diari

ACORD de 20 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts, durant la seua tramitació. [2006/X755]

(DOGV núm. 5184 de 25.01.2006) Ref. Base de dades 0441/2006

ACORD de 20 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts, durant la seua tramitació. [2006/X755]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 20 de gener de 2006, va adoptar l'acord següent:
Per Orde de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment per a la declaració del Paisatge Protegit de les Sorts. Mentre culmina el procediment administratiu de tramitació de la declaració, fins al moment de l'entrada en vigor amb l'aprovació prèvia definitiva pel Consell de la Generalitat, és necessari assegurar que en l'àmbit territorial afectat per la declaració no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental l'ordenació i la gestió de la qual són objecte de declaració com a paisatge protegit, de conformitat amb el que ha establit, en matèria de protecció preventiva, l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per raó d'això, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel Paisatge Protegit de les Sorts regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'este decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides, amb caràcter genèric, per l'article 28, apartat 1, a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), de l'esmentada Llei 11/1994 que afecten l'àmbit territorial establit en l'Orde de 29 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de les Sorts.
2. Estes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'ajustaran exclusivament als requisits i als condicionants ambientals establits en les seues respectives legislacions sectorials.
Tercer
No poden autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració del paisatge protegit fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es referix el present acord estaran vigents fins a la declaració del Paisatge Protegit de les Sorts, sense que en cap cas la vigència d'estes puga superar els tres anys.
Cinqué
El present acord tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 20 de gener de 2006
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea