a) Dos representants elegits per l'Ajuntament d'Alcublas, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal distint de l'Ajuntament. En el cas que no n'hi haja o que renuncien a la participació, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació
L'Ajuntament podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos al paratge natural municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació haurà de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Solana y Barranco Lucía es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament d'Alcublas entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà un reglament intern de funcionament.
Seté. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte el que és necessari per a l'execució i el desenvolupament d'este acord.
Vuité. Efectes i revisió
1. Este acord produirà efecte a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que estableix este acord haurà de ser aprovat al seu torn per acord del Consell de la Generalitat, i en este cas haurà de seguir els mateixos tràmits.
Contra este acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Valencia, 20 de gener de 2006
El vicepresident i secretari
del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
DELIMITACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL
SOLANA Y BARRANCO LUCÍA.
L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal Solana y Barranco Lucía es correspon amb el de la forest consorciada Solana y Barranco Lucía (V-3031), i inclou les parcel·les núm. 13, 14, 15, 27, 114, 9001, 9004 i 9006 del polígon cadastral 2 d'Alcublas.
Queden exclosos de l'àmbit del paratge els cinc enclavaments de titularitat privada corresponents a les següents parcel·les del polígon 2:
. parcel·la núm. 16 Corral Verde.
. parcel·la núm. 40.
. parcel·les núm. 41 i 42 a i b.
. parcel·la núm. 50.
2. Els límits del paratge natural municipal són els següents:
Nord: camps de cultiu i carretera CV-235.
Sud: cultius pròxims al Corral de Mina.
Est: camps de cultiu i carretera CV-235.
Oest: termes municipals d'Andilla (València) i Sacañet (Castelló).
3. Delimitació geogràfica. El paratge queda delimitat un polígon els vèrtexs del qual amb les corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), s'inclouen a continuació. Esta llista de coordenades es trobarà a disposició de qui vullga consultar-la en format digital en les dependències de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
ID X I
1 696078,14 4409348,03
2 696041,62 4409394,06
3 696004,58 4409421,58
4 695961,38 4409447,47
5 695874,94 4410093,50
6 695874,96 4410093,55
7 695886,06 4410121,00
8 695905,06 4410191,50
9 695967,50 4410449,00
10 696041,94 4410723,50
11 696095,63 4410926,00
12 696097,06 4410960,00
13 696078,75 4410998,50
14 696057,88 4411051,00
15 696017,44 4411150,00
16 696049,31 4411304,00
17 696096,19 4411554,50
18 696184,19 4411808,00
19 696248,94 4411994,50
20 696267,13 4412076,50
21 696309,56 4412148,50
22 696384,25 4412222,00
23 696463,06 4412309,50
24 696614,19 4412506,50
25 696706,44 4412624,50
26 696835,88 4412860,00
27 696908,40 4412916,73
28 696929,57 4412923,08
29 696945,44 4412886,57
30 696944,91 4412869,64
31 697011,59 4412740,52
32 697025,87 4412744,23
33 697008,94 4412858,00
34 696994,65 4412869,64
35 696984,07 4412898,21
36 696989,89 4412940,55
37 697070,85 4412959,60
38 697147,58 4412893,98
39 697156,05 4412852,18
40 697175,63 4412857,47
41 697222,20 4412849,53
42 697272,95 4412950,49
43 697323,77 4412912,28
44 697329,39 4412907,02
45 697334,33 4412902,03
46 697337,60 4412896,92
47 697389,60 4412795,20
48 697395,72 4412781,16
49 697406,24 4412746,45
50 697419,54 4412714,91
51 697425,93 4412705,15
52 697437,66 4412692,45
53 697450,40 4412682,34
54 697452,30 4412681,52
55 697462,97 4412676,49
56 697514,30 4412670,67
57 697535,99 4412662,20
58 697552,93 4412652,15
59 697570,92 4412634,69
60 697609,02 4412570,66
61 697629,13 4412552,14
62 697685,75 4412530,44
63 697699,51 4412520,39
64 697701,09 4412508,22
65 697692,10 4412499,75
66 697681,51 4412499,22
67 697637,06 4412506,10
68 697612,19 4412502,92
69 697586,26 4412484,93
70 697577,09 4412470,54
71 697570,21 4412456,42
72 697566,81 4412435,95
73 697565,00 4412412,37
74 697568,39 4412345,53
75 697571,70 4412324,06
76 697575,87 4412307,90
77 697580,03 4412294,16
78 697585,92 4412282,89
79 697593,84 4412270,45
80 697599,17 4412260,44
81 697601,30 4412249,14
82 697603,28 4412234,55
83 697604,80 4412214,89
84 697603,79 4412174,80
85 697601,38 4412146,03
86 697599,10 4412111,64
87 697596,37 4412089,92
88 697595,87 4412071,54
89 697597,30 4412053,04
90 697602,67 4412033,02
91 697636,53 4412004,98
92 697658,23 4411977,46
93 697659,29 4411958,41
94 697650,29 4411935,66
95 697650,29 4411916,61
96 697683,63 4411873,22
97 697745,45 4411821,85
98 697707,62 4411792,13
99 697678,35 4411753,86
100 697652,69 4411740,35
101 697625,22 4411766,02
102 697601,81 4411755,21
103 697556,78 4411775,02
104 697546,87 4411767,37
105 697593,67 4411700,18
106 697634,42 4411680,60
107 697696,33 4411568,94
108 697677,81 4411458,35
109 697686,28 4411405,96
110 697739,19 4411340,87
111 697647,12 4411226,04
112 697590,50 4411258,85
113 697413,23 4411190,06
114 697392,06 4411093,75
115 697441,80 4411010,14
116 697393,12 4410960,93
117 697353,43 4410976,28
118 697318,49 4410968,93
119 697305,80 4410849,80
120 697278,82 4410847,16
121 697162,40 4410802,71
122 697150,76 4410787,89
123 697151,29 4410734,45
124 697178,80 4410735,50
125 697239,66 4410697,40
126 697244,66 4410678,28
127 697260,83 4410692,64
128 697290,46 4410668,30
129 697285,70 4410647,66
130 697295,22 4410634,96
131 697276,17 4410605,33
132 697215,32 4410611,68
133 697179,33 4410638,14
134 697128,00 4410629,67
135 697096,25 4410580,99
136 697098,83 4410562,48
137 697096,25 4410552,94
138 697082,50 4410547,12
139 697065,56 4410548,71
140 697047,57 4410552,94
141 696992,70 4410516,27
142 696971,37 4410495,26
143 696996,77 4410426,47
144 696997,83 4410404,77
145 696992,22 4410395,08
146 696993,49 4410371,32
147 696981,45 4410342,17
148 696768,17 4410216,92
149 696591,43 4410101,03
150 696487,18 4409972,97
151 696440,52 4409940,03
152 696406,75 4409932,23
153 696386,64 4409931,17
154 696376,06 4409924,82
155 696379,23 4409876,67
156 696419,45 4409840,15
157 696380,29 4409709,45
158 696368,29 4409666,03
159 696360,18 4409443,81
160 696353,83 4409388,24
161 696306,74 4409407,29
162 696289,27 4409413,11
163 696275,51 4409412,59
164 696270,75 4409400,94
165 696262,29 4409380,31
166 696246,94 4409345,38
167 696237,94 4409315,22
168 696233,71 4409285,06
169 696223,66 4409270,24
170 696185,03 4409301,99
171 696122,59 4409304,64
172 696078,14 4409348,03
173 696897,31 4410415,17
174 696914,45 4410398,26
175 696922,96 4410406,21
176 696905,94 4410423,91
177 696897,31 4410415,17
178 697011,22 4410545,82
179 697052,32 4410593,76
180 697066,40 4410611,26
181 697078,57 4410619,64
182 697078,19 4410631,05
183 697088,85 4410655,78
184 697069,82 4410666,06
185 697062,59 4410649,69
186 697048,89 4410646,27
187 697026,06 4410635,62
188 697019,60 4410638,28
189 697023,78 4410658,07
190 697018,83 4410659,97
191 697004,38 4410639,80
192 697006,28 4410631,43
193 696995,62 4410621,92
194 696982,69 4410610,50
195 696967,85 4410607,84
196 696967,09 4410599,47
197 696972,03 4410584,63
198 696981,17 4410565,22
199 696986,87 4410553,43
200 696998,67 4410554,57
201 697011,22 4410545,82
202 697032,15 4410683,18
203 697033,29 4410685,08
204 697049,66 4410690,41
205 697069,44 4410700,30
206 697089,61 4410704,87
207 697084,28 4410727,32
208 697068,30 4410720,09
209 697043,57 4410706,39
210 697018,45 4410696,12
211 697008,56 4410685,84
212 697011,22 4410680,14
213 697032,15 4410683,18
214 697514,79 4411408,07
215 697527,47 4411384,36
216 697536,29 4411389,14
217 697524,53 4411412,66
218 697514,79 4411408,07
4. La superfície total del paratge és de 371,40 ha.
ANNEX III
PART DISPOSITIVA DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL SOLANA Y BARRANCO LUCÍA,
AL TERME MUNICIPAL D'ALCUBLAS
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa del PE
Este PE especial(en endavant, PE) es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix, per tant, un dels plans especials previstos en els articles 86 i següents del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat.
Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta este PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del paratge natural municipal Solana y Barranco Lucía, per raó de la conservació i millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que regularà el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic d'este.
Article 3. Àmbit
1. El paratge es localitza al nord-oest del terme municipal, i dista 1,5 km. de la població. Les coordenades UTM (fus 30 N) X 696.420, I 4.410.988 corresponen al cim de la forest, a 1.125,9 m. d'altura.
2. Els límits del paratge són els següents:
Nord: camps de cultiu i carretera CV-235.
Sud: cultius pròxims al Corral de Mina.
Est: camps de cultiu i carretera CV-235.
Oest: termes municipals d'Andilla (València) i Sacañet (Castelló).
3. Este àmbit territorial correspon amb la forest consorciada Solana y Barranco Lucía (V-3031), i inclou les parcel·les núm. 13, 14, 15, 27, 114, 9001, 9004 i 9006 del polígon cadastral 2 d'Alcublas.
4. En el paratge queden cinc enclavaments de titularitat privada constituïts per les següents parcel·les del polígon 2:
. parcel·la núm. 16 Corral Verd.
. parcel·la núm. 40.
. parcel·les núm. 41 i 42 a i b.
. parcel·la núm. 50.
5. La delimitació del paratge se cenyeix a la propietat pública. En el cas que es detecte algun altre enclavament de titularitat privada dins del perímetre, podrà quedar exclòs del paratge sempre que es demostre la propietat per alguna de les fórmules admeses en dret. De la mateixa forma, podrà quedar inclòs si el titular dóna la seua conformitat.
6. El paratge té una superfície de 371,4 hectàrees.
Article 4. Efectes
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat, el PE s'haurà d'ajustar al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'este PE seran d'aplicació directa, amb caràcter subsidiari, quan el planejament urbanístic municipal no continga les determinacions oportunes i detallades per a la protecció dels valors naturals presents en l'àmbit d'aplicació del PE.
3. El planejament municipal que s'aprove amb posterioritat a l'entrada en vigor d'este PE haurà d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en el mateix, assignant les qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.
4. Quan de la informació detallada elaborada per a redacció del planejament municipal resulte discrepància entre els documents d'este PE i la realitat existent, s'aplicarà la normativa que millor s'ajuste a la realitat, excepte en el cas que esta discrepància es dega a accions o intervencions produïdes amb posterioritat a l'aprovació d'este PE, i en este cas s'aplicaran les determinacions d'este i s'exigirà l'adopció de les mesures necessàries per a restituir el terreny a l'estat reflectit en el PE.
5. Les determinacions d'este PE s'entendran sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i, en particular, de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenrotllament i compliment de la finalitat protectora d'este PE, com també d'aquells destinats a l'interés general. En el cas que la normativa continguda en este PE resulte més detallada o protectora, s'aplicarà esta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'esta. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys es realitzarà d'acord amb les previsions d'este PE.
6. L'establiment de zones de protecció i categories de sòls o activitats es realitzarà únicament a l'efecte protector d'este PE, sense que això pressupose l'existència d'altres consideracions urbanístiques o d'ordenació territorial. Les normes o recomanacions contingudes en este PE constitueixen un element més a tenir en compte a l'hora d'efectuar l'ordenació integral del territori mitjançant el corresponent planejament general.
7. Les determinacions contingudes en este PE no comporten classificació urbanística del sòl ni prejutgen la classificació que este haja de rebre en el Pla general d'ordenació municipal.
Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE es tramitarà d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, que remet per a la seua tramitació a la legislació urbanística i es requerirà l'estimació d'impacte ambiental positiva per part de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i seguiran vigents fins tant no es revise el PE, per haver canviat suficientment les circumstàncies o els criteris que n'han determinat l'aprovació.
3. No es considerarà revisió del PE l'alteració dels límits de les zones de protecció assenyalades en este que puga introduir el planejament urbanístic que s'aprove amb posterioritat, sempre que esta alteració comporte un augment de les condicions de protecció o un increment de la superfície protegida.
4. La revisió o modificació de les determinacions del PE podran realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a l'aprovació.
Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 91 del Reglament de planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret 201/1998, de 15 de desembre, del Consell de la Generalitat. En concret, inclourà els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa: inclourà els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenvolupament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que justifiquen la seua elaboració.
2. Normativa: la normativa d'este PE es divideix en dos grans apartats: el primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural: i el segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que contenen.
3. Plànols: el PE inclou els plànols següents:
i) Plànols d'informació
ii) Plànols d'ordenació
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.
Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'este PE haurà d'atenir-se al que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del PE.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del PE prevaldran les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols vinga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça patent l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'este PE prevaldrà aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del PE.
4. En qualsevol supòsit no previst en este PE serà preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament d'Alcublas, sense perjudici de les competències sectorials que puguen existir.
Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal se sotmetran al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació sectorial autonòmica valenciana sobre avaluació de l'impacte ambiental.
Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. Esta normativa especifica, en les seues normes generals i normes particulars, les actuacions, plans i projectes l'execució de les quals requereix autorització especial de l'Ajuntament d'Alcublas i aquells que requereixen informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'atorgaran sense perjudici de l'obligació d'obtenir les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que estableix esta normativa.
TÍTOL II
Normes generals de regulació d'usos i activitats
Capítol i
Normes sobre protecció de recursos de domini públic
Secció 1ª.
Protecció de recursos hidrològics
Article 10. Qualitat de l'aigua
Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que puguen dificultar el flux hídric o comporten manifestament un maneig abusiu del mateix i dels seus recursos naturals.
Article 11. Llits, riberes i marges dels cursos d'aigua
1. Es mantindran les condicions naturals dels llits, i no podrà realitzar-se, en cap cas, la canalització o el dragatge d'estes.
2. En la zona de domini públic hidràulic, com també en els marges inclosos en les zones de servitud i de policia definides en la Llei d'aigües, es conservarà la vegetació de ribera, i no es permetra la transformació a cultiu dels terrenys actualment erms o destinats a usos forestals. Es permetran labors de neteja i desbrossament selectius quan hi haja risc per a la seguretat de les persones o els béns en cas d'avinguda.
3. Es prohibeix l'ús del domini públic hidràulic i de la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol tipus, permanents o temporals; com també l'extracció d'àrids, excepte en aquells casos necessaris per a obres autoritzades de condicionament o neteja dels llits.
Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La construcció de fosses sèptiques per al sanejament d'edificacions i/o zones d'ús públic només podrà ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no comporten cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 de la Llei d'aigües, es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte en un llit públic, canal de reg, o aqüífer subterrani, d'aigües residuals la composició química o contaminació bacteriològica de les quals puguen impurificar les aigües amb danys per a la salut pública o per als aprofitaments inferiors, tant comuns com especials.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o el depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que siga la seua naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació del seu entorn; excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del domini públic hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'exigirà la justificació del tractament que haja de donar-se a estos per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals haurà de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què haja de ser destinada; en tot cas, les aigües resultants no podran superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència quedarà condicionada, en tot cas, a l'obtenció i validesa posterior de l'autorització d'abocament.
Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de nous pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del PE, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique esta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, hauran d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.
Secció 2ª.
Protecció de sòls
Article 15. Moviment de terres i extracció d'àrids
1. Els moviments de terres estaran subjectes a l'obtenció prèvia de la llicència urbanística. Queden exceptuades de l'obtenció de llicència les labors de preparació i condicionament dels sòls relacionades amb l'activitat agrícola, com ara anivellació de terrenys i llaurada.
2. Es prohibeix l'extracció d'àrids en tot l'àmbit del paratge.
Article 16. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en l'àmbit del PE, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural o de les espècies de flora silvestre existents, requeriran la redacció d'una memòria o projecte d'estes, que serà aprovat per l'Ajuntament amb informe del Consell de Participació i de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 17. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i marges d'estos; com també les transformacions agrícoles i labors que posen en perill la seua estabilitat o comporten la seua eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració cuidarà de l'estabilització i regeneració dels terrenys situats en vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeix l'aterrament de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, serà obligatòria la fixació d'estes mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es podran permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.
Secció 3ª
Protecció de la vegetació silvestre
Article 18. Formacions vegetals
Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'este PE, totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Esta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
Article 19. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 16 d'estes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a fins comercials.
2. Queden sotmeses al procediment d'estimació d'impacte ambiental les actuacions necessàries per a la defensa contra incendis forestals que plantegen derrocar, talar o mutilar peus dels taxons de major interés per a la conservació.
3. La tala i recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals estarà sotmesa a les disposicions de l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, de 20 de desembre de 1985, sobre protecció d'espècies endèmiques amenaçades, com també a la legislació sectorial aplicable.
4. Sense perjudici del que disposa el punt 3 d'este article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors, plantes silvestres de consum tradicional, sempre que hi haja consentiment del propietari i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibida l'arrancada de la planta, i s'haurà de recol·lectar mitjançant tallada, i no es permetrà la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
5. L'extracció de fusta o llenya es podrà realitzar, únicament, si respon a algun dels criteris següents:
. Com a resultat de labors de prevenció d'incendis.
. Com a resultat de mesures fitosanitàries.
. Amb motiu d'estudis científics.
. Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas, podran recollir-les lliurement els visitants.
Article 20. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tindran per objectiu la formació i potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del PE, en els seus distints estadis de desenrotllament.
2. La gestió dels recursos forestals dirigirà les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, i al seu reglament executiu aprovat pel Decret, 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
3. Queda prohibida la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, entenent-se estes per tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la vegetació silvestre de l'àmbit del PE. En les zones actualment enjardinades s'evitarà la invasió de les espècies exòtiques en els espais naturals confrontants.
4. Queda prohibit en l'àmbit del paratge la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal (tractaments fitosanitaris, repoblacions, introducció d'espècies, etc.), serà necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual s'hauran d'ajustar els treballs que s'ha de realitzar.
Secció 4ª
Protecció de la fauna
Article 21. Destrucció de la fauna silvestre
1. S'haurà de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del paratge natural municipal, amb les excepcions següents:
a) Espècies cinegètiques, regulades específicament per les seues normatives sectorials.
b) Espècies el control de poblacions de les quals puga ser autoritzat o promogut per la conselleria competent en matèria de medi ambient de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.
3. Les intervencions que es realitzen al paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, hauran de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del paratge natural municipal les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i dormidors. En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç, la captura en viu, la possessió o l'exposició d'animals vius o les restes d'estos que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per estes normes.
b) La recol·lecció, possessió o comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre hàbitats i enclavaments d'especial interés per a la fauna.
Article 22. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga o haja pertangut històricament a la fauna de l'àmbit el PE, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o autoritze esta.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes al paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, hauran de ser autoritzats o promoguts per la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Article 23. Tancaments i tanques
Es prohibeix l'alçament de qualsevol tipus de tancament que puga dificultar la normal mobilitat de la fauna, excepte en el cas d'estudis científics d'aclimatació o per a protecció i conservació de la fauna, i en este cas requerirà l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient, i no es permetran, en cap cas, les tanques electrificades. Tot això, sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.
Secció 5ª
Protecció del paisatge
Article 24. Impacte paisatgístic
1. Es consideraran els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació de les distintes infraestructures i usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que, per les seues característiques, puguen generar un important impacte paisatgístic hauran de realitzar-se de manera que es minimitze el seu efecte negatiu sobre el paisatge natural o edificat.
Amb este fi s'evitarà especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual, com ara en el veïnat de monuments o edificis i construccions d'interés historicocultural.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural hauran d'incorporar les mesures de camuflament i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge, adequant-se en tot cas a les tipologies tradicionals de la zona.
3. L'Ajuntament haurà de tenir en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge, els efectes de la seua realització sobre els valors paisatgístics del paratge.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs i instal·lació d'infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades, es realitzaran atenent a la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. Es protegirà el paisatge entorn d'aquelles fites i elements singulars de caràcter natural com penyals, arbres exemplars, etc., per als quals s'establiran perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua prominència en l'entorn.
Article 25. Publicitat estàtica
1. Es prohibeixen, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent la publicitat recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre les edificacions.
2. Al paratge s'admetran, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que per les dimensions, el disseny i la col·locació, estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
Secció 6ª
Protecció del patrimoni cultural
Article 26. Patrimoni cultural
1. Tindran consideració de béns culturals especialment protegits, amb independència de la seua localització, els inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic, el Catàleg de jaciments arqueològics elaborat per la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural, i el Catàleg de coves, avencs i la resta de cavitats subterrànies sitis al territori de la Comunitat Valenciana, com els qualificats pel Pla general d'ordenació urbana com a protecció integral.
2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics, podran acollir usos turisticorecreatius, sempre que estos no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals.
3. Quan en el transcurs de qualsevol obra o activitat sorgisquen vestigis de jaciments de caràcter arqueològic, paleontològic o antropològic, es comunicarà la troballa a la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural i al Servei Arqueològic Municipal perquè es procedisca a la seua avaluació i, si és el cas, adopten les mesures protectores oportunes.
Secció 7ª
Protecció dels camins ramaders
Article 27. Delimitació i fitació
1. En aplicació de l'article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de camins ramaders, la classificació, delimitació, fitació, o qualsevol altre acte relacionat amb estes, correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, i haurà de vetlar pel seu manteniment com a espai d'ús públic.
2. Sense perjudici del que estableix l'article 17 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, per raó del que assenyala la disposició addicional tercera de la Llei 3/1995, de 23 de marzo, de camins ramaders, fins a l'elaboració i aprovació del catàleg de camins ramaders d'interés natural, es consideren com a camins ramaders d'interés natural, a l'efecte previst en l'article 17.2 d'esta llei, la totalitat dels camins ramaders de l'àmbit d'este PE.
CAPÍTOL II
Normes sobre regulació d'activitats i infraestructures
Secció 1ª Activitats extractives i mineres
Article 28. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.
Secció 2ª Activitats agràries
Article 29. Concepte
A l'efecte d'aeste PE es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, mitjançant l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no comporten ni tinguen com a conseqüència la transformació del seu estat o característiques essencials.
Article 30. Tipus de cultius i incompatibilitats
1. Es consideren compatibles en l'àmbit del PE, el manteniment de les activitats agràries que es registren en el moment de l'aprovació d'este.
2. Es prohibeix l'ampliació de les àrees actualment existents dedicades a l'activitat agrícola, com també la superfície d'estes. El cultiu d'espècies forestals de caràcter intensiu únicament podrà efectuar-se sobre estes àrees.
3. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a 10 anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
4. Es prohibeixen, amb caràcter general, les pràctiques agrícoles sota la modalitat d'hivernacle o túnel.
Article 31. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats agropecuàries
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària existents en el moment de l'aprovació d'estes normes podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per estes.
2. Es prohibeix, amb caràcter general, tot tipus d'edificació de nova planta, com també construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària (magatzems de productes i maquinàries, quadres, estables, etc.), o a la primera transformació de productes (assecadors, serradores, etc.).
Article 32. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que els s'apliquen, d'acord amb els períodes, limitacions i condicions establits pels organismes competents. En tot cas, es prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.
Secció 3ª
Activitats ramaderes
Article 33. Concepte i règim general d'ordenació
1. Es consideren ramaderes les activitats relacionades amb l'explotació, la cria, la reproducció i l'aprofitament de les espècies animals. Amb caràcter general, l'exercici d'esta activitat se sotmetrà a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals haurà de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:
a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
3. Segons s'estableix en l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no podran ser destinats al pasturatge, almenys, durant els cinc anys posteriors a este.
Article 34. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
1. Queden prohibides les construccions ramaderes de nova planta en l'àmbit del paratge. Esta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i dormidors.
2. Les construccions i instal·lacions ramaderes existents en el moment de l'aprovació d'estes normes podran continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no podran ampliar la superfície ocupada per estes.
Secció 4ª
Aprofitament forestal
Article 35. Terrenys forestals
1. A l'efecte d'este PE, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article segon de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.
2. Es promourà la declaració d'utilitat pública pel Consell de la Generalitat, a l'efecte previst en la legislació forestal, dels terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del PE que no tinguen encara esta consideració.
3. Es promourà la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'Ajuntament o propietaris particulars de terrenys forestals per a la realització de labors de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.
Article 36. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'estes normes, la repoblació de terrenys forestals haurà d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que se li apliquen.
Article 37. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, a efectes d'este PE, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de selecció, llenyes, corfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen en els terrenys forestals. Estos aprofitaments requeriran d'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge hauran d'ajustar-se al que disposen les normes i els plans sectorials que se li apliquen.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. L'aprofitament de pastos i recursos cinegètics podrà limitar-se quan es puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o hi haja arbres joves, especialment en zones repoblades o en procés de regeneració.
5. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals es realitzarà, exclusivament, a través de vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.
6. Les restes de tales, podes o qualsevol altre tractament silvícola que implique l'extracció o eliminació de matèria vegetal que puga incrementar el risc d'incendi o de transmissió de plagues o malalties, hauran de ser eliminades pel propietari o concessionari en el termini no superior a 30 dies amb posterioritat a estes.
Article 38. Incendis forestals
1. En general i en matèria d'incendis forestals, este PE està subjecte a allò que s'ha determinat per la legislació sectorial específica en matèria d'incendis forestals.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de sòl no urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, estableix, en l'article 4, que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es podran destinar al pasturatge en els cinc anys següents.
Secció 5ª
Activitat cinegètica
Article 39. Normes generals
1 L'activitat cinegètica es considera compatible en l'àmbit del PE, quedant subjecta als períodes i condicions establits en la legislació sectorial específica i articles següents.
2 En particular, la caça està permesa en aquells terrenys que actualment compleixen les condicions legals establides per a esta activitat.
Article 40. Ordenació cinegètica
1. En general, i en matèria d'ordenació cinegètica, este PE està subjecte al que disposa la legislació sectorial que se li aplique.
2. En aquells vedats vinculats al paratge es fomentarà l'establiment de les zones de reserva cinegètica dins del mateix àmbit del paratge.
3. Sense perjudici del que disposa la regulació sectorial sobre períodes de veda i espècies cinegètiques a la Comunitat Valenciana, la conselleria competent en matèria de medi ambient podrà determinar en l'àmbit del PE, si així ho requereix l'estat dels recursos cinegètics, limitacions específiques en les espècies abatibles i períodes hàbils.
Secció 6ª
Activitat industrial
Article 41. Activitat industrial
Pel fet de considerar-se incompatible amb els objectes de protecció d'este PE, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus, incloent les instal·lacions de magatzematge o primera transformació de productes primaris.
Secció 7ª
Ús públic del paratge
A) Pla d'ús públic del paratge
Article 42. Pla d'ús públic del paratge
1. Es fomentarà l'elaboració d'un Pla d'ús públic del paratge que contindrà les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta.
2. El Pla l'haurà d'aprovar l'Ajuntament, amb informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
B) Allotjament turístic i altres activitats hostaleres i recreatives vinculades a construccions
Article 43. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibeixen els càmpings i campaments públics i privats de turisme en tot l'àmbit del paratge natural municipal.
Article 44. Activitats recreatives i d'esbarjo vinculades a construccions
1. Només es permetran en les àrees preparades a este efecte.
2. Tindran la consideració d'equipaments públics i s'explotaran directament o indirectament per l'Ajuntament, amb l'aplicació de mesures correctores en matèria de contaminació acústica, eliminació de barreres arquitectòniques i d'espectacles públics, seguretat i higiene.
Article 45. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 27 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esbarjo queden subjectes, amb caràcter general i conforme a les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars d'este PE, a les determinacions següents:
. Es prohibeix la construcció de noves instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
. Les instal·lacions o edificacions de caràcter recreatiu hauran de recolzar-se preferentment sobre construccions preexistents, evitant en la mesura que es puga les edificacions de nova planta. La reconversió no podrà comportar un augment de l'alçada de l'edificació i haurà de resoldre adequadament la depuració dels abocaments.
C) Activitats recreatives no vinculades a construccions
Article 46. Gaudi concentrat
El gaudi concentrat es defineix com aquell que es desenrotlla en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com ara taules, bancs i papereres.
Article 47. Circulació motoritzada al paratge
1. Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada fora de les carreteres i els camins agrícoles i forestals del paratge excepte amb fins d'aprofitament agrari i forestal.
2. S'exceptuen de l'autorització anterior:
. Els vehicles autoritzats per l'Ajuntament.
. Els vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
. Els vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
. Els vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Article 48. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure en tot l'àmbit del paratge.
Article 49. Activitats esportives organitzades
1. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a este fi en l'àmbit del paratge, requerirà autorització prèvia de l'Ajuntament.
2. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present en la zona.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quad i semblants.
Secció 8ª
Activitats d'urbanització i edificació
Article 50. Urbanisme
L'àmbit del PE, a l'efecte urbanístic, manté la seua actual classificació de sòl no urbanitzable de protecció forestal.
Article 51. Edificació
1. Sense perjudici del que estableix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del sòl no urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic, i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables.
2. Amb caràcter general, es permet en tot l'àmbit del paratge la rehabilitació o reconstrucció d'edificacions preexistents, per a la qual cosa s'haurà de respectar en el seu disseny i composició les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial atenció a harmonitzar els sistemes de coberta, cornisa, posició de forjats, ritmes, dimensions de buits i massissos, composició, materials, color extern i detalls constructius. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'estes edificacions al seu entorn, podrà exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent la utilització de documents gràfics.
3. Les obres que es duguen a terme en construccions o edificacions catalogades s'hauran d'ajustar al que estableix el planejament urbanístic.
Secció 9ª
Infraestructures
Article 52. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, viaris, abastiment d'aigua i sanejament, abocadors de residus sòlids, etc., excepte les previstes en el programa d'actuacions o les destinades al servei d'instal·lacions i activitats autoritzades en el PE, al compliment dels objectius allí plantejats, com també aquelles destinades a l'interés general.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, manteniment o remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus haurà d'atenir-se, a més de a les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als següents requisits genèrics:
. Els traçats i emplaçaments hauran de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o farciments d'estes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.
. Durant la realització de les obres hauran de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i a l'acabament de les obres s'haurà d'efectuar la restauració del terreny i de la coberta vegetal. Així mateix, s'evitarà la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.
. Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures hauran d'obtenir-se, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de llicència urbanística.
Article 53. Estudi d'impacte ambiental
A més dels supòsits previstos en la legislació d'impacte ambiental i en l'article 162 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana, queden sotmesos al procediment d'estimació d'impacte ambiental, d'acord amb el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, les carreteres, camins i pistes forestals o les seues ampliacions, quan no estiguen sotmesos al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, incloent, així mateix, les necessàries per a la defensa contra incendis forestals.
Secció 10ª
Activitats d'investigació
Article 54. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i els organismes especialitzats, l'Ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, promourà la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.
2. Estes activitats podran realitzar-se, atenent a les característiques d'estes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. A este respecte, se signaran amb els oportuns organismes i entitats científiques i acadèmiques, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en llista oberta que podrà adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.
b) Desenrotllament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerats d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional al paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa, econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'Ajuntament facilitarà el coneixement i promourà la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.
Article 55. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'esta normativa, s'estableix el següent règim específic per a la realització, per persones o entitats alienes a l'Ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient, d'activitats o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
a) Les actuacions que afecten directament o indirectament la flora, fauna o els hàbitats protegits requeriran autorització prèvia de l'Ajuntament. Amb esta finalitat, la persona o entitat que haja de realitzar l'activitat investigadora haurà d'adjuntar a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que s'ha de desenrotllar.
b) Les autoritzacions podran contenir condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cap la seua revocació si les investigacions s'aparten del que estableix la memòria del projecte presentat, o si les labors d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
c) Una vegada realitzat l'estudi científic autoritzat, la persona o entitat autoritzada haurà de presentar informe l'Ajuntament sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el cas que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte haurà d'aportar un exemplar de la publicació.
d) Les autoritzacions atorgades per a anellament científic d'aus no exclouen de la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents dels particulars, si és el cas.
e) Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen autorització prèvia, hauran de comunicar, això no obstant, al Consell de Participació o a l'Ajuntament l'existència del projecte, i facilitar-li l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.
TÍTOL III
Normes particulars
CAPÍTOL I
Concepte i aspectes generals
Article 56. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides mitjançant este PE, s'ha distingit la totalitat de l'àmbit del paratge com a àrea forestal per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora.
2. Les determinacions inherents a esta categoria de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i activitats permeses i prohibides per este PE.
Article 57. Interpretació
1. En tot allò no regulat en estes normes particulars s'aplicaran les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevaldran les normes particulars sobre les generals.
CAPÍTOL II
Àrea forestal
Article 58. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural on la vegetació proporciona un lloc idoni per als ecosistemes i recer d'un ampli espectre d'espècies faunístiques d'interés ecològic.
2. Els objectius plantejats per a esta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
. Preservar la qualitat ambiental.
. Conservació de la vegetació existent, potenciació d'esta i de la seua regeneració natural.
. Mantenir els processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
. Conservar i restaurar aquells elements arquitectònics singulars, com també les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar estos objectius comporta, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i s'hi permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.
Article 59. Localització
S'arreplega dins d'esta categoria la totalitat de l'àmbit del paratge.
Article 60. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures culturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i, en especial, mesures per a aconseguir la regeneració natural.
b) Els usos i actuacions destinats a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'este espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques, incloent actuacions i adequacions didacticonaturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
c) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
d) Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística, requeriran informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
f) Sense perjudici del que disposa l'article 19 d'estes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial per la seua intensitat o altres causes per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de la planta, i haurà de recol·lectar-se mitjançant tallada.
g) Infraestructura de defensa contra incendis forestals, i, si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a esta, que vinguen indicades en el Pla local de prevenció d'incendis forestals. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística haurà de tenir l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
h) Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el Pla de prevenció d'incendis, tal com preveu l'article 55 de la Llei forestal.
i) L'activitat cinegètica tal com es preveu en les disposicions de les normes generals de regulació d'usos i activitats d'este PE.
Article 61. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenvolupament dels usos permesos. En especial es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculats a la millora i conservació de la riquesa biològica de la zona o al desenrotllament d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en estos espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didacticonaturalístiques previstes en l'article anterior.
d) Construccions i edificacions públiques singulars, com ara construccions i edificacions vinculades a la defensa nacional, centres sanitaris especials, centres d'ensenyament i culturals, cementeris.
e) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que comporten deteriorament del paisatge.
f) Obres o magatzems i instal·lacions relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera, inclouen hivernacles, i infraestructures de servei a estes. Com també instal·lacions d'emmagatzematge o primera transformació de productes forestals.
g) Construccions o instal·lacions, de caràcter permanent o temporal, incloent tancaments i tanques, lligats a l'activitat cinegètica o pecuària.
h) Infraestructures de qualsevol tipus; excepte les directament vinculades a la prevenció i control d'incendis forestals o destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses.
i) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
j) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o el paisatge.
k) El trànsit de vehicles motoritzats fora dels camins en què s'autoritza expressament, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.
TÍTOL IV
Normes per a la gestió del paratge natural
Article 62. Règim general
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament d'Alcublas.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient podrà prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge atendrà al marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, com també les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals.
4. La gestió del paratge, pel que fa al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, podrà delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Esta gestió també podrà encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'Ajuntament podrà promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats en el paratge i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonómica i local i del sector privat, com ara una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.
Article 63. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalizar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats hi ha el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Solana y Barranco Lucía, segons el que establix l'Acord de declaració del paratge.
TÍTOL V
Mecanisme de finançament
Article 64. Règim general
1. El finançament del paratge natural municipal anirà a càrrec de l'Ajuntament d'Alcublas.
2. L'Ajuntament d'Alcublas habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
3. La Conselleria de Territori i Habitatge podrà participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 27 de desembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
TÍTOL VI
Règim sancionador
Article 65. Règim sancionador
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estaran obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i a restituir els llocs i elements alterats a la seua situació inicial.

linea