diari

DECRET 15/1999, de 2 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [1999/M1408]

(DOGV núm. 3438 de 19.02.1999) Ref. Base de dades 0457/1999

DECRET 15/1999, de 2 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [1999/M1408]
La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, configura la universitat com un servici públic l’origen i fi del qual es troba en la societat a què servix. Per això crea el Consell Social com a òrgan institucional específic dins de l’estructura universitària, capaç de garantir la participació real dels diferents sectors de la nostra societat en la vida i el govern universitari.
La Llei 4/1985, de 16 de març, del Consell Social de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, regula la composició, les funcions i el funcionament del mencionat òrgan, i establix en l’article 7 que en el termini de tres mesos des de la data de la seua constitució, cada consell social elaborarà el seu propi reglament d’organització, que se sotmetrà a l’aprovació del Govern Valencià.
Després de l’aprovació dels Estatuts de la Universitat Jaume I, s’ha procedit a la constitució del Consell Social, que en la sessió del Ple del dia 29 de juliol de 1998, amb les modificacions introduïdes en la reunió de 21 de desembre de 1998, va aprovar per unanimitat la proposta de Reglament d’Organització i Funcionament.
Vist l’article 7 de la Llei 4/1985, de 16 de març i les altres disposicions d’aplicació general, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la sessió del dia 2 de febrer de 1999,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, segons el text de l’annex que acompanya el present decret.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de febrer de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
MANUEL TARANCÓN FANDOS
ANNEX
Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Òrgan universitari col·legiat
El Consell Social de la Universitat Jaume I és l’òrgan col·legiat d’àmbit general que articula la participació de la societat en aquesta Universitat i que col·labora en l’obtenció dels recursos necessaris per a mantenir el seu funcionament econòmic i financer.
Article 2. Autonomia
El Consell Social de la Universitat Jaume I gaudeix, en l’exercici de les competències pròpies establertes per la legislació, de plena independència i autonomia.
Article 3. Pressupost
El Consell Social ha de tenir una consignació específica en el pressupost de la Universitat Jaume I.
Article 4. Seu
El Consell Social de la Universitat Jaume I té la seu al campus universitari de la ciutat de Castelló de la Plana.
Article 5. Règim jurídic
Els acords del Consell Social esgoten la via administrativa i són impugnables directament davant dels òrgans jurisdiccionals.
TÍTOL I
Dels membres del Consell Social
Article 6. Composició
1. El Consell Social està compost pel president i 14 vocals:
a) El president, nomenat pel Govern Valencià, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, després d’escoltar el rector de la Universitat Jaume I i d’emetre l’informe a què fa referència l’article 46.3, b) dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
b) El rector de la Universitat Jaume I, com a vocal.
c) El secretari general de la Universitat Jaume I, com a vocal.
d) El gerent de la Universitat Jaume I, com a vocal.
e) Tres vocals més elegits per la Junta de Govern de la Universitat Jaume I entre els seus membres, d’acord amb el seu reglament intern i els Estatuts vigents.
f) Dos representants designats per les organitzacions sindicals més representatives a la Comunitat Valenciana, d’acord amb les normes vigents, com a vocals.
g) Dos representants designats per les associacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les normes vigents, com a vocals.
h) Dos representants elegits per la Diputació Provincial, entre els membres dels òrgans de govern de les corporacions locals de la província de Castelló, com a vocals.
i) Dos representants de reconegut prestigi i especial qualificació i relleu, elegits per les Corts Valencianes, com a vocals.
2. La condició de membre del Consell Social és intransferible i no es poden delegar les funcions conferides, excepte en cada cas concret i amb la justificació prèvia per escrit i en favor d’un altre membre del Consell Social.
Article 7. Dels vocals
Els vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I són nomenats d’acord amb allò que disposa la Llei 4/1985, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, del Consell Social de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
Article 8. Duració del mandat
1. El mandat del president del Consell Social és de quatre anys i pot ser reelegit una sola vegada consecutiva.
2. El mandat dels vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I que representen els interessos socials, té una duració de quatre anys i pot ser renovat per un altre període igual, sense perjudici de la possible renúncia o remoció dels vocals.
3. El mandat dels vocals procedents de la Universitat Jaume I està lligat a la seua condició de rector, secretari general i gerent. Els vocals proposats per la Junta de Govern, la representació de la qual és indelegable, romanen en aqueixa condició mentre són membres de la Junta de Govern de la Universitat Jaume I i, com a màxim, per un temps de quatre anys, llevat que la mateixa Junta de Govern n’acorde una duració inferior o la seua remoció.
4. Quan un membre del Consell Social cause baixa per alguna de les causes previstes en aquest Reglament, l’autoritat competent, a proposta de l’organisme o institució pertinent, ha de designar un substitut pel temps que falte per a la conclusió del corresponent mandat, d’acord amb el procediment que assenyala la llei.
Article 9. Drets dels vocals
Són drets dels vocals:
a) Sol·licitar i obtenir informació dels temes de la seua competència, en el Consell Social i en la Universitat Jaume I, que interessen per al millor funcionament d’aquest o per al millor exercici de les competències que li estan atribuïdes. La informació s’ha de sol·licitar amb la suficient antelació, si és procedent, al Rectorat de la Universitat, a través del president del Consell Social. Si hi ha discussió sobre aquest punt, decideix el Ple del Consell Social, si així ho creu convenient el vocal afectat.
b) Presentar propostes al Ple perquè es considere un determinat assumpte.
c) Percebre les compensacions econòmiques en concepte d’indemnització per assistència a les sessions, tant del Ple com de les comissions, i també la compensació de les despeses ocasionades pels desplaçaments a què l’activitat del Consell Social done lloc. La quantia es determinarà anualment en aprovar-se el pressupost del Consell Social.
Article 10. Deures dels vocals
Són deures dels vocals:
a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions de què formen part.
b) Complir les comeses que els siguen encomanades pels òrgans del Consell Social.
Article 11. Incompatibilitats
1. La condició de president del Consell Social o la de vocal d’aquest en representació dels interessos socials, és incompatible amb la de membre de la comunitat universitària, en qualsevol de les seues categories i modalitats, excepte per als qui es troben en situació d’excedència voluntària o jubilació amb anterioritat a la data de la seua designació.
2. Són igualment incompatibles els qui exerceixen, per si o per persona interposada, un càrrec directiu en una empresa o societat que contracte amb la Universitat Jaume I, de manera permanent o ocasional, obres, serveis o subministraments.
3. Els membres del Consell Social nomenats en representació dels interessos socials no poden ser personal docent i investigador, personal d’administració de serveis, o estudiants, en tots els casos en actiu, de la Universitat Jaume I.
Article 12. Responsabilitat
La responsabilitat del president i dels vocals del Consell Social és exigible d’acord amb les normes vigents.
Article 13. Pèrdua de la condició de vocal
Els vocals perden la condició de membres del Consell Social per les causes següents:
a) Per acabament del termini per al qual van ser elegits, per renúncia o dimissió formulada i acceptada pel president, per mort i per incompatibilitat, d’acord amb allò que s’ha previst en la legislació vigent.
b) Per incompliment reiterat dels deures inherents al seu càrrec, incloent-hi la realització d’activitats contràries al bon funcionament de la Universitat, amb la proposta prèvia raonada de substitució a qui l’haja designat. A aquests efectes, la no assistència injustificada a tres sessions consecutives del Ple o a sis també consecutives de la comissió de què formen part, es considera incompliment reiterat.
c) Per pèrdua, si escau, de la representació que exerceixen, per remoció acordada per l’òrgan que va nomenar la persona integrant del Consell Social i per realització d’activitats contràries al bon funcionament de la Universitat, a iniciativa del rector, i mitjançant acord majoritari del Ple del Consell Social de proposar a l’òrgan corresponent el seu cessament.
d) Per condemna penal ferma que comporte la inhabilitació o suspensió per a càrrecs públics o per incapacitat declarada ferma judicialment, fins que siguen rehabilitats.
Article 14. Cessament de vocals
1. El president, després d’escoltar el Ple del Consell Social, pot proposar el cessament d’un vocal a l’autoritat o òrgan que el va designar en els següents supòsits:
a) Si en el termini d’un mes des que concórrega en un vocal una causa d’incompatibilitat, aquest no ha optat per un lloc o un altre dels declarats incompatibles. Durant aquest termini quedarà en suspens la seua condició de vocal.
b) Per l’abandó manifest de les obligacions del càrrec, mitjançant acord del Consell Social adoptat per la majoria absoluta dels seus membres.
2. Després de proposar el cessament, l’autoritat competent analitzarà la petició i, si escau, la designació del nou membre en el termini de tres mesos.
3. De la mateixa manera s’ha de procedir quan es produïsca una vacant per qualsevol altre motiu.
TÍTOL II
De des competències del Consell Social
Capítol I
Competències generals
Article 15. Competències
1. El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat Jaume I. Corresponen al Consell Social les competències que, en matèria de règim intern i d’ordre social, li atribueixen la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i la Llei 4/1985, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, del Consell Social de les Universitats de la Comunitat Valenciana, a més de les establertes en el Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló.
2. En el desenvolupament de les seues funcions, el Consell Social pot formular, en general, suggeriments i propostes als òrgans competents, tendents a racionalitzar i millorar el funcionament i rendiment dels serveis universitaris, com també buscar els mitjans econòmics i socials per a millorar el desenvolupament i la qualitat de l’activitat de la Universitat.
Capítol II
Competències específiques
Article 16. Competències d’ordre econòmic i de personal
Són competències del Consell Social de la Universitat Jaume I, de caràcter econòmic i de personal les següents:
a) Aprovar el pressupost anual de la Universitat Jaume I amb la documentació justificativa dels seus ingressos i despeses a què es refereix l’article 54 de la Llei de Reforma Universitària, i també la programació plurianual de la Universitat, a proposta de la Junta de Govern, i els plans d’inversió d’aquesta naturalesa, la supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels serveis.
b) Aprovar definitivament la memòria econòmica anual de la Universitat elaborada per la Gerència, sota la direcció del Rectorat, i aprovada per la Junta de Govern i pel Claustre.
c) Aprovar la subscripció de contractes sobre inversions que tinguen una duració superior a un any, mitjançant la utilització de fons de finançament plurianual.
d) Rebre informació sobre l’evolució i l’estat d’execució dels ingressos i despeses del pressupost de la Universitat.
e) Acordar, a proposta de la Junta de Govern, l’aprovació dels expedients de modificació pressupostària que suposen transferències de despeses corrents a despeses de capital, del pressupost aprovat.
f) Acordar, a proposta de la Junta de Govern de la Universitat, l’aprovació dels expedients de modificació pressupostària que impliquen transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol del pressupost aprovat, amb l’autorització prèvia de la comunitat autònoma.
g) Autoritzar operacions d’endeutament a mitjà i a llarg termini amb entitats públiques o privades, per a finançar plans d’inversions previstos en els pressupostos, com també ser informat de les operacions de tresoreria a què es refereix l’article 65.1, k) dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
h) Ser informat del resultat de la contractació de les obres, serveis i subministraments, per garantir la deguda publicitat.
i) Autoritzar l’adquisició dels béns d’equip necessaris per al desenvolupament dels programes d’investigació pel procediment negociat sense publicitat.
j) Fixar les taxes acadèmiques corresponents als ensenyaments conduents a l’obtenció de títols, d’acord amb les competències que li atribuïsca en la matèria la legislació vigent.
k) Concedir l’autorització prèvia a la Junta de Govern, per a la disposició de béns patrimonials de caràcter immoble i la resta de béns i drets de la Universitat Jaume I.
l) Conèixer dels procediments d’auditoria i control comptable de la Universitat, i també dels resultats de les auditories externes, que, si escau, es porten a cap, d’acord amb els procediments legalment establerts i amb la documentació exigida.
m) Aprovar els projectes d’obres que impliquen expropiacions d’acord amb allò que s’ha establert en l’article 142 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
n) Aprovar l’assignació, amb caràcter individual, d’altres conceptes retributius extraordinaris del professorat, en consideració a exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants, en els termes que propose, si escau, la Junta de Govern.
o) Informar sobre el nomenament del gerent de la Universitat, que ha de fer el rector.
p) Conèixer l’estructura i composició de la relació de llocs de treball del personal de la Universitat.
q) Determinar, a proposta del secretari del Consell Social, el personal administratiu que ha de prestar-hi servei, d’acord amb les necessitats derivades de la seua organització i funcions.
r) Fixar les compensacions econòmiques que puguen percebre els membres del Consell Social per la seua assistència a aquest i als seus òrgans col·legiats.
Article 17. Competències en matèria de docència, formació i investigació
Són competències del Consell Social de la Universitat Jaume I de caràcter docent i investigador les següents:
a) Vetlar perquè la Universitat realitze la docència en el marc del ple desenvolupament de les capacitats intel·lectuals i personals en el respecte als principis democràtics de convivència.
b) Proposar al Govern Valencià l’autorització de la implantació de noves titulacions i informar sobre els plans d’estudi de títols oficials que es presenten per a la seua homologació al Consell d’Universitats.
c) Informar sobre els criteris generals de concessió de beques, ajudes i crèdits als estudiants, que s’atorguen a càrrec del pressupost de la Universitat.
d) Establir un sistema de beques i d’ajudes a l’estudi, que permeta pal·liar la incidència de les taxes acadèmiques en l’alumnat amb menys recursos familiars i personals.
e) Establir, amb l’informe previ del Consell d’Universitats, les normes que regulen la permanència a la Universitat Jaume I dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis que es determinen, d’acord amb les característiques dels respectius estudis.
f) Analitzar el grau d’implantació de les titulacions, i realitzar els estudis pertinents per a conèixer l’equilibri entre l’oferta i la demanda dels titulats, per a així poder adequar els estudis a les demandes socials i d’ocupació.
g) Fomentar la relació del Consell Social amb institucions, associacions i, en especial, amb antics alumnes de la Universitat i altres col·lectius de la societat civil, per a dissenyar les estratègies necessàries a la formació contínua.
h) Ser informat del contingut de la memòria anual de la Universitat.
i) Ser informat de les línies d’investigació que es desenvolupen a la Universitat.
j) Col·laborar amb els òrgans de govern de la Universitat en la definició de les línies prioritàries d’investigació, per tal d’adequar els principis arreplegats en els Estatuts de la Universitat amb la utilitat social.
k) Realitzar un seguiment de la investigació aplicada a la societat de Castelló.
l) Promoure el finançament de caràcter públic i privat per a millorar el desenvolupament de l’estudi, la docència i la investigació, i fomentar el mecenatge.
m) Proposar la subscripció de convenis d’adscripció a la Universitat Jaume I, com a instituts universitaris, d’institucions o centres d’investigació o creació artística de caràcter públic o privat.
n) Promoure la subscripció de convenis d’investigació i desenvolupament, i afavorir una màxima potenciació dels vincles entre la societat i els equips d’investigació de la Universitat Jaume I.
o) Promoure la inserció en la comunitat científica internacional del personal de la Universitat, i promoure també l’intercanvi d’estudiants en programes d’àmbit supranacional.
Article 18. Competències en matèria d’organització, normativa i de funcionament
Són competències del Consell Social en matèria d’organització, normativa i de funcionament les següents:
a) Proposar als òrgans de govern de la Comunitat Valenciana, seguint els tràmits establerts, la creació, modificació o supressió de facultats, escoles i instituts.
b) Informar sobre la creació de residències universitàries i de col·legis majors de la Universitat Jaume I, com també l’adscripció d’altres mitjançant convenis amb les institucions públiques o privades corresponents, tant nacionals com estrangeres, en l’àmbit de les seues competències pròpies.
c) Emetre informe sobre la designació de la persona que ha de presidir el Consell.
d) Elaborar les pròpies normes d’organització i funcionament, i modificar-les, si escau.
e) Conèixer els projectes de modificació dels Estatuts de la Universitat.
f) Redactar i aprovar una memòria de les activitats del Consell, amb caràcter anual i, si aquest ho considera oportú, presentar-la al Claustre de la Universitat.
g) Donar publicitat als acords del Consell.
h) Sol·licitar dels òrgans de la Universitat les dades o la informació que requerisca per al desenvolupament de les seues funcions.
i) Establir vies d’informació i col·laboració amb els consells socials de les universitats espanyoles, especialment amb els de les universitats de la Comunitat Valenciana.
j) Analitzar i supervisar el rendiment dels diversos serveis de la Universitat, i formular, si escau, suggeriments i propostes als òrgans competents tendents a millorar el funcionament de l’activitat universitària, per a la qual cosa pot sol·licitar informes, a instància d’almenys una cinquena part dels membres del Consell, i demanar als òrgans corresponents totes les dades que considere oportunes.
k) Les altres competències no relacionades en aquest reglament, que li atribuïsquen normes de rang superior.
Article 19. Execució dels acords
L’execució dels acords del Consell Social, en les matèries pròpies de la seua competència, correspon al rector de la Universitat Jaume I. El president del Consell Social ha de col·laborar en el compliment dels acords adoptats.
TÍTOL III
Dels òrgans del Consell Social
Article 20. Òrgans
Són òrgans del Consell Social de la Universitat Jaume I:
a) Unipersonals: el president, els vicepresidents i el secretari.
b) Col·legiats: el Ple i les comissions.
Capítol I
Dels òrgans unipersonals
Secció primera
El president
Article 21. Funcions
1. El president del Consell Social n’exerceix la màxima representació.
2. Són funcions específiques del president:
a) Exercir la direcció del Consell Social.
b) Garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les competències del Consell Social.
c) Garantir el compliment dels fins del Consell Social.
d) Organitzar i dirigir els serveis administratius i de personal del Consell Social, i vetlar pel seu adequat funcionament.
e) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell Social.
f) Convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions del Ple i de les comissions, quan hi assistisca.
g) Dirigir les deliberacions del Ple i de les comissions, quan hi assistisca.
h) Nomenar els vicepresidents entre els vocals del Consell Social, com també cessar-los.
i) Nomenar i cessar el secretari, després d’escoltar el Ple del Consell Social.
j) Ordenar els pagaments necessaris per al funcionament del Consell Social, de conformitat amb el procediment legalment establert.
k) Interpretar qualsevol dubte que puga sorgir en l’aplicació d’aquest reglament.
3. El president cessa en les seues funcions per incapacitat legal, dimissió, incompatibilitat o destitució per l’autoritat que l’ha nomenat.
Secció segona
Els vicepresidents
Article 22. Nomenament i funcions
1. El Consell Social de la Universitat Jaume I pot tenir dues vicepresidències, els titulars de les quals són nomenats pel president, després d’escoltar els altres vocals. El Ple ha de ser notificat dels nomenaments.
2. Correspon als vicepresidents exercir les competències que el president del Consell Social determine per delegació, entre les fixades per aquest reglament i l’altra legislació aplicable, i substituir el president, per ordre seua, quan s’escaiga.
Secció tercera
El secretari
Article 23. Nomenament i funcions
1. El Consell Social ha de disposar d’un secretari, nomenat pel president, després d’escoltar els altres vocals, i que participa com a tal en les sessions. El seu nomenament s’ha de notificar al Ple.
2. El secretari manca de dret al vot si és nomenat entre les persones alienes al Consell Social. En aquest cas, el seu perfil ha d’atendre les funcions específiques que té encomanades i les seues retribucions, si pertoca, han de ser fixades mitjançant un acord del Ple del Consell Social.
3. Són funcions del secretari:
a) Vetlar per la ràpida comunicació al president de tots els assumptes que entren a la Secretaria, a l’efecte de la convocatòria reglamentària del Ple o a la seua remissió per a estudi per la comissió corresponent.
b) Organitzar l’arxiu, custodiar la documentació a càrrec seu i expedir certificats.
c) Facilitar als membres del Consell Social les informacions que li siguen sol·licitades per a tractar els assumptes dels plens i comissions.
d) Informar i documentar els actes i resolucions adoptades tant per les comissions com pel Ple.
e) Alçar acta de les reunions del Ple, amb el vistiplau del president, i actuar-hi com a fedatari dels actes i acords presos.
f) Remetre els acords del Consell Social a la Secretaria General de la Universitat Jaume I per a la seua publicació.
g) Els actes de gestió que li siguen atribuïts pel Ple i el president, o siguen derivats del càrrec, com també les altres funcions que li atribueix aquest Reglament, d’acord amb la legislació vigent.
4. El secretari pot estar assistit d’un vicesecretari, designat pel president a proposta del secretari, qui podrà actuar sense vot com a secretari de les comissions previstes en aquest reglament, i també assistir al Ple quan siga convocat, amb veu però sense vot. Si s’escau, el Consell Social fixarà les seues retribucions.
Capítol II
Dels òrgans col·legiats
Article 24. Ple i comissions
El Consell Social funciona en Ple i en comissions. Les comissions previstes en aquest reglament poden ser ampliades o reduïdes, mitjançant un acord del Ple i segons les necessitats que el seu funcionament determine.
Secció primera
El Ple
Article 25. Competències
Correspon al Ple:
a) L’elaboració i aprovació del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Jaume I, i també la modificació i elevació al Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació definitiva i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) L’elaboració del pressupost anual a fi d’incloure’l en el pressupost de la Universitat; cal incloure-hi les partides necessàries per a dotar la Secretaria del Consell Social dels mitjans materials i del personal suficient per a l’adequat compliment de les seues funcions.
c) L’elaboració de la memòria anual d’activitats.
d) Ser informat de la proposta de cessament de qualsevol dels seus membres.
e) La creació de les comissions a què es refereix aquest reglament.
f) Designar els vocals de les comissions.
g) Aprovar les propostes que li facen les diferents comissions previstes en aquest reglament.
h) Completar aquells aspectes concrets que no hagen sigut previstos o desenvolupats per aquest reglament i promulgar els acords corresponents.
i) Resoldre en última instància administrativa tots aquells assumptes i recursos que, en matèria pròpia de la seua competència d’acord amb la legislació vigent, se li plantegen.
j) Totes les altres competències que, sent funcions a exercir pel Consell Social, no estiguen atribuïdes als altres òrgans d’aquest, d’acord amb els Estatuts de la Universitat Jaume I.
Secció segona
Les comissions
Article 26. Classes
1. En el si del Consell Social de la Universitat Jaume I es poden constituir les següents comissions: Comissió Permanent, Comissió Econòmica, Comissió de Relacions Socials i Comissió d’Assumptes Universitaris. Quan resulte necessari, el Consell Social podrà constituir les comissions que, a més a més de les ja creades, es considere convenient, i en fixarà la composició, les funcions i el règim de funcionament.
2. La Comissió Permanent té les funcions a què es refereix l’article següent.
3. Les altres comissions són òrgans de suport al Ple del Consell Social, en les matèries pròpies de la seua competència; la seua finalitat principal és estudiar, informar, consultar, proposar o executar els assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió o execució d’aquells. Tenen caràcter consultiu i, únicament en els casos autoritzats per aquest Reglament, decisori, d’acord amb les directrius del Ple del Consell Social sobre això.
4. Les comissions poden decidir l’assistència d’assessors externs a les seues reunions segons els temes que s’hi tracten, i que actuaran amb veu però sense vot.
5. El secretari del Consell Social ho és també de les comissions, i pot delegar en el vicesecretari o en un altre membre d’aquestes per raons justificades.
Article 27. Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent està integrada per set membres, d’acord amb la següent composició:
a) El president del Consell Social, que la presideix.
b) El o els vicepresidents.
c) Una representació de la Universitat Jaume I, elegida entre els membres expressats en les lletres b) a e), ambdues inclusivament, de l’article 6 d’aquest reglament, equivalents a dos cinquens de la composició d’aquesta comissió, entre els quals s’ha d’incloure necessàriament el rector. Si el gerent no formara part d’aquesta comissió, se’l convocaria a les sessions, on actuaria amb veu però sense vot.
d) La resta dels vocals són elegits pel Ple del Consell Social.
2. Actua com a secretari de la Comissió el del Consell Social, amb veu però sense vot, llevat que en siga membre.
3. La Comissió Permanent pot tenir encomanades les funcions que la legislació vigent i, en particular, aquest reglament, atribuïsquen al Ple del Consell Social, amb l’acord previ de delegació d’aquest.
4. La Comissió Permanent exerceix també les funcions de desenvolupament i d’execució d’acords aprovats pel Ple que hagen sigut expressament delegades per aquest, i siguen necessàries per a la presa de decisions per raons d’urgència abans de la següent reunió del Ple, que haurà de ratificar-ho-hi.
Article 28. Comissió Econòmica
1. La Comissió Econòmica està integrada per cinc membres, dels quals les dues cinquenes parts corresponen a la representació de la Universitat Jaume I, elegida entre els membres expressats en les lletres b) a e), ambdues inclusivament, de l’article 6 d’aquest reglament, d’acord amb la següent composició:
a) La presideix el president del Consell Social i, per delegació, el vicepresident que designe.
b) Quatre vocals membres del Consell Social, elegits pel Ple.
2. Correspon a la Comissió Econòmica dictaminar i proposar als òrgans decisoris del Consell Social els acords sobre l’activitat econòmica i financera de la Universitat Jaume I, en els termes previstos en aquest reglament com a competències específiques del Consell Social en l’article 16.
Article 29. Comissió de Relacions amb la Societat
1. La Comissió de Relacions amb la Societat està integrada per cinc membres, dels quals les dues cinquenes parts corresponen a la representació de la Universitat Jaume I, elegida entre els membres expressats en les lletres b) a e) de l’article 6 d’aquest reglament, d’acord amb la següent composició:
a) La presideix el president del Consell Social i, per delegació, el vicepresident que designe.
b) Quatre vocals membres del Consell Social elegits pel Ple.
2. Correspon a la Comissió de Relacions amb la Societat, d’una banda, la proposta i realització de les activitats conduents a augmentar el finançament públic o privat de la Universitat, a fomentar la utilització social del treball universitari i a desenvolupar les manifestacions culturals i socials que impliquen els membres de la comunitat universitària, en els termes previstos en aquest reglament com a competències específiques del Consell Social; d’una altra banda, l’estudi i informe a la societat i a la Universitat Jaume I, periòdicament, sobre les necessitats professionals de l’entorn socioeconòmic de la Universitat, del grau de capacitació professional dels estudiants que han obtingut un títol de la Universitat Jaume I, de les accions necessàries per a l’obtenció ràpida del seu primer treball, i de les millores que, si pertoca, s’hagen de promoure per a l’adequació justa entre l’oferta i la demanda professional, dins de la màxima qualitat exigida, igualment en els termes previstos en aquest Reglament com a competències específiques del Consell Social.
Article 30. Comissió d’Assumptes Universitaris
1. La Comissió d’Assumptes Universitaris està integrada per cinc membres, dels quals les dues cinquenes parts corresponen a la representació de la Universitat Jaume I, elegida entre els membres expressats en les lletres b) a e), ambdues inclusivament, de l’article 6 d’aquest reglament, i s’hi garanteix la presència d’un estudiant, d’acord amb la següent composició:
a) La presideix el president del Consell Social i, per delegació, el vicepresident que designe.
b) Quatre vocals membres del Consell Social, elegits pel Ple.
2. Correspon a la Comissió d’Assumptes Universitaris, a més d’informar sobre la reforma d’aquest reglament, dictaminar sobre els centres, el personal i els serveis de la Universitat Jaume I, en els termes previstos en aquest reglament com a competències específiques del Consell Social.
3. La Comissió d’Assumptes Universitaris ha de procurar conèixer l’opinió dels estudiants en els temes que els afecten, per a la qual cosa pot requerir la col·laboració del Consell d’Estudiants.
TÍTOL IV
Mitjans personals i materials
Article 31. Plantilla
1. El Consell Social de la Universitat Jaume I ha de tenir el personal d’administració i serveis necessaris per al seu adequat funcionament.
2. El personal d’administració i serveis del Consell Social forma part de la plantilla de la Universitat Jaume I. El seu accés i nomenament s’ha de fer d’acord amb la legislació vigent en matèria de funció pública.
Article 32. Mitjans materials
El Consell Social de la Universitat Jaume I ha de disposar dels mitjans materials necessaris per al seu adequat funcionament, facilitats per la Universitat. Correspon a la Secretaria del Consell Social la seua administració i gestió, sense perjudici de les obligacions que hi pertoquen a la Universitat Jaume I.
TÍTOL V
Del funcionament del Consell Social
Capítol I
Del procediment del Ple
Article 33. Reunions i periodicitat
1. La periodicitat amb què hagen de realitzar-se les sessions ordinàries del Ple del Consell Social no pot ser inferior al mes. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan siga convocat pel president del Consell Social, tantes vegades com siga necessari, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una cinquena part, almenys, dels vocals membres.
2. Per al cas de petició de reunió extraordinària, l’escrit s’ha d’adreçar al president i contenir els temes que s’hagen de tractar en la sessió sol·licitada, que s’haurà de fer dins dels 20 dies hàbils següents.
3. La manera de procedir del Ple s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia i pragmatisme, dins del més absolut respecte a la legalitat vigent.
Article 34. Convocatòria i ordre del dia
1. La convocatòria, que l’ha de fer el president i subscriure el secretari o la seua delegació, el vicesecretari, ha de contenir l’ordre del dia i efectuar-se almenys amb una antelació de tres dies a la data de realització. Pot efectuar-se per fax, i l’original ha de quedar sota la custòdia del secretari, o per correu electrònic des de la direcció d’aquest.
2. En l’ordre del dia s’han de fer constar, com a punts fixos, la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, l’informe del president, el compliment d’acords i el torn obert de paraules. S’hi ha d’incloure també tots els assumptes sobre els quals haja de resoldre el Ple que, amb el dictamen o l’informe previ de les diferents comissions, estiguen conclosos almenys amb tres dies d’antelació.
3. A l’ordre del dia s’ha d’acompanyar la documentació corresponent i, si això no és possible per raons justificades, s’ha de lliurar el mateix dia abans de la reunió. Entre aquesta documentació, cal adjuntar necessàriament, perquè siga aprovada, l’acta de la sessió anterior.
4. En les sessions ordinàries, no pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figure en l’ordre del dia, tret que estiguen presents tots els vocals i siga declarada la urgència per la majoria absoluta d’aquests. En les sessions extraordinàries, es requereix la unanimitat de tots els membres del Consell Social per a poder prendre per raons d’urgència un acord no previst en l’ordre del dia.
5. Després d’efectuada la convocatòria, els membres del Consell Social han de tenir a la seua disposició a la Secretaria tota la documentació que s’hi refereix, com ara expedients i antecedents que, per motius de volum, no s’hi hagen adjuntat.
Article 35. Constitució
1. El Ple del Consell Social queda vàlidament constituït quan assisteixen, en primera convocatòria, almenys la majoria absoluta dels seus components, entre els quals necessàriament han d’estar el president o vicepresident que presideix per delegació, el secretari del Consell Social i el rector de la Universitat Jaume I.
2. En segona convocatòria, que s’ha de fixar per a mitja hora després de l’assenyalada per a la primera, es constitueix vàlidament el Ple del Consell Social amb l’assistència almenys d’un terç dels seus membres, entre els quals necessàriament ha d’estar el president o vicepresident en qui delegue.
3. El Ple queda també vàlidament constituït, encara que no s’hagen complert els requisits formals de la convocatòria, quan es troben reunits tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
Article 36. Desenvolupament de les sessions
1. La sessió s’ha d’iniciar pel primer punt de l’ordre del dia, i a continuació es debatran tots els altres.
2. El president pot alterar l’ordre dels punts de l’ordre del dia, quan raons d’importància així ho justifiquen.
3. Els assumptes s’han de debatre abans de la votació. Amb aquesta finalitat, el president ha d’obrir un torn de peticions de paraula, o successius torns si cal, i ha de portar l’ordre d’intervenció dels sol·licitants. Ha de procurar conduir el debat amb l’agilitat necessària i pot també limitar el temps de les intervencions.
4. L’assumpte s’ha de sotmetre a votació quan el president considere que ha estat suficientment debatut.
Article 37. Votacions
Les votacions poden efectuar-se mitjançant el procediment de mà alçada o votació secreta, quan així ho sol·licite algun dels membres, o bé es tracte d’un assumpte que afecte persones.
Article 38. Adopció d’acords i majories
1. Els acords s’adopten per assentiment o aclamació, que cal entendre com la no manifestació expressa de discrepàncies.
2. Per a l’adopció vàlida d’acords del Ple, excepte si la normativa vigent estableix altres majories especials, n’hi ha prou amb l’aprovació per la majoria simple dels membres presents del Consell Social.
3. Cal la majoria absoluta dels membres del Consell Social, sense perjudici d’allò que s’ha disposat en aquest reglament en casos especials, per a l’adopció d’acords relatius a:
a) Aprovació dels pressupostos de la Universitat Jaume I.
b) Aprovació de la programació plurianual de la Universitat Jaume I.
c) Aprovació de la proposta a la Generalitat Valenciana sobre creació, modificació i supressió de facultats i escoles.
d) Aprovació de la proposta a la Generalitat Valenciana de creació, modificació o supressió d’instituts universitaris.
e) Aprovació de la proposta a la Generalitat Valenciana de la firma de convenis d’adscripció a la Universitat Jaume I com a instituts, d’institucions o centres d’investigació o creació artística de caràcter públic o privat.
f) Aprovació de la proposta d’establiment de normes que regulen la permanència a la Universitat Jaume I d’aquells estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis que es determinen, d’acord amb les característiques dels respectius estudis.
g) Aprovació de la proposta d’assignació amb caràcter individual d’altres conceptes retributius, en consideració a les exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants.
4. El president pot exercir el vot de qualitat en els casos d’empat.
Article 39. Discrepàncies
Tots els membres del Consell Social poden manifestar el seu desacord amb tots i cada un dels acords aprovats mitjançant la corresponent manifestació durant la deliberació i la formulació per escrit d’un vot particular en els dos dies següents, que cal incloure en l’acta.
Article 40. Acta de la sessió
1. De cada sessió, el secretari del Consell Social n’ha d’alçar acta, on cal fer constar les següents dades:
a) Lloc i temps en què ha tingut lloc, amb expressió de l’òrgan convocador, hores de començament i finalització.
b) Existència del quòrum necessari per a la realització.
c) Relació de les persones que han assistit, expressant els seus noms i cognoms, i qualitat.
d) Relació de les persones que han justificat la seua absència, amb expressió del motiu, si escau.
e) Els punts principals de la deliberació, un resum de les intervencions, la forma i resultat de la votació, i el contingut de la part dispositiva de tots els acords presos.
f) Intervencions dels membres que demanen que consten expressament en l’acta.
2. Les actes del Consell Social s’han de numerar correlativament a partir de la constitució, que és la número 1. Per a aquesta numeració no s’ha de fer distinció entre les sessions ordinàries i extraordinàries, encara que cal indicar aquest caràcter en l’escrit.
3. Les actes del Consell Social, les ha de subscriure el secretari, amb el vistiplau del president, i es pot expedir certificats d’acords específics que s’hagen adoptat amb caràcter previ a la seua aprovació, si no fóra en la mateixa sessió, circumstància que s’hi hauria de fer constar.
Capítol II
Del procediment de les comissions
Article 41. Règim jurídic
1. Les comissions són convocades sempre pel president respectiu, han d’actuar de la forma menys burocràtica possible i garantir en tot cas l’enviament de l’ordre del dia i de la documentació necessària almenys amb tres dies d’antelació. S’han de reunir ordinàriament, com a mínim, una vegada cada tres mesos, i en període lectiu.
2. El president de la Comissió pot demanar al president del Consell Social la remissió de la documentació complementària necessària per a l’estudi dels temes proposats.
3. Les decisions es prenen per majoria simple, i cal la constatació que els vots afirmatius superen els negatius i les abstencions, computats aquests conjuntament, i queden vàlidament constituïdes amb l’assistència de la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria, i d’una tercera part en segona, sempre que assistisquen el president i el secretari, o els qui els substituïsquen.
4. El president de la Comissió ha d’informar el president del Consell Social, el més aviat possible, sobre els temes tractats, les propostes acceptades i sobre tot allò que resulte d’interès, i formular les propostes que considere convenient.
5. De les reunions de les comissions s’ha d’estendre una acta succinta, que cal adjuntar a la documentació de la següent reunió del Ple del Consell Social.
6. Per a la resta de coses, és aplicable, pel que fa al règim jurídic de funcionament de les comissions, allò que s’ha disposat per al funcionament del Ple del Consell Social.
Article 42. Discrepàncies
Tots els membres de les diferents comissions del Consell Social poden manifestar el seu desacord amb tots i cada un dels acords aprovats, mitjançant la corresponent manifestació durant la deliberació i la formulació per escrit d’un vot particular en els dos dies següents, que cal incloure en l’acta.
TÍTOL VI
De la reforma del reglament
Article 43. Procediment
La reforma d’aquest reglament pot ser proposada pel president del Consell Social i pel rector de la Universitat Jaume I, o, almenys, per la meitat més un dels seus membres, i s’ha d’ajustar al següent procediment:
a) A la corresponent petició formal cal acompanyar el text articulat l’aprovació del qual es propose, la motivació suficient d’aquest, i un informe de l’Assessoria Jurídica de la Universitat Jaume I, que serà informada per la Comissió d’Assumptes Universitaris.
b) L’aprovació de la proposta de reforma requereix la majoria absoluta del Ple del Consell Social.
c) El text aprovat s’ha de remetre al conseller que tinga les competències en matèria d’universitats, qui el sotmetrà a l’aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana i, si escau, n’ordenarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
II. AUTORITATS I PERSONAL
b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,

linea