diari

DECRET 28/1999, de 16 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es creen els premis "Isabel Ferrer" de la Generalitat Valenciana. [1999/X1446]

(DOGV núm. 3439 de 22.02.1999) Ref. Base de dades 0471/1999

DECRET 28/1999, de 16 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es creen els premis “Isabel Ferrer” de la Generalitat Valenciana. [1999/X1446]
Actualment es viu un important procés de transformació del paper que la dona té assignat en la societat. La seua situació, basada en valors assumits tradicionalment, s’ha vist modificada amb la seua incorporació al mercat laboral i la independència econòmica que se’n deriva, la seua major capacitat educativa i autonomia personal.
A pesar dels avanços aconseguits, el dia a dia demostra que encara es donen situacions discriminatòries en tots els àmbits de la vida política, social, cultural, econòmica i laboral.
En aquest context, a la Generalitat Valenciana li escau, segons l’Estatut d’Autonomia, promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat dels ciutadans i ciutadanes i dels grups en què s’integren siguen reals i efectives. El dret d’igualtat implica la igualtat entre ambdós sexes i, en conseqüència, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
El Govern Valencià va aprovar mitjançant el Decret 37/1997, de 26 de febrer, el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, que integra, entre els seus òrgans directius, la Direcció General de la Dona, a la qual correspon promocionar la participació de les dones valencianes en els àmbits de la vida social, econòmica i cultural.
Per contribuir al compliment d’aquest objectius es creen els premis “Isabel Ferrer” de la Generalitat Valenciana, en commemoració d’aquesta dona castellonenca que va contribuir en el segle XVII a la promoció educativa de les xiquetes i va crear un centre d’ensenyament totalment gratuït.
Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de febrer de 1999,
DECRETE
Article 1
Es creen els premis “Isabel Ferrer” de la Generalitat Valenciana, a fi de reconèixer i premiar públicament aquelles persones físiques i jurídiques, ja siguen de naturalesa pública o privada, que, des d’un àmbit personal, laboral, social, institucional o cultural, han destacat per trencar els prejudicis socials i culturals que impedeixen a les dones ser iguals als homes o que hagen destacat per la seua tasca en favor de la igualtat entre homes i dones.
Article 2
Les propostes per a la concessió dels premis es podrà formular:
a) Per iniciativa de la consellera de Benestar Social.
b) Per una proposta raonada d’institucions, corporacions, associacions o entitats de reconegut prestigi.
Article 3
Els premis “Isabel Ferrer” es convocaran anualment, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, que es commemora cada 8 de març i serà la primera edició dels premis l’any 1999.
Article 4
El nombre de premis, que se concediran anualment, serà de tres sense distinció de rang.
Article 5
Podran resultar premiades tant persones físiques com jurídiques, ja siguen de naturalesa pública o privada.
Article 6
El premi consistirà en una escultura acreditativa del premi.
Article 7
El Jurat que designarà, entre les candidates proposades, les guanyadores, estarà format per:
Presidenta: la consellera de Benestar Social.
Vicepresidenta: la directora general de la Dona.
Vocals: un nombre de tres, designats o designades per la consellera de Benestar Social, entre persones de reconegut prestigi en la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S’autoritza la consellera de Benestar Social per dictar totes les disposicions que calga per a l’aplicació i desplegament d’aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de febrer de 1999
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
II. AUTORITATS I PERSONAL
b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,

linea