diari

DECRET 38/1996, de 5 de març, del Govern Valencià, que modifica el Decret 49/1990, de 12 de març, pel qual s'estableixen reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.

(DOGV núm. 2710 de 15.03.1996) Ref. Base de dades 0447/1996

DECRET 38/1996, de 5 de març, del Govern Valencià, que modifica el Decret 49/1990, de 12 de març, pel qual s'estableixen reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.
Per a l'efectivitat del sistema de descomptes en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu, amb origen i destinació dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, gaudits per pensionistes i persones majors de 65 anys, es va possibilitar, amb el Decret 49/1990, de 12 de març, del Govern Valencià, i la seua ordre de desplegament, de 21 de setembre de 1990, la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats de transport de viatgers d'ús públic col·lectiu.
En l'esmentat reglament es va establir la possibilitat de formalitzar convenis singularitzats en els quals s'establiren les línies a què s'aplicarien els descomptes i en aquests es va xifrar la reducció del preu del bitllet que l'empresa afectada aplicarà, així com la subvenció que la Conselleria de Treball i Afers Socials pagarà a aquesta.
Un dels objectius que presideix la política del Govern Valencià és l'agilització de la gestió administrativa que implica la formalització dels oportuns convenis de col·laboració amb les empreses concessionàries privades de transport terrestre de viatgers per carretera d'ús públic col·lectiu.
Per altra part, la imperiosa necessitat de fomentar i de donar el protagonisme degut a les associacions que configuren, de forma progressiva i consolidada, la xarxa d'empreses privades, pertanyents a aquest sector del transport terrestre, motiva la nova reglamentació que ara es proposa.
Aquestes raons, avalades per l'experiència aconseguida amb la implantació de la regulació existent fins a aquest moment, fan que es considere oportuna la modificació de l'article 3 del decret que va servir de base per a l'obtenció de les reduccions previstes.
Tenint en compte totes aquestes consideracions, el conseller de Treball i Afers Socials proposa, fent ús de les competències que té atribuïdes pel Decret 262/1995, de 29 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Treball i Afers Socials, i la seua modificació pel Decret 359/1995, de 29 de desembre, l'aprovació de la reglamentació.
Per tot això, amb audiència prèvia al sector, en virtut del que estableix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i conformement als articles 22.e) i 35.c) de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, a proposta del conseller de Treball i Afers Socials i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de març de 1996,
DECRETE
Article únic
Donar una nova redacció a l'article 3 del Decret 49/1990, de 12 de març, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys, amb el següent text:
«Article 3
Perquè els esmentats beneficis es facen efectius, es faculta el conseller de Treball i Afers Socials perquè, en nom i representació del Govern Valencià, formalitze els escaients convenis de col·laboració, d'àmbit provincial, amb les associacions o federacions representatives de les empreses concessionàries privades i es xifra en els esmentats convenis la reducció del preu del bitllet que cada una de les empreses aplicarà, així com la subvenció que la Conselleria de Treball i Afers Socials abonarà a l'associació o federació corresponent.
Cada una de les associacions o federacions representatives del sector, a nivell provincial, formalitzarà els escaients protocols d'actuació amb les diferents empreses concessionàries privades que s'acullen al que preveu aquesta norma, i es determinaran els serveis i les línies a què s'aplicaran els descomptes convinguts, així com la part del global de la subvenció que escaiga a cada una de les empreses acollides.»
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queda vigent l'Ordre de 21 de setembre de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, en allò que no s'opose al que s'estableix en normes de superior rang jeràrquic.
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 de març de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller de Treball i Afers Socials,
JOSÉ SANMARTíN ESPLUGUES

linea