diari

Decret 30/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València.

(DOGV núm. 366 de 21.04.1986) Ref. Base de dades 0469/1986

Decret 30/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València.
La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, creà el Consell Social de la Universitat com l’òrgan de participació de la societat en la Universitat, alhora que estableix les seus fins i funcions.
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1985, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, regula la composició, funcions i funcionament dels Consells Socials de les Universitats de la Comunitat Valenciana. En l'article set s'estableix que, en un termini de tres mesos comptadors des de la data de la constitució, cada Consell Social elaborarà el propi Reglament d'Organització i Funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana.
Havent-se presentat el Projecte de Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València a la Generalitat Valenciana el 26 de setembre de 1985, i havent-se realitzat el dictamen corresponent dels Serveis Jurídics de la Generalitat Valenciana, introduint-s'hi les modificacions adients perquè s'ajustàs a la legalitat vigent, fou remés de nou el 20 de desembre de 1985 a la Generalitat Valenciana el text del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València.
Així doncs, escau ara d'aprovar l'esmentat Reglament, segons que estableix l'esmentada Llei 4/1985.
En atenció d'aquestes consideracions, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, i amb la deliberació prèvia del Consell en la sessió del dia 10 de març de 1986,
DECRETE:
Article únic
Es aprovat el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat de València, el text del qual figura com a annex d'aquest Decret.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia en què serà publicat al Diari Oficíal de la Generalitat Valenciana.
València, a 10 de març de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN
ANNEX
ESTATUTS I NORMES D'ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT
DEL CONSELL SOCIAL
DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA
I. NATURALESA I SEU
1) El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat valenciana en la Universitat de València.
2) El Consell Social té la seu a la Universitat de València, per a la gestió utilitza els serveis d'aquesta i el personal adscrit al Consell. Personal que estarà sotmés a la dependència jeràrquica del President i que als efectes d'accés i de nomenament dependrà del que determina la legislació vigent en matèria de funció pública.
II. COMPOSICIO DEL CONSELL SOCIAL
El Consell Social consta d'un President, nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana, per Decret acordat a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, una vegada consultat el Rector de la Universitat, i de Vocals nats, electes i socials.
a) Són Vocals nats el Rector de la Universitat de València, el Secretari General i el Gerent d'aquesta.
b) Són Vocals electes per la Universitat els qui a través d'aquest sistema hagués designat la Junta de Govern, en nombre de tres, entre els quals, necessàriament, un estudiant.
c) Són Vocals socials els següents:
- Dos Vocals designats per les organitzacions sindicals de treballadors que hagen obtingut, d'acord amb els resultats oficials, major nombre de representants a la Comunitat Valenciana i en les eleccions immediatament anteriors al seu nomenament.
Correspon designar-los a aquestes organitzacions, i nomenar-los, amb caràcter vinculant, al Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
- Dos Vocals designats per les associacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana. Aquestes designacions corresponen als òrgans de govern de les organitzacions empresarials esmentades, i el nomenament, amb caràcter vinculant, al Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
- Dos membres elegits per les Diputacions Provincials de Castelló i València, entre els integrants dels òrgans de govern de les Corporacions Locals de les dues províncies.
- Dues persones de prestigi reconegut, de qualificació i relleu especials entre la Comunitat Universitària, vinculades a les Cambres de Comerç, Entitats financeres, Col·legis Professionals, Fundacions i resta d'entitats anàlogues de Dret Públic o Privat, de naturalesa i finalitat econòmica o cultural, elegides per les Corts Valencianes.
La duració del mandat dels Vocals electes i dels qui representen els interessos socials serà de quatre anys, renovables per un període igual. El mandat del President també serà de quatre anys, renovables per un període igual.
El Rector podrà ser substituït per un Vice-rector, per a ocasions concretes i determinades, a petició pròpia raonada.
III. CAUSES DEL CESSAMENT ANTICIPAT
DELS CONSELLERS
1) La mort.
2) La renúncia, l'acceptació de la qual correspondrà a l’òrgan que els hagués designat, i que haurà de ser comunicada al de nomenament i transmesa també al Consell Social.
3) La remoció per l’òrgan que els hagués designat, i que serà comunicada al de nomenament i transmesa també al Consell Social.
4) La incapacitat legalment declarada.
5) La falta d'assistència no justificada a tres Plens consecutius o a cinc Comissions, o a sis Plens alterns o a deu Comissions alternes, en el curs d'un any natural, motivarà la proposta de remoció a l'organisme que haja dut a terme la designació o l'elecció.
6) Incórrer en qualsevol dels supòsits que contemplen els articles quart i cinqué de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1985, de 16 de març.
7) El Vocal estudiant elegit per la Junta, a causa de l'acabament dels seus estudis.
El cessament dels Vocals del Consell a causa de qualsevol dels supòsits previstos als punts 3r i següents, serà declarat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència a proposta del President del Consell Social, si s'escau, i una vegada consulat el seu Ple, amb l'audiència prèvia de l'interessat.
IV. ORGANS DEL CONSELL SOCIAL,
COMPETENCIES I FUNCIONS
El Consell Social podrà exercir les funcions que li pertoquen en Ple i en Comissions.
El Ple i les Comissions esmentades podran nomenar ponències i grups de treball.
Correspon al President del Consell Social presidir els Plens i les Comissions. Està facultat per a delegar la Presidència, en cada supòsit, en qui l'haja de substituir en els casos d'impossibilitat, malaltia o incompatibilitat, i per a decidir sobre les actuacions del Consell Social que puguen incidir en el seu millor funcionament.
Correspon al Rector executar els acords del Consell Social.
Correspon al Consell Social:
1) Aprovar el pressupost anual i la programació plurianual, a proposta de la Junta de Govern, i la supervisió de les activitats econòmiques i administratives de la Universitat i del rendiment dels seus serveis.
2) Promoure, per part de la societat valenciana, recursos per a finançar la Universitat de València.
3) Formular suggeriments i propostes a la Junta de Govern per al millor funcionament universitari.
4) Fomentar i donar suport a l'expressió i al desenvolupament de les distintes manifestacions culturals que es produesquen o puguen establir-se entre la comunitat universitària, i promoure-les pel que fa a estendre-les i relacionar-les amb l'entorn social.
5) Potenciar la difusió de les activitats i la investigació dels distints departaments per a connectar-les amb la societat en la forma que es considere més oportuna en cada cas.
6) Emetre informe sobre la creació, adscripció, modificació o supressió de departaments que propose la Junta de Govern, si és que aquesta proposta altera la previsió pressupostària.
7) Proposar a la Generalitat Valenciana la creació o la supressió de Facultats, Escoles Tècniques Superiors, Escoles Universitàries, Col·legis Universitaris o Instituts Universitaris.
8) Informar de la modificació dels Centres esmentats en l'apartat anterior.
9) Aprovar el reglament de règim intern dels Instituts Universitaris i les modificacions possibles.
10) Requerir del Servei d'Anàlisis i Programació informes per a l'estudi del funcionament i l'estructura de la Universitat de València, o per a promoure mesures d'actuació plurianual.
11) Rebre informació sobre les programacions i realitzacions per a coordinar-les si escau, d'activitats de difusió i de divulgació empreses pel Servei d'Extensió Universitària a través de la Junta de Govern.
12) Mantenir canals de comunicació amb els Directors dels distints departaments sobre les activitats i les línies d'investigació d'aquests, per a poder conectar-les amb la societat en els casos que interesse.
13) Sol·licitar, quan s'escaiga, al Servei d'Informació Bibliogràfica de la Universitat informació sobre publicacions i línies d'investigació de major impacte, vigència i actualitat de la Comunitat Científica.
14) D'acord amb la Junta de Govern, establir criteris en matèria de beques i ajuts a l'estudi.
15) Informar sobre el nomenament del Gerent.
16) Proposar, si escau, l'elaboració de nous plans d'estudi, i informar sobre els que han de ser sotmesos preceptivament a l'aprovació de la Junta de Govern, en el supósit que hagen de produir modificacions pressupostàries.
17) Aprovar la despesa econòmica de cada contractació de professors visitants, professionals o artistes destacats, o professors emèrits.
Per a l'aprovació anterior caldrà trametre preceptivament al Consell, juntament amb la proposta de contractació, el currículum professional de la persona proposada, amb les justificacions corresponents.
18) Aprovar la plantilla orgànica del personal d'administració i serveis, o modificar-la en funció del punt 1, la qual serà tramesa a la Junta de Govern.
í9) A proposta de la Junta de Govern, acordar les resolucions referides a la disponibilitat de béns immobles i a la desafectació del domini públic, si escau.
Per al que estableix aquest punt i l'anterior, el Consell rebrà necessàriament, abans de l'1 de març de cada any, actualitzada al 31 de desembre anterior, una còpia de l'inventari dels béns que integren el patrimoni de la Universitat.
20) Informar amb caràcter vinculant sobre la venda d'accions drets i béns no compresos en el paràgraf anterior.
21) Fixar les taxes acadèmiques per a l'obtenció de títols, diplomes i certificats propis de la Universitat de València.
22) Aprovar amb caràcter definitiu el pla quadrienal d'actuacions econòmiques, estructurat en programes.
350
23) Les transferències de depeses corrents a despeses de capital podran ser acordades pel Consell Social. Qualsevol altra tansferència de despeses de capital a un altre capítol serà competència de la Generalitat.
24) Acordar l'adjudicació directa de les adquisicions per part de la Universitat dels béns d'equip necessaris per als projectes d'investigació.
25) Aprovar la concessió amb caràcter individual d'altres conceptes retributius que no siguen de caràcter general, en atenció a exigències docents, activitats investigadores o mèrits rellevants.
26) El Consell Social assenyalarà les normes que regulen la permanència dels estudiants en la Universitat de València, d'acord amb allò que estableix l'article vint-i-set, apartat dos, de la Llei de Reforma Universitària, amb l'informe previ del Consell d'Universitats.
27) A proposta del Secretari del Consell, aquest determinarà el personal administratiu al seu servei d'acord amb les necessitats.
28) Si hi ha vacant una plaça que pertany als Cossos esmentatsen l'apartat 1 de l'article trenta tres de la Llei de Reforma Universitària, el Consell Social decidirà, d'acord amb les necessitats docents i investigadores de la Universitat, i amb l'informe previ del departament corresponent i de la Junta de Govern, si escau o no la minoració o el canvi de denominació o la categoria de la plaça.
29) Correspon al Consell Social elaborar les normes pròpies de funcionament.
També correspon al Consell qualsevol altra activitat que derive de les normes pròpies i dels Estatuts de la Universitat de València, així com de la resta de la legislació vigent.
V. PLE DEL CONSELL SOCIAL
Tindran aquest caràcter les reunions a les quals siguen convocats tots els seus membres. El quòrum necessari per a constituir-lo és el de la majoria absoluta dels membres en primera convocatòria. En segona convocatòria serà suficient amb la presència d'un terç, en ambdós casos sempre i quan hi siga el President. Entre les dues convocatòries hi haurà una hora de diferència.
Després d'aprovar l'acta de la sessió anterior s'examinaran els punts de l'Ordre del Dia proposats. Per a deliberar i resoldre cada punt es concedirà la paraula als Vocals que hi concórreguen i la demanen. Quan el President considere debatuda suficientment una qüestió, serà sotmesa a votació, i aprovada quan obtinga una majoria absoluta esmentada als punts 1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 i 29, no hi caldrà sinó la majoria relativa respecte als punts 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 i 24, i hi caldrà una majoria qualificada respecte als punts 6, 7 i 19.
El Ple del Consell Social mantindrà una reunió mensual ordinària, i quedarà al seu criteri, o al d'un terç dels membres o al del President, reunir-se en sessió extraordinària sempre que es considere oportú.
VI. GARANTIES JURIDIQUES
Els acords del Ple que esgoten la via administrativa es podran recórrer davant la Sala del Contencioso-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i mentre aquest no siga constituït, davant la Sala corresponent del Contencioso-Administratiu de l'Audiència Territorial de València.
VII. EL REGIM DE COMISSIONS
Dins el Consell Social es formaran tres Comissions, sempre sotmeses a la superior competència del Ple, el qual haurà de referendar ne les actuacions.
Les Comissions que s'hi formaran són:
- Comissió de Relacions amb la Societat.
- Comissió d'Economia.
- Comissió d'Assumptes Universitaris.
- Comissió de Relacions amb la Societat : Són funcions específiques d'aquesta Comissió l'estudi i l'informe sobre totes les iniciatives que li sotmeta el President o el Ple del Consell per a promocionar la relació i la col·laboració entre la societat i la Universitat, i més concretament, els punts 2, 4, 5 i 12 de les competències i funcions del Consell Social.
- Comissió d'Economia: Són funcions específiques d'aquesta Comissió l'estudi i l'informe sobre totes les actuacions que li siguen sotmeses pel President o pel Ple del Consell, al voltant dels punts 1 i 17 al 25, ambdós inclosos, de les competències i funcions del Consell Social.
- Comissió d'Assumptes Universitaris: Són funcions específiques d'aquesta Comissió l'estudi i l'informe sobre totes les actuacions que li sotmeta el President o el Ple del Consell al voltant dels punts 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 26, 27 i 28 de les competències i funcions del Consell Social.
Amb independència de les funcions específiques, les Comissions seran competents en totes les altres funcions que els assigne el Ple del Consell Social.
Cada Comissió estarà formada per:
- El President, que serà el del Consell Social.
- Dos Vocals elegits entre els representants de la Junta de Govern de la Universitat.
- Dos Vocals elegits entre els de representació dels interessos socials.
El Ple del Consell realitzarà l'elecció dels Vocals de cada Comissió.
VIII. EL REGIM DE LES REUNIONS
Les sessions seran ordinàries o extraordinàries. Les primeres seran convocades amb cinc dies d’anticipació a través de correu certificat. Les segones, quan tinguen caràcter d'urgència, podran convocar-se telefònicament, a criteri del President.
L'Ordre del Dia l'establirà el President i s'hi inclouran, si n'hi ha, els dictàmens de les Comissions i les propostes que, formulades per un nombre inferior a un terç dels components que siguen elevades a la Presidència, el President en decidirà o no la incorporació. Els Consellers podran disposar, a través de la Secretaria del Consell, dels antecedents necessaris per a poder-se pronunciar sobre els temes inclosos a l'Ordre del Dia.
En el debat el President podrà establir temps d'intervenció i acordar torns de rèplica. Abans de les intervencions respectives, cada Conseller demanarà la paraula al President.
La votació serà a mà alçada, o a través de papereta secreta quan la votació efecte a una persona determinada, o nominal.
Cada punt serà aprovat per majoria absoluta, majoria simple, o majoria qualificada, segons el que estableixen aquests Estatuts. S'entendrà per majoria absoluta el vot favorable de vuit dels membres del Consell, per majoria simple el vot favorable de la majoria dels assistents, i per majoria qualificada el vot favorable de deu dels membres del Consell. En cas d'empat dirimirà el vot de qualitat el President.
Les opinions sumàries dels Vocals seran incloses a l'acta quan això siga sol·licitat pels mateixos Vocals.
Les reunions del Consell Social no seran públiques, i les seues deliberacions tindran caràcter secret, encara que no els acords.
Les absències del Secretari del Consell que es pugen produir a causa d'impossibilitat o de malaltia seran cobertes pel Conseller més jove.
IX. EL PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL
El Ple del Consell Social aprovarà anualment el pressupost econòmic propi.
L'avantprojecte del pressupost serà elaborat pel President del Consell, amb l'assistència del Secretari.
El President proposarà les despeses necessàries per al funcionament del Consell Social, dins el límit de les partides que el pressupost estableix per al Consell. Correspondrà al Rector el pagament d'aquestes despeses.
X. ELS RECURSOS ECONOMICS DEL CONSELL SOCIAL
Els recursos econòmics del Consell Social estaran constituïts per les consignacions previstes als pressupostos de la Universitat de València.
XI. ORGANITZACIO ADMINISTRATIVA DEL CONSELL
L'organització administrativa del Consell correspon a la seua Secretaria. Aquesta Secretaria haurà de posseir els mitjans personals i materials necessaris i suficients per a l'adequat funcionament del Consell.
Per al compliment de les funcions pròpies, el Consell comptarà amb personal adscrit al seu servei, el qual estarà integrat per:
- El Secretari, si escau, funcionari amb titulació superior, nomenat pel President i sota la seua dependència directa, les funcions del qual són la direcció administrativa del Consell i la direcció de personal: organitzar amb eficàcia l'arxiu, la documentació, les certificacions, etc., informar i documentar els actes i les resolucions adoptades per les Comissions i el Ple, alçar acta de les reunions de Comissió o de Ple i actuar de fedatari dels seus actes i acords, assistir el President en la confecció del pressupost econòmic anual, mantenir els canals de comunicació amb la resta d’òrgans, serveis i dependències de la Universitat, i les relacions i comunicacions del Consell amb els mitjans de comunicació social, i tots els actes de gestió que li encomane el President, o que en deriven o incidesquen en el compliment millor de la seua missió. El Secretari actuarà en les reunions del Consell, en Ple o en Comissió, amb veu però sense vot.
- El Personal administratiu i subaltern necessari i suficient per al bon compliment de les tasques del Consell Social.
El Personal del Consell es regirà per les disposicions generals en matèria de la funció pública contingudes en la legislació de l'Estat i de la Generalitat Valenciana i en els Estatuts de la Universitat de València.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
La Comunitat Autònoma Valenciana s'encarrega de dotar el Consell Social del personal i material necessari i suficient per tal d'instal·lar-lo, i de fer efectives les despeses de material i de personal; aquestes despeses han de passar al pressupost universitari a l'hora d'integrar-se el Consell com a òrgan de la Universitat.
El Consell Social es crea, en la fase d'establiment, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat Valenciana, però a partir de l'aprovació del següent pressupost de la Universitat quedarà, amb aquesta finalitat, integrat com a òrgan seu i amb les previsions pressupostàries corresponents.
DISPOSICIO FINAL
Constituït el Consell Social després de designar legalment el President i la resta dels components, s'informarà d'aquesta constitució i de l'inici de les funcions corresponents a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, perquè hi conste, tot sol·licitant justificant de rebuda.
Aquestes normes queden establertes sota un principi de flexibilitat que puga permetre en cada moment la correcta adequació a la pròpia dinàmica de desenvolupament del Consell .

linea