diari

DECRET 42/1996, de 5 de març, del Govern Valencià, de modificació parcial del Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2710 de 15.03.1996) Ref. Base de dades 0446/1996

DECRET 42/1996, de 5 de març, del Govern Valencià, de modificació parcial del Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de Creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
El Decret 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, regula, entre altres extrems, l'organització i el funcionament del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
La posada en funcionament de l'esmentat Registre, tal com es concep en el decret, planteja dificultats a l'hora de la seua aplicació pràctica, pel que fa a tres aspectes fonamentals. El primer d'aquests és conjugar els registres ja existents en les diverses conselleries les competències de les quals es transfereixen. En un segon terme, es podrà compatibilitzar el treball del Registre i el seu tractament informàtic. I, en últim extrem, es podrà adequar el decret a l'organització actual de l'Administració de la Generalitat Valenciana i a la pròpia de la Conselleria d'Administració Pública, d'acord amb el que disposa el Decret 210/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'esmentada Conselleria.
Per tant, a proposta del conseller d'Administració Pública i després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió de 5 de març de 1996,
DECRETE
Article 1
Modificar els apartats 2 i 3 de l'article 2; els apartats 1 i 2 de l'article 6; l'apartat 3 de l'article 7; l'apartat 3 de l'article 8; els apartats 1, 2, 3 i 5 de l'article 9, i l'apartat 1 de l'article 16. Els esmentats articles quedaran amb la següent redacció:
«Article 2
2. La Direcció General de Justícia subministrarà al Registre els llibres de la funció en què figurarà imprès Generalitat Valenciana. Direcció General de Justícia. Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Quan el Registre de Fundacions reba els llibres, la unitat que s'encarregue d'aquestes funcions els firmarà i datarà, també numerarà el volum i li assignarà, si fa al cas, la província.
3. Correspon al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana la legalització dels llibres que han de dur, d'acord amb les disposicions legals vigents, les fundacions inscrites.»
«Article 6
1. El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana és únic, i es durà pel sistema de full personal, d'acord amb els principis de legalitat i publicitat.
2. En el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana es duran els següents llibres, fitxers i lligalls:
a) Llibre diari de presentació de documents.
b) Llibre o carpeta d'inscripcions.
c) Fitxer o carpeta de legalitzacions.
d) Fitxer o carpeta de dipòsit de comptes.»
«Article 7
3. El fitxer o carpeta de legalitzacions s'utilitza per a fer constar les relatives als llibres que en cada fundació s'òbriguen d'acord amb les disposicions vigents. Es durà mitjançant l'obertura d'una fitxa per a cada fundació, ordenades pel número del registre particular, i s'hi farà constar la classe i quantitat de llibres legalitzats i la data de legalització.
L'altre exemplar de la instància es tornarà a la fundació sol·licitant.»
«Article 8
3. Tots els documents que hagen de ser inscrits, dipositats o arxivats en el Registre, es presentaran acompanyats, si pot ser, del corresponents suport informàtic.»
«Article 9
1. El Registre qualificarà la legalitat formal i la validesa material dels documents presentats a inscripció o dipòsit, pel que es derive d'aquests documents i dels assentaments del Registre, i sol·licitarà els informes que, si s'escau, siguen preceptius, per tal de procedir, si la qualificació és favorable, a la pràctica de les diligències sol·licitades, en el termini comú de tres mesos.
2. Si la qualificació és desfavorable, perquè el Registre aprecia defectes en la regularitat o validesa dels documents, denegarà la pràctica de les diligències sol·licitades i ho notificarà a qui presentà els documents, dins del termini assenyalat en el número 1 d'aquest article.
3. En la notificació, el Registre hi farà constar si el defecte és o no esmenable.
En el primer cas, a sol·licitud dels representants de la fundació, constarà al marge de l'assentament causat en el llibre diari per la sol·licitud denegada que, per defectes esmenables observats en la qualificació, s'obri un termini de tres mesos perquè puguen esmenar-se.
Mitjançant la segona nota marginal, practicada a continuació de l'anterior, es farà constar que els defectes han estat esmenats, si s'escau, o que ha transcorregut el termini sense fer-ho.
5. D'acord amb el que disposa l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, si transcorre el termini de tres mesos per a fer la inscripció o el dipòsit, sense que aquests es formalitzen, s'entendrà estimada la sol·licitud d'inscripció o practicat el dipòsit, i es podrà exigir el número de registre o expedient en la sol·licitud de certificat d'acte presumpte a què fa referència l'article 44 de l'esmentat text legal. Això s'entén sense perjudici del que es disposa sobre l'obertura del termini per a l'esmena o millora de la sol·licitud.»
«Article 16
1. Es crea la Comissió de Protectorat de la Generalitat Valenciana que estarà presidida pel conseller d'Administració Pública, actuarà com a vicepresident el director general de Justícia, i també en formaran part:
- Un representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda, designat pel seu conseller.
- Un representant de la Conselleria de Treball i Afers Socials, designat pel seu conseller.
- Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, designat pel seu conseller.
- Un representant del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana, designat pel seu president.»
Article 2
Eliminar l'apartat 5 de l'article 7, i l'apartat 6 d'aquest article passa a constituir el 5.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller d'Administració Pública per a dictar les disposicions que calguen per al desplegament i l'aplicació d'aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de març de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller d'Administració Pública,
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO

linea