diari

DECRET 30/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià, pel qual se suspèn la vigència del Pla Especial de l'illa de Tabarca de 1984 i s'estableix un règim urbanístic transitori per a preservar la viabilitat de l'ordenació que s'ha d'establir en el nou Pla Especial de Protecció de l'illa de Tabarca. [2001/X910]

(DOGV núm. 3931 de 02.02.2001) Ref. Base de dades 0474/2001

DECRET 30/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià, pel qual se suspèn la vigència del Pla Especial de l'illa de Tabarca de 1984 i s'estableix un règim urbanístic transitori per a preservar la viabilitat de l'ordenació que s'ha d'establir en el nou Pla Especial de Protecció de l'illa de Tabarca. [2001/X910]
L'illa de Tabarca està declarada Conjunt Historicoartístic per Decret de 27 d'agost de 1964 i constitueix un important espai natural de reserva marina declarat per la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1994, de 27 de desembre, que ha de ser preservat mitjançant un planejament territorial i urbanístic basat en les característiques pròpies de l'illa de Tabarca, el respecte al seu tradicional poblat marítim i la gestió racional dels seus recursos naturals.
En aquest sentit, l'Ajuntament d'Alacant, amb el suport financer de la Conselleria de Cultura i Educació, està elaborant un nou Pla Especial de Protecció de l'illa de Tabarca, que substituirà el vigent planejament urbanístic de 1984, que, pel transcurs del temps, ha quedat antiquat per a resoldre l'adequada integració espacial de les necessitats públiques i privades que conflueixen en l'illa.
A fi de preservar la viabilitat de la nova ordenació que s'ha d'establir en la citada revisió del Pla Especial de Protecció de l'illa de Tabarca, actualment en tramitació a la seu municipal, l'Ajuntament d'Alacant, per unanimitat, en sessió plenària del dia 23 de gener de 2001, va acordar ratificar el decret d'Alcaldia Presidència de la dita corporació local pel qual va sol·licitar al Govern Valencià que prorrogara la suspensió de llicències d'edificació en l'àmbit de l'illa de Tabarca, acordada per manament de la llei mitjançant la convocatòria de la informació pública del pla especial revisat. Això davant de la impossibilitat material de procedir a la seua aprovació i l'entrada en vigor durant el temps que resta per a l'acabament del termini de suspensió.
Es considera que concorren, en el cas present, els supòsits previstos en l'article 57.1.D) de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística, que autoritza el Govern Valencià perquè mitjançant decret, dictat després de l'audiència prèvia o a sol·licitud del municipi afectat, i encara que aquest ja haguera esgotat prèviament els terminis de suspensió de llicències, puga suspendre, totalment o parcial, la vigència del planejament quan és estrictament necessari per a preservar la viabilitat de l'ordenació que s'ha d'establir pel pla en elaboració o tramitació.
D'acord amb això, a proposta del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de gener de 2001,
DECRETE
Article 1
Suspendre la vigència del Pla Especial de l'illa de Tabarca de 1984, de conformitat amb el que estableix l'article 57.1.D) de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanística.
Article 2
La dita suspensió es mantindrà fins a l'entrada en vigor del nou Pla Especial de Protecció de l'illa de Tabarca, actualment en tramitació a l'Ajuntament d'Alacant i aprovat provisionalment pel ple municipal amb data 28 de juliol de 2000.
Article 3
Fins que no s'aprove el nou Pla Especial de Protecció de l'illa de Tabarca, el règim urbanístic aplicable transitòriament en l'àmbit territorial de l'illa de Tabarca serà el següent:
a) Només es permetran les actuacions que estigueren admeses tant en el Pla Especial de 1984 com per la revisió del Pla Especial de Protecció en tràmit, sempre que aquestes actuacions no hagueren de tindre lloc a zones de domini públic ni servituds de trànsit i de protecció establides per la legislació de costes.
b) Les llicències urbanístiques municipals que, si és procedent, es pogueren atorgar de conformitat amb el que estableix l'apartat anterior hauran de tindre les autoritzacions prèvies de la Conselleria de Cultura i Educació, respecte a la protecció del patrimoni cultural; de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i del Ministeri de Medi Ambient, quant a la protecció del domini públic maritimoterrestre i les seues servituds legals; així com de la Conselleria de Medi Ambient, pel que fa a la protecció de l'espai natural de la Reserva Marina de l'illa de Tabarca.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de gener de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

linea