diari

Decret 31/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València.

(DOGV núm. 367 de 23.04.1986) Ref. Base de dades 0477/1986

Decret 31/1986, de 10 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València.
La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, crea el Consell Social com l'òrgan de participació de la societat en la Universitat, alhora que estableix els seus fins i funcions.
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1985, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, regula la composició, funcions i funcionament dels Consells Socials de les Universitats de la Comunitat Valenciana. En l'article set estableix que, en un termini de tres mesos comptadors des de la data de la constitució, cada Consell Social elaborarà el propi Reglament d'Organització i Funcionament, que serà sotmés a l'aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana.
Havent-se presentat el Projecte de Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València a la Generalitat Valenciana el 26 de setembre de 1985, es realitzà el dictamen corresponent dels Serveis Jurídics de la Generalitat Valenciana, introduint-s'hi les modificacions adients perquè s'ajustàs a la legalitat vigent, i fou remés de nou el 28 de febrer de 1986 a la Generalitat Valenciana el text del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València. Així doncs, escau ara d'aprovar l'esmentat Reglament, regens que estableix l'esmentada Llei 4/1985.
Per tot això damunt dit, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i prèvia deliberació del Consell en la sessió que tingué lloc el dia 10 de març de 1986,
DECRETE:
Article únic
Es aprovat el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat Politècnica de València, el text del qual figura a l'annex d'aquest decret.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret serà vigent el mateix dia que serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
València, a 10 de març de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN
ANNEX
CAPITOL I
Del Consell i els membres que el formen
Secció I
Del Consell Social
Article primer
El Consell Social de la Universitat Politècnica és l'òrgan de participació de la societat en aquesta Universitat.
Article segon
Correspon al Consell Social l'exercici de les competències següents:
1) Aprovar els Pressupostos i la Programació Plurianual de la Universitat, les modificacions dels quals es realitzaran a proposta de la Junta de Govern, o a iniciativa del Consell Social amb un informe previ d'aquella.
2) Fixar les taxes corresponents als ensenyaments a través dels quals s'obtenen diplomes i títols propis de la Universitat Politècnica de València no homologats a nivell estatal.
3) Acordar les transferències de despeses corrents a despeses de capital.
4) Acordar, amb l'autorització prèvia de la Generalitat Valenciana, les transferències de despeses de capital a qualsevulla altra despesa.
5) Establir el procediment de publicitat i els sistemes de contractació d'obres, serveis i subministraments dels béns d'equip necessaris per al desenvolupament dels programes d'investigació, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
6) Proposar a la Generalitat Valenciana la creació o supressió de Facultats, Escoles Tècniques Superiors, Escoles Universitàries i Instituts Universitaris, amb l'informe previ del Consell d'Universitats i d'acord amb el procediment establert als Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
7) Proposar a la Generalitat Valenciana l'aprovació de convenis d'adscripció com Instituts Universitaris de institucions o centres d'investigació o de creació artística de caràcter públic o privat.
8) Establir, amb l'informe previ del Consell d'Universitats, les normes que regulen la permanència a la Universitat dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis que s'hi determinen, d'acord amb les característiques dels respectius estudis.
9) Acordar l'assignació, amb caràcter individual, d'altres conceptes retributius, segons les exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants.
10) Acordar la modificació de la plantilla del professorat, degut a l'ampliació de les places existents, a minoració, o a canvi de denominació de les vacants, dins els límits de la consignació pressupostària.
11) Informar el nomenament del Gerent.
12) Aprovar la minoració, canvi de denominació o categoria de les vacants produïdes entre Catedràtics d'Universitat, Professors Titulars d'Universitats o Catedràtics i Professors Titulars d'Escoles Universitàries.
13) Promoure i realitzar aquelles accions que fomenten la col·laboració privada i pública en el finançament de la Universitat.
14) Establir la política general de beques, ajuts i crèdits als estudiants, i les modalitats d’exempció total o parcial del pagament de taxes acadèmiques.
15) Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, la implantació dels ensenyaments que comporten l'obtenció de diplomes i títols a què fa referència l'article 28.3 de la Llei de Reforma Universitària.
16) En general, les competències que poden comportar supervisió i racionalització millors de les activitats de caràcter econòmic i del rendiments dels serveis universitaris.
17) Rebre, per a coordinar-la si escau, tota la informació relativa a les promocions i a les activitats de difusió i de divulgació iniciades pel Servei d'Extensió Universitària.
Secció II
De l'estatut dels Consellers
Article tercer
Correspon als consellers:
1) El dret a obtenir informació sobre els antecedents del mateix Consell necessaris perquè es puguen complir correctament les funcions que se'ls assignen.
Si aquestes dades han de ser subministrades per les autoritats acadèmiques, la demanda caldrà cursar-la al Rector a través del President del Consell.
Si dins el termini de quinze dies la demanda no haguera estat atesa, es podrà plantejar la qüestió al Ple del Consell, el qual decidirà sobre l'assumpte.
2) Presentar mocions que proposen al Ple l'adopció d'un acord determinat. Aquestes mocions caldrà presentar-les, com a mínim, sis dies abans de la sessió en la qual seran tractades.
3) Percebre compensacions econòmiques de caràcter eventual limitades a les dietes d’assistència a les sessions, i a les despeses ocasionades a causa dels desplaçaments propis de l'activitat del Consell, quantitats aquestes que es determinaran anualment en ser aprovat el Pressupost del Consell.
Article quart
Un. La condició de President del Consell Social o la de Vocal en representació dels interessos socials serà incompatible amb la de membre de la comunitat universitària.
Dos. També, seran incompatibles els qui posseesquen qualsevol vinculació d'interessos amb empreses que de forma permanent o ocasional subministren, presten serveis remunerats o realitzen obres per a la Universitat.
Tres. Els representants de la Universitat estan sotmesos, si escau, a les incompatibilitats pròpies de la condició de funcionaris docents.
Article cinqué
Seran causes de cessament en la condició de Conseller:
1) La pèrdua de la representatividad que serví de base al nomenament dels Consellers elegits per la Universitat, o per les Diputacions Provincials entre les Corporacions Locals.
2) La dimissió presentada davant el President, qui ho comunicarà de manera immediata al Conseller de Cultura, Educació i Ciència als efectes oportuns.
3) La inasistència no justificada a tres sessions seguides del Ple o a cadascuna de les comisions a què es puga pertànyer, respectivament, o la inassistència discontinua i injustificada a les sessions del Consell o de les Comissions, respectivament, per més de cinc sessions en un any.
4) La condemna mitjançant sentència ferma per raó de delicte dolós que comporte la inhabilitació o la suspensió per a càrrecs públics, professió o ofici, fins que no hi haja rehabilitació.
5) La inclusió en alguna de les causes d'incompatibilitat de l'article quart d'aquest Reglament.
Article sisé
El cessament dels Vocals del Consell degut a les causes de l'article anterior serà declarat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència a proposta del President del Consell i una vegada escoltat el seu Ple, prèvia l'audiència prèvia a l'interessat.
CAPITOL II
Dels òrgans del Consell
Article seté
Els òrgans del Consell Social són el Ple, el President, el Vice-president i les Comissions.
Article vuité
Correspon al Ple del Consell fer-se càrrec dels assumptes i de les competències que reconeix la legislació vigent al Consell Social, que no atribueix a altres òrgans d'aquest i en particular, les següents:
1) Elaborar el Reglament del Consell i elevar-lo al Consell de la Comunitat Valenciana perquè l'aprove, a través del Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
2) Aprovar la memòria anual del Consell.
3) Aprovar el Pressupost del Consell Social.
4) Informar la proposta de cessament a causa d'incompatibilitat de qualsevol dels membres.
5) Contractar, per delegació del Rector, obres i serveis dins els límits del pressupost.
6) Informar el nomenament del personal adscrit al Consell.
7) Completar aquest Reglament en els aspectes que no hi contempla.
8) Designar els membres del Consell que han de formar part de les Comissions.
9) La resolució última de tots aquells assumptes que li atribueix la Llei de Reforma Universitària, la normativa sobre Consells Socials de la Generalitat Valenciana i els Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
Article nové
Correspon al President del Consell:
1) Representar el Consell Social, dirigir-lo i vetlar pel funcionament adequat dels seus òrgans i serveis.
2) Fixar l'Ordre del Dia de les sessions plenàries del Consell, que incloga els assumptes que han de sotmetre’s a deliberació.
3) Convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions del Ple i de les Comissions i dirigir-ne les deliberacions, amb el seu vot de qualitat pot decidir-ne els empats, si aquests s'hi han produït en segona votació.
4) Nomenar i cessar, si escau, el Secretari del Consell.
5) Nomenar un Vice-president entre els vocals que representen els interessos socials, comunicant-ho al Ple.
6) Exercir la direcció dels serveis administratius i del personal del Consell.
7) Contractar, per delegació del Rector, obres, serveis i subministraments, per una quantia no superior en cada cas del deu per cent del Pressupost del Consell.
8) Ordenar, per delegació del Rector, els pagaments necessaris per al funcionament del Consell.
9) Interpretar qualsevol dubte que puga sorgir en l'aplicació del Reglament.
Article deu
El Vice-president del Consell substitueix el President, presideix el Ple i les Comissions en les casos d'absència, vacant o malaltia i exerceix, també, les facultats que li delegue el President.
Article onze
Uno. Les Comissions Informatives Permanents són tres:
a) Comissió de Pressupostos.
b) Comissió de Serveis i de Personal.
c) Comissió de Finançament Social.
Dos. El nombre de membres de cada Comissió el fixarà el Ple del Consell per a cada cos. La pertinença dels Consellers a les Comissions per a les quals han estat designats és obligatòria.
Tres. Correspon a les Comissions Informatives Permanents estudiar en les esferes respectives de competència els assumptes la resolució dels quals correspon al Ple, i formular les propostes de resolució corresponents mitjançant dictàmens.
Quatre. Els Vocals de cada Comissió elegiran, d'entre ells, un President, el qual substituirà el President del Consell si aquest no acudeix a la sessió.
Cinc. D'igual manera, les Comissions Informatives Permanents podran presentar mocions al Ple que demanen la discussió d'una qüestió determinada, de la manera que estableix l'article tercer apartat 2 del Reglament present.
Article dotze
La Comissió Informativa de Pressupostos dictaminarà sobre la supervisió de les activitats econòmiques i financeres de la Universitat i, en particular, en els casos següents:
1) Dels Pressupostos de la Universitat Politècnica i de les seues modificacions.
2) De la Programació Plurianual de la Universitat.
3) De les taxes dels ensenyaments a través dels quals hom pot obtenir diplomes i títols propis de la Universitat Politècnica de València no homologats a nivell estatal.
4) De les transferències de despeses corrents a despeses de capital, i d'aquests a qualsevulla altra despesa.
5) De l'adquisició dels béns d'equip necessaris per al desenvolupament dels programes d'investigació, a través del sistema d'adjudicació directa.
Article tretze
La Comissió Informativa de Serveis i de Personal dictaminarà sobre la supervisió dels serveis i del personal i, en particular, en els casos següents:
1) Proposta a la Generalitat Valenciana de la creació i supressió de Facultats, Escoles Tècniques Superiors i Escoles Universitàries.
2) Proposta a la Generalitat Valenciana de la creació i supressió dels Instituts Universitaris.
3) Proposta a la Generalitat Valenciana de l'aprovació de convenis d'adscripció a la Universitat, com Instituts, de institucions o centres d'investigació o de creació artística de caràcter públic o privat.
4) Establiment, amb l'informe previ del Consell d'Universitats, de les normes que regulen la permanència en la Universitat dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis que s'hi determinen, d'acord amb les característiques dels estudis respectius.
5) La determinació, amb caràcter individual, d'altres conceptes retributius, en atenció a les exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants.
6) La modificació de la plantilla del professorat, degut a ampliació de les places existents, a minoració o a canvi de denominació de les vacants, dins els límits de la consignació pressupostària.
7) Informe del nomenament del Gerent.
8) L'aprovació de la minoració, canvi de denominació o categoria de les vacants produïdes entre Catedràtics d'Universitat, Professors Titulars d'Universitats o Catedràtics i Professors Titulars d'Escoles Universitàries.
Article catorze
Correspon a la Comissió de Finançament Social la realització de les activitats que tendesquen a augmentar el finançament públic o privat de la Universitat i a fomentar la utilització social del treball universitari.
Article quinze
El Ple podrà delegar en les Comissions Informatives facultats decisòries en matèria de la seua competència, i sempre que la naturalesa de la facultat així ho permeta.
Article setze
Són Comissions Informatives no Permanents les que es creen per a tractar assumptes concrets les funcions i composició de les quals seran determinades pel Ple del Consell.
S'extingeixen a l'acabament del treball encomanat, mitjançant la presentació de les conclusions oportunes en forma d’informe o de proposta de resolució al Ple.
CAPITOL III
Del règim de sessions i d'adopció d'acords
Secció I
Del règim de sessions
Article disset
Un. El Ple i les Comissions es reuniran en sessions:
- Ordinàries: Les que es celebren amb la periodicitat que estableix l'article vint d'aquest Reglament.
- Extraordinàries: Les que es celebren sense la periodicitat esmentada, perquè les sol·licita o les convoca el President de forma especial.
- Extraordinàries urgents: Les extraordinàries convocades per raons que n'aconsellen la tramitació immediata.
Dos Les sessions es celebraran a la seu del Consell, o on excepcionalment acorda la Presidència.
Article divuit
El President del Consell fixarà l'Ordre del Dia de les sessions. El Secretari li presentarà, en conseqüència, la relació dels assumptes que les Comissions Informatives han dictaminat.
Article dinou
Un. Correspon a la Presidència del Consell convocar aquest, el Secretari, en conseqüència, notificarà la convocatòria als Vocals, adjuntant-los l'ordre del Dia amb la fotocòpia de l'esborrany de l'acta o actes que se sotmetran a l'aprovació del Ple en la sessió convocada, amb l'exepció del supòsit que contempla l'article vint-i-quatre apartat dos.
Dos. La convocatòria de les sessions ordinàries ha de fer-se almenys cinc dies abans de la celebració de la sessió. Les sessions extraordinàries caldrà convocar-les quaranta-vuit hores abans.
Tres. Sobre les sessions extraordinàries urgents caldrà ajustar-se al que disposa l'article 10.3 de la Llei de Procediment Administratiu.
Quatre. Les sessions extraordinàries també les convocarà el President del Consell, quan siguen sol·licitades per un terç dels membres amb l’especificació de l'Ordre del Dia.
Article vint
Les sessions ordinàries del Consell es celebraran amb periodicitat bimensual, i les Comissions Informatives una vegada al mes.
Article vint-i-un
Un. El Ple del Consell quedarà constituït de manera vàlida quan en primera convocatòria hi siguen, almenys, la majoria absoluta dels membres.
Dos. En segona convocatòria, mitja hora després de l'assenyalada,
es podrà constituir amb un terç dels membres.
Tres. El quòrum de l'apartat anterior caldrà que es mantinga durant tota la sessió.
Article vint-i-dos
Les Comissions Informatives es constituiran amb el nombre dels membres que hi assistesquen, mai no inferior a tres.
Article vint-i-tres
A partir de la convocatòria els consellers disposaran, a la secretaria del Consell, dels expedients i antecedents relacionats amb els assumptes que figuren a l'Ordre del Dia.
Article vint-i-quatre
Un. La sessió s'iniciarà amb l'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. La lectura de l'acta es podrà obviar amb la distribució prèvia del seu esborrany.
Dos. En casos d'urgència es podrà aprovar totalment o parcialment l'acta de la sessió, en acabar l'últim punt de l'Ordre del Dia.
Amb aquesta finalitat el President acordarà la suspensió de la sessió durant el temps suficient perquè redacten l'acta.
Article vint-i-cinc
Un. Els assumptes seran primer debatuts i després votats.
Dos. Al començament del debat el President podrà establir el temps d'intervenció dels qui hi volen participar, sense perjudici de poder atorgar torn de rèplica quan ho considere oportú.
Tres. Els vocals que vulguen participar-hi hauran de sol·licitar la paraula al President.
Quatre. Quan la Presidència considere que l'assumpte ha estat debatut de manera sufient, serà sotmés a l'aprovació del Ple.
Secció II
De l'adopció d'acords
Article vint-i-sis
Un. Les votacions seran:
a) Ordinàries, les que es manifesten amb signes convencionals d'assentiment i dissentiment.
b) Nominals, les que es verifiquen a través de la lectura, pel Secretari, de la llista de vocals, per tal que cada vocal indique la particular posició negativa, afirmativa o d'abstenció.
c) Secretes, les que es duen a terme amb papereta.
Dos. Seran secretes, en tot cas, les votacions en què ho sol·licite algun membre del Consell o que afecten persones determinades.
Article vint-i-set
Un. Llevat dels supòsits en què aquest Reglament o altres normes de rang superior requeresquen majoria especial, els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents del Consell.
Dos. La majoria simple es produirà quan els vots a favor d'un acord en superen els contraris.
Article vint-i-vuit
En qualsevol cas caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell per a poder adoptar acords relatius a:
1) L'aprovació dels Pressupostos de la Universitat i les modificacions oportunes, i la Programació Plurianual.
2) La proposta a la Generalitat Valenciana de la creació i supressió de Facultats, Escoles Tècniques Superiors i Escoles Universitàries.
3) La proposta a la Generalitat Valenciana de la creació i supressió dels Instituts Universitaris.
4) La proposta a la Generalitat Valenciana de l'aprovació de convenis d'adscripció a la Universitat com Instituts de institucions o centres d'investigació o creació artística de caràcter públic o privat.
5) L'establiment de les normes que regulen la permanència en la Universitat dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis que s'hi determinen, d'acord amb les característiques dels estudis respectius.
6) L'aprovació amb caràcter individual de l'assignació d'altres conceptes retributius, segons les exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants.
Article vint-i-nou
Un. Es podran adoptar acords sobre assumptes no inclosos a l'Ordre del Dia quan quatre cinquenes parts dels membres del Consell els consideren urgents.
Dos. En qualsevol cas, aquests acords no podran afectar les matèries que requereixen, per tal d'aprovar-les, una majoria especial.
Article trenta
En el ca que diversos membres d'una Comissió Informativa es mostren en desacord amb el dictamen de la Comissió podran manifestar les raons de la discrepància mitjançant la formulació d'un vot particular que serà llegit, debatut i votat al Ple.
Article trenta-un
El Ple podrà ajornar a la pròxima sessió el debat i la votació de qualsevol assumpte, o tornar l'expedient a la Comissió corresponent perquè amplie el dictamen, si no és que el declaren d'urgència la presidència o un terç dels consellers.
Article trenta-dos
Les actes de les sessions seran elaborades pel Secretari i hauran de contenir:
1. Lloc de la reunió, amb expressió de l'òrgan que la celebre.
2. Hora en què comença.
3. Existència del quòrum necessari perquè se celebre.
4. Nom i cognoms del President, dels Vocals assistents dels Vocals absents amb justificació i dels qui no hagen justificat l'absència.
5. Assistència del Secretari o de qui el substituesca.
6. Assumptes que s'examinen i la part dispositiva dels acords que s'en prenguen.
7. Votacions que es verifiquen i el llistat dels votants de les nominals, que recullga el sentit en què cada Vocal emet el vot.
8. Opinions sintetitzades dels Vocals en els casos que així es sol·licite.
9. Hora en què el President alça la sessió.
CAPITOL IV
De l'organització administrativa del Consell
Article trenta-tres
Correspon al Rectoral executar els acords del Consell en tot el que efecte a la comunitat universitària.
Article trenta-quatre
Un. L'organització administrativa del Consell correspon a la secretaria d'aquest.
DOS. La Secretaria haurà de posseir els mitjans personals i materials suficients per al funcionament adequat del Consell.
Tres. La direcció de la Secretaria correspon al Secretari, el qual actuarà amb veu, però sense vot, en les sessions del Consell.
Article trenta-cinc
Un. Per a l'acompliment de les finalitats pròpies, el Consell comptarà amb personal adscrit, sotmés a la potestat disciplinària del President per delegació del Rector.
DOS. L'accés i el nomenament del personal citat es realitzarà en la forma que determine la legislació vigent en matèria de funció pública.
Article trenta-sis
El Ple del Consell Social aprovarà anualment el seu Pressupost econòmic, a proposta del President, per tal d'incorporar-lo al Pressupost de la Universitat.
DISPOSICIO FINAL
La reforma d'aquest Reglament es durà a terme a través del procediment següent:
1) La iniciativa de la modificació correspon al President del Consell o a un terç dels membres d'aquest, mitjançant un escrit motivat del qual es donarà compte al Ple, i on constarà quins articles i en quin sentit han de ser reformats.
2) Quan la majoria absoluta de consellers acorda la revisió del text, s'hi constituirà una Comissió, la composició de la qual reflectirà proporcionalment els distints sectors representats al Consell.
3) El Ple, amb la majoria que estableix l'article vint-i-vuit del Reglament, adoptarà l'acord final sobre la proposta de reforma del text.

linea